managementul prin obiective n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MANAGEMENTUL PRIN OBIECTIVE PowerPoint Presentation
Download Presentation
MANAGEMENTUL PRIN OBIECTIVE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

MANAGEMENTUL PRIN OBIECTIVE - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

Universitatea “ T ibiscus” din Timi ş oara Facultatea de Psihologie. MANAGEMENTUL PRIN OBIECTIVE. Conf. dr. ing. Dan L. Lacrămă. D efiniţie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

MANAGEMENTUL PRIN OBIECTIVE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
managementul prin obiective

Universitatea “Tibiscus” din Timişoara

Facultatea de Psihologie

MANAGEMENTUL PRIN OBIECTIVE

Conf. dr. ing. Dan L. Lacrămă

slide2

Definiţie

Termenul de management prin obiective – a fost introdus de Peter Drucker în 1954 şi a mai fost numit managementul scopurilor sau managementul pe bază de rezultate.

Managementul prin obiective reprezintă unul dintre sistemele de planificare şi control cu cea mai largă utilizare în organizaţii.

Managementului prin obiective reprezintă un set de proceduri , care începe cu stabilirea obiectivelor şi continuă cu o fază de planificare , un proces de control şi un sistem periodic de revizuire urmat de o evaluare a performanţelor

metodologia de aplicare 1
Metodologia de aplicare (1)

Pentru ca managementulprinobiectivesă fie eficienttrebuie ca obiectivelesă fie identificate la 3 nivele ale organizaţiei:

la nivelînalt– trebuiestabilitămisiuneaorganizaţiei, apoistabiliteobiectivelecheie ( finale ) care trebuieatinse . Toatecelelalteobiectiveşiplanuri de activitatestabiliteînalteetape ale procesuluitrebuiesăfacăreferiredirectă la unulsau mai multedintreacesteobiective

o datăstabiliteobiectivele “ de prim plan” ale organizaţiei se trece la stabilireaobiectivelorla nivel de echipă(serviciu )

al III-lea pas înprocesul de stabilire de obiectiveîlreprezintăstabilirea de obiectiveindividualea căroratingere este importantăpentruatingereaobiectivelororganizaţiei. Aceasta este etapastabiliriiîncolaborare a obiectivelor , care reprezintă esenţa managementului prin obiective .

metodologia de aplicare 2

Metodologia de aplicare (2)

Managementulprinobiectivepresupunestabilirea deobiectiveîntimp :

În prima etapă la nivelulorganizaţieisestabileştedirecţiagenerală. Se recomandăsă se selectezepână la 10 obiective de “ prim plan “.

Toatecelelalteobiectiveşiplanuri de activitatestabiliteînalteetape ale procesuluitrebuiesăfacăreferiredirectăla unulsau mai multedintreacesteobiective de “ prim plan “.

caracteristicile obiectivelor
Caracteristicile obiectivelor
 • Obiectiveletrebuiesă fie preciseşimăsurabile
 • Obiectiveletrebuiestabilitepentru o perioadă de timp
 • Obiectiveletrebuiesă fie clareşilipsite de ambiguităţi
 • Obiectiveletrebuiesăconstituie o provocare dar să nu depăşeascăposibilităţilesubalternului
 • Obiectiveletrebuiesă fie orientatesprerezultat
 • Obiectiveletrebuiesă fie înacordcuobiectiveleşipoliticileorganizaţiei
 • Lista trebuiesăcuprindăcelmult 5 obiectiveordonateînfuncţie de prioritate
nivelul echip

Nivelulechipă

La nivel de echipă (serviciu) se stabilescobiectiveleechipeiprinrealizareaunuiplan de acţiune al echipei.

Fiecareechipă va realizaacest plan şi se vor stabili de comunacordobiectivelepentrufiecareechipă .

Se poateîntâmpla ca pentru o echipăacestlucrusă fie o reafirmare a obiectivelor de «  prim plan « . Oricumplanul de acţiune al echipeise referă la obiectivele de” prim plan”.

nivelul individal 1

Nivelulindividal (1)

Înurmarealizăriiplanului de acţiune al echipei se trece la stabilirea de obiectiveindividualeprinrealizareaunui plan individual de acţiune. Acesta este analizatîmpreunăcumanagerul de echipăşiaprobat .

Planulindividual de acţiunereflectăclarcontribuţiaangajatului la planul de acţiune al echipeişiimplicit la obiectiveleorganizaţiei . În general o persoanăpoatesăaibăîntre6 – 10 obiective.

Evaluarea planului individual de acţiunese realizează prin întâlniri între şef şi fiecare subaltern al său trimestrial pentru a discuta rezultatele eforturilor depuse de subalterni .

nivelul individal 2

Nivelul individal (2)

Dupăevaluaretrebuiesă fie evidenţiateclar ce obiective au fostatinse total, parţialşideloc. Prinurmareîntreobiectiveşirealizăriapardiscrepanţe.

Înanalizadiscrepanţelor, se clarificăanumite aspecte care suntapoiaboradateînplanul de dezvoltare a competenţelor.

La completareaplanului de dezvoltare a competenţelor, se stabilescacţiunile de dezvoltareşipropunerilereferitoare la punereaînpractică a acestora .

avantajele managementului prin obiective
Avantajele managementului prin obiective
 • Permite indivizilor să ştie ce se aşteaptă de la ei şi le clarifică rolurile
 • Permite identificarea problemelor şi îi încurajează pe manageri să stabilească planuri de acţiune şi date ţintă de rezolvare a problemelor
 • Imbunătăţeşte comunicarea între manageri şi îi motivează
 • Indivizii ajung să cunoască obiectivele organizaţiei şi îşi orientează activitatea spre atingerea lor
 • Oferă criterii de evaluare mai obiective şi asigură echitatea procesului de evaluare
 • Asigură dezvoltarea personalului prin raportarea rezultatelor obţinute la cele scontate .
p uncte slabe ale managementului prin obiective
Puncteslabeale managementului prin obiective
 • Managementul prin obiective poate necesita prea mult timp şi efort şi generează multe documente : trebuie completate multe formulare , iar acestea trebuie adaptate în permanenţă în funcţie de schimbări
 • Managementul prin obiective nu poate rezolva toate problemele cu care se confruntă o organizaţie , ba chiar pot da naştere la probleme : dacă evaluarea performanţelor nu este realizată corespunzător , acest lucru poate crea conflicte între manageri şi subalterni lor , deoarece această etapă are influenţe directe asupra salariilor şi a promovărilor
 • Pentru unele organizaţii puternic ierarhizate , stabilirea de relaţii de colaborare între şefi şi subalterni poate fi imposibilă , iar introducerea managementului prin obiective nu ar putea avea efectele scontate
 • Alţi manageri pot folosi faptul că pot măsura atingerea obiectivelor, pentru a stabili obiective imposibil de atins şi pentru a stabili pedepse pentru cei care nu le pot atinge , managementul prin obiective astfel condus va avea un impact negativ asupra angajaţilor şi asupra performanţelor lor .
concluzii

Concluzii

Managementulprinobiective are avantajeatâtpentruindivizicâtşipentruorganizaţie .

Prinexplicareaclară a aşteptărilor , prinfaptulcăoferăangajaţilorposibilitatea de a-şistabiliobiectiveleşiprinaşezarearezultatelorevaluării la bazasistemului de recompense , organizaţiile care implementează manage-mentulprinobiectivereuşescsăîşimotivezeputernicangajaţii .