studenckie poradnie prawne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studenckie Poradnie Prawne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studenckie Poradnie Prawne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

Studenckie Poradnie Prawne - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Updated on

Studenckie Poradnie Prawne. Podsumowanie działalności za rok akademicki 2004/2005. Gdańsk. Olsztyn. Szczecin. Białystok. Toruń. Poznań. Warszawa. Słubice. Łódź. Wrocław. Lublin. Opole. Katowice. Kraków. Rzeszów. Białystok - Uniwersytet w Białymstoku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Studenckie Poradnie Prawne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Studenckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności za rok akademicki 2004/2005

  2. Gdańsk Olsztyn Szczecin Białystok Toruń Poznań Warszawa Słubice Łódź Wrocław Lublin Opole Katowice Kraków Rzeszów Białystok - Uniwersytet w Białymstoku Białystok - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Gdańsk - Uniwersytet Gdański Katowice - Uniwersytet Śląski Kraków - Uniwersytet Jagielloński Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin - Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie Łódź - Uniwersytet Łódzki Olsztyn - Akademickie Stowarzyszenie Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej „Wspólna Europa” ** Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski * Opole - Uniwersytet Opolski Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski Słubice - Collegium Polonicum Szczecin - Uniwersytet Szczeciński Toruń - Uniwersytet Mikołaja Kopernika Warszawa - Fundacja Academia Iuris Warszawa - Uniwersytet Warszawski Warszawa - Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego ** Warszawa - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego ** Wrocław - Uniwersytet Wrocławski * poradnia powstała w 2004 roku ** poradnie powstały w 2005 roku Poradnie w Polsce

  3. Poradnie spełniające standardy • Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (UwB) • Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku • Studencka Poradnia Prawna w Katowicach • Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie • Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) • Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) • Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” w Łodzi • Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu • Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna w Słubicach • „Centrum Edukacji Prawnej” - Studencka Poradnia Prawna w Szczecinie • Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu • Fundacja Academia Iuris w Warszawie • Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie (UW) • Studencka Poradnia Prawna w Warszawie (WSPiZ im. L. Koźmińskiego) • Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu

  4. Rok akademicki działalności poradni w liczbach • 7277 – tyle spraw przyjęły poradnie w okresie od października 2004 do czerwca 2005; • najwięcej – 1214 spraw przyjęła Fundacja Academia Iuris w Warszawie; • najmniej – 5 Studencka Poradnia Prawna przy Akademickim Stowarzyszeniu Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej „Wspólna Europa” w Olsztynie (powstała w maju 2005 r.); • najczęściej – w 22 proc. przypadków (1607 spraw) klienci zgłaszali się do poradni o pomoc w sprawach cywilnych; • w poradniach działało 1049 studentów i 147 pracowników dydaktycznych; • jeden opiekun miał pieczę przeciętnie nad 7 studentami; • na jednego studenta przypada średnio 7 spraw.

  5. W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim… … liczba spraw wzrosła o 10 proc., … liczba studentów podwyższyła się o 15 proc., … personel naukowy liczy o 35 proc. więcej osób, … polepszyła się jakość udzielanych porad – w roku akademickim 2003/2004 jeden pracownik naukowy opiekował się dziewięcioma studentami, obecnie – siedmioma, … wzrost spraw dotyczył przede wszystkim porad organizacjom pozarządowym (pięciokrotnie więcej niż przed rokiem) o połowę zwiększyła się liczba spraw z zakresu przemocy wobec kobiet oraz prawa spadkowego, … połowa rozpatrywanych przez poradnie spraw jest załatwianych na bieżąco i kończy się najpóźniej w ciągu 14 dni (rok wcześniej było to 40 proc.).

  6. Ile spraw zostało przyjętych przez poradnie? Łącznie: 7277 (6596 w roku akademickim 2003/2004) * poradnia powstała w 2004 roku ** poradnie powstały w 2005 roku

  7. Ilu studentów działa w poradniach? Łącznie: 1049(913 w roku akademickim 2003/2004) * poradnia powstała w 2004 roku ** poradnie powstały w 2005 roku

  8. Ilu pracowników naukowych działa w poradniach? Łącznie: 147(109 w roku akademickim 2003/2004) * poradnia powstała w 2004 roku ** poradnie powstały w 2005 roku

  9. Rodzaje spraw rozpatrywanych przez poradnie • Karne (tymczasowo aresztowani, wykroczenia); • Ogólne z zakresu prawa cywilnego (w tym prawa zobowiązań i rzeczowego); • Rodzinne (rozwody, alimenty, ustalenie ojcostwa itp.); • Spadkowe; • Związane z pracą, ubezpieczeniami społecznymi i bezrobociem; • Związane ze świadczeniami z pomocy społecznej; • Dotyczące prawa i postępowania administracyjnego; • Z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego (w tym: eksmisje, sprawy bezdomnych itp.); • Z dziedziny prawa finansowego (podatki, zadłużenia, kredyty itp.); • Związane z przemocą wobec kobiet; • Z dziedziny praw uchodźców i cudzoziemców; • Związane z prawami osób niepełnosprawnych; • Dotyczące kontaktów ze służbą zdrowia (w tym błędy w sztuce itp.); • Z zakresu pomocy organizacjom pozarządowym (NGO – szeroko rozumiana pomoc ekspercka i poradnicza); • inne.

  10. Podział spraw ze względu na rodzaje Łącznie: 7277

  11. Sprawy karne • Przykładowe sprawy: • wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu; • ustalanie podstaw prawnych do stosowania tymczasowego aresztowania oraz okoliczności uzasadniające jego uchylenie; • prawa podejrzanych/oskarżonych o poszczególne przestępstwa oraz wykroczenia; • uprawnienia świadków w postępowaniach (m.in. zasady przesłuchań); • postępowania karne (wznowienia, kasacje, ułaskawienia); • kwestia cenzurowania korespondencji w zakładzie karnym; • wykonywanie kary (odroczenia, zwolnienia, zawieszenia); • pomoc postpenitencjarna rodzinom osób skazanych; • zagadnienia wyroków łącznych; • wcześniejsze zatarcie skazania. Łącznie: 1209 W porównaniu z rokiem 2003/2004:liczba spraw wzrosła o 14 proc.

  12. Sprawy z zakresu ogólnej problematyki prawa cywilnego • Przykładowe sprawy: • umowy cywilnoprawne - sporządzanie, treść i wykonanie umów, prawa i obowiązki stron, zagadnienia niewykonania i nienależytego wykonania umów; • waloryzacja świadczeń umownych; • wady oświadczenia woli; • dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i niezgodności towaru z umową; • przedawnienie roszczeń (terminy, warunki); • cywilnoprawne spory sąsiedzkie; • ochrona danych osobowych; • windykacje należności w postępowaniach cywilnoprawnych; • roszczenia z tytułu honorarium za autoryzację zdjęć zamieszczonych w mediach; • roszczenia z tytułu gier losowych (loteria organizowana przez dziennik „Fakt”). Łącznie: 1607 W porównaniu z rokiem 2003/2004:liczba spraw wzrosła o 15 proc.

  13. Sprawy rodzinne • Przykładowe sprawy: • rozwodowe i separacji (przede wszystkim pozwy w tym zakresie oraz małżeńskie zagadnienia majątkowe); • ubezwłasnowolnienia; • ustanowienie, ograniczenie i pozbawianie władzy rodzicielskiej; • przesłanki ustanowienia opiekuna; • ustalanie lub zaprzeczania ojcostwa; • alimentacja (przesłanki, ustalanie, podwyższanie, obniżanie, egzekucji komorniczej, warunki alimentacji przez Fundusz Alimentacyjny po jego likwidacji, dochodzenie alimentów od cudzoziemców); • zniesienie współwłasności majątkowej; • zagadnienia rodzin zastępczych; • zmiana kuratora. Łącznie: 990 W porównaniu z rokiem 2003/2004:liczba spraw wzrosła o 4 proc.

  14. Sprawy spadkowe • Przykładowe sprawy: • zasady dziedziczenia ustawowego (w szczególności kwestie zachowku) i testamentowego (otwarcie, nabycie spadku); • unieważnienie testamentu; • zakres majątku wchodzącego w skład masy spadkowej, kwestia odpowiedzialności za długi spadkowe, wycena majątku spadkowego; • postępowania spadkowe (wnioski o stwierdzenie nabycia, dział spadku); • stosunki między spadkobiercami; • podważanie spadku przez osoby wydziedziczone. Łącznie: 580 W porównaniu z rokiem 2003/2004:liczba spraw wzrosła o 47 proc.

  15. Sprawy związane z pracą i bezrobociem • Przykładowe sprawy: • zawieranie umów o pracę (na czas nieograniczony, ograniczony, ustalanie istnienia stosunku pracy, zabezpieczenia wekslowe przy zawieraniu umów); • spory pomiędzy pracownikiem a pracodawcą (np. warunki rozwiązania umowy o pracę, sprostowanie świadectwa pracy); • świadczenia pracownicze (np. uprawnienia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, dochodzenie zaległego wynagrodzenia, premii, dodatków, nagród i odpraw); • zakończenie stosunku pracy i związane z tym uprawnienia pracowników; • kwestie emerytur i rent (w tym odwołania od decyzji ZUS, świadczenia przedemerytalne); • praca w szczególnych warunkach i choroby zawodowe; • zaliczanie okresu zatrudnienia na terenie UE do świadczeń pracowniczych. Łącznie: 897 W porównaniu z rokiem 2003/2004:liczba spraw wzrosła o 29 proc.

  16. Sprawy związane ze świadczeniami z pomocy społecznej • Przykładowe sprawy: • zasady przyznawania zasiłków z pomocy społecznej; • nabywanie praw do rent socjalnych; • odwołania od decyzji o odmowie przyznania zasiłków i rent; • kwestie zasiłków oraz dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych, także stypendiów socjalnych; • świadczenia dla matek samotnie wychowujących dzieci, rodzin zastępczych; • uprawnienia osób umieszczonych w ośrodkach pomocy społecznej; • wsparcie materialne dla osób ubiegających się o pomoc społeczną; • stypendia Agencji Nieruchomości Rolnych dla dzieci z obszarów popegierowskich. Łącznie: 76 W porównaniu z rokiem 2003/2004:liczba spraw spadła o 40 proc.

  17. Sprawy z zakresu prawa i postępowania administracyjnego • Przykładowe sprawy: • warunki wydawania decyzji administracyjnych, zasady ich zaskarżania do wyższych organów oraz sądów administracyjnych; • prawa stron w postępowaniu administracyjnym; • koszty postępowań administracyjnych; • postępowania egzekucyjne w administracji (w tym skargi na czynności komornicze); • skargi na bezczynność organów; • ewidencja ludności i sprawy meldunkowe; • zagadnienia administracyjno-prawne w zakresie np. wywłaszczeń nieruchomości; • obowiązki posłów i senatorów wobec wyborców. Łącznie: 431 W porównaniu z rokiem 2003/2004:liczba spraw spadła o 0,2 proc.

  18. Sprawy z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego • Przykładowe sprawy: • eksmisje (podstawy, koszty, wstrzymanie, okres ochronny, uprawnienia prawowitych lokatorów); • kwestie lokali socjalnych, komunalnych i zakładowych (osoby uprawnione, koszty, rozliczenia); • Towarzystwa Budownictwa Społecznego (uprawnienia i obowiązki członków); • regulacje sposobu korzystania z lokali; • premie i bonifikaty gwarancyjne; • zwrot kaucji mieszkaniowej; • zagadnienia wieczystoksięgowe; • spory członków ze spółdzielnią, m.in. kwestie wysokości, zaległości w opłatach czynszowych, prawa członków w zakresie informacji o działalności spółdzielni. Łącznie: 593 W porównaniu z rokiem 2003/2004:liczba spraw wzrosła o 22 proc.

  19. Sprawy finansowe • Przykładowe sprawy: • podatkowe, w tym: obowiązki podatników, uprawnienia do ulg, nadpłaty, zwrot nienależnie zapłaconych kwot i zagadnienia odpowiedzialności za zaległości podatkowe, rozłożenie na raty; • pomoc w wypełnianiu zeznań podatkowych; • wysokość obciążeń podatkowych; • kwestia upadłości osób fizycznych; • podwójne opodatkowanie; • zagadnienie unieważnienia weksla in blanco; • sprawy bankowe (w tym karty płatnicze, usługi bankowe, bankowe tytuły egzekucyjne); • kwestie kredytów studenckich. Łącznie: 182 W porównaniu z rokiem 2003/2004:liczba spraw wzrosła o 2 proc.

  20. Sprawy związane z przemocą wobec kobiet Łącznie: 39 • Przykładowe sprawy: • przemoc fizyczna i psychiczna; • molestowanie w miejscu pracy. W porównaniu z rokiem 2003/2004:liczba spraw wzrosła o 50 proc.

  21. Sprawy związane z prawami uchodźców i cudzoziemców • Przykładowe sprawy: • legalizacja pobytu uchodźców (nadanie statusu uchodźcy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zaskarżenia decyzji Prezesa Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców); • prawa cudzoziemców w trakcie ich pobytu w Polsce; • nabywanie obywatelstwa polskiego • kwestie deportacji i wydaleń cudzoziemców; • zagadnienia repatriacji; • uznanie zagranicznych wyroków wydanych w sprawie cudzoziemców; • zawarcie związku małżeńskiego obywatelem polskim; • zezwolenie na pracę cudzoziemców w Polsce i prowadzenie przez nich działalności gospodarczej. Łącznie: 330 W porównaniu z rokiem 2003/2004:liczba spraw wzrosła o 16 proc.

  22. Sprawy związane z prawami osób niepełnosprawnych Łącznie: 35 • Przykładowe sprawy: • zmiana stopnia niepełnosprawności; • odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; • ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym; • skargi na warunki panujące w ośrodkach opieki społecznej. W porównaniu z rokiem 2003/2004:liczba spraw spadła o 50 proc.

  23. Sprawy związane ze służbą zdrowia • Przykładowe sprawy: • koszty usług medycznych – zakres odpłatności z NFZ; • odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce lekarskiej – zagadnienia odszkodowawcze; • kierowanie na przymusowe badania (odwykowe, psychiatryczne); • bezpodstawne wypisy ze szpitala; • nieprawidłowości leczenia w zakładach opieki medycznej, w tym, w ZOZ znajdujących się w zakładach karnych; • prawa osób chorych znajdujących się w stanie wegetatywnym. Łącznie: 37 W porównaniu z rokiem 2003/2004:liczba spraw spadła o 27 proc.

  24. Sprawy związane z pomocą organizacjom pozarządowym (NGO) • Przykładowe sprawy: • Pomoc stowarzyszeniom i organizacjom: • „Zagrożeni Likwidacją Funduszu Alimentacyjnego”; • Komitet Praw Dziecka; • Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji; • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami; • Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców; • Ośrodki osób niepełnosprawnych; • Pomoc innym organizacjom pozarządowym w rozpoczęciu działalności (przygotowanie statutu, wniosków do KRS itp.). Łącznie: 42 W porównaniu z rokiem 2003/2004:liczba spraw wzrosła pięciokrotnie.

  25. Sprawy inne • Przykładowe sprawy: • skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; • skargi konstytucyjne; • odszkodowania w związku z niekonstytucyjnością przepisów; • prawo do informacji publicznej; • odpowiedzialność cywilnoprawna funkcjonariuszy publicznych; • konsekwencje poręczenia weksla in blanco; • długi celne; • uprawnienia i obowiązki Polaków w państwach Unii Europejskiej; • świadczenia otrzymywane od organizacji międzynarodowych; • zagadnienia zasadności wywłaszczeń mocą reformy rolnej w 1945 roku. Łącznie: 229 W porównaniu z rokiem 2003/2004:liczba spraw spadła o 48 proc.

  26. Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (Uniwersytet w Białymstoku) Spraw łącznie: 475 Studentów: 49 Opiekunów: 10 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • zorganizowanie warsztatów dla członków Poradni z zakresu technik interpersonalnych i autoprezentacji oraz szkolenie „Argumentacja w prawie”; • współpraca z policją, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach Studenckich Punktów Informacyjnych; • wizyta reprezentantów kliniki z Ukrainy; • wydanie 5. tomu publikacji poradni „białych zeszytów”.

  27. Koło Naukowe „Centrum Informacji Administracyjnej” przy Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku Spraw łącznie: 66 Studentów: 19 Opiekunów: 5 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • zorganizowanie dyżurów w Grajewie oraz Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białymstoku; • nawiązanie współpracy z burmistrzem miasta Sokółka; • nawiązanie współpracy ze studentami Lwowskiego Regionalnego Instytutu Ukraińskiej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy.

  28. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku Spraw łącznie: 477 Studentów: 82 Opiekunów: 8 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • zorganizowanie wizyty Rzecznika Praw Obywatelskich na Uniwersytecie Gdańskim; • przygotowanie do wydania broszur informacyjnych; • powiększenie kadry naukowo-dydaktycznej; • uruchomienie komputerowej bazy opinii prawnych; • przygotowanie tzw. wzorcowych opinii w najczęściej powtarzających się sprawach; • zorganizowanie szkolenia na Helu dla nowych członków poradni i gości z innych klinik.

  29. Studencka Poradnia Prawna – Koło Naukowe w Katowicach Spraw łącznie: 304 Studentów: 65 Opiekunów: 6 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • nawiązanie współpracy z mediami regionalnymi; • zwiększenie liczby spraw i rozwinięcie działalności; • spełnienie standardów działalności poradni prawnych.

  30. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie Spraw łącznie: 615 Studentów: 40 Opiekunów: 11 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • nadanie statusu uchodźcy w 2 sprawach prowadzonych przez poradnię oraz uzyskanie programu integracyjnego, umożliwiającego uchodźcom stabilizację w Polsce; • uznanie przez Sąd Apelacyjny w Krakowie zasadności skargi na przewlekłość postępowania, którą złożono na podstawie opinii Poradni; • uzyskanie dofinansowania przez Poradnię projektów w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL, którego jednym z celów jest integracja osób starających się o status uchodźcy.

  31. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) Spraw łącznie: 201 Studentów: 64 Opiekunów: 5 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • współpraca z Instytutem na rzecz Państwa Prawa, który udostępnił Poradni biuro; • przystąpienie sekcji uchodźczej do Partnerstwa na rzecz Rozwoju - w latach 2005-2007 sekcja będzie odpowiedzialna za realizację bloku prawnego i bloku informacji o Polsce w ośrodku dla uchodźców w Łukowie; • rozpoczęcie dyżurów studentów Poradni w lubelskich radach osiedli.

  32. Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) Spraw łącznie: 147 Studentów: 46 Opiekunów: 5 Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: Podpisanie umowy o współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

  33. Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” w Łodzi Spraw łącznie: 306 Studentów: 60 Opiekunów: 7 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • przystąpienie do pilotażowego projektu Klinik Praw Dziecka, dzięki pomocy Open Society Justice Initiative, wraz z poradnią z rumuńskiej Timisoary; • kontynuacja współpracy z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami, Krajowym Związkiem Lokatorów i Spółdzielców, Łódzkim Związkiem Bezrobotnych, Fundacją „Uwolnienie”, Poradnią Zdrowia Psychicznego oraz MOPS; • nawiązanie współpracy z kuratorami zawodowymi.

  34. Studencka Poradnia Prawnaw Olsztynie (UW-M) Spraw łącznie: 306 Studentów: 23 Opiekunów: 6 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • nawiązanie współpracy z prezydentem miasta Olsztyna (uzyskanie lokalu w centrum miasta); • uzyskanie patronatu Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; • uzyskanie sponsorów strategicznych jednego z banków oraz wydawnictwa literatury prawniczej; • realizacja programu „Kultura obsługi prawnej” dla członków Poradni. Rozpoczęcie działalności w maju 2005.

  35. SPP przy Akademickim Stowarzyszeniu Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej „Wspólna Europa” w Olsztynie Spraw łącznie: 5 Studentów: 10 Opiekunów: 5 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • rozpoczęcie działalności w maju 2005.

  36. Studencka Poradnia Prawna„Bona Fides” w Opolu Spraw łącznie: 65 Studentów: 15 Opiekunów: 2 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • rozpropagowanie działalności poradni w mediach lokalnych; • uzyskanie kolejnej dotacji na dofinansowanie działalności poradni w ramach konkursu ogłoszonego przez prezydenta Opola.

  37. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu Spraw łącznie: 493 Studentów: 46 Opiekunów: 5 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • współpraca z miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie oraz Policyjnym Ośrodkiem Pomocy Ofiarom Przestępstw; • przystąpienie do projektu Fundacji Batorego przeciwko korupcji.

  38. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie Spraw łącznie: 230 Studentów: 35 Opiekunów: 2 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • nawiązanie kontaktów z lokalnymi mediami; • uzyskanie stałego źródła finansowania Poradni z funduszy uczelni.

  39. Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna w Słubicach Spraw łącznie: 350 Studentów: 26 Opiekunów: 6 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • pozyskanie nowych koordynatorów oraz reorganizacja pracy Poradni; • współpraca z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum; • przeprowadzenie szkoleń dla studentów z zakresu sporządzania pism procesowych; • zaliczenie pracy w Poradni jako obowiązkowa praktyka w ramach kształcenia na nowym kierunku studiów „Master of German and Polish Law”; • uruchomienie nowej strony internetowej, nowe logo Poradni, wyróżniające ją od innych organizacji studenckich w Collegium Polonicum i na uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

  40. „Centrum Edukacji Prawnej” - Studencka Poradnia Prawna w Szczecinie Spraw łącznie: 560 Studentów: 44 Opiekunów: 4 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • przeprowadzenie trzeciego międzyregionalnego szkolenia dla polskich poradni prawa; • organizacja szkoleń z dziedzin prawa dla studentów w ramach programu „Prawo na co dzień”; • monitoring dwóch spraw karnych dla Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; • pozyskanie grantu z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

  41. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu Spraw łącznie: 159 Studentów: 33 Opiekunów: 11 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • podpisanie umowy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich; • podpisanie umowy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku; • współpraca z Laboratorium Społecznych Działań, Politologia UMK, w zakresie programu „Ojciec to też rodzic!”; • współpraca z Fundacją Zielony Liść w czasie trwania „tygodnia pomocy ofiarom przestępstw”.

  42. Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie Spraw łącznie: 892 Studentów: 79 Opiekunów: 6 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • uzyskanie drugiego pomieszczenia; • nadanie statusy uchodźcy dla 7 klientów Kliniki i uzyskanie pobytu tolerowanego dla 20 osób korzystających z pomocy poradni; • wygranie czterech apelacji przez klientów Kliniki; • przygotowana w poradni kasacja została następnie wniesiona przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

  43. Fundacja Academia Iuris w Warszawie Spraw łącznie: 1214 Studentów: 215 Opiekunów: 20 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • integracja środowiska prawniczego Warszawy; • popularyzacja kultury prawniczej; • otwarcie nowych punktów porad w Krakowie i Lublinie.

  44. SPP, Koło Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie Spraw łącznie: 77 Studentów: 32 Opiekunów: 6 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • rozpoczęcie w styczniu 2005 roku działalności przez pierwszą w Polsce Poradnię na uczelni niepaństwowej; • uzyskanie poparcia władz uczelni; • spełnienie standardów działalności uniwersyteckich poradni prawnych; • podpisanie umowy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

  45. Studencka Poradnia Prawna Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Spraw łącznie: 33 Studentów: 36 Opiekunów: 8 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • powołanie Poradni w grudniu 2004 roku i rozpoczęcie działalności w maju 2005 roku

  46. Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu Spraw łącznie: 320 Studentów: 30 Opiekunów: 9 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • podpisanie umowy o udzielanie porad prawnych ze Stowarzyszeniem im. Matki Teresy z Kalkuty w Strzelinie; • polepszenie współpracy z pracownikami naukowymi, czego bezpośrednim efektem jest zwiększenie jakości udzielanych porad.

  47. Czas załatwiania spraw klientów poradni

  48. Źródła wiedzy o poradniach Kobiety Mężczyźni

  49. Czy klienci poradni korzystali wcześniej z profesjonalnej pomocy prawnej? Kobiety Mężczyźni

  50. Monitoring stosowania i jakości prawa oraz zjawisk korupcyjnych Z praktyki poradni w Katowicach wynika, że sposób traktowania stron i petentów w sądach (zwłaszcza w sekretariatach) nie umożliwia uzyskania rzeczowej i zrozumiałej informacji dla osób niezaznajomionych z fachową terminologią o szczegółowymi procedurami. Poradnia w Krakowie zwróciła uwagę, że poza procedurą uchodźczą cudzoziemiec nie ma możliwości ubiegania się o pobyt tolerowany (całościowo), gdyż ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP nie przewiduje tego rodzaju procedury. Ponadto krakowska klinika wskazuje na możliwe kłopoty związane z konstrukcją wspólnego wniosku uchodźczego (obejmujący oprócz wnioskodawcy jego współmałżonka oraz małoletnie dzieci). Na podstawie przepisów ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP może dojść do marginalizacji w postępowaniu osób innych niż wnioskodawca. Podczas rozpatrywania sprawy z dziedziny prawa energetycznego studenci poradni w Łodzi stwierdzili istnienie luki w prawie, tj. niewydania przez ministra gospodarki rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad przyłączania odbiorców w zakresie energii elektrycznej (rozporządzenie takie nie obowiązywało od 1 stycznia 2004r. – poprzednie straciło moc na podstawie zmiany Prawa energetycznego z 2003r.). W poradni łódzkiej zaobserwowano nieprawidłowości w działalności spółdzielni mieszkaniowych: nieudostępnianie informacji członkom spółdzielni czy nieprawidłowości w zawieranych przez spółdzielnię umowach. Klinika działająca przy Uniwersytecie Warszawskim zauważa, że opieka medyczna w zakładach karnych a także udzielana osobom starającym się o uzyskanie statusu uchodźcy pozostawia wiele do życzenia. (wybór)