slovensk prepojenie 2011 slovak connection 2011 10 11 okt bra 2011 bratislava n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„ Slovenské prepojenie 2011 – Slovak Connection 2011“ 10. – 11. októbra 2011, Bratislava PowerPoint Presentation
Download Presentation
„ Slovenské prepojenie 2011 – Slovak Connection 2011“ 10. – 11. októbra 2011, Bratislava

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

„ Slovenské prepojenie 2011 – Slovak Connection 2011“ 10. – 11. októbra 2011, Bratislava - PowerPoint PPT Presentation


  • 157 Views
  • Uploaded on

PORTÁL KULTÚRY SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V SRBSKU www.slovackizavod.org.rs Milina Sklabinsk á, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. „ Slovenské prepojenie 2011 – Slovak Connection 2011“ 10. – 11. októbra 2011, Bratislava.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„ Slovenské prepojenie 2011 – Slovak Connection 2011“ 10. – 11. októbra 2011, Bratislava' - jovianne-armando


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slovensk prepojenie 2011 slovak connection 2011 10 11 okt bra 2011 bratislava

PORTÁL KULTÚRY SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V SRBSKUwww.slovackizavod.org.rsMilina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

„Slovensképrepojenie 2011 – Slovak Connection 2011“

10. – 11. októbra 2011, Bratislava

slide2

Ústav pre kultúruvojvodinskýchSlovákov je profesionálnaustanovizeňkultúry, ktorú v roku 2008 založilaAutonómnaPokrajinaVojvodinaspolu s Národnostnouradouslovenskejnárodnostnejmenšiny s cieľomchrániť, zveľaďovať a rozvíjaťkultúruvojvodinskýchSlovákov.

slide3

V roku 2009 Ústavpredstavilverejnostiinternetovýportál, ktoréhoprimárnymcieľom bolo zviditeľniť v čímširšíchrámcochtakčinnosťÚstavuakoajcelkovúkultúrnuinfraštruktúruSlovákov v Srbsku.

lo o premyslen a sofistikovan projekt ktor pri samom zrode mal prinajmen om dve funkcie
Šlo o premyslený a sofistikovaný projekt, ktorý pri samom zrode mal prinajmenšom dve funkcie:
  • zmapovaťvšetkykultúrne body vojvodinskýchSlovákov
  • afirmovaťvšetkozmapované
slide5

Mapovaniepredpokladaloumiestniť do virtuálnehopriestorureálneexistujúcekultúrne body, predstaviťichvosvojejpodstate a logickyichvzájomnepoprepájať.

slide6

Celkovákultúrnasieťtak bola znázornenápomocoupočetnýchsúborov a ichpodsúborov, osobitnýchstránok a ich podcelkov, navytvoreniektorých bolo potrebnéuskutočniťobsiahlevýskumy.

kult ra slov kov v srbsku tak bola najprv rozdelen na segmenty
KultúraSlovákov v Srbskutak bola najprvrozdelenánasegmenty:
  • Produktívnakultúra – hudba, divadlo, výtvarníctvo, literatúra....
  • Kultúrnededičstvo – galérie, múzeá, archívy, knižnice....
  • Kultúra v médiách – tlačené, elektronické, nové...
  • Kultúra a širšiaverejnosť – spolky, združenia, turizmus...

Tietomajúsvojepodsegmenty, vypracovanéakoosobitnéstránky s príslušnýmdesignom.Niektoré z nich, vysunutésúcestou bannerov nadomovskústránku s cieľomrýchlejšiezaujaťnávštevníka. Spravidla ponúkajú obsahy, ktoré sa dynamickejšie menia čím sa zabezpečuje potreba dennodenne navštíviť tento portál.

kult rna mapa

Kultúrnamapa

Predstavených 34 prostredí v Srbsku v ktorýchžijúSlováci

manifest cie a festivaly

Manifestácie a festivaly

PredstavenévšetkycelomenšinovépodujatiaSlovákov v Srbsku

adres r

Adresár

Kontaktné adresy na všetky ustanovizne, združenia a spolky, ktoré sa venujú slovenskej kultúre.

v ro ia a jubile

Výročia a jubileá

Tieto údaje vygenerované sú z databázy osobností, ktorá je umiestnená v Produktívnej kultúre a ktorá osobnosti člení podľa oblasti v ktorej vynikli. Spravidla sa zobrazuje dátum narodenia alebo úmrtia, meno osobnosti a krátky popis významu diela danej osobnosti.

meniny

Meniny...

Okrem informácie kto má dnes meniny, návštevník získa prehľad aj o význame daného mena.

slide13

Sem zároveň patria aj ďalšie obsahy ako sú: Kalendár kultúrnych podujatí, Aktuálne výzvy na projekty, rubriku recenzií pod názvom Z mojho aspektu, Média centrum, hudobnú skrynku pod názvom Ad libitum, Média centrum a Foto galériu ako aj komplexný prehľad o činnosti samotného Ústavu.

slide14

Tútočasťstránky interne nazývameajstatickoučasťouportálu a v skutočnosti je to svojráznadatabáza, ktoráslovom, obrazom a videomvirtuálnezviditeľňujecelkovúkultúrutunajšíchSlovákov (všetkysegmenty, všetkyúrovne, osobnosti...).

slide15

Takáto databázazároveňtvorýzáklad pre dynamickúčasťportálu -dennevyrábanésprávy, výzvy, kalendárudalostí, média center, recenzie a odbornéčlánky, ktorémapujúsúčasnútvorbu a aktuálnučinnosťnapolislovenskejkultúry.

slide16

Kvality portálu

Dynamická a statickáčasťstránkysúpoprepájané, s cieľomposkytnúťnávštevníkovičímjasnejšíobraz o tom čo mu naportáliponúkame.

slide17

Portál je vyrobený v trochjazykoch, primárnesaobsahvyrába v slovenskomjazyku a následnesaprekladá do srbskéhojazyka, jednačasťaj do anglickéhojazyka.

TrojjazyčnáprezentáciakultúryvojvodinskýchSlovákovprispie k lepšejinformovanostiširšejverejnosti čo predstavuje kvalitu v kontextemultietnickejspoločnostižijúcej v Srbsku, ktorejcieľom je otváraniesa a interkultúrnydialóg.

slide18

Portálsa okrem na kultúru vojvodinských Slovákov zameriava aj na kultúrne diania Slovákov v Maďarsku a Rumunsku. Zároveň osobitný význam má aj preberanie správ z kultúry zo Slovenska.

slide19

Ústav pre kultúruvojvodinskýchSlovákovvytvorilsvojráznemédium, korédomácu a zahraničnúverejnosťinformuje o kultúrnomdedičstve a jehozveľaďovaní ale aj o súčasnejkultúrnejtvorbevojvodinskýchSlovákov.

ZároveňinternetováprezentáciakultúryvojvodinskýchSlovákovotváradvere k spolupráciÚstavu s inýmikultúrnymiinštitúciami, akodomatakaj v zahraničí, a podnecuje tým medzikultúrny dialóg a s ním spätý rozvoj a rast.