Phdr jaroslav vy ichlo editel studijn a v deck knihovny pk ve spolupr ci s mgr tom em gecem
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on

PhDr. Jaroslav Vyčichlo ředitel Studijní a vědecké knihovny PK ve spolupráci s Mgr. Tomášem Gecem. Internetizace knihoven a regionální funkce. Standardy VKIS v pověřených knihovnách Plzeňského kraje. Provozní doba. Tvorba knihovního fondu. Dotace na nákup / na 1 obyvatele.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kaili


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Phdr jaroslav vy ichlo editel studijn a v deck knihovny pk ve spolupr ci s mgr tom em gecem

PhDr. Jaroslav Vyčichlo

ředitel Studijní a vědecké knihovny PK

ve spolupráci

s Mgr. Tomášem Gecem

Internetizace knihoven a regionální funkceInternetizace knihoven a region ln funkce

Provozní doba kraje

Tvorba knihovního fondu

Dotace na nákup / na 1 obyvatele

Studijní místa a prostory pro uživatele

Standard veřejně přístupných stanic připojených k internetu

Standard dostupnosti knihovny

Standard obsluhy znevýhodněných uživatelůPov en knihovna
Pověřená knihovna: PK

má k dispozici kvalitní knihovní fond včetně elektronických informačních zdrojů

dodržuje všechny národní standardy v oboru knihovnictví a informační vědy (např. AACR, MARC 21, autority a další)

má vytvořen kvalitní systém zpracování knihovních fondů a tvorby katalogů

provozuje automatizovaný knihovní systém, který respektuje všeobecné a

knihovnické standardy a svým pojetím je perspektivní z hlediska dlouhodobé

krajské koncepce rozvoje knihovnických a informačních služeb

je schopna předávat a přebírat kvalitní bibliografické záznamy do/ze Souborného

katalogu ČR CASLIN

nabízí širokou škálu knihovnických a informačních služeb

je schopna zajišťovat kvalitní meziknihovní výpůjční, reprografické a informační

služby pro vymezený region

má vlastní webovou stránku knihovny a prezentuje na ní informace a potřebné

materiály pro knihovny a jejich provozovatele ve smluvním okruhu působnosti


Pokra ov n pln n podm nek atestu
Pokračování plnění podmínek atestu PK

pro zajištění výkonu regionálních funkcí je vyčleněn zpravidla jeden pracovní

úvazek

pro poskytování odborných konzultací a poradenství má zajištěnu kvalifikaci

pracovníků zejména v těchto oblastech: ekonomika, účetnictví, pracovně právní

otázky (žádosti o granty, jejich realizace a vyúčtování atd.)

výpočetní technika a využívání informačních technologií v knihovnách (předpoklad

je vzdělání pracovníka na úrovni ECDL)

automatizované knihovnické systémy používané ve vymezeném regionu

zajišťuje účast svých pracovníků na vzdělávání, koordinačních a poradních

aktivitách v rámci kraje a na celostátních poradách k problematice regionálních

funkcí


Pokra ov n pln n podm nek atestu1
Pokračování plnění podmínek atestu PK

sleduje dění v oboru knihovnictví a informační věda a je členem elektronických

konferencí „Knihovna“, „Region“ a dle potřeby i dalších speciálních

elektronických konferencí

rutinně a pravidelně komunikuje prostřednictvím e-mailu

aktivně užívá internet k vyhledávání informací

má k dispozici a využívá Českou národní bibliografii, využívá informační zdroje ze

všech národních licencí, nabízí je uživatelům a propaguje je

má k dispozici skladové kapacity pro výměnný fond

má zajištěnu dopravu pro potřeby výkonu regionálních funkcí (rozvoz knihovního

fondu)


Internetizace knihoven a region ln funkce
. PKPo ad kraj v internetizaci knihoven

Kraj PK

Počet knihoven

celkem

s pobočkami

Počet knihoven

internetizovaných

s pobočkami

% internetizovaných

z celkového počtu

Pořadí

Poznámka

Karlovarský

125

121

96,8

1

Hlavní město Praha

91

85

93,4

2

3 pojízdné pob.

Moravskoslezský

421

386

91,7

3

16 pouze přípojka

Olomoucký

500

450

90,0

4

Jihočeský

559

482

86,2

5

17 žádostí PIK

Zlínský

400

309

77,3

6

Severočeský

305

230

75,4

7

Liberecký

225

169

75,1

8

Jihomoravský

752

562

74,7

9

Vysočina

618

459

74,3

10

Královéhradecký

385

281

73,0

11

Plzeňský

518

374

72,2

12

V tom 9 v řešení

Pardubický

422

275

65,2

13

Středočeský

849

513

60,4

14

Celkem

6 127

4 655

76,0

Pořadí krajů v internetizaci knihoven


Jak d l
Jak dál? PK

  • Připojit co největší počet knihoven dosud nepřipojených na Internet. V celorepublikovém měřítku není připojeno asi 25 % knihoven.

  • Co s knihovnami, které v tomto okamžiku nelze internetizovat?

    - takové knihovny připojit nově v okamžiku, kdy o ně zřizovatel, či lépe obyvatelé

    místa projeví zájem,

  • - zřídit z takových knihoven výpůjční místa bez vlastních knihovních fondů,

  • - nahradit je bibliobusy.

Úkol pro PK a KK

Využít Internet v knihovnách ke knihovnickým činnostem, nejen ke vstupu do veřejných datových sítí.


Spolupr ce krajsk knihovny a ostatn ch profesion ln ch knihoven kola
Spolupráce krajské knihovny a ostatních profesionálních knihoven. Škola.

První a nejdůležitější krok pro jakoukoli dlouhodobou spolupráci představují osobní kontakty vzniklé na základě pravidelného setkávání. Vzdělávací akce, školení, porady.

V rámci RF lze poskytovat kromě výměnných fondů pouze služby, nelze poskytovat prostředky na nákup vybavení a fondu. Začněme (či pokračujme) službami, které jsou dány.

Na krajské úrovni zřídit pozici metodika pro oblast grantů s důrazem na EU fondy. V oblasti „tvrdých projektů“ (stavby, rekonstrukce) by byla velice užitečná možnost konzultací na národní úrovni.


Pokra ov n spolupr ce
Pokračování spolupráce knihoven. Škola.

Zvláštní kapitolu tvoří aktivní podpora zavádění nových technologií ze strany KK (zmíněno v knihovním zákonu).

V oblasti automatizace, ve spolupráci s PK s nasazením regionálního knihovního systému může dojít k retrokonverzi všech fondů obecních knihoven a knihovny, které se zapojily do PIKu, mohou využít možnosti provozovat na serveru PK výpůjční protokol.

Spolupráce se školami a to nejen v tradičních oblastech typu knihovnicko-bibliografické lekce či besedy, ale integrace informační výchovy přímo do výuky.

Výuka počítačové gramotnosti ze strany státu a to nejen ve škole, ale napříč generacemi.

Výměnné soubory AV médií s vážnou hudbou a dalšími menšinovými žánry z fondu KK do hudebních oddělení v rámci kraje.


Internetizace knihoven a region ln funkce
Využití Internetu ke knihovnickým činnostem v profesionálních knihovnách. Sdílení zdrojů. Otázky do diskuze.

Základní knihovní služby by měly být garantovány ve všech knihovnách sítě. Nejen on-line služby nad OPACem, ale i služby elektronického dodávání dokumentů a základní nabídka databází.

Vybrané elektronické zdroje by měly být dostupné ve všech profesionálních knihovnách sítě, minimálně článkové databáze Anopress. Sdílení v oblasti elektronických zdrojů lze dosáhnout zapojením do konsorcií, národních nebo krajských.

.pdf soubory s jednotlivými čísly regionálních periodik vydávaných samosprávou navázat na evidenci periodik v automatizovaném knihovním systému a vystavit na webu přímo v OPACu.


Pokra ov n vyu it internetu profesion ln knihovny
Pokračování využití internetu – profesionální knihovny

Další možné sdílení v oblasti elektronických zdrojů se nabízí v oblasti databází regionálních osobností kraje, případně je možná jejich integrace do české verze Wikipedie a naopak její využití.

V oblasti webových zdrojů se jeví jako účelná jejich katalogizace do databáze elektronických zdrojů a následné stažení takového záznamu do souborného katalogu. U zvlášť hodnotných zdrojů je vhodná archivace v rámci projektu Webarchiv NK ČR (či v lokálním řešení tohoto archivu v KK).

Možnost zřizování krajských datových skladů při krajských knihovnách.

Navázat musí systémové školení a školení uživatelské podpory. V oblasti komunikačních dovedností knihovníků a nabídky rešerší je to oblast pro činnost školícího střediska KK.


Vyu it internetu ke knihovnick m innostem v neprofesion ln ch knihovn ch ot zky k diskuzi
Využití Internetu ke knihovnickým činnostem v neprofesionálních knihovnách – otázky k diskuzi

Knihovna je nejenom připojena na Internet, ale vystavuje svůj fond v elektronické podobě prostřednictvím OPACu. Zachovává si personální prostor pro standardní knihovní činnosti.

Vymezení standardu služeb nabízených v každé knihovně napojené na Internet. Veřejně přístupný Internet, informace o fondu přístupná pomocí OPACu a navazující nabídka služeb, v případě, že kniha v obci není, nabídka MVS, kterou lze okamžitě vyřídit přes příslušné formuláře na stránkách PK nebo KK.

U základních elektronických zdrojů by byla vhodná jejich dostupnost ve všech knihovnách sítě - minimálně článkové databáze Anopress a optimálně i ASPI.


Vyu it internetu neprofesion ln knihovny
Využití internetu – neprofesionální knihovny v neprofesionálních knihovnách – otázky k diskuzi

U zahraničních databází je možné, aby u těch, které to v licenčních podmínkách umožňují, měly obecní knihovny zřízen účet v KK.

Vytvoření jednoduchých webových stránek formou předem připravené šablony podle vzoru Městské knihovny Hradec Králové (nejlépe na webu obce, pokud by toto nebylo možné, tak formou hostingu na free serveru či serveru KK či PK). Takto vytvořené webové stránky by byly doplněny webovým on-line katalogem. Knihovním systémem typu REKS lze nastavit na serveru PK OPAC zobrazující pouze fond dané knihovny.

Rekatalogizaci je možné provést v rámci výkonu standardu č. 5 RF - Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů.


Spolupr ce kk s ostatn mi ve ejn p stupn mi knihovnami
Spolupráce KK s ostatními veřejně přístupnými knihovnami

V oblasti muzejních knihoven od okresních muzeí níž jde především o problematiku automatizace.

Na tuto oblast navazuje problematika metodické pomoci při katalogizaci starých tisků dle knihovnických standardů.

Problematika starých tisků se logicky dotýká další oblasti a to jejich digitalizace. Při budování digitalizačního pracoviště dochází ke spolupráci nejen s muzei, ale i s archivy.

U větších muzeí přichází v úvahu účast v souborném katalogu.


Spolupr ce kk s ostatn mi ve ejn p stupn mi knihovnami1
Spolupráce KK s ostatními veřejně přístupnými knihovnami

Rozšíření klíčových kompetencí v oblasti informační gramotnosti. V rámci těchto kompetencí přebudovat tradiční školní knihovnu na informační centrum včetně vybavení a zřízení místa knihovníka, který výuku převezme. Lze uvažovat o grantu z programu na takový projekt, čerpajícího ze sociálního fondu EU.