pensjon for offentlig ansatte benedicte hammersland l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64

Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland - PowerPoint PPT Presentation


 • 290 Views
 • Uploaded on

Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland. Gjennomgangen. Få en oversikt over viktige regler knyttet til pensjonsordningen for offentlig ansatte Gjennomgangen: 1. Pensjonsreformen – hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland' - eze


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gjennomgangen
Gjennomgangen
 • Få en oversikt over viktige regler knyttet til pensjonsordningen for offentlig ansatte
 • Gjennomgangen:

1. Pensjonsreformen – hva er nytt?

1.1 Folketrygd

1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP

2. Gjeldende regler fra 010111 for årskullene 1943-1953

2.1 Folketrygd

2.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP

2.3 Samordning av pensjoner

2.4 Individuell garanti

3. Årskullene 1954-1962

4. Årskullene fra 1963

Bergen kommunale pensjonskasse

kort om bergen kommunale pensjonskasse
Kort om Bergen kommunale pensjonskasse
 • Etablert i 1907
 • Ytelsesbasert pensjon
 • 12 ansatte
 • Ca 12.000 aktive medlemmer
 • Betaler pensjon til ca 7000 personer hver måned
 • Nærmere informasjon, vedtekter og skjema kan finnes på vår internettside:

www.bergen.kommune.no /pensjonskassen.

Bergen kommunale pensjonskasse

sammenhengen i pensjonssystemet
Sammenhengen i PENSJONSSYSTEMET

Privat: Individuell pensjonssparing

Arbeidsmarkedsbasert:

Obligatorisk TP og AFP for privat sektor,

Offentlig TP og AFP for offentlig sektor

Statlig:

Folketrygden er grunnmuren for alle

Bergen kommunale pensjonskasse

samordning av pensjoner
Samordning av pensjoner
 • Man kan opptjene pensjonsrett i flere ordninger samtidig
 • Premieinnskudd er beregnet ut fra samordningsregler som medfører at man ikke får fulle rettigheter i alle ordninger
 • Samordning skal begrense samlet pensjonsutbetaling til et nivå som er ”rimelig” ut fra opptjeningstid og tidligere inntekt

Bergen kommunale pensjonskasse

disposisjon
Disposisjon

1. Pensjonsreformen – hva er nytt?

1.1 Folketrygd

1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP

2. Gjeldende regler fra 010111 for årskullene 1943-1953

2.1 Folketrygd

2.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP

2.3 Samordning av pensjoner

2.4 Individuell garanti

3. Årskullene 1954-1962

4. Årskullene fra 1963

Bergen kommunale pensjonskasse

folketrygd
Folketrygd

Dagens regler

Nye regler

Pensjonsbeholdning

18,1 % av inntekt opp til 7, 1 G

Alle år mellom 13 og 75

Alderspensjon fra 62 år – kan ha inntekt ved siden av pensjonen

Levealderjustering

Pensjoner under utbetaling reguleres

0,75 % lavere enn Grunnbeløpet

 • Pensjonspoeng
 • 20 beste
 • Sluttpoengtall
 • 40 år
 • Alderspensjon fra 67 år – kan ha inntekt ved siden av pensjonen

Bergen kommunale pensjonskasse

folketrygd beholdning
Folketrygd - beholdning

Fordeling i hht gjenstående levetid

18,1 %

Beholdning

Inntekt inntil 7,1 G

Pensjon

Bergen kommunale pensjonskasse

disposisjon10
Disposisjon

1. Pensjonsreformen – hva er nytt?

1.1 Folketrygd

1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP

2. Gjeldende regler fra 010111 for årskullene 1943-1953

2.1 Folketrygd

2.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP

2.3 Samordning av pensjoner

2.4 Individuell garanti

3. Årskullene 1954-1962

4. Årskullene fra 1963

Bergen kommunale pensjonskasse

tjenestepensjon hva er nytt fra 2011
Tjenestepensjon - hva er nytt fra 2011?
 • Levealderjustering (som i folketrygd)
  • Men individuell garanti for personer født tom 1958
 • Nye samordningsregler for å tilpasses ny folketrygd
 • Regulering som i folketrygd: Lønnsvekst fratrukket 0,75 %

Bergen kommunale pensjonskasse

ny alderspensjon n r trer den inn
Ny alderspensjon – når trer den inn?

Bergen kommunale pensjonskasse

disposisjon13
Disposisjon

1. Pensjonsreformen – hva er nytt?

1.1 Folketrygd

1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP

2. Gjeldende regler fra 010111 for årskullene 1943-1953

2.1 Folketrygd

2.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP

2.3 Samordning av pensjoner

2.4 Individuell garanti

3. Årskullene 1954-1962

4. Årskullene fra 1963

Bergen kommunale pensjonskasse

folketrygdpensjon
FOLKETRYGDPENSJON

Regelverk:

 • Folketrygdloven

Bergen kommunale pensjonskasse

rskull 1943 1953
Årskull 1943-1953
 • Dagens opptjeningsregler
 • Fleksibel pensjon fra 62 år (fra 010111)
 • Levealderjustering

(Gjennomføres ved hjelp av forholdstall)

 • Ny regulering

Bergen kommunale pensjonskasse

beregningsfaktorer og begrep
Beregningsfaktorer og begrep
 • Grunnbeløpet
 • Trygdetid
 • Pensjonsgivende inntekt
 • Pensjonspoeng
 • Poengår
 • Sluttpoengtall
 • Pensjonsprosent
 • Forholdstall

Bergen kommunale pensjonskasse

slide17

Forholdstall for årskullene 1943-1948

Bergen kommunale pensjonskasse

eksempel se
Eksempel Åse

Født i 1949. Enslig. Sluttpoengtall 3,95 (som tilsvarer 370.000 i inntekt 2010).

45 poengår. 20 år etter 1992. 25 år før 1992. Tar ut folketrygden ved 67 år.

Forholdstall:1,03.

Grunnpensjon:

75641/12/1,03                                                                                    6.120-

Tilleggspensjon:

75641x3,95x25/40x45% = 84032/1,03

75641x3,95x15/40x42%=  47058/1,03                 127.271/12  =         10.606,-

Total brutto pensjon fra

folketrygden                                                                16.726,-

(Dekning: 54 %)

Uten levealderjustering: 17.227 pr mnd (56 % dekning)

Åse kan unngå levealderjustering hvis hun venter med pensjon til hun er

67 år og 6 mnd.

Bergen kommunale pensjonskasse

disposisjon19
Disposisjon

1. Pensjonsreformen – hva er nytt?

1.1 Folketrygd

1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP

2. Gjeldende regler fra 010111 for årskullene 1943-1953

2.1 Folketrygd

2.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP

2.3 Samordning av pensjoner

2.4 Individuell garanti

3. Årskullene 1954-1962

4. Årskullene fra 1963

Bergen kommunale pensjonskasse

avtalefestet pensjon

AVTALEFESTET PENSJON

Regelverk:

Tariffavtalen kap 2

Tariffavtalens vedlegg 4: Vedtekter for

avtalefestet pensjon

Forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon og

arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt)

Bergen kommunale pensjonskasse

trekk ved dagens afp
Trekk ved dagens AFP
 • Opptjening av folketrygdpoeng fortsetter.
 • Men: Ikke videre opptjening i pensjonskassen.
 • Fleksibelt uttak (fra 10 % avgang og oppover).

   (For lærere: full eller maks 40 %)

 • AFP-størrelsen kan anslås ut fra pensjonskalkulatoren på www.nav.no

(Folketrygdopptjening + AFP tillegg kr. 20.400)

 • Under utbetaling reguleres AFP med Grunnbeløpet fratrukket 0,75 %. Ved overgang til alderspensjon oppreguleres pensjonsgrunnlaget med lønnsvekst (Grunnbeløpet)
 • AFP kan ikke tas ut samtidig som fleksibel alderspensjon fra folketrygden.
 • AFP levealderjusteres ikke.

Bergen kommunale pensjonskasse

vilk r for afp fra 62 til 65 r
Vilkår for AFP fra 62 til 65 år
 • Må være i lønnet arbeid (el sykmeldt) på heltid eller deltid frem til pensjonering (minst 20% stilling)
 • Du må fratre med minst 10 % av full stilling
 • Må ha fylt 62 år
 • Må ha minst 10 år med opptjening av pensjonspoeng i folketrygden fra fylte 50 år og til og med året før uttak av pensjon
 • Ha et gjennomsnitt av de 10 beste poengår etter 1967 på minst 1,0 pensjonspoeng (2G)
 • Ha tjent minst grunnbeløpet året før uttak
 • Ha en inntekt ved uttak som på årsbasis tilsvarer minst 1G (månedsinntekt x 12)
 • Må ikke ha gavepensjon uten motsvarende arbeidsplikt før uttak
 • Må ikke ha andre tjenestepensjoner fra arbeidsgiver, unntatt delvis uførepensjon
 • Må ha vært ansatt sammenhengende i offentlig sektor i minst de tre siste år (minst 20% stilling)

Bergen kommunale pensjonskasse

vilk r for afp fra 65 til 67 r
Vilkår for AFP fra 65 til 67 år
 • Alt 1:
  • Du må være i lønnet arbeid frem til du går av med AFP. Ved permisjon uten lønn har du ikke rett til AFP, med mindre du har stått som frivillig medlem og har betalt full premie i permisjonstiden.
  • Du må være medlem i BKP og dessuten ha minst 10 års medlemskap i pensjonsordningen etter fylte 50 år.
 • Alt 2:
  • Dersom du ikke oppfyller kravene i alternativ 1, kan du likevel gå av ved fylte 65 år hvis du fyller de vilkårene for å få AFP som gjelder ved fratreden før 65 år. Se over.

Bergen kommunale pensjonskasse

afp beregning utbetaling inntekt
AFP Beregning – utbetaling - inntekt

Bergen kommunale pensjonskasse

eksempel se25
Eksempel Åse

Født i 1949. Enslig. Sluttpoengtall 3,95 (som tilsvarer 370.000 i

inntekt 2010). 45 poengår. 20 år etter 1992. 25 år før 1992.

Hun har vært ansatt i Bergen kommune i 20 år. Siste årene i

100 % stilling. Gjennomsnittlig stillingsprosent er 80 %. Årslønn i

Bergen kommune er pr 2010 370.000. Hun ønsker å ta ut delvis

AFP ved 65 år. Hun fortsetter i 50 % stilling.

 • Folketrygdberegnet AFP:

(Kr 17.227,- + AFP tillegg kr 1.700,-) x 50%9.463,- pr mnd

 • Tjenestepensjonsberegnet AFP:

370.000 x 80% x 66% x 20/30 x 38% 4.124,- pr mnd

 • TP beregnet hvis hun hadde hatt full

opptjening – 100% stilling i 30 år:

370.000 x 66% x 50 % 10.175,-pr mnd

Bergen kommunale pensjonskasse

eksempel se forts
Eksempel Åse forts.
 • Folketrygdberegnet AFP: 9.463,-
 • Lønn i 50 % stilling: 15.400,-
 • AFP og lønn før skatt: 24.863,-
 • Lønn i 100 % stilling

før skatt: 30.833,-

 • Differanse før skatt: 5.970,-

Bergen kommunale pensjonskasse

disposisjon27
Disposisjon

1. Pensjonsreformen – hva er nytt?

1.1 Folketrygd

1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP

2. Gjeldende regler fra 010111 for årskullene 1943-1953

2.1 Folketrygd

2.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP

2.3 Samordning av pensjoner

2.4 Individuell garanti

3. Årskullene 1954-1962

4. Årskullene fra 1963

Bergen kommunale pensjonskasse

tjenestepensjon

Tjenestepensjon

Regelverk:

Hovedtariffavtalen vedlegg 5:

Vedtekter for tjenestepensjonsordningen

Bergen kommunale pensjonskasse

tjenestepensjon29
Tjenestepensjon
 • Alder
 • Uføre
 • Etterlatte
 • Barnetillegg

Bergen kommunale pensjonskasse

beregning av pensjonen

Beregning av pensjonen

Pensjonsgrunnlag x 66 % x medlemstid/30 x pensjonsgrad/forholdstall

PENSJONSGRUNNLAG = LØNN justert for stillingsprosent + evt tillegg

MEDLEMSTID = Antall år med offentlig tp ordning. Full tid 30 år

PENSJONSPROSENT = 66 %

PENSJONSGRAD = Den grad av stillingen man skal gå av med

FORHOLDSTALL = Faktor som fastsatt for det enkelte årskull

Bergen kommunale pensjonskasse

medlemskap
Medlemskap
 • Arbeid over 14 t pr uke (168 t pr kalenderkvartal). For lærere 35% stilling (før 1999 krav 60% stilling)
 • 30 år i 100% stilling gir fullt medlemskap
 • Deltid får konsekvenser for pensjonsutbetalingene
 • Overtid gir ikke uttelling
 • Overføringsavtalen: Medregnet tid i andre offentlige ordninger

Bergen kommunale pensjonskasse

pensjonsgrunnlag
Pensjonsgrunnlag
 • Utgangspunkt: Sluttlønn og pensjonsgivende tillegg
 • Men:
 • Lønnsøkning som følge av stillingsendring siste 2 år før pensjonsalder regnes ikke med som sluttlønn(med mindre den skyldes automatisk virkende lønnsregulering ved sentrale og lokale forhandlinger)
 • Personlige lønnstillegg gitt ved lokale forhandlinger siste 2 år før pensjonsalder medregnes bare hvis de er innenfor 60 % av folketrygdens grunnbeløp (p.t. ca. 42.000 kr).
 • Dersom du de siste årene før pensjonsalder går over i en lavere lønnet stilling, vil dette bli tatt hensyn til, slik at pensjonsberegningen blir rettferdig i forhold til hele karrieren din (beregning lønnsnedgang: Det høyere grunnlaget gjelder for tiden før grunnlaget går ned – det lavere grunnlaget for resten av medlemstiden).

Bergen kommunale pensjonskasse

stillingsprosent gjennomsnittlig deltid
Stillingsprosent (Gjennomsnittlig deltid)
 • 100% hvis du har jobbet i 100% stilling hele medlemstiden.
 • Ved varierende arbeidstid fastsettes en gjennomsnittlig stillingsprosent ut fra de 30 beste år.

Bergen kommunale pensjonskasse

eksempel se kun tjenestepensjon
Eksempel Åse – kun tjenestepensjon

Født i 1949. Hun har vært ansatt i Bergen kommune i 22 år. Siste

årene i 100 % stilling. Gjennomsnittlig stillingsprosent er 80 %.

Årslønn i Bergen kommune er 370.000. Hun går av 100 % ved 67

år. Forholdstall er 1,030.

370.000 x 80% x 66 % x 22/30 /1,03 =139.09111.591,- pr mnd

Hvis hun hadde hatt full opptjening:

370.000 x 66 % /1,03 = 237.087 19.757,-pr mnd

Bergen kommunale pensjonskasse

n r kan jeg fratre
Når kan jeg fratre?
 • Ved aldersgrense for stillingen
 • Særaldersgrenser
  • 85 års regelen: Kan fratre 3 år før dersom medlemstid og egen alder er 85 år eller mer
  • Levealderjustering skjer ved 67 år
 • Medlemskapets lengde: minimum 3 år

Bergen kommunale pensjonskasse

alderspensjon og inntekt
Alderspensjon og inntekt
 • Begrensninger i utbetalingen dersom du arbeider i offentlig sektor
 • Ved arbeid i minst 14 t pr uke (168 pr kalenderkvartal)

Bergen kommunale pensjonskasse

disposisjon37
Disposisjon

1. Pensjonsreformen – hva er nytt?

1.1 Folketrygd

1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP

2. Gjeldende regler fra 010111 for årskullene 1943-1953

2.1 Folketrygd

2.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP

2.3 Samordning av pensjoner

2.4 Individuell garanti

3. Årskullene 1954-1962

4. Årskullene fra 1963

Bergen kommunale pensjonskasse

samordning av pensjoner38

Samordning av pensjoner

Regelverk:

Samordningsloven

Bergen kommunale pensjonskasse

samordning
Samordning
 • Samordning med fleksibel folketrygd
   • Tar utgangspunkt i dagens samordningsregler
   • Bruttopensjon og samordningsfradrag levealdersjusteres ved bruk av forholdstall
   • Samordnes som om folketrygden tas ut samtidig med tjenestepensjonen
 • Alderspensjon etter særaldersgrense
   • Samordning ved 67 år etter ordinære regler
   • Krav om uttak av folketrygd fra 67 år
eksempel se folketrygd og tjenestepensjon
Eksempel Åse:Folketrygd og tjenestepensjon

Sluttlønn i kommunen 370.000. 22 år medlemstid. Gjennomsnittlig

stillingsgrad 80 %.

Tjenestepensjon:

370.000 x 80% x 66% x 22/30 /1,03= 11.591,-

-Samordningsfradrag:

Grunnpensjon: 2.693,-

Tilleggspensjon: 5.736,- -8.429,-

Pensjon fra BKP 3.162,-

Pensjon fra Nav 16.726,-

TOTAL PENSJON ETTER SAMORDNING FØR SKATT19.888,-

Bergen kommunale pensjonskasse

disposisjon41
Disposisjon

1. Pensjonsreformen – hva er nytt?

1.1 Folketrygd

1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP

2. Gjeldende regler fra 010111 for årskullene 1943-1953

2.1 Folketrygd

2.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP

2.3 Samordning av pensjoner

2.4 Individuell garanti

3. Årskullene 1954-1962

4. Årskullene fra 1963

Bergen kommunale pensjonskasse

regelverk

Regelverk:

Hovedtariffavtalen pkt 2.1.4

Bergen kommunale pensjonskasse

individuell garanti
Individuell garanti

Levealdersjustering i dagens offentlige tjenestepensjon

gjennomføres slik at grunnlovsvernet ivaretas

Det gis en individuell garanti for opptjente rettigheter i

tjenestepensjonsordningene pr. 1. januar 2011 som

sikrer at medlemmer av offentlige tjenestepensjons

ordninger med 15 år eller mindre igjen til 67 år er sikret

66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved 67 år etter 30 års

opptjening.

Bergen kommunale pensjonskasse

hva betyr denne garantien for deg
Hva betyr denne garantien for deg?
 • Gjelder for årskull til og med 1958-kullet
 • Får virkning dersom samlet pensjon etter levealdersjustering og samordning (inkl. samordningsfordeler) er lavere enn 66 prosent av sluttlønn ved full opptjeningstid.

Garantien er gitt i forhold til uttak av folketrygdpensjon ved 67 år.

 • Tjenestepensjonsordningene utbetaler i så fall et garantitillegg
 • For medlemmer uten full opptjening reduseres garantien med tjenestetidsbrøken

Bergen kommunale pensjonskasse

eksempler pensjonsbildet fra 2011
EKSEMPLER Pensjonsbildet fra 2011

Bergen kommunale pensjonskasse

st r i stilling til 67 r
Står i stilling til 67 år …
 • Fra 67 år: Samordnet tjenestepensjon og alderspensjon fra folketrygden
 • Levealdersjustering av tjenestepensjon og folketrygd
 • Eventuelt tillegg pga. garantien
uttak av afp fra 62 r
Uttak av AFP fra 62 år …
 • Kan ta ut AFP etter dagens regler ved 62 år
 • Fra 67 år: Samordnet tjenestepensjon og alderspensjon fra folketrygden
 • Eventuelt tillegg pga. garantien
uttak av folketrygd fra 62 r
Uttak av folketrygd fra 62 år …
 • Kan velge folketrygd fra 62 år, istedenfor AFP
 • Kan kombinere arbeid og pensjon
 • Fra 67 år: Tjenestepensjon, samordnet som om folketrygden tas ut fra 67
 • Eventuelt tillegg pga. garantien
eksempel ole nav tjenestepensjon fra bkp
Eksempel Ole: Nav + tjenestepensjon fra BKP

Født 1950. Gift. 40 poengår. 40 år trygdetid. Sluttpoengtall 4,35 (tilsvarer

400.000,- i 2010). Tar ut alderspensjon fra Nav ved 67 år. Forholdstall: 1,036.

Tjenestepensjon:

450.000x66%/1,036= 23.890,-

-Samordningsfradrag:

Grunnpensjon:

(75641/1,036) x 3/4 4.563,-

Tilleggspensjon:

Hele tileggspensjonen går til fradrag 11.612,- 16.175,-

Pensjon fra BKP 7.715,-

Pensjon fra Nav 16.784,-

TOTAL PENSJON ETTER SAMORDNING FØR SKATT24.499,-

Bergen kommunale pensjonskasse

garantitillegg til ole
Garantitillegg til Ole?
 • Sluttlønn 450.000
 • Uten levealderjustering blir

bruttopensjonen:

  • 450.000 x 66 % = 24.750,- pr mnd
 • Pensjon etter levealderjustering og samordning med folketrygden blir
  • 24.499,-
 • Differansen, kr 251,- utbetales som garantitillegg fra BKP

Bergen kommunale pensjonskasse

eksempel ole nav tjenestepensjon fra bkp51
Eksempel Ole: Nav + tjenestepensjon fra BKP

Sluttlønn i kommunen 450.000. Full opptjening i 100 % stilling.

Tjenestepensjon:

450.000x66%/1,036= 23.890,-

-Samordningsfradrag:

Grunnpensjon:

(75641/1,036) x 3/4 4.563,-

Tilleggspensjon:

Hele tileggspensjonen går til fradrag 11.612,- 16.175,-

Pensjon fra BKP 7.715,-

Garantitillegg 251,-

Pensjon fra Nav 16.784,-

TOTAL PENSJON ETTER SAMORDNING FØR SKATT24.750,-

Bergen kommunale pensjonskasse

eksempel ole
Eksempel Ole

Hva hvis Ole vil ta ut folketrygden fra

62 år? Jobber i 100 % stilling til 67 år.

 • Alderspensjon fra Nav

fra 62 – 66 år = 13.133,-

 • Alderspensjon fra 67 år:
  • Nav: 13.133,-
  • BKP: 7.966,-

21.099,-

Bergen kommunale pensjonskasse

eksempel ole forts
Eksempel Ole forts.
 • Forskjellen mellom uttak 62 år og uttak 67 år er kr 3.651,- pr mnd
 • Utbetaling av alderspensjon fra Nav i 5 år: kr 787.980,-
 • Ca 550.000 etter skatt/3.651,-

ca 12 år. Ved ca 79 år går det i ”null”.

Bergen kommunale pensjonskasse

disposisjon54
Disposisjon

1. Pensjonsreformen – hva er nytt?

1.1 Folketrygd

1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP

2. Gjeldende regler fra 010111 for årskullene 1943-1953

2.1 Folketrygd

2.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP

2.3 Samordning av pensjoner

2.4 Individuell garanti

3. Årskullene 1954-1962

4. Årskullene fra 1963

Bergen kommunale pensjonskasse

rskull 1954 1962
Årskull 1954 - 1962
 • Får pensjon beregnet både etter dagens og etter fremtidig regelverk:

1954:90%/10%

1955:80%/20%

1956:70%/30%

osv.

1962:10%/90%

Bergen kommunale pensjonskasse

disposisjon56
Disposisjon

1. Pensjonsreformen – hva er nytt?

1.1 Folketrygd

1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP

2. Gjeldende regler fra 010111 for årskullene 1943-1953

2.1 Folketrygd

2.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP

2.3 Samordning av pensjoner

2.4 Individuell garanti

3. Årskullene 1954-1962

4. Årskullene fra 1963

Bergen kommunale pensjonskasse

rskull 1963 og senere
Årskull 1963 og senere
 • Hele pensjonen beregnet etter ny lov.

Bergen kommunale pensjonskasse

rlig pensjon
ÅRLIG PENSJON

OPPTJENING DAGENS MODELL

NY OPPTJENINGSMODELL

PENSJONSBEHOLDNING

DELINGSTALL

PENSJON

FORHOLDSTALL

Bergen kommunale pensjonskasse

eksempel ny modell
Eksempel ny modell

Bergen kommunale pensjonskasse

oppsummering
OPPSUMMERING

Bergen kommunale pensjonskasse

pensjonsalternativer f r 67 r
Pensjonsalternativer før 67 år

Bergen kommunale pensjonskasse

veien videre
Veien videre. . .
 • Hva passer for deg og din situasjon?
 • Vurderer du å ta ut alderspensjon eller AFP? Gode muligheter til kombinasjon arbeid og pensjon
 • Beregninger.
 • Ta kontakt med Nav for serviceberegning
 • Ta deretter kontakt med Bergen kommunale pensjonskasse for konkret beregning
 • Søknadskjema:
  • AFP: Arbeidsgiver, www.nav.no, www.bergen.kommune.no/pensjonskassen
  • Alderspensjon, Uføre, etterlatte: www.bergen.kommune.no/

pensjonskassen

Bergen kommunale pensjonskasse

slide63

På tide å gå av med pensjon?

Bergen kommunale pensjonskasse

takk for oppmerksomheten
Takk for oppmerksomheten…

Bergen kommunale pensjonskasse