slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proje Tabanlı Öğrenme Modeli ve Bilgisayar Destekli Eğitim PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proje Tabanlı Öğrenme Modeli ve Bilgisayar Destekli Eğitim

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 26
Download Presentation

Proje Tabanlı Öğrenme Modeli ve Bilgisayar Destekli Eğitim - PowerPoint PPT Presentation

212 Views
Download Presentation

Proje Tabanlı Öğrenme Modeli ve Bilgisayar Destekli Eğitim

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Proje Tabanlı Öğrenme Modeli ve Bilgisayar Destekli Eğitim

 2. Proje Tabanlı Öğrenme.. • Öğretim ve öğrenim modeli • Bir ya da daha fazla alanın temel kavramları ve prensipleri üzerine odaklı • Problem çözme ve anlamlı aktiviteler • Öğrenci özerk ve kurgulayıcı • Sonuçta gerçekçi ve öğrenci tarafından geliştirilmiş ürün

 3. Proje Tabanlı Öğrenme.. • Yıl sonu ödevi ya da ödüllendirme metodu değil • Ders programı ve eğitim hedeflerine yönelik temel strateji ve felsefe • Zenginleştirme değil temel yapı

 4. 3 Ögeden oluşur... • Esnek bir yapısı olan bir örnek vak’a ya da diğer konularla bağlantılı bir problem/senaryo • Öğrenci merkezli öğrenme • Küçük gruplarda birlikte öğrenme

 5. Uygulama Birimi • Davet: • Ders programı hedefleri: • Görevler: • Etkileşim: • Uygulama ortamları: • Değerlendirme: • Araçlar:

 6. Geleneksel öğretimin (+), (-) • Daha az zamanda daha fazla “konu” kapsanır • Ödev ve testlerle ölçme değerlendirme • Alt düzeyde bilişsel aktivite ve süreçler • “Öğrenilenin” uygulanması ve transferi zor • Kendi kendine öğrenme, özerklik güdülenmez

 7. Proje Tabanlı Öğrenme (+), (-) • Aktif katılımı güdülüyor • Üst düzey bilişsel aktivite • Birlikte öğrenme, kendi kendini yönetme • Çok çeşitli araç ve kaynak kullanımı • Ders + sosyal beceriler, hayat becerileri • Ürünler ve öğrencinin evrimi

 8. Proje Tabanlı Öğrenme (-) • Uzun sürede daha az ders konusu • Okuryazarlık ve temel aritmetik becerileri ! • Değerlendirme daha zor

 9. Karşılaştırma!

 10. Uygulamak için 4 neden.. • İçerik • Öğrenme stratejisi ve aktiviteler • Öğrenmenin biçimi ve ortamı • Öğrenme hedefleri

 11. İçerik .. • Temel konular ve sorunlar • Hayatla bağlantılı, gerçekçi, “otantik” • Parçalara ayrılmış değil bütünsel • Yüzeysel değil derinlemesine • Öğrenci için anlamlı ve kişisel • Günlük hayattan..

 12. Öğrenme stratejisi ve aktiviteler.. • Davetkar, çekici, sorun çözmeye yönelik • Basit ve yüzeysel problemler değil • Karmaşık süreç ve beceriler, uygulama • Gerçek hayatta uzmanlar gibi • “Kurgulamacı” yöntemle daha kalıcı öğrenme • “Derin işleme”

 13. Öğrenme stratejisi ve aktiviteler.. • Kendini farklı şekillerde ifade etme • Çoklu zeka • Öğrenme stili • Rol değişimi ve evrimi • Velilere geri bildirim

 14. Öğrenmenin biçimi ve ortamı • Kendi öğrenme süreçlerini yöneterek birlikte öğrenme • Sosyal ortamlarda birlikte çalışma • Uzlaşma, sorumluluk alma, paylaşma • Başkalarını ikna etme • Doğru davranışı modelleme • Teknoloji araçlarını etkin ve yaratıcı biçimde kullanma

 15. Öğrenme hedefleri.. • Grup süreç becerileri • Hayat becerileri • Bilişsel süreç becerileri • Kendi kendini yönetme becerileri • Olumlu tutum geliştirme becerileri • Olumlu yönelim ve motivasyon • Kendinin farkındalık

 16. Avantajlar

 17. Öğretmenlerin seslendirdiği (+) • Öğrenci heyecanı artıyor • Özerk öğrenci; sorumluluk, öz denetim • Kamu nezdinde yarar değerlendirme ile ilintili, gerçekçi • Zor öğrencileri içine çekiyor • Başkalarının fikirlerine saygı • Gerçek sorunların çözümüne ilgi

 18. Öğrencilerin seslendirdiği (+) • Ne öğreneceğimizi seçebilmek • Etkim ve yararım olabildiğini görmek • Net bir hedefe yönelik öğrenme • Ürünümüzü bekleyen var • Yanlışlardan korkmamak, akıllı deneyler yapmak • Herkesi kapsıyor, kimse dışarda kalmıyor • Gerçek hayatta gerekli becerileri kullanmak

 19. Farklı Yorumlar.. • Sınıf düzeyine göre • Öğrencilerin Proje Tabanlı Model deneyimlerine göre • Öğretmenin niyeti, hedefi, ve PTÖM deneyimi • Okulun sahip olduğu kaynaklar • Okulun PTÖM yorumu

 20. Farklı Örnekler.. • Öğrenilmiş becerilerin uygulanmasına yönelik • Çok küçük yaştaki öğrenciler için projeler • Disiplinlerarası ve bütünleştirilmiş müfredat projeleri • Sınıf duvarlarını aşan projeler: • Teknoloji kullanımı • Soru sorma becerileri • Dinleme becerileri

 21. Farklı Örnekler.. • Ağırlıklı olarak tasarıma yönelik ve kurgulama projeleri

 22. Öğretmenlere göre riskler.. • Her konuda aynı düzeyde bilgili olmayabilirsiniz • Açık uçlu problem çözümü korkutucu • Veliler ve toplumdan gelebilecek tepki • Müfredat programını kapsama gereği • Öğrencilerin adaptasyon süreçleri

 23. Öğretmenlere göre engeller.. • Uzun hazırlık süreleri • Kaynak kıtlığı • Yönetici ve diğer öğretmenlerin desteği • Müfredatı kapsama • Temel beceriler ve sınavlara hazırlık • Velileri aydınlatabilme • Büyük sınıflar ve genç öğrenciler • Değerlendirme zorlukları

 24. PTÖM ve BDE • Araştırmaya araç • Bilgiye erişim • Kurgulama, tasarım, yeniden üretme, kendini ifade etme • Deney yapabilme • Sınıf duvarlarını aşarak..

 25. Teşekkürler..