1 / 17

Projekt internetizace knihoven Jihočeského kraje

Logo vaší společnosti vložíte na snímek tak, že V nabídce Vložit Vyberte příkaz Obrázek Najděte soubor s logem své společnosti. Klepněte na tlačítko OK. Velikost loga změníte tak, že Klepněte tlačítkem myši uvnitř loga. Na obvodu loga se objeví čtverečky nazývané úchyty.

zubeda
Download Presentation

Projekt internetizace knihoven Jihočeského kraje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Logo vaší společnosti vložíte na snímek tak, že • V nabídce Vložit • Vyberte příkaz Obrázek • Najděte soubor s logem své společnosti. • Klepněte na tlačítko OK. • Velikost loga změníte tak, že • Klepněte tlačítkem myši uvnitř loga. Na obvodu loga se objeví čtverečky nazývané úchyty. • Pomocí těchto úchytů lze změnit velikost objektu. • Pokud před použitím úchytů podržíte stisknutou klávesu SHIFT, budou zachovány poměry objektu. Projekt internetizace knihoven Jihočeského kraje Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

 2. Projekt internetizace knihoven Jihočeského kraje • Projekt připraven a realizován ve spolupráci: • Jihočeský kraj • Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a jí pověřené knihovny • 255 veřejných knihoven a jejich zřizovatelů

 3. Internet v knihovnách • Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. – ukládá zřizovatelům knihoven povinnost umožnit přístup k informacím na internetu:

 4. Dotační programy • SROP – opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech • Projekt internetizace knihoven Ministerstva informatiky ČR (PIK)

 5. Zapojení knihoven • osloveno 324 nepřipojených knihoven • přihlášeno 255 knihoven z 220 obcí • dodáno 259 počítačů

 6. Knihovny, přihlášené do projektu Seznam knihoven, přihlášených do projektu je přístupný na webové stránce JVK: http://platon.cbvk.cz/regionfce/

 7. Seznam knihoven, přihlášených do projektu je přístupný na webové stránce JVK: Jihočeské vědecké knihovny České Budějovice - regionální služby Knihovny, přihlášené do projektu

 8. Pro knihovny v malých obcích Průměrný počet obyvatel v obcích, přihlášených do projektu(s výjimkou Českých Budějovic, Písku, Prachatic, Strakonic a Tábora) – 315 obyvatel

 9. Výsledek programu • Jihočeský kraj: celkem 552 veřejných knihoven s 95 pobočkami • do projektu přihlášeno 255 knihoven z 220 obcí • do konce r. 2006 bylo připojeno k internetu 458 knihoven s 52 pobočkami, tj. 83% jihočeských veřejných knihoven s 57% poboček

 10. Postup realizace projektu • Sestavení seznamu knihoven nepřipojených k internetu • Oslovení zřizovatelů knihoven • Sestavení a průběžná aktualizace seznamu přihlášených knihoven – doplňování údajů • Podepsání Smluv mezi přihlášenými zřizovateli a Jihočeským krajem • Pomoc s přihlašováním knihoven do PIKu MI • Dodání techniky do knihoven • Příprava CD s volně šiřitelnými programy • Proškolení knihovníků či zastupitelů pro práci s PC • Kontrola připojení k internetu • Kontroly fungování počítačů a připojení v knihovnách

 11. PC v knihovnách: Nová Ves u Č. Budějovic Nákří

 12. PC již v knihovnách Tábor - pobočky

 13. Děkuji za pozornost Lidmila Švíková Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice svikova@cbvk.cz

More Related