Priložnosti in težave e-poslovanja prek interneta v organizacijah v Sloveniji - PowerPoint PPT Presentation

kadeem-head
prilo nosti in te ave e poslovanja prek interneta v organizacijah v sloveniji n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Priložnosti in težave e-poslovanja prek interneta v organizacijah v Sloveniji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Priložnosti in težave e-poslovanja prek interneta v organizacijah v Sloveniji

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Priložnosti in težave e-poslovanja prek interneta v organizacijah v Sloveniji
133 Views
Download Presentation

Priložnosti in težave e-poslovanja prek interneta v organizacijah v Sloveniji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Magistrsko delo Priložnosti in težave e-poslovanja prek interneta v organizacijah v Sloveniji Andreja Pucihar Andreja.Pucihar@fov.uni-mb.si Mentor: Dr. Jože Gričar, redni profesor Somentor: Dr. Jože Jesenko, redni profesor

 2. Vzroki za raziskovanje • vse večja razširjenost interneta • novi načini povezovanja ljudi z informacijami • e-poslovanje omogoča globalizacijo • pričakovana visoka rast e-poslovanja med organizacijami • priložnosti in težave e-poslovanja niso dovolj poznane • poleg prednosti uvajanje e-poslovanja prinaša tudi težave

 3. Cilji raziskave • Spoznati stališča o e-poslovanju • predstavnikov organizacij v Sloveniji • uporabnikov interneta • študentov • Spoznati stališča o • trenutni uporabi e-poslovanja • uporabi e-poslovanja v prihodnosti • priložnostih uporabe e-poslovanja • težavah uporabe e-poslovanja • pospeševalnih dejavnikih e-poslovanja

 4. Omejitve raziskave • izbrane organizacije, katerih predstavniki se udeležujejo aktivnosti na področju elektronskega poslovanja • e-poslovanje v organizacijah • vsebina vprašalnika temelji na predhodni raziskavi: • “How eCommerce could impact Europe’s future?” (Andersen Consulting, februar-marec 1998) • 291 evropskih in 30 ameriških direktorjev • 8 evropskih držav (Anglija, Francija, Španija, Švedska, Irska, Nizozemska, Italija in Nemčija) in v ZDA. • mnenja generalnih direktorjev o elektronskem poslovanju

 5. Metodologija raziskave • uporabljeni vprašalnik: • 83 trditev, zaprti tip vprašanj (5 točkovna skala) • zgradba vprašalnika: • demografski podatki o anketirancu • stališča o trenutnem stanju e-poslovanja v organizacijah • stališča o pričakovanem stanju e-poslovanja v organizacijah • stališča o priložnostih in težavah e-poslovanja v organizacijah • pospeševalni dejavniki e-poslovanja

 6. Metodologija raziskave • uporaba prototipne rešitve • študenti 3. in 4. letnik FOVsmer informatika • pomanjkanje praktičnih izkušenj o e-poslovanju • uporaba prototipne rešitve pred izpolnjevanjem ankete • diskusija

 7. Metodologija raziskave • vzporedno anketiranje (8. januar - 19. februar ‘99) • 450 poslanih vprašalnikov • 234 pisno izpolnjenih anket iz organizacij • 205 izpolnjenih anket prek spleta • 102 izpolnjenih anket študentov Pisno anketiranje Anketiranje prek interneta

 8. Podatki o anketirancih • spol: moški 73,1%; ženski 26,9% • starost: 25 - 35 let (36,8%) • delovna doba: 5 - 15 let (30,8%) • izobrazba: univerzitetna (43,5%) • področje dela: informatika (27,8%), splošno vodenje (20,5%) • vrsta organizacije: uporabnik tehnologije (71,8%), ponudnik tehnologije (28,2%) • dejavnost organizacije: zavod (37,3%), državna uprava (28%)

 9. Ključne ugotovitve • varnost podatkov in informacij je ključno področje, ki se ga je potrebno lotiti za dobro uveljavitev e-poslovanja • vlade razvitih držav naj sodelujejo pri oblikovanju enotne pravne ureditve e-poslovanja • evropski predpisi naj se ne naslanjajo na vse, kar je sprejeto v ZDA

 10. Ključne ugotovitve • vlade morajo narediti več za promocijo širšega dostopa potrošnikov do interneta • vladne organizacije naj postanejo vodilni uporabniki e-poslovanja • usposobljenost za uporabo IT mora postati osrednji del šolskega izobraževanja za dolgoročen vpliv e-poslovanja v Evropi

 11. Ključne ugotovitve • e-poslovanje se bo uveljavilo le, če bo dan večji poudarek usposabljanju managerjev za uporabo IT • pri uvajanju e-poslovanja se je nujno povezovati s poslovnimi partnerji • predpogoj za uvajanje e-poslovanja je e-poslovanje znotraj organizacij

 12. Vprašanja in diskusija Objava rezultatov in diskusija http://ecom.fov.uni-mb.si/ecom-rezultati