slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HOMSED VÕIMALUSED Eesti töötajate kutsekvalifikatsioonisüsteem PowerPoint Presentation
Download Presentation
HOMSED VÕIMALUSED Eesti töötajate kutsekvalifikatsioonisüsteem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

HOMSED VÕIMALUSED Eesti töötajate kutsekvalifikatsioonisüsteem - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

HOMSED VÕIMALUSED Eesti töötajate kutsekvalifikatsioonisüsteem. MIKS?. uued materjalid, tehnoloogiad, töövahendid toote lühike iga vähenev turg - tihenev konkurents konkureerimine globaalsel turul kasvanud nõuded kvaliteedile kasvanud nõuded töö efektiivsusele

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HOMSED VÕIMALUSED Eesti töötajate kutsekvalifikatsioonisüsteem' - johana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
HOMSED VÕIMALUSED
 • Eesti töötajate kutsekvalifikatsioonisüsteem
slide2

MIKS?

 • uued materjalid, tehnoloogiad, töövahendid
 • toote lühike iga
 • vähenev turg - tihenev konkurents
 • konkureerimine globaalsel turul
 • kasvanud nõuded kvaliteedile
 • kasvanud nõuded töö efektiivsusele
 • kasvanud nõudmine kvalifitseeritud tööjõu järele
 • majandusstruktuuri kiire muutumine
slide3

1997 kevad - KONTSEPTSIOON

tööandjate/töövõtjate ühendused

kutse- ja erialaliidud

ministeeriumid

Kutsereformi läbiviimine ehk töötajate

kvalifikatsioonisüsteemi väljatöötamine

delegeeriti Eesti Kaubandus-Tööstuskojale

slide4

Eesmärk:

EESTIS ON KONKURENTSI-VÕIMELINE

TÖÖJÕUD

slide5

Kutseseadus - vastu võetud 19.12.2000

RT I 2001, 3,7

Reguleerimisala

Kutseseaduses on sätestatud kutsekvalifikatsiooninõuete väljatöötamise ning kutsekvalifikatsiooni tõendamise ja omistamise alused

p hiseisukohad
Põhiseisukohad
 • Kutsekvalifikatsioonisüsteemi loomine, rakendamine ja arendamine on PROTSESS
 • Kvalifikatsioonisüsteem on terviklik SÜSTEEM, mille raames käsitletakse töötajate kvalifikatsiooni puudutavaid küsimusi ühtselt

ja korrastatult kõigis tegevusvaldkondades

 • Sotsiaalpartnerlus – tööandja, töövõtja riik -

tööturu kolm osapoolt

 • Kutsekvalifikatsioonisüsteemi väljatöötamist, rakendamist ja arendamist finantseerib riik
slide7
Kutsekvalifikatsioonisüsteem on kvaliteedisüsteem (vastavushindamine)
 • Kutsekvalifikatsiooni hindamise aluseks on inimese tegelikud oskused ja teadmised, olenemata nende saamise viisist
slide8

Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus elik Kutsekoda

Asutatud 31.08.2001

Alustas tegevust 1. 10. 2001

Asutajad:

Eesti Kaubandus - Tööstuskoda

Eesti Tööandjate Keskliit

Ametiühingute Keskliit

Teenistujate Ametiliitude Organisatsioon Sotsiaalministeerium

Haridusministeerium

slide9

Kutsekoja tegevuse eesmärk

 • Ühtse ja korrastatud kvalifikatsioonisüsteemi loomisele ja arendamisele kaasaaitamine
 • Eesti töötajate kvalifikatsiooni võrreldavuse ja teiste riikide poolt tunnustamiseks eelduste loomine
p hitegevused
Põhitegevused
 • Kutsenõukogude tegevuse korraldamine,

nende poolt antud ülesannete täitmine

 • Kutsestandardite väljatöötamine, täiendamine ja parandamine
slide11
Metoodika väljatöötamine kvalifikatsioonisüsteemi ja kvalifikatsiooni hindamissüsteemi arendamiseks ja rakendamiseks
 • Volitatud töötlejana Kutseregistri pidamine vastutava töötleja tellimusel
rahvusvaheline m de
Rahvusvaheline mõõde
 • Täita rahvusliku tugikeskuse (Reference Point)

funktsioone mittereguleeritud kutsete vastastikuseks tunnustamiseks rahvusvahelises ulatuses

 • Teha eeltööd ja võtta kasutusele rahvusvaheliselt tunnustatud kutsetunnistuse lisa (Certificate supplement)
slide13

EESTIS ON KONKURENTSIVÕIMELINE

TÖÖJÕUD – kui protsessi tulemus

KUTSEOMISTAMINE

R

E

S

S

U

R

S

I

D

KUTSETUNNISTUS

KOOLITUSE VASTAVUSSE VIIMINE MUUTUVATE VAJADUSTEGA

ÕPPEKAVA

VALDKONDADE JA KUTSETE KAARDISTAMINE;

KUTSEOSKUSNÕUETE FIKSEERIMINEJA KAASAJASTAMINE

KUTSESTANDARD

kutsen ukogu
KUTSENÕUKOGU

On vastava tegevusvaldkonna

töötajate, tööandjate,

kutse- ja

erialaühenduste ning

riigi esindajate

koostööorgan

kutsen ukogu1
KUTSENÕUKOGU

Moodustatud 17 Plaanis 1

slide16
1. Äriteenindus ja muu äritegevus

2. Ehitus, kinnisvara ja geomaatika

3. Teenindus

4. Metsatööstus

5. Ilu- ja isikuteenindus

6. Tervishoid ja sotsiaaltöö

7. Kergetööstus

8. Masina-, metalli- ja aparaaditööstus

slide17
9. Toiduainetetööstus ja põllumajandus

10. Transport ja logistika

11. Energeetika, mäe- ja keemiatööstus

12. Infotehnoloogia ja telekommunikatsioon

13. Insenerid

14. Õigus- ja sisekaitse

15. Rahvakunst ja käsitöö

16. Raamatukoguhoidjad

17. Kultuur

18. Haridus - planeerimisel

slide18

Kutsestandard

Määrab kindlaks kutsekvalifikatsioonist

tulenevad nõuded teadmistele, oskustele,

vilumustele, kogemustele,

väärtushinnangutele ja

isikuomadustele

kutsestandardi sisu
Kutsestandardi sisu
 • Kutsekirjeldus
 • Üldoskused- ja teadmised
 • Põhioskused ja teadmised
 • Erioskused- ja teadmised
 • Lisaoskused- ja teadmised
 • Isikuomadused ja võimed
 • Lisad
kutsekvalifikatsiooni tasemed
5 taset

Kriteeriumid

Oskusteabe osakaal

Töö keerukus

Iseseisvuse ja vastutuse määr

Kutsekvalifikatsiooni tasemed
slide21

V

 • JUHID, SPETSIALISTID
 • MEISTRID
 • SSELLID
 • ÕPIPOISID

V

IV

III

II

I

kutsestandardi kasutusala
Kutsestandardi kasutusala
 • Töötajate kvalifikatsiooninõuete kindlaksmääramine
 • Aluseks kutseeksaminõuete väljatöötamisele, kutsekvalifikatsiooni tõendamisele ja hindamisele
 • Aluseks õppe- ja koolituskavade väljatöötamisele
 • Aluseks rahvusvaheliste kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide võrdlemisel
slide24

Tööle läheb inimene

Kutse, - eri- ja

ametialane

kvalifikatsioon

Sotsiaalne

kvalifikatsioon

Isiksuslik

kvalifikatsioon

kutseomistamine
Kutseomistamine

Protsess

 • Taotlejat tõendab oma kompetentsuse taset
 • Eksamikomisjon hindab vastavust

taotletavale kvalifikatsioonile

 • Kutset Omistav Organ väljastab

kutsetunnistuse

kutsekvalifikatsiooni t endamine
Kutsekvalifikatsiooni tõendamine
 • On vabatahtlik, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti
 • Toimub isiku avalduse alusel
slide28

Kutset Omistav Organ = KOO

Põhitingimused:

 • organil peavad olema vahendid
 • peab olema moodustatud kutsekomisjon
 • peab olema võimeline tegutsema sõltumatult, asjatundlikult, erapooletult, mittediskrimineerivalt
 • peab vastama muudele õigusaktides sätestatud nõuetele

KOO kinnitab kutsenõukogu

kutsekomisjon
Kutsekomisjon
 • Moodustatakse töötajate, tööandjate, kutse-ja erialaühenduste esindajatest
 • Liikmed valitakse organisatsioonidest, kelle huvid seostuvad kutsekvalifikatsiooni omistamise protsessiga ning võimaldatakse kõigi kutsekvalifikatsiooni omistamise sisu ja tegevusega seotud poolte osavõtt, et tagada erapooletus
 • Liikmetel peab olema vajalik haridus, väljaõpe ja kogemus
kutseomistamise kord
Kutseomistamise kord
 • Kutsekomisjoni moodustamine
 • Omistatavad kutsekvalifikatsioonid
 • Nõuded taotlejale
 • Taotlemine ja taotluste läbivaatamine
   • Nõutavad dokumendid
   • Dokumentide vastuvõtmise kord ja ajakava
   • Dokumentide läbivaatamise kord
 • Kutseeksami üldine korraldus
 • Kutsekvalifikatsiooni omistamine
kutsekvalifikatsiooni t endamise vormid
Kutsekvalifikatsiooni tõendamise vormid
 • Kirjalik või suuline eksam
 • Proovitöö
 • Dokumentide alusel tõendamine
 • Eelpool nimetatud vormide kombinatsioon
kutsekomisjoni tegevuse eesm rk
Kutsekomisjoni tegevuse eesmärk

Arendada ja hinnata

valdkonna töötajate kutseoskusi

kutsetunnistuse v ljaandmisega seotud kulud
Kutsetunnistuse väljaandmisega seotud kulud
 • Kutsekomisjoni tööga seotud kulud
 • Kutsekvalifikatsiooni omistamisega seotud kulud
 • Kutsekvalifikatsiooni omistamise ettevalmistamisega seotud kulud
 • Kutsetunnistuse tehnilise väljaandmisega seotud kulud
kulud kaetakse
Kulud kaetakse:
 • Kutsekvalifikatsiooni tõendamist taotleva isiku poolt
 • Tasemekoolituse lõpetajatele aasta jooksul pärast lõpetamist õppetööks ettenähtud vahenditest
 • Töötajatele tööandja poolt tööalaseks koolituseks ettenähtud vahenditest
 • Riigi-ja kohaliku omavalitsuse asutuste töötajatele ja teenistujatele ning pedagoogidele TKS alusel koolituseks ettenähtud vahenditest
 • Töötutele ja tööotsijatele koolituse tellinud kohaliku tööhõiveameti tööturukoolituseks ettenähtud vahenditest
kutsetunnistus
Kutsetunnistus

Kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument

1215

slide37
Uuringu järeldused

kutsekvalifikatsioonisüsteemi

rakendamise kohta

2002

slide38
Riik

Konkurentsivõimeline tööjõud

 • Inimressursi hindamine ja planeerimine riiklikul tasandil
 • Tööjõu kvaliteedi tagamine ( siseriiklikul tasandil, EL-s)
 • Ressursside optimaalsem suunamine tööalasesse koolitusse – koolitus vastab tööturu reaalsetele vajadustele
t andja
Tööandja

Konkurentsivõimeline tööjõud = edu turul

 • Kutsestandardid abiks ametijuhendite koostamisele
 • Turvalisus töötajate kutseoskuste kvaliteedi osas värbamisprotsessis – kutsetunnistus
 • Töötajate kvalifikatsiooni võrreldavus -kutsetunnistus
 • Abiks koolituse planeerimisel
 • Aluseks palgasüsteemi kujundamisele
t v tja
Töövõtja

Õiged oskused = hea töökoht

 • Oma “turuväärtuse” tõstmine
 • Turvalisus läbi kutsetunnistuse
 • Selgus oma karjääri ja arengu planeerimisel
 • Selguse saamine olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel
 • Kindlus Eesti ühinemisel EL-ga (tööjõu vaba liikumine)
slide41
Homsed

võimalused

www.kutsekoda.ee