avustajatoiminnan lapin aluetilaisuus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Avustajatoiminnan Lapin aluetilaisuus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Avustajatoiminnan Lapin aluetilaisuus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
jonah-mack

Avustajatoiminnan Lapin aluetilaisuus - PowerPoint PPT Presentation

66 Views
Download Presentation
Avustajatoiminnan Lapin aluetilaisuus
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Avustajatoiminnan Lapin aluetilaisuus Rovaniemi 18.1.2012 Tiina Keränen Yksikön päällikkö

 2. Työttömyys Lapissa marraskuussa 2011 • Työttömien osuus työvoimasta 12,7 % • Työttömiä työnhakijoita noin 10 130, joista • Lomautettuja 520 (lisäksi ryhmäilmoituslomautettuja 120) • nuoria alle 25-vuotiaita 1 330 • yli 50-vuotaita lähes 4 260 • pitkäaikaistyöttömiä 1 930 • Työttömiä marraskuussa • 370 (-3,5 %) vähemmän kuin marraskuussa 2010 • 1 900 (-16 %) vähemmän kuin marraskuussa 2009 • 150 (1,5 %) enemmän kuin marraskuussa 2008 ja • lähes saman verran kuin vuonna 2007 • Koko maassa työttömiä oli edelleen 15-17 % enemmän kuin vuosien 2007 ja 2008 marraskuussa

 3. Työttömät Lapissa kuukausittain vuosina 2006 -2011

 4. Työttömyys kunnittain Lapissa marraskuussa 2011

 5. Lapin TE-toimisto- ja palveluverkkouudistus • Uudistuksen tavoitteet • TE-toimiston palvelut muodostavat kokonaisuuden, jossa on tasapainoisesti otettu huomioon asiakaslähtöisyys, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja tuottavuus. Työvoima- ja yrityspalvelut järjestetään asiakkaiden tarpeiden pohjalta ja ne toteutetaan monikanavaisesti ja yhdenmukaisesti. Palveluissa keskitytään ydintehtäviin: osaavan työvoiman saatavuuteen ja yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen. Tuottavuutta tavoitellaan mm. sähköisten ja puhelinpalveluiden laajalla käytöllä, tehtävänkuvien kehittämisellä, päällekkäisten tehtävien vähentämisellä sekä erikoistumisella Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

 6. Lapin TE-toimisto- ja palveluverkkouudistus Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

 7. Lapin TE-toimistojen palvelut tällä hetkellä • - TE-toimiston työvoima- ja yrityspalvelut perustuvat kolmeen palvelulinjaan: työnvälitys ja yrityspalvelut, koulutus ja osaamisen kehittäminen sekä työmarkkinoille kuntoutuvien palvelut • Kaikissa palveluissa on mukana sekä henkilöasiakkaiden (pääosin työnhakijat) että työnantajien ja yritysten palvelut; työnvälityksellä on päävastuu yritysasiakkuuksista • Elokuun lopussa TE-toimistoissa oli henkilöasiakkaita reilut 18.000 • 40 % työnvälityksen, 30 % koulutuksen ja osaamisen kehittämisen ja 20 % työmarkkinavalmiuksien parantamisen asiakkaita • Lapissa on yli 11.400 yritysten toimipaikkaa ja yli 8300 yrittäjää • Avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin vuonna 2010 yli 17.000 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

 8. TE-toimistojen palvelut: valtakunnalliset tavoitteet • Palvelut tuotetaan monikanavaisesti • Asiointitapahtumat elokuussa 2011 Tavoite 2015 • Kasvokkain palvelut 33 % 25 % • Puhelinpalveluina, TE-toimisto 40 % 25 % • Puhelinpalveluina, valtakunnalliset 7 % 15 % • Verkkoasiointi 19 % 35 % Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

 9. Työ- ja elinkeinohallinnon koulutus- ja työllistämistoimenpiteet • Marraskuun lopussa koulutus- ja työllistämis-toimenpiteisiin osallistui 5 400 henkilöä • koulutuksessa yhteensä 2 825 • työvoimakoulutuksessa runsas 1 710 • omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella noin 1 115 • työllistämistukitoimenpitein sijoitettuna 1 405 • 910 yksityissektorilla, 440 kuntasektorilla ja 55 valtiosektorilla • työelämävalmennuksessa tai työharjoittelussa 500 • kuntouttavassa työtoiminnassa 365 • vuorottelupaikkaan työllistettynä lähes 310

 10. Mom. 32.30.51 Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet määrärahat vuodelle 2012 • Lapin määräraha 23 464 000 euroa vuodelle 2012 • lähes 4,6 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2011 alussa ja yli 5,8 milj. vähemmän kuin vuoden 2011 lopullinen määräraha • lisäksi työttömien peruspäivärahan korotus nosti myös työllistämisen yksikköhintoja • momentti muuttunut siirtomäärärahaksi, joten vuoden 2012 määrärahan riitettävä myös työllistämispäätösten ensi vuodelle jatkuviin osuuksiin • työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuvien määrä alenee • Määrärahojen kohdentamista sekä palkkatuki- ja työmarkkina-toimenpiteiden linjauksia on tarkistettu • Määrärahasta kohdennetaan kokonaiskäyttösuunnitelmassa (ml. arvioidut vuodelta 2011 siirtyvät määrärahat ja rakennetyöttömyyden linjauksiin sisältyvään Lapin kokeiluun esitetty määräraha) • Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen 57 % • Työllistämiseen 33 % • Julkisen työvoimapalvelujen erityistoimiin 10 %

 11. Mom. 51 määrärahojen käytön linjaukset • määrärahojen suunnittelussa ja käytössä toimitaan nyt käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa varautuen siihen, ettei lisäbudjetteja tule • työvoimakoulutuksen määräraha pidetään suurena • työllistämisen osuutta vähennetään kuluvaan vuoteen verrattuna • starttirahaan varataan tarvittavat määrärahat • yritysten työllistäminen turvataan erityisesti rekrytointitukityyppisesti • valtiolle työllistämistä ei juurikaan voida toteuttaa. • kunnille työllistetään pelkästään työmarkkinatuen saajia • Kotitalouksille ei myönnetä palkkatukea (vrt. kotitalousvähennys) • uusia työllisyyspoliittisen avustuksen hankkeita ei käynnistetä lukuun ottamatta yty-töiden tukemiseen liittyviä pilottihankkeita

 12. Mom. 51 määrärahojen käytön linjaukset • Yhdistyksille työllistetään työmarkkinatuen perusosalla 65-päivää työmarkkinatukea saaneita nuoria, 130 päivää työmarkkinatukea saaneita yli 25-vuotiaita sekä ainakin vaikeasti työllistyviä 2. vuoden tuella • Lähtökohtaisesti vaikeasti työllistyvistä myönnetään yhdistyksille ja säätiöille korkein korotettu palkkatuki käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa • Myös vajaakuntoisia työllistetään yhdistyksille ja säätiöille käytettävissä olevin työllisyysrahojen puitteissa • ryhmäpalveluiden hankinta ”tuotteistetaan” ja palvelut yhdenmukaistetaan koko alueella

 13. Kiitos ! Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto