1 / 4

Info-møder 16-17 – 09 - 2014 P-vejledning og Regneark - proces

Info-møder 16-17 – 09 - 2014 P-vejledning og Regneark - proces. P-vejledning og regneark - proces. Status: - P-vejledning dateret revision 26. juni 2014 - Excel-regneark dateret revision 26. juni 2014 - I særlige situationer kontakt Naturstyrelsen

kaleb
Download Presentation

Info-møder 16-17 – 09 - 2014 P-vejledning og Regneark - proces

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Info-møder 16-17 – 09 - 2014 P-vejledning og Regneark - proces

  2. P-vejledning og regneark - proces • Status: - P-vejledning dateret revision 26. juni 2014 • - Excel-regneark dateret revision 26. juni 2014 • - I særlige situationer kontakt Naturstyrelsen • Ændringer siden sidst (version 16. okt. 2013): • Præciseringer i teksten i P-vejledningen og excel-regnearket • En rettelse i beregningen af P-kvantificering ved sø-dannelse • ICP-metode må anvendes til P-analyserne

  3. P-vejledning og regneark - proces Proces for projekter: Projektanalyser der har fulgt vejledningen før september 2013 - ansøg om supplerende undersøgelser til P-kvantificering - vurdere evt. afværgeforanstaltninger Projektanalyser fulgt vejledning fra 16. okt. 2013 -Benyt vejledning og excel-regnearket fra 16. okt. 2013 Projektanalyser fulgt vejledningen fra opdateret version 26. juni - 2014 - Benyt vejledning og excel-regnearket fra 26. juni 2014 - I særlige situationer kontakt Naturstyrelsen

  4. Afslutning på P-undersøgelse Husk at konkludere på baggrund af resultater! • regneark og kvantificering af P-fangst/udslip kg P/år • sæt i forhold til recipientens P-afskæringsværdi • Vurder muligheder for afværgeforanstaltninger • (ingen høst af biomasse pt.)

More Related