l energia solar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
L’ENERGIA SOLAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
L’ENERGIA SOLAR

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 29
Download Presentation

L’ENERGIA SOLAR - PowerPoint PPT Presentation

kale
126 Views
Download Presentation

L’ENERGIA SOLAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. L’ENERGIA SOLAR

 2. L’ENERGIA S☼LAR • L’energia solar és energia radiant produïda pel Sol com a resultat de reaccions nuclears de fusió. Arriba a la Terra a través de l'espai en quants (paquets) d'energia, anomenats fotons, que interactuen amb l'atmosfera i la superfície terrestre.

 3. EL S☼L • El Sol és la primera font d’energia natural. És una font d’energia renovable i no contaminant.

 4. L’ENERGIA CONTAMINANT • L’energia obtinguda dels combustibles sòlids i gasosos derivats del petroli i del carbó va relegar l’ús de l’energia solar a un segon terme. Després de la crisi del petroli, investigadors i industrials han tornat a mirar el Sol tenint consciència que la domesticació de la seva energia és una aposta de futur.

 5. CARACTERÍSTIQUES DE L’ENERGIA S☼LAR • Renovable, és a dir, que es pot fer servir sense perill que s'acabi • Alternativa, que tradicionalment no s'ha utilitzat • Neta, que per a fer-la servir no contaminem res del nostre entorn

 6. PLANTA GENERADORA D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA

 7. Les plaques o col·lectors utilitzen l'energia del sol per escalfar un fluid portador

 8. El fluid portador, aigua en aquest cas, surt a través de canonades de coure del col·lector solar i durant el procés absorbeix una part de l'energia solar.

 9. Després es mou fins a un intercanviador de calor on escalfa l'aigua que s'utilitzarà per la casa.

 10. Finalment, una bomba porta el fluid fins al col·lector solar per repetir el cicle.

 11. Passa aigua freda a través de l’intercanviador...

 12. I per l’altre costat surt aigua calenta que va cap a la instal·lació de la casa

 13. ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA • Aquesta és l'energia que es transforma en electricitat directament a través de la llum del Sol, gràcies a unes plaques de materials semiconductors.

 14. PLANTA GENERADORA D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

 15. panells de silici monocristal·lí

 16. torre meteorològica

 17. unitat de monitorització

 18. sala de control

 19. sala de potència

 20. armari de corrent continu

 21. inversors de corrent

 22. armari de corrent altern

 23. centre de transfor-mació

 24. cel·les de gas natural

 25. transformador

 26. línies de transport d’energia elèctrica

 27. PRODUCCIÓ A CATALUNYA • Aquest mapa indica la radiació global a Catalunya, i indica que on s'haurien de posar les plaques solars per obtenir un rendiment més alt és a l'interior, al sud i a l'extrem nord-oest.

 28.  AVANTATGES  • No consumeixen combustibles. • No tenen parts de moviment. • Són mòduls, cosa que permet augmentar la potència instal·lada, sense interrompre el funcionament dels generadors. • La vida útil és superior a 2 anys. • Resisteixen condicions externes amb vents, granissada, temperatures i humitat. • Són totalment silenciosos. • No contaminen el medi ambient.

 29.  INCONVENIENTS  • La radiació arriba de manera dispersa i inconstant a la superfície terrestre. • No és emmagatzemable, per això cal transformar-la en el moment que arriba en energia tèrmica o elèctrica. • És una energia molt dispersa i de baixa densitat energètica (màxims d'1 kW/m2 ), per tant, per a la seva captació es necessiten grans superfícies. • És necessària una inversió inicial elevada donat que els sistemes de captació encara són relativament cars.