Franc zsko stavy v vojov preh ad
Download
1 / 22

Francúzsko Ústavy- vývojový prehľad - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Francúzsko Ústavy- vývojový prehľad ' - kamana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Franc zsko stavy v vojov preh ad

1. 1789 DEKLARÁCIA PRÁV ČLOVEKA A OBČANA (Deklarácia ľudských a občianskych práv)2. 1791 KONŠTITUČNÁ MONARCHIA3. 1792 vyhlásenie REPUBLIKY 4. 1793 JAKOBÍNSKA ÚSTAVA REPUBLIKA (Konvent) Jednota štátnej moci

Francúzsko

Ústavy- vývojový prehľad


5. 1795 THERMIDORIÁNSKA ÚSTAVA

DIREKTÓRIUM

6. 1799 KONZULSKÁ ÚSTAVA

TRIUMVIRÁT

7. 1804I. CISÁRSTVO

Organický senatus – konzult

Plebiscit 1802

 • 1814 ÚSTAVNÁ CHARTA

  Oktrojovaná Reštaurácia Bourbonovcov


9. 1830CHARTA

Filip Orleánsky

Zrušenie monarchie

10. 1848 ÚSTAVA II. REPUBLIKY

11. 1851ÚSTAVA

a) Prezidentská (REPUBLIKY)

12. 1852b) II. CISÁRSTVA

13. 1870 pád cisárstva

vyhlásená REPUBLIKA

Január 1871 - Paríž kapituloval

Parížska KOMÚNA (3. – 5. 1871)

10. máj 1871 - mier s Nemeckým cisárstvom


13. 1875 vyhlásená TRETIA REPUBLIKA

ÚSTAVA : tri organické zákony

1940 okupácia Francúzska (wehrmacht)

Francúzsko rozdelené:

a) okupovaná časť

b) neokupovaná časť ; Vichy

ÉtatdeFrance : Pétain

Hnutie Slobodné Francúzsko - Ch. deGaulle – 1940

14. FRANCÚZSKO 1944 - 1946 (dočasná vláda)


1946 ÚSTAVA ŠTVRTEJ REPUBLIKY

(parlamentná republika)

1958 ÚSTAVA (prijatá referendom)

PIATA REPUBLIKA

NEOPREZIDENTSKÁ forma štátu

(doteraz – so zmenami)


Deklar cia pr v loveka a ob ana
DEKLARÁCIA PRÁV ČLOVEKA A OBČANA

1789

Vyhlásenie – „prirodzené, neodňateľné, nescudziteľné práva“

a ich výpočet :

Princípy: ROVNOSTI a  INDIVIDUÁLNEJ SLOBODY

 • práva človeka (osobné práva)

  a) rovnosť pred zákonom

  b) nedotknuteľnosť osoby

  c)slobodu prejavu, tlač,

  d)nedotknuteľnosť a posvätnosť súkromného vlastníctva („proprieté sacré et inviolable“

  II. práva občana (politické práva)

  - právo voliť, petičné, zhromažďovacie, atď.


Deklarácia práv človeka a občana:

SLOBODA a) robiť všetko čo neškodí inému

b) robiť všetko čo nie je zákonom zakázané; c) zákon je prejavom všeobecnej vôle

(všetci účasť na tvorbe zákona)

SLOBODA a ROVNOSŤ (pred zákonom všetci rovní) - ALE

 • ľudia sú a zostávajú od narodenia slobodnými a rovnými v PRÁVACH

 • sociálne rozdiely sú oprávnené iba vo „Všeobecnom záujme“


Stava 1791
ÚSTAVA 1791

Konštitučná monarchia = obmedzená monarchia

1. NIE: parlamentná forma vlády

áno: obmedzená demokracia - volebné právo, 25 % ; obyvateľov

CENZUS – vysoký majetkový ; aktívni a pasívni občania

2. UNITÁRNY ŠTÁT - centralizovaný  

3. Základné práva:

a) osobné práva

rovnosť pred zákonom, sloboda vlastníctva (nerovnosť majetková)

konštatácia práv a slobôd + odkazovacie ustanovenie

odkaz na riešenie, obmedzenie pozastavenie v zákone.

b) politické práva

- zákaz spolčovania (La Chapellierov zákon)

Povoľovací princíp, obmedzenia zákazy, represie, policajná kontrola; regulácia i zákazy.


S t a v a 1793 jakob nska
Ú S T A V A 1793 (JAKOBÍNSKA)

Forma štátu R e p u b l i k a

Forma vlády a) JEDNOTA ŠTÁTNEJ MOCI

(nie parlament. forma vlády):

zásada : suverenity ľudu

KONVENT - volený vo všeobecných voľbách

- mal zákonodarnú, vládnu a výkonnú moc

nepretržite fungujúci, jednokomorový orgán

-volil VÝKONNÝ VÝBOR - (skladal účty, vymeniteľnosť)

b) Všeobecná demokracia

(všetci občania volebné právo – NIE cenzy)

PLEBISCIT - forma priamej demokracie

Forma štátneho zriadenia : UNITÁRNY ŠTÁT (decentralizovaný)

Jakobínska ústava NESTALA SA ÚČINNOU (cudzia vojenská intervencia, občianska vojna)


ŠTÁTNY REŽIM:

TEROR - NIE garancie osobných práv (nedotknuteľnosť osoby ...; )

Kategórie osôb :

 • PODOZRIVÍ

 • NESPOĽAHLIVÉ osoby : nemali politické práva

  - stačilo na naplnenie TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI -

  - (výkon trestu)

  Teror – ako nutná obrana (revolúcie) ?


Thermidori nska stava 1795
THERMIDORIÁNSKA ÚSTAVA - 1795

Forma štátu :Republika - OLIGARCHICKÁ(timokracia, plutokracia)

Forma vlády:

A. DIREKTORIÁT (neskôr) Triumvirát - exekutívna moc

Piati členovia (Pentarchia) Zákonodarného zhromaždenia

Zákonodarná moc (bikameralizmus) – a) navrhovacia  b) schvaľovacia KOMORA

B. obmedzená demokracia

t.j. volebné právo – vysoký majetkový CENZUS

Voľby: a) nepriame b) dvojstupňové

Štátny režim -represie proti roajalistom, babeufovcom, korupcia,rozkrádanie, plebejské vrstvy, bezprávne

ochrana záujmov elity.


Prv cis rstvo 1804 1814 z konn z klad sen tuskonzult a plebiscit
PRVÉ CISÁRSTVO 1804 – 1814Zákonný základ : Senátuskonzult a plebiscit

1.  AUTOKRACIA (cisára) - spojená s PARLAMENTARIZMOM

volebné právo - cenzus majetku

Plus Plebiscit

2. Forma štátneho zriadenia - IMPERIUM

(centralizované územie Francúzska)

(anexie – vazalské štáty)

 • Štátny režim

  a) osobné práva - obč. zákonník

  (rovnosť, sloboda, vlastníctvo – posvätné)

  obch. zák. - sloboda podnikania

  trestný zák.,a tr. proces

  - nedotknuteľnosť OSOBY, OBYDLIA, listové tajomstvo

  b) politické práva – volebné, cenzúra tlače

  (sieť špicľov a konfidentov) Všeobecná vojenská povinnosť


Stavna charta 1814
ÚSTAVNA CHARTA 1814

Charta - OKTROJOVANÁ

REŠTAURÁCIA BOURBONOVCOV KONŠITUČNÁ, DUALISTICKÁ MONARCHIA

(priorita kráľa)

KRÁĽ a) veliteľ armády, b) bola mu zodpovedná vláda, ministri

„celá moc je stelesnená v osobe kráľa“

Ministri: aristokratickí LOKAJI kráľa.

„To je nás názor“- vláda „To je moje vôľa“ (kráľ).

PARLAMENT – bikameralizmus :

a) Snemovňa pairov (menovaná kráľom),

b) Snemovňa poslancov (dvojstupňové voľby, teda nepriame, CENZUS – majetkový, vekový (vysoký)

2. UNITÁRNY štát,

3. REŽIM REŠTAURÁCIE - (obdobie pred Industrializáciou)

Moc - aristokracia a veľký kapitál

Cirkev – zákon o svätokrádeži (trest smrti)


Stavn charta 1830
ÚSTAVNÁ CHARTA 1830

Zmenilo sa zákonodarstvo a volebné právo

PARLAMENTNÁ MONARCHIA – podľa vonkajších znakov

A/ rozšírili sa právomoci snemovní

B/ a) panovník nemohol vydávať zákony mimo parlamentu

b) zachoval si právo zákonodarnej iniciatívy.

C/ znižil sa CENZUS - majetkový

(pre pasívne volebné právo, do snemovne poslancov)

D/zrušila sa DEDIČNOSŤ PAIROV

– pre členstvo v Hornej snemovni.

E/ Práva katolíckej cirkvi sa zmenšili


Stava ii republiky 1848 j lov revol cia
ÚSTAVA II. REPUBLIKY (1848)(júlová revolúcia)

ZA SOCIÁLNU REPUBLIKU ! ZA VOLEBNÚ REFORMU !

ÚSTAVA zo 4. novembra 1848REPUBLIKA . - Forma štátu

PRINCÍPY : suverenita ľudu, sloboda, rovnosť, bratstvo ;

ZÁKLADY : rodina, vlastníctvo, práca, verejný poriadok.

VLASTNÍCTVO je nedotknuteľné - voliteľnosť a ROTÁCIA – štátnych ÚRADNÍKOV

A/ Forma vlády: - DEĽBA MOCI

Národné zhromaždenie – JEDNOKOMOROVÉ

VŠEOBECNÉ VOLEBNÉ PRÁVO (voľby do NZ – všeob., priame, tajné),

CENZY: - iba vek (21 r.) , a pobytu.

PASÍVNE volebné právo – 25 rokov.

Počet VOLIČOV sa zvýšil z 240 000 na 9. miliónov (37,5 x)

vo voľbách zvolených – prvýkrát 26 rob.

VÝKONNÁ MOC - PREZIDENT - (silné postavenie) až contra republika.

B/ ŠTÁTNY REŽIM – základné práva a slobody občanov.

Úprava protikladná – téza v čitateľovi,

Antitéza – v menovateľovi.


Zmeny v stave ii republiky v priebehu dvoch rokov do konca roku 1851
ZMENY v ÚSTAVE II. Republikyv priebehu dvoch rokov (do konca roku 1851)

 • Zrušené všeobecné volebné právo

 • Zlikvidovaná sloboda spolčovania

 • Obmedzená sloboda slova

 • Školy postavené po kontrolu katolíckeho duchovenstva

 • Postupne zlikvidovaný republikánsky režim


Stava z roku 1875
ÚSTAVA z roku 1875

 • skladala sa z TROCH ústavných organických zákonov – nemala Preambulu

  • netvorila celkový text

 • preto hodnotenie: NEPÍSANÁ ústava - POLYLEGÁLNA ústava

 • FORMA ŠTÁTU - Republika (mohla to byť aj Monarchia, konštitučná)

  Rozhodol tzv. WALLONOV dodatok

  a/ FORMA VLÁDY - PARLAMENTNÁ REPUBLIKA

  všeobecná demokracia - „Všeobecné volebné právo“ (mužov) Bikameralizmus: NZ: ab/ Poslanecká SNEMOVŇA - vol. na 4.roky , zák. inic., prij. z. SENÁT - 75 neodvolateľných senátorov

  225 senátorov – volených – v dvojstupňových voľbách –volili ich volitelia, starostovia a delegáti obecných rád

  proporcionálny volebný systém

  ac/ PREZIDENT – volený NZ, na 7 rokov (septenát)

  nebol politicky zodpovedný – kontrasignácia ministrom

  II. Francúzske IMPÉRIUM

  III. Štátny režim - a/ osobné práva , b/ politické práva


Stava 1946 tvrt republika
ÚSTAVA 1946 (štvrtá republika)

PRÁVNY a SOCIÁLNY ŠTÁT

I. Forma štátu - PARLAMENTNÁ REPUBLIKA

(parlamentný či snemovný režim, zvažovacia, druhá komora)

PARLAMENTNÁ FORMA VLÁDY

(absolútna väčšina na vyslovenie nedôvery ministrom)

NÁRODNÉ ZHROMAŽDENIE , Prezident , VLÁDA.

Všeobecné volebné právo

II. Forma štátneho zriadenia – Unitárny, centralizovaný štát, - plus –

Francúzska ÚNIA

(pridružené Departamenty, býv. Protektoráty, býv. mandátne územia)

III.ŠTÁTNY REŽIM - nová Preambula ÚSTAVY - Právny a sociálny štát

Ľudské práva: - neodňateľné, nezrušiteľné, nescudziteľné

Podľa : Deklarácia prác človeka a občana z r. 1789

(opäť PLATNÉ a ÚČINNÉ)


Stava z r 1958
ÚSTAVA z r. 1958

prijatá v referende - 80 % za

NEOPREZIDENTSKÁ FORMA ŠTÁTU

PRÁVNY a SOCIÁLNY štát

Zostali ústredné orgány štátu

zákonodarné:

a) NÁRODNÉ ZHROMAŽDENIE - volené na 5. r.

b)SENÁT - volili volitelia/ teda nepriame volebné právo/ dvojstupňové na 9 rokov

VLÁDA - zodpovedná snemovni (v tom znak parlamentnej formy vlády)

PREZIDENT - volený na 7 rokov (septenát) ; znovuzvoliteľný

od r. 1962 - volený vo všeobecných voľbách

 • má právo vyhlásiť REFERENDUM (obmedzené)

 • výnimočné právomoci v prípade krízy (čl. 16)

 • má právo ROZPUSTIŤ Národné zhromaždenie


ad