Download
utfordringer for offentlig pensjon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utfordringer for offentlig pensjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utfordringer for offentlig pensjon

Utfordringer for offentlig pensjon

90 Views Download Presentation
Download Presentation

Utfordringer for offentlig pensjon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Utfordringer for offentlig pensjon Tilpasning Endring videreføring

 2. Hovedspørsmålet • Skal vi ha et system som • Gir de som har behov for det mulighet til å gå av • De som ønsker å arbeide lenger får gjøre det

 3. Kort perspektiv • Utfasing grunnlovsvernet • Sikre at lavtlønte/deltidstilsatte får tjenestepensjon • Samordningsregelverket • Hvordan videreføre og beholde?

 4. Hva er førende for LO Stat • Prinsipp og handlingsprogrammet • Ved innfasing av nye opptjeningsregler til alderspensjon i folketrygden vil LO Stat arbeide for at tilpasningen skjer slik at en også i framtiden vil kunne få en samlet pensjon på minst 66 % etter 30 års opptjeningstid. LO Stat skal arbeide for å utvide pensjonsgrunnlaget i SPK.

 5. NTLs politikk • Bruttopensjonsordninger har gitt trygghet for nivået på pensjonsutbetalingene. • Ved innfasing av nye opptjeningsregler til alderspensjonen vil NTL arbeide for at tilpasningen skjer slik at en også i framtiden vil få en samlet pensjon på minst 66% etter 30 års opptjeningstid. • NTL vil forsvare bruttopensjonsordningene

 6. Grunnlovsvern • I banklovkommisjonen • Stortingspensjonene • Offentlige tjenestepensjoner Ulike konklusjoner, hvorfor?

 7. I det korte • Sikre gode ordninger for årskulla 59-62 • Tilpasse for årskulla 1963 og seinere

 8. I noe lenger perspektiv • Ta opp premissene for å bruke levealdersjustering • De ideologiske premissene for diskusjonen om tariff • Fra • What’s in it for me • Til • What’s in it for us

 9. Hvordan forstå LO Stats php? • 66% • Ved 65 år (AFP) • 67 år (lov om SPK) • Hvordan kompensere for levealdersjusteringen?

 10. Hvordan videreføre samordningsfordelene • Fordeling • Lavere og midlere lønte • Lite (eller ingenting for høyere lønte?)

 11. 66% • Ikke bare et tak, men gulv • Samordningen har gitt mange mer enn 66% • 60% av statstilsatte hadde fordeler av samordningen