XIN THẦN LINH ĐẾN TRONG CON - PowerPoint PPT Presentation

kalani
xin th n linh n trong con n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
XIN THẦN LINH ĐẾN TRONG CON PowerPoint Presentation
Download Presentation
XIN THẦN LINH ĐẾN TRONG CON

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation
275 Views
Download Presentation

XIN THẦN LINH ĐẾN TRONG CON

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. XIN THẦN LINH ĐẾN TRONG CON Thần linh xin đến đây, đến trong tâm khảm con. Xin Thần linh tràn đầy trên chính con. Bình an nay có đây, bởi Thánh linh tràn phước thiêng. Xin Thần linh cho lòng tươi mới luôn.