slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Statssekretær Jens Revold PowerPoint Presentation
Download Presentation
Statssekretær Jens Revold

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Statssekretær Jens Revold - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

En nasjonal dugnad for realfagene Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag Norsk Polarinstitutt, 12.6. 2008. Statssekretær Jens Revold. En nasjonal dugnad for realfagene. Visjoner Kort om realfagsstrategien Et felles løft for realfagene Status for MNT-fagene i høyere utdanning

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Statssekretær Jens Revold


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. En nasjonal dugnad for realfageneDet nasjonale fakultetsmøtet for realfagNorsk Polarinstitutt, 12.6. 2008 Statssekretær Jens Revold

  2. En nasjonal dugnad for realfagene • Visjoner • Kort om realfagsstrategien Et felles løft for realfagene • Status for MNT-fagene i høyere utdanning • Status for forskning i MNT-fagene • Erkjennelser • Planer • Dugnad for realfagene?

  3. Konkrete løft • Realfagsstrategien: Et felles løft for realfagene • 7 Vitensentre – 5 omfattende fysiske installasjoner/bygg – Tromsø får • RENATE • Rose og Vilje con Valg • Nasjonalt forum for realfag • Til sammen 21 + 14 SFFer og SFIer, samt 9 CoE • De aller fleste svært realfagsorienterte

  4. Status for MNT-fagene i høyere utdanning • Søkningen til teknologi, IT og maritime fag øker, men søkning til de andre realfagene går svakt ned. • Fortsatt utfordringer med gjennomstrømning • Status quo for kjønns- balansen i MNT-fagene • 14% av mastergrads- kandidatene går videre til PhD. • Medisin er den klare vinneren innen stipendiatveksten – 2/3 innen det kliniske/realfagsorienterte området

  5. Regjeringens forskningspolitikk Tre hovedområder: • Globale utfordringer, klima og nordområder • Helse og velferd • Forskning og verdiskaping ---- • Henvendelsen til tre ministre om en samlende MNT-strategi tas alvorlig!

  6. Regjeringens forskningspolitikk • Off. FoU økt med 1.2 mrd for 2008 til samlet 17.8 mrd • Vi økte over tre år forskningsmidlene med 1.6 mrd, mens forrige regjering med 1.7 mrd over fire • Vi økte stipendiattallene med 700 over tre år mens forrige regjering med 698 over fire • 1030 nye doktorkandidater i 2007 – høyeste tall til nå! • Vi avsatte 30 mill over tre år til forskningsfondet, mens forrige regjering 26 mrd over fire år • Oppsummert - en rimelig god oppbygging i forhold til forrige regjering - Svært mye av midlene inn mot realfagene!

  7. Regjeringens nordområdestrategi ”Kunnskap er selve navet i nordområdestrategien, med direkte forgreininger til miljøforvaltning, ressursutnyttelse og verdiskaping.” • IPY • Barents 2020 • EnergiCampus Nord • Flygerutdanning • Barentshavet på skjerm

  8. Klimaforliket og forskningsbehov • NFR lyser nå ut 100 mill. kr til fire til fem nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) • 7 temaområder • I tråd med FoU-strategien for energisektoren: Energi21

  9. Avlagte doktorgrader pr fagområde 2000-2007 Kilde: NIFU STEP doktorgradsregisteret

  10. Gjennomsnittlig disputasalder 1980-2007 Kilde: NIFU STEP Doktorgradsregisteret

  11. Erstatningsbehov • UH, inst. sektor: Mer enn 800 stillinger per år • Næringslivet: vanskelig å beregne • Særlig innen matematikk og naturvitenskap • Samfunnsvitenskap • Teknologi

  12. Erstatningsbehov forskere MN-fag Teknologi Årlige erstatningsbehov som følge av alderspensjonering og utgående mobilitet fra UoH-sektoren og instituttsektoren Kilde: NIFU STEP Forskerpersonalregister.

  13. Karrierevalg for doktorgradskandidater Andel personer med avlagte doktorgrader i perioden 1998–2002 som gjenfinnes i UoH-sektoren og instituttsektoren i 2005 Kilde: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer (2005)

  14. Kvinneandeler MNT-fag 2005 Kilde: DBH (master) og NIFU STEP (øvrige kategorier)

  15. Kvinneandel blant nytilsatte i faste UH-stillinger 2005

  16. Fordeling stipendiatstillinger • 1030 avlagte doktorgrader i 2007 • 350 nye stipendiatstillinger i statsbudsjettet for 2008 • 2/3 av stipendiatstillingene skal rettes inn mot MNT-fag. • Øremerkingen ble fulgt opp i tildelingsbrev til institusjonene.

  17. Andre tiltak for å styrke doktorgradsutdanningen • Nærings-PhD er innført. • Nasjonale forskerskoler er etablert og utlyst fra NFR. • Statsråden ønsker å øremerke rekrutteringsstillinger til kvinner der kvinneandelen er lav. Prosess ift. EØS-avtalen.

  18. Ny rekrutteringsmelding • Meldingen legges fram etter statsbudsjettet • Det gjenstår noen politiske avklaringer

  19. Dugnad for realfagene? • Takk til fakultetsmøtet for viktige bidrag og initiativ for realfagene • Ros for å ha utnytta mulighetene som systemet gir (SFF, SFI, NCE, forskerskoler osv.) • Oppfordre til å spille inn i pågående prosesser • Evaluering av finansieringssystemet (jfr. gårdsdagens tema) • Videreføring av realfagstrategien?