Download
ammattikorkeakoulun taloudellinen autonomia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ammattikorkeakoulun taloudellinen autonomia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ammattikorkeakoulun taloudellinen autonomia

Ammattikorkeakoulun taloudellinen autonomia

128 Views Download Presentation
Download Presentation

Ammattikorkeakoulun taloudellinen autonomia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ammattikorkeakoulun taloudellinen autonomia Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Metropolia-ammattikorkeakoulu, 27.-28.10.2009 Vuokko Kohtamäki, erikoistutkija Tampereen yliopisto

 2. Sisältö • Korkeakoulun taloudellinen autonomia – sisältö • Miksi taloudellista autonomiaa • Miten ammattikorkeakoulun taloudellisen autonomian rakentuminen näyttäytyy? • Johtopäätöksiä

 3. Korkeakoulun taloudellinen autonomia (1) • suppeita ja laajoja lähestymistapoja • toimivaltaa raha-asioissa • valtaa kohdentaa ja/hankkia rahoitusta • toimivaltaa taloudessa ja taloudellisissa asioissa • miten rajata talous ja taloudelliset asiat muista asioista?

 4. Korkeakoulun taloudellinen autonomia (2) • taloudellisiin resursseihin liittyvää instituutiotason autonomiaa • resursseihin kohdistuvaa vapautta (päätösvaltaa, toimivaltaa, valtaa, valtuutta, toimintakykyä, itsenäisyyttä) johonkin • monipuolinen tulorahoitusrakenne • riippumattomuutta yhdestä rahoituslähteestä

 5. Ammattikorkeakoulujen tulorahoitusjakauma 2007 (OPH)

 6. Korkeakouluntaloudellinen autonomia (3a) • korkeakouluentiteettin taloudellinen autonomia • entiteettiin liittyvää vapautta jostakin

 7. Korkeakouluntaloudellinen autonomia (3b) • oikeushenkilöasema (oikeudellinen toimintakyky) • oma hallinto (esim. oma toimielin) • oma talous (esim. budjettientiteetti, kirjanpitoentiteetti, tilivelvollisuusentiteetti, oma kassatalous, oma pääomatalous)

 8. Miksi korkeakoululle taloudellista autonomiaa? Resurssit: • subsidiariteettiperiaatteen toteuttaminen • joustavuus • kysyntään vastaaminen • nopeus, notkeus ja ennustettavuus päätöksenteossa • vastuun ja vapauden integroiminen • insentiivin luominen Entiteetti: • korkeakoulun erillisyyden ja erotettavuuden luominen ja legitimoiminen

 9. Entä riskit, karkaako käsistä? • taloudellisen autonomian negatiivisia seurauksia (J.Salmi 2007) • väärinkäyttö ja osaamattomuus • laadun heikkeneminen • eettisyyteen liittyviä ongelmia

 10. Miten ammattikorkeakoulun taloudellinen autonomia näyttäytyy? • vaihtelevia käsityksiä, mistä johtuu? • mikä tai kenen näkökulma valitaan? • ulkoinen vai sisäinen ammattikorkeakoulutoimijoiden näkökulma • miten tarkastelu rajataan? • suhteessa mihin? • mitä asia-alueita mukaan, mitä pois? • kohdistuuko resursseihin vai entiteettiin vai molempiin?

 11. Ammattikorkeakoulun taloudellisen autonomian rakentuminen: näkökulma (1) AMK Ylläpitäjä OPM

 12. Ammattikorkeakoulun taloudellisen autonomian rakentuminen: resurssit (1) Tulos, tuotos Panos Prosessi - rahoittajan pääsy resursseihin - mitä tavoitellaan - resurssien kohdentaminen

 13. Taloudellisen autonomian rakentumisen ilmenemismuotoja • Oikeudellinen: lain kirjain • Muodollinen: muut sääntökokoelmat • Tosiasiallinen: kokemus

 14. Oikeudellinen taloudellinen autonomia: - lähtökohtaisesti sama kaikilla • Resurssit: • taloudelliset: esim. AmkL”hallitus päättää ammattikorkeakoululle myönnettyjen määrärahojen jakamisen perusteista”, opetuksen maksuttomuus, perusrahoitus • henkilöstö: opettajat ja muu henkilöstö AmkL § 29 • Entiteetti: • oikeushenkilöasema ylläpitäjällä • oma hallinto: sisäinen hallitus ja säännöt • oma talous: ei itsenäinen taloudellinen entiteetti

 15. Muodollinen taloudellinen autonomia: ylläpitäjän ja OPM:n ohjaus (1) Resurssit: hankkiminen ja allokoiminen • tavoitesopimus: mitä resursseilla tavoitellaan • yksikköhintarahoituksen kohdentamisen periaatteet • budjetti: budjettiperiaate, käsittelytaso ja sitovuustaso sekä mitä resursseilla tavoitellaan • taloudellisen toimivallan delegoinnin aste ja laajuus • ylijäämän käsittely

 16. Muodollinen taloudellinen autonomia (2) Entiteetti: • OPM:n taskussa toimilupa: korkeakouluasema ja yksikköhintarahoituksen jatkuvuus riippuvainen toimiluvasta • ylläpitäjän kohtelu budjettientiteettinä: AMK-kokonaisuus vai yksikkökohtainen

 17. Opetusministeriö prosessiautonomiaa (liikelaitos-AMK) kehysautonomiaa (kunnan ja kuntayhtymän AMK, 3) kontrolloitua autonomiaa (osakeyhtiö-AMK) säädeltyä autonomiaa (säätiö-AMK) Ylläpitäjä hankittua autonomiaa (liikelaitos-AMK) rajoitettua autonomiaa (kuntayhtymän AMK) hallintokunta-autonomiaa (kunnan AMK, 2) oman järjestelmän autonomiaa (osakeyhtiö-AMK) meidän autonomiaa (säätiö-AMK) Koettu taloudellinen autonomia: suhteessa opetusministeriöön ja ylläpitäjään (1)

 18. Resurssit: resurssien saatavuus ja kyky itse vaikuttaa resurssien saatavuuteen Entiteetti: ylläpitäjän tehtäväala, AMK:n organisatorinen asema Koettu taloudellinen autonomia (2)

 19. Resurssit: yksikköhintarahoituksen koskemattomuus budjettikehys ja budjettikohtelu heikko/vahva ylläpitäjän talous, maksuvalmius ja luottokelpoisuus rahastointi sitovat aloituspaikat ylitäytöstä rangaistus Entiteetti: ylläpitäjäyhteisön toiminnan perustarkoitus AMK: hallintokunta, tulosalue, koulutusyksikkö, liikelaitos Koettu taloudellinen autonomia (3)

 20. Koettu taloudellinen autonomia: taloudellisen autonomian suojeleminen (4) • Sopeutuminen • Resurssien vakauden varmistaminen ja resurssien maksimoiminen • Taloudellisen toimivallan laajentaminen • Suhteiden priorisoiminen ja siteiden vahvistaminen

 21. Johtopäätöksiä (1) • ammattikorkeakoulu on riippuvainen sekä ylläpitäjästään että opetusministeriöstä • molemmat tahot voivat käyttää ja käyttävät valtaa entiteettiin ja resursseihin liittyen • ammattikorkeakoulut pyrkivät laajentamaan ja suojelemaan autonomiaansa

 22. Johtopäätöksiä (2) • vuorovaikutus: • luonne • vallan eri muodot • rehtorin rooli • henkilösuhteet, toimintakulttuuri ja historiatekijät • ylläpitäjäyhteisöllä, sen piirteillä ja ylläpitäjän toiminnan perustarkoituksella merkittävä yhteys kokonaisuuteen taloudellinen ja muu institutionaalinen ympäristö

 23. Johtopäätöksiä (3) • taloudellinen autonomia muuntuu ja muotoutuu jatkuvasti • taloudelliset ym. toimintakontekstit ja itse toiminta elävät • rakentumisen kokonaisuus kompleksinen, mutta sama pätee korkeakoulujen taloudelliseen autonomiaan muualla

 24. . Kiitos! Yhteystiedot: vuokko.kohtamaki@uta.fi