z tovac vztahy ii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zúčtovací vztahy II PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zúčtovací vztahy II

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Zúčtovací vztahy II - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Zúčtovací vztahy II. Obsah přednášky. Zúčtovací vztahy se státními institucemi – daně Problematika DPH Dotace. Zúčtování daní a dotací – ú.s.34. Struktura daňových závazků a pohledávek 341 – Daň z příjmů 342 – Ostatní přímé daně 343 – Daň z přidané hodnoty 345 – Ostatní daně a poplatky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zúčtovací vztahy II' - kail


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah p edn ky
Obsah přednášky
 • Zúčtovací vztahy se státními institucemi – daně
 • Problematika DPH
 • Dotace
z tov n dan a dotac s 34
Zúčtování daní a dotací – ú.s.34
 • Struktura daňových závazků a pohledávek
 • 341 – Daň z příjmů
 • 342 – Ostatní přímé daně
 • 343 – Daň z přidané hodnoty
 • 345 – Ostatní daně a poplatky
slide4
Daně
 • A) přímé – vyměřují se z určitého daňového základu, kterým je majetek či příjem poplatníka, vztahují se tedy k majetku či příjmu přímo – daň z příjmů FO a PO, majetkové daně – silniční, z nemovitostí, z převodu nemovitostí, dědická, darovací
slide5
Daně
 • B) nepřímé – týkají se spotřeby, nevztahují se ke konkrétnímu majetku či příjmu, osoba poplatníka a plátce daně je odlišná- DPH, spotřební daň, ekologické daně
poplatn k a pl tce dan
Poplatník a plátce daně
 • Poplatník – osoba, jejíž příjem či majetek se v důsledku daně snižuje, tzn. osoba která daň skutečně platí
 • Plátce – osoba, jejíž příjem či majetek se v důsledku daně nesnižuje, tzn. osoba která daň skutečně neplatí, ale pouze ji odvádí
dan z p jm
Daně z příjmů
 • A) daň z příjmů fyzických osob – aktuální sazba je 15% z daňového základu:
 • DzPFO – ze závislé činnosti a funkčních požitků – daň ze mzdy, poplatníkem je zaměstnanec a plátcem je zaměstnavatel,účtujeme: 331/342 – vznik závazku vůči FÚ na účtu Ostatní přímé daně(viz. minulá přednáška)
 • DzPFO – osob samostatně výdělečně činných – živnostníci, osoby podnikající dle zvláštních předpisů, daňovým základem je rozdíl mezi daňově uznatelnými příjmy a výdaji
dan z p jm1
Daně z příjmů
 • B) daň z příjmů právnických osob – platí veškeré právnické osoby – obchodní společnosti,družstva, neziskové organizace, státní podniky atd., aktuální sazba je 19% z daňového základu, během účetního období platí účetní jednotka zálohy na tuto daň, účtujeme: 341/221, po zjištění daňové povinnosti vznikne:
 • A) přeplatek daně – odvedené zálohy jsou větší než daňová povinnost-vznik pohledávky vůči FÚ
 • B) nedoplatek daně – odvedené zálohy jsou nižší než daňová povinnost - vznik závazku vůči FÚ
da ov z klad pro v po et dan z p jm po
Daňový základ pro výpočet daně z příjmů PO
 • Veškeré výnosy – veškeré náklady za účetní období = účetní výsledek hospodaření
 • Účetní výsledek hospodaření není totéž co daňový základ
 • Daňový základ = účetní výsledek hospodaření upravený o daňově neuznatelné náklady(výjimečně výnosy) a odčitatelné položky
 • Daňově neuznatelné náklady – náklady na reprezentaci, cestovné nad limit určený zákonem, náhrady manka a škody převyšující výši této škody, pokuty a penále, účetní odpisy převyšující daňové odpisy apod,
 • Odčitatelné položky – ztráty z let minulých, dary apod.
 • Dáno zákonem o daních z příjmů
da ov z klad pro v po et dan z p jm po1
Daňový základ pro výpočet daně z příjmů PO

Účetní výsledek hospodaření

+ daňově neuznatelné náklady

- Daňově neuznatelné výnosy

- Odčitatelné položky

Daňový základ pro výpočet daně z příjmů PO

v po et a za tov n dan z p jm po
Výpočet a zaúčtování daně z příjmů PO

Daňový základ x 0,19 = daňová povinnost právnické osoby

341 Daň z příjmů 591Daň z příjmů z b.č.- splatná

VÚD – zúčtování d.povinnosti

ist v sledek hospoda en
Čistý výsledek hospodaření

VH v účetnictví – daň z příjmů

=

VH v účetnictví čistý (netto) neboli disponibilní VH

- připravený k rozdělení mezi vlastníky, k investování, příp. k dalším účelům (případně pokud je záporný – ztráta k uhrazení)

ozna ov n v sledku hospoda en
Označování výsledku hospodaření
 • k poslednímu dni účetního období (v konečné rozvaze např. roku 2011) = VH za účetní období netto
 • k prvnímu dni dalšího účetního období (v počáteční rozvaze např. roku 2012) = VH ve schvalovacím řízení
pou it t 341 a 342
Použití účtů 341 a 342
 • 341 – Daň z příjmů – slouží k zaúčtování výhradně daně z příjmů PO
 • 342 – Ostatní přímé daně – používá se v případech, kdy účetní jednotka je plátcem daně a poplatníkem je jiná osoba: srážka zálohy na daň z příjmů FO, srážková daň z kapitálových výnosů – dividend, podílů na zisku
tov n ostatn ch dan
Účtování ostatních daní
 • Využívá se účtu 345 – Ostatní daně a poplatky
 • Daň silniční 531/345
 • Daň z nemovitostí 532/345
 • Daň dědická, darovací, z převodu nemovitostí, různé poplatky 538/345
spot ebn da
Spotřební daň
 • Jednorázová nepřímá daň, kterou jsou zatíženy pouze určité produkty – alkoholické nápoje, cigarety, tabák , pohonné hmoty. Daň odvádí výrobce uvedených produktů, zohlední ji v ceně výrobku, účtuje se jednorázově při prodeji výrobků, DPH se pak počítá z ceny zvýšené o spotřební daň
 • Obdobný charakter mají i ekologické daně, které jsou součástí daňového systému ČR od r. 2008
 • Povinnost odvodu těchto daní se účtuje na účet 345 Ostatní daně a poplatky
spot ebn da p klad
Spotřební daň - příklad
 • Vystavená faktura – prodej benzínu:
 • A) cena produktu 340
 • B) spotřební daň 160
 • C) DPH 21% ze 500 = 100

Tržby Ostatní daně a poplatky DPH

A)340 B) 160 C)105

Odběratelé

A+B+C

605

problematika dph
Problematika DPH
 • Zákon č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
 • nepřímá daň
 • výsledkově neutrální daň tzn. že neovlivňuje přímo náklady a výnosy
 • vícestupňová daň (zdaňuje se pouze přidaná hodnota na každém stupni realizace)
 • Přidaná hodnota = náklady přidané zpracováním + zisk
slide19
DPH
 • Plátci – PO, FO, jejichž obrat za posledních po sobě jdoucích 12 měsíců přesáhl 1 milion Kč
 • Dobrovolní plátci – na základě vlastního rozhodnutí (nevyplatí se být neplátcem v řadě plátců, viz. příklad)
 • Obrat = souhrn úplat za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku
 • Zdaňovací období:
 • A) měsíční: dobrovolně – r. obrat vyšší než 2 miliony Kč

povinně – r.obrat vyšší než 10 mil. Kč

B) čtvrtletní: ti, kteří nesplňují podmínky pro měsíční zdaňovací období

 • Daňové přiznání se podává vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období
 • Poplatníkem DPH je vždy konečný spotřebitel
slide20
DPH
 • Plnění osvobozená od DPH-poštovní služby, rozhlasová a televizní vysílání, finanční a pojišťovací činnosti, výchova a vzdělávání, zdravotnické služby, sociální pomoc atd.(od dubna 2012 novela týkající se zdravotnických služeb-některé zdrav.služby či dodání zdrav.zboží již nebude osvobozeno od DPH, např. plastická estetická chirurgie, potravinové doplňky apod.-předmět diskuze)
 • Sazby – snížená 15%, základní 21% (do budoucna se předpokládá sjednocení sazby, momentálně se hovoří o 17%)
 • Snížená sazby –potraviny, dětské pleny, knihy, noviny, časopisy, dětské sedačky do automobilů, ubytovací služby, služby fitcenter, sauny, pohřební služba, stavební práce pro sociální bydlení, stavební práce v již dokončené stavbě atd.
fungov n dph
Fungování DPH
 • 10,50+12,60+18,90 = 42
 • 363 Kč je cena pro konečného spotřebitele, z toho DPH je 63 Kč . Tuto částku postupně odvedou plátci A,B,C a ti ostatní před nimi,disponibilní příjem však snižuje spotřebiteli.
 • DPH na vstupu – při nákupu, tzv. nárok na odpočet
 • DPH na výstupu – při prodeji, zdanitelné plnění
 • DPH na výstupu – DPH na vstupu = daňová povinnost
 • DPH na výstupu > DPH na vstupu = závazek vůči FÚ
 • DPH na vstupu > DPH na výstupu = pohledávka FÚ – tzv. nadměrný odpočet, např. nakupuji za základní sazbu, prodávám za sníženou sazbu
zobrazen dph v etnictv
Zobrazení DPH v účetnictví
 • S.ú. 343

MD 343 D

daň na vstupu daň na výstupu

při nákupu při prodeji

zaplatí dodavatelivyinkasuje od odběratele

zobrazen dph v etnictv1
Zobrazení DPH v účetnictví
 • Příklad plátce B

Pořízení materiálu DPH Dodavatelé

1.a150 1.b31,5 2.b 44,1 1.c181,5

3.12,60

Tržby z prodeje výr. Odběratelé Bankovní účet

2.a 210 2.c 254,10 3. 12,60

fungov n dph nepl tce v ad pl tc1
Fungování DPH – neplátce v řadě plátců
 • Závěr: být v řadě plátců neplátcem se nevyplácí, protože ten, kdo od neplátce nakupuje:
 • Při zachování ziskové marže bude dražší, tzn. méně konkurenceschopný
 • Při zachování ceny(konkurenceschopnosti) bude mít nižší zisk
 • Snižuje své cash flow – tedy hotovost, protože mu to zvyšuje povinnost vůči FÚ.

Plátce tedy nebude mít zájem obchodovat s neplátcem, což pro něj znamená pokles poptávky a následné ekonomické problémy.

dotace
Dotace
 • S.ú. 346(dotace ze SR), 347(ostatní dotace)
 • Dotace dle účelu:
 • A) dotace na úhradu nákladů – provozní dotace, účtuje se do výnosů 346/648 (kompenzace vzniklých nákladů)
 • B) dotace na pořízení DM – snižuje pořizovací cenu DM (tzn. i odpisovou základnu) 346/042
 • C) dotace na vymezené účely
 • Příjem dotace na BÚ se následně účtuje jako snížení pohledávky z titulu dotací 221/346