slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Asbjørn Wahl

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Asbjørn Wahl - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Asbjørn Wahl. Trenger vi et KS-opprør?. Daglig leder. Hvilken organisasjon er KS?. En interesseorganisasjon for de lokale grunnsteinene i det norske demokratiet – kommunene… eller…

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Asbjørn Wahl' - jesus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland
 • Asbjørn Wahl

Trenger vi et KS-opprør?

Daglig leder

hvilken organisasjon er ks
Tariffkurs Utdanningsforbundet NordlandHvilken organisasjon er KS?

En interesseorganisasjon for de lokale grunnsteinene i det norske demokratiet – kommunene…

eller…

en aggressiv arbeidsgiver-organisasjon som går til angrep på så vel fagbevegelsens posisjoner som den norske modellen?

styringsrett og slett
Tariffkurs Utdanningsforbundet NordlandStyringsrett og slett
 • En kjerne i konflikten mellom arbeid og kapital
 • Retten til å «lede og fordele arbeidet»
 • Gjelder eiers/arbeidsgivers rett til å organisere og styre arbeidet
 • Tett knyttet opp til den private eiendomsrett
 • Angrepet av fag- og arbeiderbevegelsen under dens radikale fase på 1920-tallet
 • Vesentlig del av klassekompromisset av 1935
 • Begrenset av demokratiseringen i arbeidslivet
demokratisering i arbeidslivet
Tariffkurs Utdanningsforbundet NordlandDemokratisering i arbeidslivet
 • Økt innflytelse over egne arbeidsbetingelser
 • Utviklet både gjennom lov- og avtaleverket
 • Forhandlingsrett, medbestemmelse, medvirkning, rett til informasjon og innsyn
 • Fra autoritære ledelsesformer til motivasjon, tillit, medvirkning og økt kontroll over eget arbeid
 • En bærebjelke i «den nordiske modellen»
 • KS sitt råkjør mot lærerne representerer derfor en kvalitativ endring i utviklingen av arbeidslivet
demokratiets betingelser
Tariffkurs Utdanningsforbundet NordlandDemokratiets betingelser
 • Demokrati og medbestemmelse er prinsipper som nødvendigvis begrenser styringsretten
 • Partsforholdet skal sikre medbestemmelse og løsning av reelle interessekonflikter
 • Organisasjons- og ledelsesformer i arbeidslivet er avgjørende for utøvelse av medbestemmelse
 • Formelle rettigheter er viktige, men det er de reelle maktforholdene som er avgjørende
et klimaskifte i arbeidslivet
Tariffkurs Utdanningsforbundet NordlandEt klimaskifte i arbeidslivet
 • «God ledelse» = mer styringsrett i følge KS
 • Kun en del av en større endring / tilbakeslag
 • Nye, gjerne amerikaniserte organisasjons- og ledelsesformer er på vei inn i arbeidslivet
 • Human Resource Management (HR, hard HR)
 • Lean production (tilbake til samlebåndet)
 • New Public Management – snever målstyring
 • Mer standardiserte arbeidsformer, framvekst av omfattende kontroll- og mistillitsregimer
god ledelse styringsrett
Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland«God ledelse» = styringsrett

«KS’ synspunkter bygger på en hovedforutsetning, nemlig at bedre ledelse gir bedre skole.

Innenfor anerkjent skoleforskning er dette ikke et kontroversielt standpunkt. Men dette forutsetter at lederne gis rom for å lede.

Da er det lite hensiktsmessig med en rigid, sentral avtale som i detalj bestemmer hvordan skolens viktigste ressurs, lærernes arbeidstid, skal benyttes.

Det hevdes at dagens avtale gir godt rom for lokale løsninger. […] Problemet er at avtalen inneholder bestemmelser som gir uforholdsmessig mye makt til dem som motsetter seg slike løsninger.»

(KS’ brev til de politiske partiene, 11.2.2014)

taylorismen p veg tilbake
Tariffkurs Utdanningsforbundet NordlandTaylorismen på veg tilbake
 • Vitenskapelig ledelse (scientificmanagement)
 • Fokus på økt effektivitet og resultatmåling
 • Økt ledelseskontroll over arbeidsprosessen
 • Standardisering av arbeidsoppgavene
 • Profesjonen stykkes opp i enkeltoppgaver
 • Dekvalifisering av arbeidskrafta
 • Sentralisering av makt, desentralisering av ansvar
medbestemmelse fortrenges
Tariffkurs Utdanningsforbundet NordlandMedbestemmelse fortrenges

«Økende krav om lojalitet flytter makt oppover i organisasjonen og begrenser dermed de ansattes handlingsrom til å bruke sin kompetanse. Ledelsen legger dermed også i økende grad premissene for virksomheten. Her har ikke fagforeningene en opplagt plass, og medbestemmelse fortrenges til fordel for informasjon og uformelle drøftinger der ansatte har liten innflytelse på sentrale beslutninger.»

(Udanningsforbundets Temanotat nr. 4/2013)

nyliberalismens menneskesyn
Tariffkurs Utdanningsforbundet NordlandNyliberalismens menneskesyn
 • Homo økonomikus – maksimere egennytte
 • Konkurranse, del av menneskets natur
 • Grunnsteinen i økonomi og samfunn
 • Problemet: En ren ideologisk konstruksjon
 • Nyliberalismens menneskesyn, målstyring og markedstenking har også sneket seg inn i skolen
synet p de ansatte
Tariffkurs Utdanningsforbundet NordlandSynet på de ansatte
 • Offentlig ansatte forfølger sine egeninteresser
 • Fagforeningene forsvarer de ansattes privilegier
 • Befolkningens behov kommer i annen rekke
 • Det skapes en karikatur av de offentlig ansatte
 • Underslår at man motiveres av profesjonsetikk, faglige utfordringer, lojalitet og solidaritet
 • Toppstyring, økt kontroll, samlebåndsmodeller
 • I skolen innført gjennom test- og rapportregimet
utnytter kunder til egne form l
Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland«Utnytter kunder til egne formål»

«[Lærerne] har sterke, klart definerte interesser, som høyere lønn, et kort skoleår, fravær av konkurranse, og ingen å stå til ansvar for – ikke akkurat identisk med fellesskapets eller elevenes interesser… Lærernes fagforeninger og skolens administratorer kan utnytte kunder som står uten valgfrihet til sine egne formål, som er å minimere arbeidsbyrden og maksimere lønn og andre goder.»(Amerikansk forsker og skolepolitiker, Herbert J. Walberg)

ledere b r bestemme
Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland«Ledere bør bestemme»

«Ansatte er naturlig nok mest opptatt av sine egne revirer og agendaer, og deres kompetanse er avgrenset til operative og lokale forhold. Siden de ikke er ansvarlige for overordnede resultater har de heller ikke samme forpliktelse til å ta hensyn til disse. Ansattes deltagelse bør derfor begrense seg til å medvirke, ikke til å bestemme. Det bør ledere gjøre.»(BI-rektor Tom Colbjørnsen)

krigen mot de danske l rerne
Tariffkurs Utdanningsforbundet NordlandKrigen mot de danske lærerne
 • Den rød-grønne regjeringen vedtok en ny skolereform, heldagsskole, i desember 2012
 • Forutsatte utvidet arbeidstid for lærerne
 • KL (danske KS) kjørte bevisst for lockout
 • Nær 70.000 lærere lockoutet i fire uker
 • Regjeringen stanset konflikten med lov
 • Arbeidstidsavtalen opphevet – forberedelse og undervisningstid ble del av styringsretten
ultimatum om arbeidstid
Tariffkurs Utdanningsforbundet NordlandUltimatum om arbeidstid

«Enten giver man Danmarks Lærerforening magten over lærernes arbejdstid, eller også lader man skolelederen, i dialog med lærerne, bestemme fordelingen av arbejdstiden. Der er ikke nogenmellomvej, og vi kommer ikke til at forhandle, før lærerne giver sig på det punkt.»

Michael Ziegler, forhandlingsleder for KL

dansk lockout inspirerer ks
Tariffkurs Utdanningsforbundet NordlandDansk lockout inspirerer KS

«KS-direktør Per Kristian Sundnes henter inspirasjon fra lockouten av lærere i Danmark når KS onsdag starter forhandlinger om lærernes arbeidstid. […] Det er på ingen måte noen lockoutstemning hos oss, men de resultatene som KL, som tilsvarer KS, kom fram til, skulle vi gjerne sett i Norge også.»

Kommunal Rapport, 18.11.2013

krigen mot de norske l rerne
Tariffkurs Utdanningsforbundet NordlandKrigen mot de norske lærerne
 • KS kjemper for å endre maktforholdene i skolen ved at arbeidstidsbestemmelsene underlegges arbeidsgivernes styringsrett
 • Dette representerer et grunnskudd mot det som i festtalene hylles som ’den nordiske modellen’
 • Alvoret i dette forstås heller ikke av de rødgrønne representantene i KS-styret – noen er til og med er enige i KS sitt hardkjør
 • Forstås det fullt ut av fagforeningene i skolen?
slik virker demokratiet i ks
Tariffkurs Utdanningsforbundet NordlandSlik virker demokratiet i KS
 • KS sitt forhandlingsmandat ble gitt «etter grundig organisasjonsmessig behandling»
 • Basert på meningsmålinger utført av konsulent-selskapet Rambøll Management Consulting
 • Uklare spørsmål, lav svarprosent, tvilsom tolking
 • Ikke bare politikerne, men også byråkratiet spurt
 • PriceWaterhouseCoopers utarbeidet i 2009 KS’ grunndokument om ledelse og utvikling i skolen
ks en ledende nyliberal kraft
Tariffkurs Utdanningsforbundet NordlandKS: En ledende nyliberal kraft
 • En toppstyrt, udemokratisk organisasjon – alliert med NHO og internasjonale konsulentfirmaer
 • Hovedstyret: ikke «en politisk kamparena, men et forum for å finne fram til gode, samlende løsninger»
 • En klam, mainstream konsensuspolitikk rendyrket under Halvdan Skards ledertid (1992-2012)
 • Har gjennom de siste 20 årene utviklet seg til en ledende kraft i markedsliberaliseringen av Norge
 • For markedsorientering og konkurranseutsetting – negativ til modell- og kvalitetskommune-prosjektene
med nho som alliansepartner
Tariffkurs Utdanningsforbundet NordlandMed NHO som alliansepartner?

«Kommunesektoren er ansvarlig for en betydelig del av våre velferdsoppgaver. KS bør derfor være varsom med hvem de allierer seg med. Dersom konkurranse-utsetting og privatisering blir et mål i velferdspolitikken, forlater vi verdi-grunnlaget for vår velferdsmodell.»

Tore Nyseter, tidl. leder av FOU-avd. i KS, i Kommunal Rapport, 13.2.2014

vi trenger et ks oppr r
Tariffkurs Utdanningsforbundet NordlandVi trenger et KS-opprør!
 • Hovedstyret i KS er ikke partipolitisk oppnevnt, men avspeiler styrkeforholdene i kommunene
 • Et markedsliberalt, hemmelig brorskap
 • Avpolitisering = å følge mainstream trender
 • Vi trenger en politisering av KS sitt styre
 • De som vil forsvare den nordiske modell og de ansattes medbestemmelse, må vise det i praksis
 • Kun et økt press nedenfra kan sørge for det – fra fagorganisasjoner, partimedlemmer og velgere
ad