Download
integrerende metode i n r ingslivet versus opprusting i en attf ringsbedrift n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Integrerende metode i nær-ingslivet versus opprusting i en attføringsbedrift PowerPoint Presentation
Download Presentation
Integrerende metode i nær-ingslivet versus opprusting i en attføringsbedrift

Integrerende metode i nær-ingslivet versus opprusting i en attføringsbedrift

119 Views Download Presentation
Download Presentation

Integrerende metode i nær-ingslivet versus opprusting i en attføringsbedrift

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Integrerende metode i nær-ingslivet versus opprusting i en attføringsbedrift Paal Haavorsen og Rune Kvarme Bransjeforeningen Attføringsbedriftene www.attforingsbedriftene.no

 2. Arbeidsgiver Attførings- bedrift Bruker

 3. Bransjens markedsmål: • Levere gode og effektive tjenester for brukerne og dermed også for NAV slik at flest mulig kommer tilbake til arbeid, men også: • Være fremsynte slik at vi utvikler nye tilbud og tjenester for brukerne og NAV for morgendagens behov • Bli en partner for det lokale næringslivet, og kunne tilby egnet arbeidskraft og oppfølging. • Endringsorienterte

 4. Nav krever mer og mer: • Billigere tiltak • Raskere gjennomstrømming • Høyere formidlingsgrad • Integrerende metode • Fortsatt høy kvalitet

 5. Trender i tiden • ”Forskning viser” at integrerende metoder gir best effekt • Integrerende tiltak er billigere • Integrerende tiltak foretrekkes av brukerorganisasjonene • Integrerende tiltak ”selger”, er mer sexy!

 6. Hvor integrerende er vi i dag? • Arbeid med Bistand • Ekstern Kvalifisering • Oppfølging og Avklaring i ”Raskere tilbake” • Funksjonsvurdering for IA – bedrifter • Karriereveiledningstjenester • BasisKompetanse i Arbeidslivet (BKA) • Hospiteringsmuligheter i Fagkonsept APS • Eksterne arenaer i VTA

 7. Hvilke brukere i framtida? • Personer som ikke andre markedsaktører vil jobbe med! • Kun nedsatt arbeidsevne gir oss legitimitet • Jo større problemer med å få en jobb jo bedre! • Også grupper som eks. fremmedspråklige, langtidssyke, lese/skrive problemer m.fl.

 8. Mål for videre arbeid: • Vi skal framstå som ”foretrukne leverandør av arbeidskraft”. Det skal bli prestisje for næringslivet å samarbeide med oss. • Koble arbeidsgiverne opp mot begreper som ”sosial ansvarlighet” eller ”samfunnsansvar”, men selvfølgelig med utgangspunkt i arbeidsgivers reelle behov for arbeidskraft. • Tette koblinger med arbeidsgivere

 9. En systematisk integrerende metode på individnivå: • Benytte primært ordinært arbeidsliv som en utprøvingsarena/avklaringsarena • Benytte primært ordinært arbeidsliv som en kvalifiseringsarena og utleie • Formidling med oppfølgingsgaranti

 10. En systematisk integrerende metode på systemnivå • Kartlegging av behov og muligheter hos arbeidsgivere • Verktøy for slik samhandling • Mediastrategi • Avtaler lokalt og nasjonalt

 11. Sentrale avtaler! • Kjedene har stor makt ang. ansettelser • Bransjeforeningen inngår avtaler: • Hvordan få tillit hos kjedene? • Hvordan kunne ”garantere” kvalitet? • Vil våre medlemmer kunne levere? • Hot Train – et mulig konsept?

 12. Hvordan finne arbeidsgivere? • AB – metode • Lage forhåndsavtaler med arbeidsgivere • Hospiteringsavtaler • Aktiv profilering av attføringsbedriften som formidler av egnet arbeidskraft • Utleie, utlån,

 13. Bransjens utfordring • Er vi endringsorienterte nok. • Hva innebærer en gjennomgripende integreringsmetode av endringer i en tradisjonell attføringsbedrift?

 14. Hva gjør vi? • Er det riktig at integrerende metode er framtida? • Har kunden (Nav) alltid rett? • Er forskningen på villspor? • Økonomien styrer, er våre tunge bedrifter omstillingsdyktige nok? • Hva vil vi, egentlig?