Radek John současný předseda VV - PowerPoint PPT Presentation

radek john sou asn p edseda vv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Radek John současný předseda VV PowerPoint Presentation
Download Presentation
Radek John současný předseda VV

play fullscreen
1 / 27
Radek John současný předseda VV
85 Views
Download Presentation
jovita
Download Presentation

Radek John současný předseda VV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Radek Johnsoučasný předseda VV Zhodnocení plnění usnesení XII. konference Věcí veřejných

 2. Usnesení XII. ideové konference VV • Věci veřejné přijaly na XII. ideové konferenci v jedenácti jednotlivých hlasováních 32 usnesení

 3. Usnesení XII. ideové konference VV Přijatá usnesení se vztahují k těmto tematickým oblastem: • Ukotvení VV na politické scéně ČR – stanovení základních ideových hodnot strany • Směřování strany a její struktura – cíle, úkoly, organizace a struktura strany • Realizace protikorupční strategie – boj proti korupci jako stěžejní pilíř programu VV i vlády • Ekologie jako priorita VV – zdravá, moderní a ekologicky zodpovědná ekonomika • Vládní reformy – VV se profilují jako strana, která chce brzdit negativní dopady reforem

 4. Základní ideové hodnoty strany Věci Veřejné jsou stranou ukotvenou v politickém středu. VV vyznávají: principy sociálně odpovědné a spravedlivé politiky. Stěžejní jsou pro ně: vymahatelnost práva, individuální svobody, boj proti korupci, principy přímé demokracie a hledání nových řešení bez ideologických nálepek. VV jsou v koalici pojistkou sociální citlivosti vládních reforem VV prosadily protikorupční legislativu (více na dalších snímcích) Protikorupční strategii

 5. Základní ideové hodnoty strany Jednat s ČSSD o otázkách ústavních změn s cílem prosadit prvky přímé demokracie a posílit občanskou participaci na rozhodování státní správy a samosprávy. VV jednají se zástupci ČSSD o otázkách ústavních změn, které by umožnily přímou volbu prezidenta. Na zákonu o referendu VV hledají shodu s opozicí.

 6. Základní ideové hodnoty strany Delegáti konference udělují mandát předsedovi strany VV k přihlášení VV do Evropské liberálně demokratické strany (ELDR), frakce liberálních stran v Evropském parlamentu. VV připravují vstup do ELDR. Agendu převzala po Kristýně Kočí poslankyně Lenka Andrýsová, místopředsedkyně zahraničního výboru

 7. Základní ideové hodnoty strany • S ohledem na počet nutných reforem, které je nutné v současné době a v průběhu příštího roku realizovat, VV zavazují své ministry otevřít debatu s koaličními partnery na téma odložení školného. Tím by se částečně zmírnil dopad na občany. Školné by se zavedlo až v době, kdy budou zrealizovány reformy, které v současné době Česká republika nejvíc potřebuje. Ty jsou nutné kvůli stabilizaci veřejných financí a připravované důchodové reformě. Jde o volební období 2014 – 2018. Věci veřejné se rozhodly školné nezavádět, a to v žádné z diskutovaných podob. Zavedení školného by mohlo při současných reformních opatřeních znamenat existenční problémy pro studenty z ekonomicky slabšího prostředí.

 8. Směřování strany a její struktura • Do konce ledna 2011 bude sestaven pracovní tým, který připraví návrh regionální struktury VV a odpovídající změny stanov, zabývající se mimo jiné postavením a stanovením pravidel hlasování Véčkařů. Nové stanovy budou schváleny na jarní konferenci VV v roce 2011. Zástupce do pracovní skupiny za každý kraj bude nominován na setkání předsedů klubů v jednotlivých krajích. Pracovní skupina bude pravidelně informovat Radu VV o výsledcích své práce. Pracovní skupina povede Karolína Peake. Pracovní skupina složená ze zástupců krajů předložila na konferenci návrh nových stanov, který reflektuje rozšiřující se regionální působnost VV a upřesňuje pravidla hlasování Véčkařů. Návrh byl přijat.

 9. Směřování strany a její struktura • Minimálně 50% členských příspěvků bude alokováno od 1.1.2011 zpět do klubů na podporu jejich činnosti • Splněno – 30% je alokováno krajům a 70% místním klubům • Kandidáti na hejtmany do krajských voleb roku 2012 budou nominováni do 30.9. 2011 a schváleni v přímé volbě do konce roku 2011 • Prozatím nesplněno • Nová zásada - krajský lídr musí být členem VV • Není zaneseno ve stanovách, ale nominace lídra je zcela v kompetenci krajské rady, takže nikdo nemůže být nominován proti její vůli

 10. Směřování strany a její struktura • Každý náš ministr navštíví v  roce 2011 minimálně 2 x na celý den postupně ve všechny kraje, a to alespoň 1x za dva měsíce. • Průběžně plněno • Rada a grémium se budou scházet v předem stanovených termínech pravidelně jednou měsíčně. • Plněno • Odborné komise za přítomnosti příslušných ministrů, předsedů nebo místopředsedů výborů poslanecké sněmovny se budou scházet minimálně jednou za 2 měsíce. • Plněno

 11. Směřování strany a její struktura • Konference ukládá členům rady, aby byl neprodleně vypracován strategický program začleňování skutečných odborníků do struktur ministerstev, státních a polostátních podniků a dozorčích rad. Rada VV o problematice jednala, snaží se najít a doporučit do jednotlivých výběrových řízení schopné odborníky.

 12. Směřování strany a její struktura • XII. ideová konference VV rozhodla, že personální obsazení (rady VV, krajských lídrů, prvních zástupců lídrů krajů, regionálních tajemníků, předsedů odborných komisí) a kontakty budou zveřejněny na webu VV. Pracovníci IT zajišťující chod webu VV, připravili přehled členů Rady a Grémia, jejich profily a přehled kontaktů. Kontakty na krajské lídry, tajemníky a zástupce jsou již částečně v provozu, zbylé se připravují.

 13. Směřování strany a její struktura • Jednoznačně delegované pravomoci a definování kompetencí regionů. • Splněno • Jasně strukturované hierarchie, aby bylo každému zřejmé, jak postupovat v případě řešení problémů vzniklých v členské základně jednotlivých klubů, sporů mezi kluby apod. • Splněno

 14. Směřování strany a její struktura • Zajistit širší webovou prezentaci osob, které byly do těchto orgánů zvoleny. Na webu VV jsou uvedeny pravomoci, kompetence a povinnosti členů uvedených orgánů (Rady a Grémia). Ty jsou součástí stanov, které definují i hierarchii orgánů jako je Grémium, Rada, Konference, Předseda strany atd. Osoby, které jsou členy uvedených orgánů, mají zřízené profilové stránky.

 15. Ukázka webové prezentace VV Vlevo: Webová stránka s odkazy na kalendář akcí v kraji a na kontaktní osoby kraje. Vpravo: Seznam členů grémia s možností zobrazení profilů jednotlivých osobností.

 16. Směřování strany a její struktura • Zveřejňovat na webu VV informace o jednání vrcholných orgánů strany (Konference, Rady, Grémia) – usnesení, zápisy, personální obsazení funkcí. Pro členy VV jsou přístupné zápisy z jednání Grémia i Rady. Prezentace, projevy a usnesení z Konference jsou volně přístupné na webových stránkách. Obsazení zmíněných orgánů rovněž. • Vytvořit na webu diskusní fórum pro členy strany. Nesplněno • Stanovení pravidel vyvolání vnitrostranického referenda. Splněno usnesením grémia 26.1.2011

 17. Směřování strany a její struktura • Vytvořit jasná pravidla práce odborných komisí tak, aby: a) byly propojeny s krajskými organizacemi; b) jejich práce byla průběžně propojována s plněním a reformulací politického programu VV; c) v pravidelných intervalech předkládala výsledky své práce nejen Radě, ale i členstvu; d) zajistit, aby komise vedly osoby kompetentní odborně i organizačně. Splněno - v současné době již několik měsíců pracují odborné komise VV, které kopírují ministerské posty vlády. Členství v komisích je dobrovolné a právo přijmout člena je vyhrazeno předsedovi komise. Hlavními hledisky je především odbornost a ochota se aktivním způsobem podílet na politice VV, tvorbě programových hodnot, myšlenek, principů a idejí.

 18. Směřování strany a její struktura • Vyvodit důsledky ze selhání inspektora VV v jeho kontrolní funkci • Instituce byla zrušena pro svojí nefunkčnost – v nových stanovách je nastaven nový systém hospodaření a odpovědnosti

 19. Realizace protikorupční strategie • Věci veřejné žádají ministry za VV, aby trvali na důsledném prosazování protikorupční strategie ve vládě, tak jak je uvedeno v koaliční smlouvě a programovém prohlášení vlády. V případě jejího neprosazení do konce roku 2011 by měla strana Věci veřejné zvážit své další setrvání v koaliční vládě, protože boj proti korupci byl a je klíčovým bodem jejího programu. • Plníme řadu protikorupčních opatření, které byly představeny v průběhu konference

 20. Ekologie jako priorita VV • Strana VV je připravena aktivně pozitivně působit na ekologickou politiku vlády a podporuje konstruktivní spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi v oblasti životního prostředí. Věci veřejné prosazují například zákon o ochraně ovzduší, který poskytne radnicím možnost omezovat automobilovou dopravu v centrech měst, a další opatření. • Strana VV podporuje moderní ekonomiku, nová pracovní místa, snížení závislosti české ekonomiky na fosilních palivech, využití bezpečných jaderných technologií a urychlené zlepšení života lidí v regionech se špatnou kvalitou životního prostředí. Věci veřejné jsou zásadně proti prolomení těžebních limitů uhlí a podporují jadernou energetiku. Vítajípřijetí legislativy, díky níž bude možno vyplácet obcím kompenzace za ztráty způsobené průzkumem souvisejícím s potenciálním budováním hlubinného úložiště jaderných odpadů.

 21. Ekologie jako priorita VV • Strana VV podporuje omezování škodlivých vlivů dopravy na zdraví lidí ve městech a obcích, a to levnější výstavbou obchvatů a podporou železniční i kombinované dopravy. Ministr Bárta vyjednal slevy při stavbách silniční i železniční infrastruktury. V rámci dopravní super-koncepce byly určeny priority státu v dopravě. V rámci tzv. PPP projektů, tj. spolufinancovaných soukromým sektorem, se má nejdříve dokončit část pražského okruhu v Běchovicích (do roku 2016). O rok později má být hotový úsek dálnice D3 v okolí Veselí nad Lužnicí a úprava dálnice na Brno. Ve spolupráci s regiony by měl být kladen důraz zejména na dostavbu obchvatů Otrokovic, Frýdku-Místku, Písku, Zálešné nebo Mikulova.

 22. Ekologie jako priorita VV • Pro nastartování čistých inovací a nových průmyslových odvětví podporuje strana VV závazné stanovení tempa snižování emisí skleníkových plynů (po britském vzoru). Věci veřejné otevřeně bojují za snižování emisí, mimo jiné podporují přípravu zákona o ochraně ovzduší. • Strana VV odmítá prolomení územních limitů těžby uhlí v Podkrušnohoří a plány na těžbu uhlí v Beskydech. Strana VV podporuje aktivní účast veřejnosti při rozhodování v otázkách životního prostředí. Důsledně trvá na ochraně vlastnických práv a na vyškrtnutí vyvlastňovacích paragrafů z horního zákona. Kategoricky se stavíme proti prolomení těžebních limitů, což jsme dali koaličním partnerům několikrát najevo.

 23. Ekologie jako priorita VV • Strana VV trvá na respektování dohod prosazujících transparentní, efektivní a nediskriminující zadávání zakázek u Lesů ČR, zlepšování zdraví lesů a jejich zachování jako národního bohatství. Vláda vzala na vědomí, ale neschválila přijetí tzv. Dřevěné knihy. VV v ní vidí možnosti k účelovému nakládání s majetkem státu. VV nesouhlasí s tím, aby hospodář byl zároveň i prodejcem.

 24. Mírnění dopadů reforem • Věci Veřejné budou podporovat sociálně odpovědný návrh důchodové reformy podporující střední třídu obyvatel – tedy pracující rodiny s dětmi. • Splněno – prosadili jsme kompenzace pro pracující rodiny s dětmi ve formě zvýšení daňového bonusu na dítě o 150 Kč na měsíc • VV budou během reformních kroků garantovat následující principy: • nezvyšovat sazbu DPH na základní potraviny • zabránili jsme sjednocení sazby DPH na 20% již od roku 2012 • nesnižovat celkovou výši důchodů • splněno • zvýhodnit pracující s dětmi • splněno

 25. Mírnění dopadů reforem • nesnižovat délku pobírání důchodů • splněno • podporovat pilíř komerčního pojištění • prosadili jsme dobrovolný vstup do II. pilíře • minimalizovat daňové dopady důchodové reformy • prosadili jsme zvýšení daňového bonusu na dítě, trváme na mezigenerační solidaritě, chceme valorizaci současných důchodů po zvýšení DPH • informovat o výši důchodů a nároků na důchod • splněno

 26. Mírnění dopadů reforem • Strana VV se zavazuje, že splní programový bod „ Sociální solidarita ANO, příživnictví NE“.  Bude realizovat důchodovou reformu, která více posílí princip zásluhovosti, a bude prosazovat také reformu zdravotnictví. Zavazuje se k optimalizaci systému sociálních dávek, která povede k větší adresnosti a sankcím za jejich zneužívání. Peníze v tomto systému musí sloužit pouze lidem ochotným podílet se na změně své situace. Plníme - shrnuto ve včerejších projevech

 27. Děkuji za pozornost