Hva gir god l ringseffekt evidensbasert forskning om for og med praksisfeltet
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


  • 117 Views
  • Uploaded on

Hva gir god læringseffekt? Evidensbasert forskning om, for og med praksisfeltet. Evidensbasert forskning: Empirisk basert kunnskap som kan si noe om den faktiske virkningen av beslutninger, aktiviteter, intervensjoner og tiltak. Ingen garanti for at man oppnår

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kalkin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hva gir god l ringseffekt evidensbasert forskning om for og med praksisfeltet

5. mars 2013: Hans-Olav Gammelsrud, rådgiver i Akershus fylkeskommune,

avdeling for videregående opplæring

Hva gir god læringseffekt? Evidensbasert forskning om, for og med praksisfeltet.


Evidensbasert forskning: Empirisk basert kunnskap som fylkeskommune,

kan si noe om den faktiske virkningen av beslutninger, aktiviteter,

intervensjoner og tiltak. Ingen garanti for at man oppnår

ønsket effekt, men øker sannsynligheten for det.

«Hans eksellense evidens»: Professor John Allen Clinton Hattie.


Forskning fylkeskommune, om praksisfeltet: Hatties forskning på andres forskning.


Visible learning; a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement (Hattie 2009) omfatter: a) 800 meta-analyser, dvs. oppsummering av andre skoleforskeres studier og analyser (i dag over 1000 meta-analyser).b) 52 637 studier (i dag om lag 55 000 studier).c) Om lag 80 millioner elever og studenter i 2009 (desidert flest elever, i dag om 150 millioner). d) Hattie ender opp med 138 ulike påvirkningsvariabler.Alt «virker» i større eller mindre grad, men virker det bra?


Effektformelen i Hatties meta-analyser: relating to Gjennomsnittlig post-test − gjennomsnittlig pre-test---------------------------------------------------------------------------Standardavvik (kvadratroten av variansen)Pre-test: Som oftest i starten av et skole-/studieår. Post-test: Som regel i slutten av et skole-/studieår.

Gjennomsnitt> relating to 0,6: Stor effekt

0,4

Produktiv

0,4 - 0,59: Middels effekt

Auto-produktiv

0,2 - 0,39: Liten effekt

Effektgrad

A-produktiv

0 - 0,19: Ingen effekt

0

Kontra-produktiv

Negativ effekt

Effekttype


Forskning relating to for praksisfeltet: Effektanalysene skal stimulere den enkelte lærer til å reflektere rundt egen undervisning:Hvordan bidrar min undervisning seg til elevenes læring? Utgjør den en læringsproduktiv forskjell for elevenes læringsutbytte?

Resiprok læring: Lære elevene/studentene å bruke læringsstrategier som sammenfatning, stille spørsmål, klargjøring og forutsigelser. Dette skjer i dialog med lærer mens de prøver å forstå en tekst. Noen variabler som er a-produktive/gir liten gjennomsnittseffekt:a) Class size (0,21):Økning av lærertettheten alene er ikke nok dersom ikke noe annet skjer samtidig, og da særlig endring av lærernes praksis.b) Homework (0,29).c) Teacher education (0,12): Lærernes formalkompetanse alenesikrer ikke god undervisning.


Forskning læringsstrategier med praksisfeltet: Reflekterer Hattie selv over «virkningene» av og reaksjonene sin egen forskning? Ja, han deltar flittig i diskusjoner som bidrar til å utdype og nyansere hans «generelle og grove» effektbarometer. Noen av innvendingene mot Visible Learning:a) «Hatties forskning sier lite om når (de produktive) effektene inntreffer.» Hattie har skrevet mange utdypende artikler om dette, særlig i forbindelse med feedback.b) «Er læringsproduktive effekter uavhengig av alder, trinn og fag»? c) «Hva er egentlig kjernen i det å være en god lærer som gir effektiv og læringsproduktiv undervisning?»


Feedback som læringsstrategier

fremmer

læring: 0,72

Tilbakemelding

gitt i tråd med Hatties kriterier på god feedback

0,4

«Teachers give a lot of

feedback, and not all of it

is good» (Hattie 2012).

Tilbakemelding

gitt i strid med Hatties kriterier på god feedback

Effektgrad

0

Feedback som

hemmer læring

Implikasjoner av feedback


Lekser på læringsstrategier

videregående:

0,64

«I DO NOT recommend abandoning

homework, and I provide some directions

for effective homework policies»

(Hattie 2012).

0,4

Lekser: Generell

effekt på 0,29

Effektgrad

Lekser på

barnetrinnet 0,15

0

Skoletrinn


I læringsstrategier Visible learning for teachers (2011)går Hattie mer direkte inn på

lærernes rolle for elevenes læring og gir konkrete råd for

lærernes undervisning. Perspektivet fra rangering og

gjennomsnitt til å møte den enkelte elev der han/hun er.

Gjennomsnitt

Where am I now?

Where am I going?

What are my next steps?


Ny giv metodikk bygger p evidensbasert forskning i bred forstand
« læringsstrategier Ny GIV-metodikk»: Bygger på evidensbasert forskning i bred forstand

Pedagogikk

Didaktikk

Fundamentert i evidensbasert forskning/kunnskap

Underliggende holdninger

Lærernes fagkompetanse


Nivådifferensiering som et midlertidig intensivtiltak? læringsstrategier

0,4

Effektgrad

Spesialundervisning?

Nivådifferensiering: Generell effekt på 0,12

0

Spesialundervisning?

Nivådifferensiering under ulike kontekstuelle betingelser


Hva forteller Hatties forskning oss om skoleledelsens betydning

for elevenes læring?

Som leder utgjør du alltid en forskjell. Spørsmålet er hvilken forskjell.


Stabil, klar betydning

og tett på praksisfeltet

«Activator»

(5% av utvalget)

Instructional

leadership: 0,60

0,4

Ledelse:

Generell

effekt på 0,39

Verdibasert, dynamisk og initiativrik

«Facilitator»

Effektgrad

Transformational

leadership: 0,17

0

Ledelsesstil


Pedagogisk ledelse: betydning Skolelederne må være tett på og til

stede i praksisfeltet som observatører og samtalepartnere

rundt undervisningspraksis.


Takk for oppmerksomheten bes k v r blogg http nygiviakershusskolen squarespace com
Takk for oppmerksomheten – Besøk vår blogg. betydning http://nygiviakershusskolen.squarespace.com/