slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hankkeen toimeksianto PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hankkeen toimeksianto

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Hankkeen toimeksianto - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämishankkeen (TUTKE) tilannekatsaus Koordinaattorikokous Janakkala ti 7.9.2010 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi. Hankkeen toimeksianto.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hankkeen toimeksianto' - judah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämishankkeen (TUTKE) tilannekatsaus KoordinaattorikokousJanakkala ti 7.9.2010Opetusneuvos Seija Raskuseija.rasku@minedu.fi

hankkeen toimeksianto
Hankkeen toimeksianto
 • Opetus- kulttuuriministeriö käynnisti ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämishankkeen ja asetti sille ohjausryhmän 27.2.2009.
 • Hankkeen toiminnallisesta toteuttamisesta vastaa Opetushallitus ohjausryhmän linjausten mukaisesti.
 • Hankkeen taustalla ovat KESU:n 2007 – 2012 linjaukset ammatillisten tutkintojen kehittämisestä.
 • Hankkeen toteutuksessa tulee ottaa huomioon ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen ja kansallisen tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksen valmistelun eteneminen.
tutke hankkeen teht v t
TUTKE-hankkeen tehtävät
 • Selvittää alakohtaisesti tarpeet lisätä ammatillisen tutkintojärjestelmän joustavuutta lisäämällä tutkinnoissa valittavissa olevien osien määrää yhdistämällä tutkintoja laajemmiksi ammattialakohtaisiksi tai ammattialarajat rajat ylittäviksi tutkinnoiksi tai lisäämällä muutoin tutkinnon suorittajien mahdollisuuksia valita tutkintoonsa osia muista saman tai toisen tutkintotyypin tutkinnoista
 • Edelliseen yhdistyen arvioida alakohtaisesti, muodostavatko alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ja tutkintojen perusteissa määritellyt ammattitaitovaatimukset ja osaamistasot alan nykytarpeita vastaavan kokonaisuuden, ja jos eivät, niin miten niitä pitäisi muuttaa
 • Tehdä ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämistarpeista ja ehdotusten edellyttämistä resursseista
 • Tehdä ehdotukset tutkintosuoritusten arvioijien rekrytoinnin ja arviointiosaamisen kehittämistarpeista ja ehdotusten edellyttämistä resursseista.
hankkeen aikataulu
Hankkeen aikataulu
 • 6.4.2009 mennessä vuoden 2010 talousarvioon vaikuttavat ehdotukset
 • 28.2.2010 mennessä tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämistarpeita ja arvioijia koskevat ehdotukset
 • 31.10.2010 mennessä ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämiseen liittyvät ehdotukset ja hankkeen loppuraportti
 • Lue lisää:

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/tutke/index.html

ohjausryhm n kokoonpano
Ohjausryhmän kokoonpano
 • opetusneuvos Seija Rasku, OKM, puheenjohtaja
 • hallitusneuvos Merja Leinonen, OKM, varapuheenjohtaja
 • opetusneuvos Jorma Ahola, OKM
 • hallitusneuvos Tarja Lehtinen, OKM
 • kehitysjohtaja Heikki Ravantti, TEM
 • yksikön päällikkö, opetusneuvos Sirkka-Liisa Kärki, OPH
 • yksikön päällikkö, opetusneuvos Seppo Hyppönen, OPH
 • koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Jari-Pekka Jyrkänne, SAK
 • koulutuspoliittinen asiantuntija Petri Lempinen, STTK
 • asiantuntija Mirja Hannula, EK
 • erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela, Kuntaliitto
 • opetusneuvos Anne-Marie Krichenbauer, OPH, sihteeri
 • opetusneuvos Susanna Tauriainen, OPH, sihteeri
 • Ohjausryhmän tulee työnsä aikana kuulla säännöllisesti muita työelämän järjestöjä.
tutke hankkeen eteneminen 1
TUTKE-hankkeen eteneminen (1)
 • Tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämistarpeiden ja tutkintosuoritusten arvioijien rekrytoinnin ja arviointiosaamisen kehittämistarpeiden selvittämiseksi ohjausryhmä asetti selvityshenkilöt.
 • Selvityshenkilöt luovuttivat raporttinsa opetusministeriölle 10/2009.
 • Kuulemistilaisuus ma 23.11.2009 klo 12 – 15
 • Ohjausryhmän esitykset (väliraportti) 29.3.2010
 • Lausuntokierros 5/2010, lausunnot 31.5.2010 mennessä
 • Lausuntoyhteenveto 8/2010
tutke hankkeen eteneminen 2
TUTKE-hankkeen eteneminen (2)
 • Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämisen pohjaksi ohjausryhmä katsoi tarvittavan tutkimustietoa.
 • Tutkimuksen toteuttaja haettiin kilpailuttamalla. Tekijäksi valittiin Tampereen yliopisto, Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus (yhteistyökumppanina Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).
 • Tilaustutkimuksen väliraportti 4/2010 ohjausryhmälle
 • Tilaustutkimuksen loppuraportti 9/2010
 • Kuulemistilaisuus ke 22.9.2010 klo 12 – 15
 • TUTKE-hankkeen loppuraportti 31.10.2010 mennessä (tavoiteaikataulu)
nqf ty ryhm n esitys tutke hankkeelle
NQF-työryhmän esitys TUTKE-hankkeelle
 • Hankkeen yhteydessä selvitetään tarkemmin ne ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot, jotka poikkeavat vaativuudeltaan muista saman tutkintotyypin tutkinnoista.
 • Vaativuustason määrittelyssä tulee ottaa huomioon osaamisen eri ulottuvuudet niin, että tutkinto täyttää kansallisen viitekehyksen vaativuustason kuvauksen kokonaisuudessaan, ei vain yksittäisen osaamisen ulottuvuuden osalta.
 • Selvitettävä
   • vaihtoehto, jossa kansallinen tutkintojärjestelmä on tutkintojen vaativuustasojen suhteen nykyistä yksiselitteisempi niin, että samaan tutkintotyyppiin kuuluvat tutkinnot sijoittuvat samalle tasolle
   • ovatko tasolle 6 sijoittuvat erikoisammattitutkinnot luonteeltaan pikemminkin korkeakoulutettujen erityispätevyyksiä.
 • Selvitystyön pohjalta
   • täsmennetään ammatillisten tutkintojen sijoittumista kansallisen viitekehyksen vaativuustasoille
   • ratkaistaan, millaisia muutoksia ammatilliseen tutkintojärjestelmään tai sen yksittäisiin tutkintoihin on tarkoituksenmukaista tehdä, jotta tutkinnot muodostaisivat selkeän kokonaisuuden.
slide10

TUTKE-hankkeen väliraportti:ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksija tutkintosuoritusten arvioijien arviointiosaamisen parantamiseksi

tutkintotoimikuntaj rjestelm n keskeiset kehitt mishaasteet
Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet

Anne Huhtala 3.6.2014

Ohjausryhmän näkemyksen mukaan tutkintotoimikuntajärjestelmän

keskeiset kehittämishaasteet liittyvät

 • näyttötutkintojen järjestämisen laadun seurantaan ja tutkintosuoritusten arvioinnin laadun varmistamiseen
 • tutkintotoimikuntatyön organisointiin ja työstä maksettaviin palkkioihin
 • tutkintotoimikuntatyön rahoitukseen. 

Ohjausryhmä esittää, että väliraportissa esitetyt muutokset tulisivat voimaan

vuoden 2011 alusta alkaen.

laadun varmistaminen ja edelleen kehitt minen
Laadun varmistaminen ja edelleen kehittäminen

Anne Huhtala 3.6.2014

 • Toimikauden alussa suunnitelma siitä, miten tutkintotoimikunta valvoo tutkinnon järjestäjien kanssa tehtyjen järjestämissopimusten toteutumista käytännössä => Todennäköisesti muutos asetukseen 812/1998 siten, että tutkintotoimikunnan tehtäviin lisätään toimintasuunnitelman, budjetin ja toimintakertomuksen laatiminen
 • Näyttötutkintojen järjestämissopimukset pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa oleviksi
 • Muutos asetukseen 812/1998: tutkintotoimikunta seuraa järjestämissopimuksen ja siihen sisältyvien järjestämissuunnitelmien toteutumista suunnitelmallisesti
  • näyttötutkinnon järjestämissopimuksen ja siihen sisältyvän järjestämissuunnitelman toteuttamisen seuranta
  • tutkintotilaisuuksien toteuttamisen ja tutkinnon järjestäjien toiminnan valvonta
  • selvitys havaittujen puutteiden korjauksista
  • tarvittaessa sopimuksen irtisanominen tai purku
arvioinnin yhdenmukaisuuden ja luotettavuuden kehitt minen
Arvioinnin yhdenmukaisuuden ja luotettavuuden kehittäminen

Anne Huhtala 3.6.2014

 • Ammatillista aikuiskoulutusta koskevan lain (631/1998) 7 §:ään lisätään säännös arvioijien kolmikantaisuudesta.
 • Näyttötutkintojen järjestämissopimuksen solmimisen edellytykseksi säädetään, että vähintään yhden tutkinnon järjestäjän arvioijan tulee olla näyttötutkintomestarikoulutuksen suorittanut henkilö.
 • Arvioijien kelpoisuudesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella (812/1998):
  • Arvioijan tulee tuntea tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja hänellä tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä tutkinnon osassa vaadittavan ammattitaidon arvioinnissa.
arvioijien saatavuus ja arviointiosaamisen kehitt minen
Arvioijien saatavuus ja arviointiosaamisen kehittäminen

Anne Huhtala 3.6.2014

Yhteistyö työpaikkojen ja toisten tutkinnon järjestäjien kesken

Tutkinnon järjestäjällä on riittävä määrä arvioijia suhteessa tutkintotoimintaan (tutkintotoimikunnalla keskeinen rooli)

OPH laatii tutkintotoimikuntien kotisivulle tietopaketin arvioijien perehdytyksen järjestämisestä ja tutkintosuoritusten arvioinnista

OPH järjestää säännöllisesti koulutusta arvioijia perehdyttäville ja kouluttaville tutkinnon järjestäjille

Tutkinnon järjestäjät lisäävät työnantaja- ja työntekijäarvioijien perehdytystä

OKM asettaa tutkintosuoritusten arvioijien perehdytyksen yhdeksi opetustoimen henkilöstökoulutuksen painopisteeksi ja osoittaa arvioijien perehdytykseen rahoitusta opetustoimen henkilöstökoulutuksen määrärahoista ja Osaava-ohjelmasta

n ytt tutkintoj rjestelm koskevan asiantuntemuksen vahvistaminen
Näyttötutkintojärjestelmää koskevan asiantuntemuksen vahvistaminen

Anne Huhtala 3.6.2014

OPH tehostaa tutkintotoimikuntien jäsenten perehdyttämistä ja varmistaa, että tutkintotoimikunnan jäsenet, myös kesken toimikauden tulevat jäsenet, pystytään perehdyttämään näyttötutkintojärjestelmään ja eri osapuolten asemaan, tehtäviin ja toimivaltaan järjestelmässä.

OPH varaa henkilöstöresursseja ja määrärahoja tutkintotoimikuntien ohjaukseen ja ohjeistamiseen sekä yhteistyössä tutkintotoimikuntien kanssa tehtävään tutkinnon järjestäjien kouluttamiseen.

Tutkinnon järjestäjät huolehtivat siitä, että kaikilla järjestelmässä toimivalla henkilöillä on riittävä näyttötutkintojärjestelmän tuntemus.

OKM osoittaa tähän tarkoitukseen rahoitusta opetustoimen henkilöstökoulutuksen määrärahoista ja Osaava-ohjelmasta.

Kannustetaan myös työelämän edustajia osallistumaan näyttötutkintomestarikoulutukseen.

tutkintotoimikuntaty n tehostaminen
Tutkintotoimikuntatyön tehostaminen

Anne Huhtala 3.6.2014

 • Tutkintotoimikuntien sihteeriresursseja lisätään.
 • Tutkintotoimikuntien sihteerit ovat pääsääntöisesti tutkintotoimikuntien ulkopuolisia pää- tai sivutoimisia sihteereitä, jotka Opetushallitus nimittää.
 • Muutos asetukseen 812/1998:
  • Tutkintotoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
  • Opetushallitus nimittää tutkintotoimikunnalle ulkopuolisen sihteerin tai tutkintotoimikunta valitsee sihteerin keskuudestaan.
  • Tutkintotoimikunnan ulkopuolinen sihteeri voi olla kahdelle tai useammalle tutkintotoimikunnalle yhteinen.
  • Tutkintotoimikuntien sihteeristö sijoitetaan Opetushallituksen yhteyteen.
tutkintotoimikuntaty st maksettavat palkkiot
Tutkintotoimikuntatyöstä maksettavat palkkiot

Anne Huhtala 3.6.2014

 • Tutkintotoimikunnan jäsenten palkkioita muutetaan uusien tutkintotoimikuntien toimikauden alusta eli 1.8.2010 alkaen.
 • Kokouspalkkiot ovat samat riippumatta siitä, onko kysymyksessä läsnäolokokous vai sähköinen kokous
 • Uudet palkkiot

virastotyöaikana virastotyöajan ulkopuolella 

puheenjohtaja 100 125 euroa / kokous

muu jäsen tai sihteeri 45 60 euroa / kokous.

 • Palkkio sihteerityöstä ja siihen rinnastettavasta työstä säilytetään ennallaan (21 euroa / tunti).
tutkintotoimikuntaty n rahoitus
Tutkintotoimikuntatyön rahoitus

Anne Huhtala 3.6.2014

Tutkintotoimikuntien käyttöön varataan riittävästi määrärahoja suhteessa tutkintomaksukertymään.

Tutkintotoimikunnalla tulee olla mahdollisuus itse ohjata ja sen tulee ohjata sille varatuista määrärahoista riittävä määrä näyttötutkintotoiminnan valvontaan ja näyttötutkintojen laadun seurantaan.

Tutkintomaksu korotetaan 68 euroon.

Korotus mahdollistaa tutkintomaksun poistamisen vailla aiempaa ammatillista tutkintoa olevilta henkilöiltä.

Esitys edellyttää muutoksia aikuiskoulutuslain (613/1998) 17 §:ään ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin (1705/2009). Aikuiskoulutuslain 17 §:n 3 momenttia täsmennetään siten, että opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa tutkintomaksun tutkintotoimikuntajärjestelmän kustannuskehitystä vastaavasti.

lausuntokierroksen anti ja jatkotoimenpiteet
Lausuntokierroksen anti ja jatkotoimenpiteet

Anne Huhtala 3.6.2014

 • Lausuntoja annettiin yhteensä 40.
 • Lausuntojen antajat pitivät ohjausryhmän esityksiä oleellisiin asioihin keskittyvinä ja erittäin tavoitteellisina.
 • Ohjausryhmän esityksiä kannatettiin varsin yksimielisesti.
 • Lausunnoissa pidettiin tärkeänä, että
   • kolmikantaisuus on jatkossakin kehittämisen ja tutkintosuoritusten arvioinnin lähtökohta
   • toimintatapoja yhdenmukaistettaessa tunnustetaan alojen erilaisuus ja eri tutkintotoimikuntien erilainen työmäärä.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö ratkaisee syksyn 2010 aikana, miten ja missä aikataulussa esityksiä viedään eteenpäin.
tutke hankkeen jatko painopiste ammatillisen tutkintoj rjestelm n kehitt misess kokonaisuutena

TUTKE-hankkeen jatko: painopiste ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämisessä kokonaisuutena

tilaustutkimuksen toimeksianto 1
Tilaustutkimuksen toimeksianto (1)

Anne Huhtala 3.6.2014

 • Tilaustutkimus muodostuu koordinoivasta hankkeesta ja klusteritutkimuksesta.
 • Koordinoivan hankkeen tehtävänä on
   • analysoida klusterien muodostumista ja kehittymistä käsittelevän laadullisen ennakointityön tulokset tulevaisuuden osaamistarpeiden näkökulmasta
   • koordinoida klusteritutkimuksen toteutumista
   • tuoda esiin edellisten pohjalta klustereiden päällekkäisyydet ja rajapinnat, selvittää kaikille klustereille yhteiset yleiset osaamisvaatimukset
   • tehdä ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämisehdotukset.
tilaustutkimuksen toimeksianto 2
Tilaustutkimuksen toimeksianto (2)

Anne Huhtala 3.6.2014

 • Klusteritutkimuksen tavoitteena on
   • selvittää klusterikohtaisesti tarpeet lisätä ammatillisen tutkintojärjestelmän joustavuutta lisäämällä tutkinnoissa valittavissa olevien osien määrää yhdistämällä tutkintoja laajemmiksi ammattialakohtaisiksi tai ammattialarajat ylittäviksi tutkinnoiksi tai lisäämällä muutoin tutkinnon suorittajien mahdollisuuksia valita tutkintoonsa osia muista saman tai toisen tutkintotyypin tutkinnoista
   • arvioida klusterikohtaisesti, muodostavatko klusteriin kuuluvat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkintonimikkeet ja tutkintojen perusteissa määritellyt ammattitaitovaatimukset klusterin nykytarpeita vastaavan kokonaisuuden ja, jos eivät, mitä pitäisi muuttaa
   • selvittää klusterikohtaisesti klusterin mahdolliset rajapinnat suhteessa toisiin klustereihin.
slide23

Luonnonvara ja ympäristö

Palvelu

Rakennettu ympäristö

Kulttuuri

Logistiikka

TUTKE-hankkeen klusterit

Hyvinvointi

Elektroniikka, koneenrakennus- ja prosessiteollisuus

Tieto ja viestintä

slide24

TULEVAISUUS

Ennakointiraportit

Osaamistarpeet

Vastaavuus?

 • KLUSTERIT
 • Hyvinvointi
 • Luonnonvara ja ympäristö
 • Palvelu
 • Rakennettu ympäristö
 • Logistiikka
 • Kulttuuri
 • Elektroniikka, koneenrakennus- ja prosessiteollisuus
 • Tieto ja viestintä

Ammatillisen tutkintojärjestelmän

KEHITTÄMIS-ESITYKSET

NYKYISYYS

Ammatilliset tutkinnot ja niiden perusteet

(pt, at, eat)

Ammattitaito-vaatimukset

 • päällekkäisyys
 • rajapinnat
 • yhteiset yleiset osaamisvaatimukset
tilaustutkimuksen sis lt 1
Tilaustutkimuksen sisältö (1)

Anne Huhtala 3.6.2014

 • Tilaustutkimuksessa käsitellään seuraavia asioita:
   • tutkimustehtävät ja tutkimuksen toteuttaminen
   • ammatillisen tutkintojärjestelmän nykytilanne ja kehittäminen
   • tulevaisuuden toimintaympäristö ja osaamistarpeet
   • klusteroituva elinkeinoelämä, työ ja koulutus
   • klusterikohtaiset tarkastelut: kustakin klusterista toimintaympäristön kuvaus, tulevaisuuden osaamistarpeet, nykytilan analyysi, kehittämisesitykset
   • tutkintojen välinen valinnaisuus ja joustavuus
   • kooste kehittämisesityksistä
   • yhteenveto?
tilaustutkimuksen sis lt 2
Tilaustutkimuksen sisältö (2)

Anne Huhtala 3.6.2014

 • Kehittämisesitykset on ryhmitelty seuraavasti:
   • kaikkia klustereita koskevat yleiset kehittämisesitykset, jotka koskevat kaikkia klustereita ja liittyvät mm. yli koulutusalojen oleviin tutkintoihin ja tutkintojen osiin, tutkintojen nimiin, ammattitaitovaatimuksiin ja tutkintoihin sisältyvään valinnaisuuteen
   • klusterikohtaiset kehittämisesitykset, jotka koskevat tutkintorakennetta (tutkintojen poistaminen, lisääminen, yhdistäminen, muuttaminen), tutkintojen rakennetta ja muodostumissääntöjä sekä ammattitaitovaatimuksia
tilaustutkimuksen valmistuminen
Tilaustutkimuksen valmistuminen

Anne Huhtala 3.6.2014

Ohjausryhmä käsitteli tilaustutkimuksen loppuraporttia kokouksessaan 6.9.2010.

Tutkijat tekevät täsmennyksiä raporttiin ohjausryhmässä käytyjen keskustelujen ja saamansa palautteen perusteella (sekä mahdollisesti vielä kuulemistilaisuuden perusteella).

Tilaustutkimuksen loppuraportin luonnos (kuulemistilaisuutta varten) on luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilla viimeistään ma 13.9.2010.

Lopullinen versio tilaustutkimuksen loppuraportista valmistuu syyskuun lopussa.

miten t st eteenp in
Miten tästä eteenpäin?

Anne Huhtala 3.6.2014

Ohjausryhmä käsittelee tilaustutkimuksen tuloksia, hankkeen loppuraportin luonnosta ja seuraa väliraportissa tehtyjen esitysten toimeenpanoa kokouksissaan syksyllä 2010.

Kuulemistilaisuudessa esitetyt kannanotot otetaan huomioon hankkeen loppuraportissa ja ohjausryhmän esitysten muotoilussa.

Loppuraportissa tullaan esittämään hankkeen toimeksiannon mukaisesti ammatillisen tutkintojärjestelmän joustavuuden lisäämiseen ja tutkintojen alakohtaisen kokonaisuuden varmistamiseen liittyvät ohjausryhmän esitykset perusteluineen.

Loppuraporttiin voidaan sisällyttää myös muita ammatillisen tutkintojärjestelmän kokonaisvaltaiseen kehittämiseen liittyviä ohjausryhmän tärkeinä pitämiä ehdotuksia.

TUTKE-hankkeen loppuraportin valmistumisen jälkeen opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää loppuraportista lausunnot keskeisiltä sidosryhmiltä.

Lausuntokierroksen jälkeen ratkaistaan, miten ja missä aikataulussa hankkeen esityksiä viedään eteenpäin.