2014 gada progresa zi ojuma projekts par latvijas nacion l s reformu programmas steno anu
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

2014.gada Progresa ziņojuma projekts par Latvijas nacionālās reformu programmas īstenošanu. Oļegs Barānovs 2014.gada 2.aprīlis. Pārskats. Eiropas semestra laika grafiks un virzība Progress ES Padomes rekomendāciju izpildē un virzībā uz «Eiropa 2020» stratēģijas mērķu sasniegšanu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - karl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2014 gada progresa zi ojuma projekts par latvijas nacion l s reformu programmas steno anu
2014.gada Progresa ziņojuma projekts par Latvijas nacionālās reformu programmas īstenošanu

Oļegs Barānovs

2014.gada 2.aprīlis


P rskats
Pārskats

 • Eiropas semestra laika grafiks un virzība

 • Progress ES Padomes rekomendāciju izpildē un virzībā uz «Eiropa 2020» stratēģijas mērķu sasniegšanu

 • 2014.gada Progresa ziņojuma sagatavošanas grafiks


Eiropas semestra laika grafiks un virz ba
Eiropas semestra laika grafiks un virzība

Novembris - Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs

Ikgadējais izaugsmes ziņojums; Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojums

Eiropas Komisija

Rekomendācijas

Rudens: Pārskats ES līmenī

Rekomendāciju apstiprināšana

Diskusijas

Ministru

padome

Diskusijas

Eiroparlaments

Pavasara ES samits

Rekomendāciju apstiprināšana

Eiropadome

Rudens:lēmumi nacionālajā līmenī

NRP, SKP apstiprināšana un ikgadējs monitorings

Dalībvalstis


2014 gada progresa zi ojuma sagatavo ana
2014.gada Progresa ziņojuma sagatavošana

 • Latvijas nacionālās reformu programmas izstrādes darba grupa (12.02.2014., 20.03.2014.)

 • Divpusējās sarunas ar Eiropas Komisiju(24.10.2013., 19.02.2014., 15.04.2014.)

 • Saskaņošana ar sociālajiem partneriem un NVO (11.04.2014.)

 • Eiropas Komisijas vadlīnijas - NRP struktūra vienāda visām ES dalībvalstīm

 • LV NRP un LV Stabilitātes programma savstarpēji saistītas - plānots virzīt Saeimā un MK vienā paketē


Latvijas nrp steno ana
Latvijas NRP īstenošana

 • Ekonomiskā izaugsme turpinās

 • 2013.g. – 4,1%

 • 2014.g. – 4,3%*

 • Situācija darba tirgū uzlabojas:

 • Nodarbinātības pieaugums 2013.g. – 2,1%, 2014.g. – 1,2%*

 • Darba meklētāju īpatsvars 2013.g. – 11,9%, 2014.g. – 10,5%*

 • Tomēr personas ar zemu izglītības līmeni un kvalifikāciju, gados vecāki cilvēki, kā arī jaunieši situācijas uzlabošanos izjūt vājāk

 • Turpmākas ekonomiskās izaugsmes viens no lielākajiem izaicinājumiem – spēja kāpināt produktivitāti

* - prognoze


Es padomes rekomend ciju izpilde 1
ES Padomes rekomendāciju izpilde [1]

 • Budžeta stratēģija un fiskālais ietvars, nodokļu politika

 • 2013.g. budžeta deficīts -1,3% no IKP (2012.g. -1,4% no IKP)

 • Budžeta deficīta mērķi:

 • 2014.g. –0,9% no IKP

 • 2015.g. –0,9% no IKP

 • 2016.g. –0,8% no IKP

 • Darbaspēka nodokļu mazināšanas pasākumi 2014.gadā

 • IIN likme 2014.g. - 24% (nemainīga), 2015.g. - 23%, 2016.g. - 22%

 • Paaugstināts IIN atvieglojums par apgādībā esošām personām no 113,83 EUR uz 165 EUR mēnesī

 • Paaugstināts ar IIN neapliekamais minimums no 64 EUR uz 75 EUR mēnesī

 • Samazinātas valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes (darba devēja likme no 24,09% uz 23,59% un darba ņēmēja likme no 11% uz 10,5%)


Es padomes rekomend ciju izpilde 2
ES Padomes rekomendāciju izpilde [2]

 • Nerezidentu banku uzraudzība

 • Nerezidentu noguldījumu pieauguma temps ir būtiski samazinājies (2013.g./2012.g. par 6,3%, 2012.g./2011.g. par 16,8%)

 • Nerezidentus apkalpojošo kredītiestāžu likviditātes un kapitāla pietiekamības rādītāji vairāk kā 2 reizes pārsniedz minimālās prasības


Nodarbin t bas m r is un es padomes rekomend ciju izpilde 3
Nodarbinātības mērķis un ES Padomes rekomendāciju izpilde [3]

 • Galvenie Latvijas nodarbinātības politikas elementi:

 • Darbaspēka pieprasījuma veicināšana

 • Darbaspēka piedāvājuma veicināšana

 • Darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma salāgošana


Nodarbin t bas m r is un es padomes rekomend ciju izpilde 31
Nodarbinātības mērķis un ES Padomes rekomendāciju izpilde [3]

 • Ilgstošā un jauniešu bezdarba mazināšana

 • Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars samazinājāspar 2,1% punktiem (2013.g. 3 ceturkšņos 49%, 2012.g. 3 ceturkšņos 51,1%)

 • Jauniešu bezdarba līmenis sarukapar 5,3% punktiem(2013.g. 23,2%, 2012.g.– 28,5%)

 • Galvenie politikas virzieni:

 • Aktīvo darba tirgus politikas pasākumu piedāvājums (pilnveidots un paplašināts)

 • Sadarbība starp NVA un pašvaldību soc. dienestiem (pastiprināta ilgstošo bezdarbnieku aktivizēšana)

 • Bezdarbnieku profilēšanas sistēma (ieviesta)

 • Jauniešu garantijas īstenošana

 • Profesionālās izglītības, mācību prakses stiprināšana, t.sk darba vidē balstīto mācību elementu ieviešana


2014 gada progresa zi ojuma projekts par latvijas nacion l s reformu programmas steno anu

Nabadzības mērķis un ES Padomes rekomendācijas izpilde [4]


Es padomes rekomend ciju izpilde 4
ES Padomes rekomendāciju izpilde [4]

 • Nabadzības līmeņa mazināšana, sociālās palīdzības sistēmas reformas

 • Galvenie politikas virzieni:

 • Nodokļu sloga mazināšana (IIN, NĪN, VSAOI)

 • Minimālās algas palielināšana no 284,57 eiro līdz 320 eiro mēnesī

 • Materiālā atbalsta palielināšana un sociālo pakalpojumu pilnveidošana sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām (pabalstu ģimenēm ar bērniem un personām ar invaliditāti paaugstināšana, zemo pensiju indeksācija, pensiju indeksācijas mehānisma pārskatīšana, pirmsskolas bērna uzraudzības pakalpojums, asistenta pakalpojums, ar izglītošanos saistītu izdevumu kompensācija u.c.)

 • Sociālās drošības sistēmas pilnveidošana (priekšlikumu izstrāde)


2014 gada progresa zi ojuma projekts par latvijas nacion l s reformu programmas steno anu

ES Padomes rekomendācijas izpilde [5]

 • Galvenie politikas virzieni:

 • Studiju virzienu akreditācija un stratēģiska attīstība

 • Internacionalizācija

 • Jauns augstākās izglītības finansējuma modelis (līdz 2014.gada 1.septembrim MK iesniegt priekšlikumus optimāla augstākās izglītības finansēšanas modeļa izveidei; līdz 2014.gada 31.decembrim MK iesniegt koncepcijas projektu jauna finansēšanas modeļa ieviešanai no 2016.gada)

 • Funkcionāla un ģeogrāfiska resursu konsolidācija, stratēģiskā specializācija (Līdz jauna modeļa ieviešanai valsts budžeta sadales principi: “finansējums ar nosacījumiem”: “aploksne”, “darba tirgus”, “specializācija”, “pieprasījums”)


2014 gada progresa zi ojuma projekts par latvijas nacion l s reformu programmas steno anu

R&D mērķis un ES Padomes rekomendācijas izpilde [5]

 • Galvenie politikas virzieni:

 • Zinātnes bāzes finansējuma palielinājums

 • Latvijas viedās specializācija stratēģijas īstenošana (paredzot zinātnes un tehnoloģiju virzīto izaugsmi un virzību uz zināšanām balstītu spēju attīstību)

 • Jauni UIN stimuli privātā sektora ieguldījumu veicināšanai R&D

 • Prioritārie virzieni zinātnē fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai; Valsts pētījumu programmas apstiprināšana 2014.–2017.gadam

 • Latvijas zinātnes institūciju starptautiskā izvērtēšana

 • ES fondu programmu īstenošana (Kompetences centri, Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti, Klasteru attīstības programma, Tirgus orientēto pētījumu programma u.c.)


Es padomes rekomend ciju izpilde 6
ES Padomes rekomendāciju izpilde [6]

 • Energoefektivitāte, dabasgāzes tirgus liberalizācija

 • Energoefektivitātes veicināšana: (Ēku energoefektivitātes likums, ES fondu atbalsts mājokļu siltināšanai, Likumprojekts «Energoefektivitātes likums»u.c.)

 • Enerģētikas tirgu liberalizācija (Elektroenerģijas tirgus atvēršana mājsaimniecībām (Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā, 21.01.2014. MK noteikumi Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"), dabasgāzes tirgus liberalizācija (Grozījumi Enerģētikas likumā)

 • Enerģētikas tīklu starpsavienojumi(Latvijas pieteiktie projekti ES daudzgadu budžeta 2014.-2020.gadam ietvaros)


Es padomes rekomend ciju izpilde 7
ES Padomes rekomendāciju izpilde [7]

Tiesu sistēmas reformas, mediācijas tiesības, šķīrējtiesu sistēmas reforma

 • Tiesu efektivitāte un lietu izskatīšanas termiņu mazināšana (2013.g. tiesas ir izskatījušas par 10% vairāk civillietu nekā saņemts)

 • Maksātnespējas process:

 • pieņemti Grozījumi Civilprocesa likumā 2013.gada 14.februārī, bet Grozījumi Maksātnespējas likumā šobrīd ir izstrādes stadijā Saeimā

 • Mediācijas tiesības:

 • Mediācijaslikumprojekts un tā pavadošie Grozījumi Civilprocesa likumāatrodas Saeimā pirms 3.lasījuma

 • Šķirējtiesu reforma:

 • Šķīrējtiesu likumprojekts un tā pavadošie Grozījumi Civilprocesa likumā 2014.gada 30.janvārī atbalstīti Saeimā 1.lasījumā


Progresa zi ojuma t l k s virz bas grafiks
Progresa ziņojuma tālākās virzības grafiks

11.aprīlis

Progresa ziņojuma prezentācija soc. partneriem un NVO

15.aprīlis

Divpusējās sarunas ar Eiropas Komisiju

23.aprīlis

Progresa ziņojuma un Latvijas Stabilitātes programmas izskatīšana Saeimas Eiropas lietu komisijā

29.aprīlis

Progresa ziņojuma un Latvijas Stabilitātes programmas apstiprināšana MK

30.aprīlis

Progresa ziņojuma un Latvijas Stabilitātes programmas iesniegšana Eiropas Komisijai

2.jūnijs

Eiropas Komisijas vērtējums un priekšlikums ES Padomes rekomendācijām

4.-6.jūnijs

ES Padomes rekomendāciju projekta apspriede daudzpusējās uzraudzības procesā ES

19.-20.jūnijs

ES Padomes rekomendāciju apstiprināšana ECOFIN un EPSCO padomēs

26.-27.jūnijs

ES Padomes rekomendāciju apstiprināšana Eiropadomē

Jūlija vidus

ES Padomes rekomendāciju apstiprināšana ECOFIN padomē


2014 gada progresa zi ojuma projekts par latvijas nacion l s reformu programmas steno anu

Paldies!

Ekonomikas ministrija

Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519Tālrunis: 67013100Fakss: 67280882E-pasts:pasts@em.gov.lv

Mājas lapa: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija