slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Õpipoisi koolitusprojekti mõju uuring Märts 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Õpipoisi koolitusprojekti mõju uuring Märts 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Õpipoisi koolitusprojekti mõju uuring Märts 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 295 Views
 • Uploaded on

Õpipoisi koolitusprojekti mõju uuring Märts 2008. Gerda Sapelson TNS Emori projektijuht. Saateks.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Õpipoisi koolitusprojekti mõju uuring Märts 2008' - jethro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Õpipoisi koolitusprojekti mõju uuring

Märts 2008

Gerda Sapelson

TNS Emori projektijuht

saateks
Saateks
 • Uuringu üldiseks eesmärgiks oli teada saada Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Töökohapõhise õppevormi rakendamine kutseharidussüsteemis” rakenduse mõju projektis osalenud kutseõppeasutustele ja ettevõtetele.
 • Uuringu tulemused katavad järgmisi teemasid:
  • Projekti mõju projekti osapoolte hinnangul
  • Hinnangud projekti rakendamisele
  • Hinnangud koostööle
  • Edasised rakendamisplaanid
 • Uuring viidi läbi telefoniküsitlusena ettevõtete seas ning süvaintervjuudena projektis osalenud kutseõppeasutuste direktoritega.
 • Uuringu raames küsitleti kokku 101 ettevõtte juhtkonda kuuluvat inimest või personalijuhti . Süvaintervjuud viidi läbi kõikide projektis osalenud 16 kutseõppeasutuse direktoriga või nende poolt suunatud inimestega.
enim praktikakohti pakuti puidut tlemise ja ehituse erialadel k ikidest vastajatest n 101
Enim praktikakohti pakuti puidutöötlemise ja ehituse erialadel% kõikidest vastajatest, n=101
slide5

Õpipoisi koolituse puhul on tegemist individuaalõppega: ühes ettevõttes lõpetas ligi pooltel juhtudel kuni 3 õpipoissi % kõikidest vastajatest, n=101

pipoisi projekt lahendab mitme osapoole vajadused t nases t turusituatsioonis
Õpipoisi projekt lahendab mitme osapoole vajadusedtänases tööturusituatsioonis
 • Tänane tööjõuturusituatsioon “sunnib” haridusasutusi, sh kutseõppeasutusi olema
   • paindlik
   • tihedas kontaktis tööandjatega
   • järjest avatum ja leidlikum õppurite leidmisel
   • paindlik uute õppevormide ja –viiside rakendamisel
 • Teisalt peab ka tööandja olema:
  • paindlik
  • tihedas kontaktis haridusasutustega
  • järjest avatum ja leidlikum töökäte leidmisel
  • senisest efektiivsem ettevõtte tegevuses ja töö korraldamisel

Saime mitu uut asja: organisatsioonis toimus oluline mõtteviisi muutus, seni oldi harjutud vana õppeviisi ja -vormiga. Nüüd pidid selle kõik ümber vaatama, et on ka teisi võimalusi. Teine asi see, et oluliselt muutusid paremuse suunas meie kontaktid erinevate tööandjatega. /Paide Kutsekeskkool/

slide8
Koolid hindavad projektis osalemise kogemust ja vajalikkust organisatsiooni jaoks veidi kõrgemalt kui ettevõtted
projektis osalemise kogemusega on rahuolevaimad v ike ettev tted k ikidest vastajatest n 101
Projektis osalemise kogemusega on rahuolevaimad väike-ettevõtted% kõikidest vastajatest, n=101
ka projekti vajalikkust ettev tte jaoks hindavad enim v ikeettev tted k ikidest vastajatest n 101
Ka projekti vajalikkust ettevõtte jaoks hindavad enim väikeettevõtted% kõikidest vastajatest, n=101
takistused kooli ja petajate tasandil
Takistused kooli ja õpetajate tasandil
 • Kooli suurim väljakutse: õppevormi sulandumine üldisesse õppekorraldusse
  • õppetegevuse planeerimine nii projektipõhise kui põhiõppe tasandil
  • jooksvad tegevused: tunniplaani ümber vaatamine, logistilised probleemid jms.
 • Mitmed koolid seisid silmitsi ka õpetajatepoolse vastuseisuga:
  • sissetuleku muutumine osaliselt ebastabiilseks
  • uute õpetamismeetodite leidmine või olemasolevate kohandamine
  • suhteliselt raske ja heterogeense sihtgrupiga arvestamine
 • Jagatud mure on pool muret:
  • takistusi aitab ületada nii tihe kooli-sisene kui ka koolidevaheline kommunikatsioon ja kogemuste jagamine.
takistused pipoiste tasandil
Takistused õpipoiste tasandil
 • Õpipoiste näol suuresti tegemist probleemsete inimestega:
  • keerulise sotsiaalse taustaga noored, aga ka täiskasvanud, töötud, ilma põhihariduse ja õpi- ning tööharjumuseta inimesed, kelle enese mina-pilt on küllaltki madal

Väljalangevuse põhjused: raske kontingent, tööandjal ütles kannatus üles, ja ütles, et tema ei saa sotsiaaltööd teha. Raske oli küll. /Tallinna Ehituskool/

 • Ettevõtte poolt saadetud või leitud õpipoistega ja täiskasvanutega ei tekkinud üldjuhul probleeme. Kasutati ka nn garantiilepingut edasise töösuhte fikseerimiseks.
 • Oluline on ettevõtte roll:
  • ettevõtte peab mõistma enda vastutust antud õppevormi rakendamisel.
pipoisi koolituse rakenduss steemi osas vajab parendamist
Õpipoisi koolituse rakendussüsteemi osas vajab parendamist…
 • Pearaha süsteem
  • arvestama peab, et õpipoisi koolituse näol on tegemist individuaalõppega
 • Stipendiumite süsteem
  • paljud õpipoisid vajavad ka õppetöö ajal stabiilset sissetulekut
 • Ettevõtete akrediteerimine
  • kas kool on sõltumatu osapool ettevõtete hindamiseks?
  • kas alternatiiv oleks enesehindamise süsteem?
 • Ühtsed praktikajuhendajate koolituspõhimõtted
  • millised on juhendajatele esitatavad nõuded õpetamisoskuste ja juhendamismetoodikate osas?
projekti m jud kutse ppeasutustes
Projekti mõjud kutseõppeasutustes
 • Olulisim muutus:
  • õpipoisi õppevormi rakendamine laiendamine ja muutumine õppevormi loomulikuks osaks.
 • Kokkuvõttes õnnestus koolidel:
  • laiendada pakutavaid õppevorme;
  • muutuda atraktiivseks koolituskohaks ka neis sihtgruppides, mis seni nende tegevushaardest välja oli jäänud (täiskasvanud, nende enda koolist väljalangenud);
  • muutuda üldiselt paindlikumaks, avatumaks ja arvestavamaks tööturu situatsiooniga;
  • suurendada koostööd nii ettevõtete kui teiste kutsekoolidega;
  • rakendada õpipoisi õppevormi printsiipe ka teistes valdkondades, nt tavaõppe praktikabaasi kvaliteedi tõstmine;
  • osadel juhtudel kinnitati uus kutsestandard ja anti välja uus kutsetunnistus;
  • muuta õpetajate seniseid õpetamisharjumusi,
  • tõsta õpetajate sallivust ja tolerantsust “teistsuguste” asjade suhtes.

Oluline on õpetajate harjumine sellega, et erinevaid sihtgruppe on järjest enam. Natuke avaram maailmavaade ja vaade erinevatest õppevormidest /Tartu Kutsehariduskeskus/.

slide17
Energeetikaga tegelevad ettevõtted on veidi enam laiendanud tootmist või tegevusvaldkonda % kõikidest vastajatest, n=101
slide18
Uusi töötajaid on enam leidnud majutuse/ toitlustuse ja põllumajanduse tegelevad ettevõtted% kõikidest vastajatest, n=101
slide19
Oma töötajate kvalifikatsiooni on enam tõstnud Põhja-Eesti ning saarte ettevõtted% kõikidest vastajatest, n=101
efektiivsuse t usu m rgivad saarte ja tallinna ettev tted k ikidest vastajatest n 101
Efektiivsuse tõusu märgivad saarte ja Tallinna ettevõtted% kõikidest vastajatest, n=101
slide21
Töötajate motiveerimisele on enam tähelepanu pööranud ehituse ning majutuse/ toitlustuseettevõtted% kõikidest vastajatest, n=101
slide22
Koostöö suurenemist kutseõppeasutustega näevad enam 2-aastase õpipoisi kogemusega ettevõtted% kõikidest vastajatest, n=101
projekti m juna mainiti enim kvalifitseeritud t j u suurendamist k igist vastajatest n 101
Projekti mõjuna mainiti enim kvalifitseeritud tööjõu suurendamist% kõigist vastajatest, n=101

Muu mõjuna mainiti

 • kogemuse saamist,
 • ettevõtte maine tõusu,
 • teadlikkuse kasvu ning
 • noorte inimeste aitamise võimalust.
slide24
Õpipoisi koolituses on ettevõtete jaoks nõrgim lüli õpipoiste motiveeritus ja panus ettevõtte arengusse% kõikidest vastajatest, n=101
slide26
Nii koolid ja ettevõtted on vastastikuse koostööga projekti erinevates etappides võrdselt rahuolevad% kõikidest vastajatest, n=101

Rahuolu koostööga ….

t hus koost ettev tetega pipoisi koolitusprojekti nnestumise v ti
Tõhus koostöö ettevõtetega: õpipoisi koolitusprojekti õnnestumise võti
 • Oluline saada kohe alguses vedama:
  • ühise eesmärgi mõistmine aitab vältida olulisi ebaõnnestumisi hiljem
  • raskeim osa uute ettevõtete motiveerimine ja valdkondade leidmine
   • kaasa aitab valdkondliku kutsetunnistuse nõue
   • oluline ka kontakt ettevõtte ja kooli juhtkonna tasandil
   • ettevõttele otsese “kasu” näitamine: positiivsed edulood, koolituskulude optimeerimine jms
   • tulemusi andis muutumine ettevõtte-põhiseks
  • ettevõtete akrediteerimine: kontroll ettevõtte senise tegevuse õle või ettevõtte valmisolekus veendumine?
  • eellepingute sõlmimine ettevõtetega?
 • Koostööd tõhustab
  • vastastikuna õpetamine: õpetajate stažeerimisvõimalus ettevõttes ning juhendaja koolitus koolis
  • regionaalne “lähendus” ettevõtte ja kooli vahel
 • Ettevõtte roll õpipoiste leidmisel määrava tähtsusega
   • olemasolevate töötajate saatmine koolitusele
   • uute töötajate värbamine ja ühtlasi erialase koolituse pakkumine
slide29

Kõik koolid ja enamik ettevõtteid on suure tõenäosusega valmis õpipoisi õppevormi kasutama ka edaspidi % kõikidest vastajatest, n=101

Mitteosalemise põhjusena mainiti distsipliiniprobleeme õpipoistega ning olemasoleva tööjõu piisavust.

slide30

Valmisolekut õpipoisi õppevormi ka edaspidi rakendada mõjutab enim koostöö kutseõppeasutustega

II

I

III

IV

kindlasti mitte

kindlasti

slide31

Iga kümnes ettevõtte kasutas võimalust ettepanekute tegemiseks õpipoisi koolituse parendamiseks% kõikidest vastajatest, n=101

 • Rahuolevad ettevõtted nimetasid
  • programmi väga head läbimõeldust
  • head koostööd kutsekoolidega
  • koolitus oli ettevõtte töötajatele väga hea ja vajalik kogemus.
 • Ettepanekutena toodi välja
  • tõhusama teavitustöö vajadust, sh ka noorte seas
  • õppe- ja praktikaosa tasakaalustamist
  • soovitati praktika juhendajate tasu viimist vastavusse turu kehtivate tasumääradega ja
  • viia koolitus 2-aastaseks.
 • Rahuolematud ettevõtted puutusid kokku alamotiveeritud õpipoistega, kellel puudus töö tegemise harjumus. Projektis osalemist nimetati pigem heategevuseks ning selles osalemine ei täitnud ettevõtte ootusi.
kokkuv tteks
Kokkuvõtteks
 • Projektis osalemise kogemust hinnatakse enamjaolt positiivseks ja ettevõtte ning kooli jaoks vajalikuks:
  • koolide jaoks on õpipoisi õppevormi eeliseks eelkõige tööturu situatsiooniga kaasaskäimine ja organisatsiooni arenemist paindlikuks ja avatumaks
  • ettevõtted hindavad kvalifitseeritud tööjõu suurendamiste võimalust.
 • Projekti suurimaks mõjuks peavad
  • koolid õpipoisi õppevormi rakendamist, laiendamist ja muutumist õppevormi loomulikuks osaks
  • ettevõtted muutumist ressursside kasutamises efektiivsemaks ning kvalifitseeritud tööjõu suurendamist. Samuti hakati senisest enam tähelepanu pöörama töötajate koolitamisele ja motiveerimisele.
 • Kõik projektis osalenud koolid ja enamik ettevõtteid plaanivad õpipoisi õppevormi ka edaspidi rakendada.
  • NB! Ettevõtete otsust õpipoisi koolitust ka edaspidi rakendada mõjutab enim koostöö kooliga
 • Suurimateks takistusteks peetakse
  • õpipoisi pearaha süsteemi
  • uut ettevõtete akrediteerimise korda ja
  • ühtset praktikajuhendajate koolituse sisu ja õppekava puudumist
kokkuv tteks m tle enne pipoisi koolituse algust l bi
Kokkuvõtteks: mõtle enne õpipoisi koolituse algust läbi
 • Kes on sinu sihtgrupp:
  • õpipoiste tasandil: mis seda sihtgruppi iseloomustab, milliste eluviiside ja käitumisega see kontingent on silma hakanud?
  • ettevõtte tasandil: millises valdkonnas on koolitust enim vaja, millised on kohalike ettevõtete vajadused?
 • Mis on regiooni põletavaim probleem:
  • kes on need töötud, kellega tuleks regiooni arendamise seiskohalt esmajoones tegeleda?
  • kontakteeru erialaliitudega, kohalike omavalitsuste ja tööturuameti büroodega sihtgrupi leidmiseks. Tutvu Sotsiaalministeeriumi kaudu teiste analoogsete erialaprogrammide ja kohanemiskoolitustega, kus potentsiaalne õpipoiss võiks olla.
 • Leia projektijuhiks sobiv inimene:
  • millised on tema projektijuhi võimed ja kogemus õpipoisi õppevormi rakendamise alal?
 • Leia sihtgrupile sobivaim õppevorm:
  • millised on Sinu ja piirkonna teiste koolide võimalused, õppekavade ja sobivate õpetajate olemasolu?
slide34

TÄNAN JA SOOVIN EDU!

Lisainfo

Projektijuht: Gerda Sapelson

Telefon: 6268529

E-mail: gerda.sapelson@emor.ee