html5-img
1 / 11

Avustajatoiminnan Lapin aluetilaisuus

Avustajatoiminnan Lapin aluetilaisuus. Tornio 17.1.2012 Meri-Lapin työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Tero Hyttinen. Uudistuksen tavoitteet

teness
Download Presentation

Avustajatoiminnan Lapin aluetilaisuus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Avustajatoiminnan Lapin aluetilaisuus Tornio 17.1.2012 Meri-Lapin työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Tero Hyttinen

 2. Uudistuksen tavoitteet TE-toimiston palvelut muodostavat kokonaisuuden, jossa on tasapainoisesti otettu huomioon asiakaslähtöisyys, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja tuottavuus. Työvoima- ja yrityspalvelut järjestetään asiakkaiden tarpeiden pohjalta ja ne toteutetaan monikanavaisesti ja yhdenmukaisesti. Palveluissa keskitytään ydintehtäviin: osaavan työvoiman saatavuuteen ja yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen. Tuottavuutta tavoitellaan mm. sähköisten ja puhelinpalveluiden laajalla käytöllä, tehtävänkuvien kehittämisellä, päällekkäisten tehtävien vähentämisellä sekä erikoistumisella Lapin TE-toimisto- ja palveluverkkouudistus Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

 3. Lapin TE-toimisto- ja palveluverkkouudistus Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

 4. Lapin TE-toimistojen palvelut tällä hetkellä • - TE-toimiston työvoima- ja yrityspalvelut perustuvat kolmeen palvelulinjaan: työnvälitys ja yrityspalvelut, koulutus ja osaamisen kehittäminen sekä työmarkkinoille kuntoutuvien palvelut • Kaikissa palveluissa on mukana sekä henkilöasiakkaiden (pääosin työnhakijat) että työnantajien ja yritysten palvelut; työnvälityksellä on päävastuu yritysasiakkuuksista • Elokuun lopussa TE-toimistoissa oli henkilöasiakkaita reilut 18.000 • 40 % työnvälityksen, 30 % koulutuksen ja osaamisen kehittämisen ja 20 % työmarkkinavalmiuksien parantamisen asiakkaita • Lapissa on yli 11.400 yritysten toimipaikkaa ja yli 8300 yrittäjää • Avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin vuonna 2010 yli 17.000 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

 5. TE-toimistojen palvelut: valtakunnalliset tavoitteet • Palvelut tuotetaan monikanavaisesti • Asiointitapahtumat elokuussa 2011 Tavoite 2015 • Kasvokkain palvelut 33 % 25 % • Puhelinpalveluina, TE-toimisto 40 % 25 % • Puhelinpalveluina, valtakunnalliset 7 % 15 % • Verkkoasiointi 19 % 35 % Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

 6. Mom 51 määrärahat ja käyttösuunnitelma vuodelle 2012

 7. Mom. 51 määrärahojen käytön linjaukset • määrärahojen suunnittelussa ja käytössä toimitaan nyt käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa varautuen siihen, ettei lisäbudjetteja tule • työvoimakoulutuksen määräraha pidetään suurena • työllistämisen osuutta vähennetään kuluvaan vuoteen verrattuna • starttirahaan varataan tarvittavat määrärahat • yritysten työllistäminen turvataan erityisesti rekrytointitukityyppisesti • valtiolle työllistämistä ei juurikaan voida toteuttaa. YTY-töihin valmistellaan kevään aikana uusi toimintamalli • kunnille työllistetään pelkästään työmarkkinatuen saajia • uusia työllisyyspoliittisen avustuksen hankkeita ei käynnistetä lukuun ottamatta yty-töiden tukemiseen liittyviä pilottihankkeita

 8. Mom. 51 määrärahojen käytön linjaukset • Yhdistyksille työllistetään työmarkkinatuen perusosalla 65-päivää työmarkkinatukea saaneita nuoria, 130 päivää työmarkkinatukea saaneita yli 25-vuotiaita sekä ainakin vaikeasti työllistyviä 2. vuoden tuella • Lähtökohtaisesti vaikeasti työllistyvistä myönnetään yhdistyksille ja säätiöille korkein korotettu palkkatuki käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa • Myös vajaakuntoisia työllistetään yhdistyksille ja säätiöille käytettävissä olevin työllisyysrahojen puitteissa • ryhmäpalveluiden hankinta ”tuotteistetaan” ja palvelut yhdenmukaistetaan koko alueella

 9. Momentin 51 kokonaismäärärahajako TE-toimistoille vuonna 2011: tujojako, jako 3.3. ja jako 30.10.2011

 10. Määrärahajakoesitys vuodelle 2012

 11. Meri-Lapin TE-toimiston tilanne • Meri-Lapin TE-toimiston tilanne työllisyysmäärärahojen osalta on erityisen ongelmallinen, koska määräraha alenee 1.7 m€ verrattuna vuoteen 2011 (Meri-Lappi ja Tornionlaakso yhteensä) • Kuntasektorilla käytettävissä on uusiin päätöksiin noin 235 000 €, mikä riittää lisäosan myöntämiseen työmarkkinatuen aktivoinneissa noin 48 htv:lle alueen seitsemälle kunnalle. Tämä mahdollisuus jaetaan kuntien työttömien työnhakijoiden suhteessa • Yhdistyksille ja säätiöille tilanne on vieläkin vaikeampi. Käytettävissä on työllisyysmäärärahaa uusiin työllistämispäätöksiin vain 154 000 € • Määräraha riittää noin 21 htv:n osalta uusiin päätöksiin, joita tehdään Tornion Sairaskotisäätiölle, Tornion Työvoimalasäätiölle ja Meri-Lapin työhön valmennussäätiölle; muille yhdistyksille ja säätiöille voidaan palkkatukea myöntää ainoastaan työmarkkinatuen aktivointeina perusosan verran 31,36 €/pvä (65-, 130- päiväiset ja vaikeasti työllistyvät 2. vuosi) • Palkkatuella työllistettäessä lähtökohtana on aina työnhakija-asiakkaan yksilöllinen tilanne; palkkatuella työllistävän toimijan ”tarve” ei sinänsä ole ratkaiseva

More Related