elektronski novac n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elektronski novac PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elektronski novac

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Elektronski novac - PowerPoint PPT Presentation


  • 165 Views
  • Uploaded on

Elektronski novac. Osnovni pojmovi :. Ideja elektronskog novca jeste da umjesto što smiještamo vrijednost na papir , možemo da je „ upakujemo " u jedan niz cifara koji je mnogo prenosiviji i inteligentniji .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Elektronski novac' - kacia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
osnovni pojmovi
Osnovni pojmovi:

Idejaelektronskognovcajestedaumjestoštosmiještamovrijednostnapapir, možemoda je „upakujemo" u jedannizcifarakoji je mnogoprenosiviji i inteligentniji.

Najvećetehnološkodostignuće u razvojubankarstvaje pojavaelektronskognovca, a samimtimielektronskogbankarstva.

Ideje o novcuevoluiralesusve do konačnogshvatanjada je novacsamoinformacija.

definicija i osnovne odlike elektronskog novca
DEFINICIJA I OSNOVNE ODLIKE ELEKTRONSKOG NOVCA

Elektronskinovacpredstavljasistemkojiomogućavanekojosobidaplatirobuiliuslugeprenosećibrojevesajednogračunaranadrugi.

Većinasistemaelektronskognovcanastajekadanekabankaemitujeelektronskinovac u vidubrojevakoji nose odredjenuvrijednost

prednosti elektronskog novca
Prednostielektronskognovca

Omogućavakupovinurobaiuslugapomoćukompjutera u okvirukomercijalnihračunarskihmreža

• U svakodnevnimtransakcijamazamjenjuje

gotovinuičekove.

• Korišćenjeelektronskognovcaprekobankomata,

kojiomogućavajupodizanjegotovinebilokada.

Velikaprednostelektronskognadobičnimnovcem je u tome što je on kompjuterskainformacijakojamože da se programira.

proces pla anja
Procesplaćanja

Plaćanja se vrši između računa putem softvera koji posjeduju razni korisnici ovog sistema plaćanja

• Sam elektronskinovacbazira se na

prethodnoizvršenimuplatama

monetarnihvrijednostikojesu

registrovanenamikročipovima

elektronskihkartica, mogubiti

upotrebljenezaplaćanjerobaiusluga.

homebanking sistemi
Homebankingsistemi
  • Sistem za direktno korišćenje bankarskih usluga od kuće
  • Omogućavaneposredantransfersredstava, informacijainalogaputemtelefonskemreže.
  • Cilj je približitiusluguklijentima.
on line bankarstvo
On-line bankarstvo
  • Predstavljaobavljanjebankarskih

transakcijadirektnomvezomklijentai

bankeuzpomoćspecijalizovanogsoftvera

instaliranognaklijentovomračunarusa

kog se jedinoimoguobavljatitransakcijei

nakome se nalazepodaci o izvršenim

promjenama.

platne kartice
PLATNE KARTICE
  • Upotrebaplatnihkarticaimavelikipotencijalizvišerazloga:

1.stvorenje jedinstvensistemplaćanjakojinepoznajenacionalneivalutnegranice;

  • 2. izbjegava se riziknošenjagotovine,ali…;

3. postojimogućnoststalnograspolaganja

  • gotovinom...
vrste platnih kartica
VRSTE PLATNIH KARTICA

U tehničkotehnološkompogledudizajniranjaieksploatacije,

postojinekolikovrstaplatnihkartica:

1. standardnekartice

2. karticesa bar kodom

3. karticesamagnetnimzapisom

4. smart kartice

5. laserskekartice…

vrste platnih kartica po principu funkcionisanja
Vrsteplatnihkartica po principu funkcionisanja

Po principufunkcionisanjaplatnekartice se mogu

podijelitina:

vrste debitnih kartica
VRSTE DEBITNIH KARTICA

Direktnadebitnakartica – u procesuplaćanja

troškovikupovineistogtrenutka se odbijaju

sabankovnogračuna;

2. Odloženadebitnakartica – U procesu

plaćanjapotrošenasuma se ne odbijaodmah,

većnakrajuunaprijeddefinisanogperioda

(ćestose nazivajukreditno-debitnekartice).

elektronski ek
ELEKTRONSKI ČEK

• većafleksibilnostpriradu

• sposobnostbrzeverifikacijedostupnihsredstava

• povećanasigurnostusledkorišćenjadigitalnogpotpisa

• smanjuju se troškoviopremekoja je potrebnaza

servisiranjepapirnihĉekova

• smanjuje se manuelniradkoji je potrebanzaservisiranje

papirnihĉekova

• povećanabrzinatransakcija

• smanjuju se poštanskitroškovislanjaĉekova

problemi elektronske gotovine
Problemielektronskegotovine

• Problem dvostrukepotrošnje

• Možebitinarušenaprivatnostkupca

• Najvećibrojsistemaelektronskegotovineimaepitetinteraktivnihsistema

• Potrebnoobezbijeditisigurnostipouzdanost

• Lakšepranjenovca

• Potrebnaskupaoprema

tehnologije za tite
TEHNOLOGIJE ZAŠTITE

1. rješenjazasnovananakriptografiji;

2. rješenjadigitalnihpotpisa;

3. rješenjadigitalnihcertifikata;

4. rješenjanabazibiometrijsketehnologije;

digitalni potpis
DIGITALNI POTPIS

Osnovudigitalnogpotpisačinisadržaj same poruke.

Pošiljalacprvoodsvojeporuke, koja je proizvoljnedužine,

stvarazapisfiksnedužine

Ovakodobijenzapis on dalješifrujesvojimtajnimključemitakoformiradigitalnipotpiskoje se šaljezajednosa

porukom.

1. Digitalnipotpisikorišćenjemsimetrične kriptografije

2. Digitalnipotpisikorišćenjemasimetrične kriptografije