kemp morrison ve ross modeli n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kemp , Morrison ve Ross Modeli PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kemp , Morrison ve Ross Modeli

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
kamuzu

Kemp , Morrison ve Ross Modeli - PowerPoint PPT Presentation

451 Views
Download Presentation
Kemp , Morrison ve Ross Modeli
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kemp, Morrison ve Ross Modeli

 2. Kemp, Morrison ve Ross Modeli

 3. Öğretim Problemlerinin Tanımlanması

 4. Performans Problemlerinin Nedenleri

 5. Öğrenen Özelliklerinin Belirlenmesi • Öğrenen özellikleri • Genel özellikler: cinsiyet, yaş, iş deneyimleri, öğrenim düzeyi, kültürel yapı (etnik köken) vb. • Belirli giriş yeterlikleri • Öğrenme stilleri • Akademik bilgileri • Öğrenim sürecindeki notları • Sosyal ve kişisel özellikleri • Yaş, gelişim düzeyi, motivasyon düzeyi, konuya ilişkin tutumu, beklentileri, mesleki yönelimi, becerileri vb. • Bağlam analizi • Öğrenenin, öğretime getireceği bilgi, beceri ve tutumunu içeren uygum bağlamı • Fiziki çevrenin ve öğretim ortamının planlanmasına yönelik aydınlatma, gürültü, sıcaklık, oturma düzeni, donanımlar, konaklama, ulaşım vb. • Öğrenilen yeni bilginin transfer edileceği (kullanılacağı) ortam

 6. Görev Analizi İhtiyaçlar Genel hedefler • Konu analizi • İçeriğin yapısı: Olgular, kavramlar, kurallar ya da ilkeler, işlemler, iletişim becerileri, tutumlar • Prosedürel analiz • Öğrenen ne yapacak?, Öğrenen her bir adımı yaparken hangi bilgiye ihtiyacı olacak?, Bir problem oluştuğunda ne tür ipuçlarına ihtiyaç duyulacak ya da farklı adımlara ihtiyaç var mı? • Kritik olay analizi • Kişiler arası etkileşim ve tutumlarla ilgili içerikler belirlenir. Görev analizi Ders içeriği Öğrenen özellikleri

 7. Öğretim Hedeflerinin Belirlenmesi

 8. Öğretim Hedeflerinin Belirlenmesi Performans – İçerik Matrisi

 9. İçeriğin Sıralanması • Öğrenmeyle ilişkili sıralama • Ön koşul bilgiler, benzerlikler, güçlükler, öğrenen ilgisi, öğrenenin bilişsel özellikleri • Dünyayla ilişkili sıralama • İçerikteki yer, zaman ve fiziksel ilişkiler • Kavramlarla ilişkili sıralama • Kavramların birbirleriyle ilişkileri • Kesirli sayılarda toplama işleminden önce tam sayılarda toplama işlemini öğretme • Öğrencinin yakın çevresinde görebileceği memelilerden örnekler verme • Karmaşık bir tablo ile ilgili alıştırma yaptırmadan önce basit bir tablo üzerinde alıştırma yaptırma • Tüfeğin nasıl temizleneceğini öğretmeden önce tüfekle nasıl ateş edileceğini öğretme • Tarihsel olaylarda öncekilerden sonrakilere doğru öğretme • Bir bitkinin bölümlerini öğretirken çiçekten başlama • Mod, medyan ve ortalamayı öğretmeden önce merkezi eğilim kavramını öğretme • Standart sapma kavramını öğretmeden önce ortalama kavramını öğretme

 10. Öğretim Stratejilerinin Belirlenmesi • Olgu: • Nesnelere, olaylara ve kişilere verilen isimler ve semboller ile bunlar arasında gözlemlenebilen ya da önceden gözlemlenmiş olan ilişkileri anlatan ifadelerdir. • Türkiye’nin başkenti Ankara’dır. • Gümüşün simgesi Ag’dir. • Kavram: • Benzer özellikleri paylaşan nesne, görüş ve olaylara verilen ortak isimdir. • Hayvan, bilgisayar, demokrasi, ulaşım araçları, çiftçi, elektronik devre. • ???

 11. Öğretim Stratejilerinin Belirlenmesi • Yüzeysel öğrenme (phonemic) • Anlamsal öğrenme (semantic) • Başlangıç stratejileri • Üretici stratejiler

 12. Öğretimsel Mesaj Tasarımı • Ön-öğretim stratejileri • Ön testler, davranış hedefleri, gözden geçirme, ileri düzenleyiciler • Metinler için mesaj tasarımı • Resimler ve grafikler için mesaj tasarımı

 13. Öğretim Materyallerinin Tasarımı

 14. Değerlendirme Türleri ve Araçları