Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ysgrifennu mewn dyddiadur. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ysgrifennu mewn dyddiadur.

Ysgrifennu mewn dyddiadur.

1651 Views Download Presentation
Download Presentation

Ysgrifennu mewn dyddiadur.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ysgrifennu mewn dyddiadur. Beth yw pwrpas dyddiadur?

  2. Cadw cofnod o agweddau bywyd personol. Ysgrifennu cyfrinachau. Cofnodi pethau pwysig fel apwyntiad. Trosglwyddo gwybodaeth am y gorffennol.

  3. Ydych chi wedi darllen neu glywed sôn am ddyddiaduron enwog ?

  4. Dyddiadur Siôn Dafydd, Plas Creuddyn 1582 - 1593 Dyddiadur Anne Frank. Dyddiadur Margaret Anne Brady, 1912 Dyddiadur Caryl Ann Parri Dyddiadur Syr neu Miss! Dyddiadur Kabo

  5. Sut ewch chi ati i ysgrifennu cofnod mewn dyddiadur? Trafodwch gyda’ch partner.

  6. Beth yw’r drefn? Mae amser yn bwysig! Mae angen ysgrifennu’r digwyddiadau mewn trefn amser. e.e. bore, prynhawn, nos. Mae angen ysgrifennu gan ddefnyddio ffurf orffennol y ferf. e.e. codais, gwisgais, teithiais, gwelais, clywais ... Mae pobl yn cofnodi eu teimladau mewn dyddiadur. e.e. Teimlais yn ofnus iawn. Roeddwn i’n hapus iawn.

  7. Ym mha drefn bydd y rhain? Ar ôl brecwast, es i i’r ysgol. Cyn cinio roedd prawf Mathemateg. Cyrhaeddais adref am bedwar o’r gloch. Dydd Llun, 8 Mawrth2010 Codais yn gynnar. Ar ôl gwneud fy ngwaith cartref roedd hi’n amser gwely. Roeddwn i’n teimlo’n nerfus iawn.