Statssekretær Jens Revold - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Statssekretær Jens Revold PowerPoint Presentation
Download Presentation
Statssekretær Jens Revold

play fullscreen
1 / 20
Statssekretær Jens Revold
65 Views
Download Presentation
jovianne-armando
Download Presentation

Statssekretær Jens Revold

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. En nasjonal dugnad for realfageneDet nasjonale fakultetsmøtet for realfagNorsk Polarinstitutt, 12.6. 2008 Statssekretær Jens Revold

 2. En nasjonal dugnad for realfagene • Visjoner • Kort om realfagsstrategien Et felles løft for realfagene • Status for MNT-fagene i høyere utdanning • Status for forskning i MNT-fagene • Erkjennelser • Planer • Dugnad for realfagene?

 3. Konkrete løft • Realfagsstrategien: Et felles løft for realfagene • 7 Vitensentre – 5 omfattende fysiske installasjoner/bygg – Tromsø får • RENATE • Rose og Vilje con Valg • Nasjonalt forum for realfag • Til sammen 21 + 14 SFFer og SFIer, samt 9 CoE • De aller fleste svært realfagsorienterte

 4. Status for MNT-fagene i høyere utdanning • Søkningen til teknologi, IT og maritime fag øker, men søkning til de andre realfagene går svakt ned. • Fortsatt utfordringer med gjennomstrømning • Status quo for kjønns- balansen i MNT-fagene • 14% av mastergrads- kandidatene går videre til PhD. • Medisin er den klare vinneren innen stipendiatveksten – 2/3 innen det kliniske/realfagsorienterte området

 5. Regjeringens forskningspolitikk Tre hovedområder: • Globale utfordringer, klima og nordområder • Helse og velferd • Forskning og verdiskaping ---- • Henvendelsen til tre ministre om en samlende MNT-strategi tas alvorlig!

 6. Regjeringens forskningspolitikk • Off. FoU økt med 1.2 mrd for 2008 til samlet 17.8 mrd • Vi økte over tre år forskningsmidlene med 1.6 mrd, mens forrige regjering med 1.7 mrd over fire • Vi økte stipendiattallene med 700 over tre år mens forrige regjering med 698 over fire • 1030 nye doktorkandidater i 2007 – høyeste tall til nå! • Vi avsatte 30 mill over tre år til forskningsfondet, mens forrige regjering 26 mrd over fire år • Oppsummert - en rimelig god oppbygging i forhold til forrige regjering - Svært mye av midlene inn mot realfagene!

 7. Regjeringens nordområdestrategi ”Kunnskap er selve navet i nordområdestrategien, med direkte forgreininger til miljøforvaltning, ressursutnyttelse og verdiskaping.” • IPY • Barents 2020 • EnergiCampus Nord • Flygerutdanning • Barentshavet på skjerm

 8. Klimaforliket og forskningsbehov • NFR lyser nå ut 100 mill. kr til fire til fem nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) • 7 temaområder • I tråd med FoU-strategien for energisektoren: Energi21

 9. Avlagte doktorgrader pr fagområde 2000-2007 Kilde: NIFU STEP doktorgradsregisteret

 10. Gjennomsnittlig disputasalder 1980-2007 Kilde: NIFU STEP Doktorgradsregisteret

 11. Erstatningsbehov • UH, inst. sektor: Mer enn 800 stillinger per år • Næringslivet: vanskelig å beregne • Særlig innen matematikk og naturvitenskap • Samfunnsvitenskap • Teknologi

 12. Erstatningsbehov forskere MN-fag Teknologi Årlige erstatningsbehov som følge av alderspensjonering og utgående mobilitet fra UoH-sektoren og instituttsektoren Kilde: NIFU STEP Forskerpersonalregister.

 13. Karrierevalg for doktorgradskandidater Andel personer med avlagte doktorgrader i perioden 1998–2002 som gjenfinnes i UoH-sektoren og instituttsektoren i 2005 Kilde: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer (2005)

 14. Kvinneandeler MNT-fag 2005 Kilde: DBH (master) og NIFU STEP (øvrige kategorier)

 15. Kvinneandel blant nytilsatte i faste UH-stillinger 2005

 16. Fordeling stipendiatstillinger • 1030 avlagte doktorgrader i 2007 • 350 nye stipendiatstillinger i statsbudsjettet for 2008 • 2/3 av stipendiatstillingene skal rettes inn mot MNT-fag. • Øremerkingen ble fulgt opp i tildelingsbrev til institusjonene.

 17. Andre tiltak for å styrke doktorgradsutdanningen • Nærings-PhD er innført. • Nasjonale forskerskoler er etablert og utlyst fra NFR. • Statsråden ønsker å øremerke rekrutteringsstillinger til kvinner der kvinneandelen er lav. Prosess ift. EØS-avtalen.

 18. Ny rekrutteringsmelding • Meldingen legges fram etter statsbudsjettet • Det gjenstår noen politiske avklaringer

 19. Dugnad for realfagene? • Takk til fakultetsmøtet for viktige bidrag og initiativ for realfagene • Ros for å ha utnytta mulighetene som systemet gir (SFF, SFI, NCE, forskerskoler osv.) • Oppfordre til å spille inn i pågående prosesser • Evaluering av finansieringssystemet (jfr. gårdsdagens tema) • Videreføring av realfagstrategien?