1 / 24

Ammattikorkeakoulun taloudellinen autonomia

Ammattikorkeakoulun taloudellinen autonomia. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Metropolia-ammattikorkeakoulu, 27.-28.10.2009 Vuokko Kohtamäki, erikoistutkija Tampereen yliopisto. Sisältö. Korkeakoulun taloudellinen autonomia – sisältö Miksi taloudellista autonomiaa

kaleb
Download Presentation

Ammattikorkeakoulun taloudellinen autonomia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ammattikorkeakoulun taloudellinen autonomia Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Metropolia-ammattikorkeakoulu, 27.-28.10.2009 Vuokko Kohtamäki, erikoistutkija Tampereen yliopisto

 2. Sisältö • Korkeakoulun taloudellinen autonomia – sisältö • Miksi taloudellista autonomiaa • Miten ammattikorkeakoulun taloudellisen autonomian rakentuminen näyttäytyy? • Johtopäätöksiä

 3. Korkeakoulun taloudellinen autonomia (1) • suppeita ja laajoja lähestymistapoja • toimivaltaa raha-asioissa • valtaa kohdentaa ja/hankkia rahoitusta • toimivaltaa taloudessa ja taloudellisissa asioissa • miten rajata talous ja taloudelliset asiat muista asioista?

 4. Korkeakoulun taloudellinen autonomia (2) • taloudellisiin resursseihin liittyvää instituutiotason autonomiaa • resursseihin kohdistuvaa vapautta (päätösvaltaa, toimivaltaa, valtaa, valtuutta, toimintakykyä, itsenäisyyttä) johonkin • monipuolinen tulorahoitusrakenne • riippumattomuutta yhdestä rahoituslähteestä

 5. Ammattikorkeakoulujen tulorahoitusjakauma 2007 (OPH)

 6. Korkeakouluntaloudellinen autonomia (3a) • korkeakouluentiteettin taloudellinen autonomia • entiteettiin liittyvää vapautta jostakin

 7. Korkeakouluntaloudellinen autonomia (3b) • oikeushenkilöasema (oikeudellinen toimintakyky) • oma hallinto (esim. oma toimielin) • oma talous (esim. budjettientiteetti, kirjanpitoentiteetti, tilivelvollisuusentiteetti, oma kassatalous, oma pääomatalous)

 8. Miksi korkeakoululle taloudellista autonomiaa? Resurssit: • subsidiariteettiperiaatteen toteuttaminen • joustavuus • kysyntään vastaaminen • nopeus, notkeus ja ennustettavuus päätöksenteossa • vastuun ja vapauden integroiminen • insentiivin luominen Entiteetti: • korkeakoulun erillisyyden ja erotettavuuden luominen ja legitimoiminen

 9. Entä riskit, karkaako käsistä? • taloudellisen autonomian negatiivisia seurauksia (J.Salmi 2007) • väärinkäyttö ja osaamattomuus • laadun heikkeneminen • eettisyyteen liittyviä ongelmia

 10. Miten ammattikorkeakoulun taloudellinen autonomia näyttäytyy? • vaihtelevia käsityksiä, mistä johtuu? • mikä tai kenen näkökulma valitaan? • ulkoinen vai sisäinen ammattikorkeakoulutoimijoiden näkökulma • miten tarkastelu rajataan? • suhteessa mihin? • mitä asia-alueita mukaan, mitä pois? • kohdistuuko resursseihin vai entiteettiin vai molempiin?

 11. Ammattikorkeakoulun taloudellisen autonomian rakentuminen: näkökulma (1) AMK Ylläpitäjä OPM

 12. Ammattikorkeakoulun taloudellisen autonomian rakentuminen: resurssit (1) Tulos, tuotos Panos Prosessi - rahoittajan pääsy resursseihin - mitä tavoitellaan - resurssien kohdentaminen

 13. Taloudellisen autonomian rakentumisen ilmenemismuotoja • Oikeudellinen: lain kirjain • Muodollinen: muut sääntökokoelmat • Tosiasiallinen: kokemus

 14. Oikeudellinen taloudellinen autonomia: - lähtökohtaisesti sama kaikilla • Resurssit: • taloudelliset: esim. AmkL”hallitus päättää ammattikorkeakoululle myönnettyjen määrärahojen jakamisen perusteista”, opetuksen maksuttomuus, perusrahoitus • henkilöstö: opettajat ja muu henkilöstö AmkL § 29 • Entiteetti: • oikeushenkilöasema ylläpitäjällä • oma hallinto: sisäinen hallitus ja säännöt • oma talous: ei itsenäinen taloudellinen entiteetti

 15. Muodollinen taloudellinen autonomia: ylläpitäjän ja OPM:n ohjaus (1) Resurssit: hankkiminen ja allokoiminen • tavoitesopimus: mitä resursseilla tavoitellaan • yksikköhintarahoituksen kohdentamisen periaatteet • budjetti: budjettiperiaate, käsittelytaso ja sitovuustaso sekä mitä resursseilla tavoitellaan • taloudellisen toimivallan delegoinnin aste ja laajuus • ylijäämän käsittely

 16. Muodollinen taloudellinen autonomia (2) Entiteetti: • OPM:n taskussa toimilupa: korkeakouluasema ja yksikköhintarahoituksen jatkuvuus riippuvainen toimiluvasta • ylläpitäjän kohtelu budjettientiteettinä: AMK-kokonaisuus vai yksikkökohtainen

 17. Opetusministeriö prosessiautonomiaa (liikelaitos-AMK) kehysautonomiaa (kunnan ja kuntayhtymän AMK, 3) kontrolloitua autonomiaa (osakeyhtiö-AMK) säädeltyä autonomiaa (säätiö-AMK) Ylläpitäjä hankittua autonomiaa (liikelaitos-AMK) rajoitettua autonomiaa (kuntayhtymän AMK) hallintokunta-autonomiaa (kunnan AMK, 2) oman järjestelmän autonomiaa (osakeyhtiö-AMK) meidän autonomiaa (säätiö-AMK) Koettu taloudellinen autonomia: suhteessa opetusministeriöön ja ylläpitäjään (1)

 18. Resurssit: resurssien saatavuus ja kyky itse vaikuttaa resurssien saatavuuteen Entiteetti: ylläpitäjän tehtäväala, AMK:n organisatorinen asema Koettu taloudellinen autonomia (2)

 19. Resurssit: yksikköhintarahoituksen koskemattomuus budjettikehys ja budjettikohtelu heikko/vahva ylläpitäjän talous, maksuvalmius ja luottokelpoisuus rahastointi sitovat aloituspaikat ylitäytöstä rangaistus Entiteetti: ylläpitäjäyhteisön toiminnan perustarkoitus AMK: hallintokunta, tulosalue, koulutusyksikkö, liikelaitos Koettu taloudellinen autonomia (3)

 20. Koettu taloudellinen autonomia: taloudellisen autonomian suojeleminen (4) • Sopeutuminen • Resurssien vakauden varmistaminen ja resurssien maksimoiminen • Taloudellisen toimivallan laajentaminen • Suhteiden priorisoiminen ja siteiden vahvistaminen

 21. Johtopäätöksiä (1) • ammattikorkeakoulu on riippuvainen sekä ylläpitäjästään että opetusministeriöstä • molemmat tahot voivat käyttää ja käyttävät valtaa entiteettiin ja resursseihin liittyen • ammattikorkeakoulut pyrkivät laajentamaan ja suojelemaan autonomiaansa

 22. Johtopäätöksiä (2) • vuorovaikutus: • luonne • vallan eri muodot • rehtorin rooli • henkilösuhteet, toimintakulttuuri ja historiatekijät • ylläpitäjäyhteisöllä, sen piirteillä ja ylläpitäjän toiminnan perustarkoituksella merkittävä yhteys kokonaisuuteen taloudellinen ja muu institutionaalinen ympäristö

 23. Johtopäätöksiä (3) • taloudellinen autonomia muuntuu ja muotoutuu jatkuvasti • taloudelliset ym. toimintakontekstit ja itse toiminta elävät • rakentumisen kokonaisuus kompleksinen, mutta sama pätee korkeakoulujen taloudelliseen autonomiaan muualla

 24. . Kiitos! Yhteystiedot: vuokko.kohtamaki@uta.fi

More Related