slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на бъл PowerPoint Presentation
Download Presentation
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на бъл

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на бъл - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” Април 200 7. Оперативна програма “Конкурентоспособност” Цели. Обща цел : Развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар Специфични цели :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на бъл' - jessica-mcgowan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”

Април 2007

slide2
Оперативна програма “Конкурентоспособност”Цели

Обща цел:

 • Развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар

Специфични цели:

 • Насърчаване на иновациите и повишаване на ефективността на предприятията
 • Подобряване на бизнес средата
slide3
Оперативна програма “Конкурентоспособност”Приоритети
 • Развитие на икономика базирана на знанието и иновационните дейности
 • Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда
 • Финансови ресурси за развитие на предприятията
 • Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика
 • Техническа помощ
slide4
Области на изоставане (бариери на развитието), върху които се въздейства:
slide5
Области на изоставане (бариери на развитието), върху които се въздейства:
 • Слабо развити структури за трансфер на технологии
 • Остарели технологии и оборудване
 • Ниска степен на сертифициране на продуктите
 • Затруднен достъп на МСП до капитал за развитиеи недостатъчно развитие на алтернативните източници за финансиране на МСП, слабо развит капиталов пазар
 • Висок дял на износ на стоки със сравнително ниска степен на преработка (ниска добавена стойност)
slide6
Приоритет1:Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности

Група от операции 1:Подкрепа за създаване и комерсиализация на иновации в предприятията и защита на правата върху индустриална собственост

 • Схема на безвъзмездна помощ за стартиращи технологични фирми за въвеждане на нови технологии и продукти, позициониране на фирмите на пазара, маркетинг на новите технологии, продукти и услуги.
  • Бенефициент: стартиращи технологични фирми
  • Вид проект: грантова схема
  • Разходи: консултации, инвестиции (доставки), обучения
 • Схема за безвъзмездна помощ за НИРД проекти – подкрепа за индустриални проучвания и пред-пазарно разработване на нови продукти и процеси, и въвеждане на нови технологии за производство и управление (“до-пазарна фаза”)
  • Бенефициент: предприятия
  • Вид проект: грантова схема
  • Разходи: консултации, инвестиции
slide7
Приоритет1:Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности

Група от операции 1:Подкрепа за създаване и комерсиализация на иновации в предприятията и защита на правата върху индустриална собственост

 • Схема за безвъзмездна помощ за въвеждане на иновативни продукти, процеси и технологии в резултат на собствени разработки – предоставяне на необходимото оборудване за въвеждането в експлоатация на иновативните разработки, маркетинг на иновациите, и др. (“комерсиализация” на иновативните разработки – пазарна фаза)
  • Бенефициент: предприятия
  • Вид проект: грантова схема
  • Разходи: консултации, инвестиции
 • Подкрепа за защита на интелектуалната собственост на полето на общия европейски пазар (международна регистрация на патенти, регистрация на търговска марка на Общността, дизайн на Общността, регистрация на търговски марки по Мадридската спогодба и Протокола към нея, и др.);
  • Бенефициент: предприятия
  • Вид проект: грантова схема
  • Разходи: консултации, изготвяне на патентни досиета
slide9
Приоритет1:Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности

Група от операции 2: Подобряване на про-иновационната инфраструктура в подкрепа на бизнеса

 • Създаване и подкрепа на иновативни бизнес инкубатори, технологични центрове, и др. под. “иновационни посредници”, предоставящи специфична комплексна подкрепа на иновативни предприятия
  • Бенефициент: Изследователски и научни организации, технически университети
  • Вид проект: грантова схема
  • Разходи: инвестиции (доставки, строителство), обучения
 • Подкрепа на изследователски организации за придобиване на научно-изследователско оборудване с приложна насоченост
  • Бенефициент: Изследователски и научни организации, технически университети
  • Вид проект: грантова схема
  • Разходи: инвестиции (доставки)
slide10
Приоритет 2: Подобряване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда
slide11
Инвестиционна стратегия на фирмите за следващите 3 години
slide12
Приоритет 2: Подобряване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда

Група от операции 1: Проекти за МСП за технологично развитие и модернизация

 • Схема за безвъзмездна помощ за технологична модернизация в предприятията - модернизация на технологичното оборудване, свързано с разширяване дейността на предприятието и повишаване на конкурентноспособността му.
  • Бенефициент: предприятия
  • Вид проект: грантова схема
  • Разходи: инвестиции (доставки), обучения
 • Схема за безвъзмездна помощ за въвеждане на нови технологии и продукти в предприятията - подкрепа за продуктова или процесова иновация, и произтичаща от това модернизация и обновление на технологично оборудване и др.
  • Бенефициент: предприятия
  • Вид проект: грантова схема
  • Разходи: инвестиции (доставки), обучения
 • Схема за безвъзмездна помощ за покриване на международно признати стандарти за МСП - въвеждане на системи за управление (включително такива, основани на ИТ), системи за управление на качеството и др.
  • Бенефициент: предприятия
  • Вид проект: грантова схема
  • Разходи: инвестиции (доставки), обучения
slide13
Състояние на технологичното оборудване на фирмите
slide14
Приоритет2: Подобряване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда

Група от операции 2: Създаване на консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса

 • Създаване на мрежа от организации, предоставящи консултантски и информационни услуги за предприятията (акредитиране и свързване в мрежа на тези организации, разработване на общи стандарт за вида и качеството на предоставяните услуги, предоставяне на инвестиционна подкрепа за развитие на дейността им, и покриване на оперативните им разходи по предоставянето на услуги към МСП)
  • Институционален бенефициент: ИАНМСП
  • Краен бенефициент: НПО, предоставящи информационно-консултантски услуги на МСП
  • Вид проект: комплексен проект
  • Разходи: консултации, обучения, инвестиции (доставки)
 • Създаване на регионални бизнес-инкубатори към мрежата на организациите в подкрепа на бизнеса (насочени към подкрепа на стартиращи фирми и за предоставяне на комплексна подкрепа за предприятията от региона)
  • Институционален бенефициент: ИАНМСП
  • Краен бенефициент: НПО-членове на мрежата за подкрепа на бизнеса от съответния регион
  • Вид проект: комплексен проект
  • Разходи: консултации, обучения, инвестиции (доставки)
slide15
Състояние и оценка на консултантските услуги

Използване на консултантски услуги

slide16
Приоритет2: Подобряване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда

Група от операции 3: Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници

 • Схема за безвъзмездна помощ за въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията (енергийна оценка на нуждите на предприятието, разходи за предпроектно проучване, разходи доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на необходимите енергоспестяващи технологии и оборудване, изграждане на енергоспестяващи производствени линии, подновяване на оборудването и топло- и хидроизолация на помещенията, и пр.)
  • Бенефициент: предприятия
  • Вид проект: грантова схема
  • Разходи: консултации, инвестиции (доставки и строителство), обучения
 • Схема за безвъзмездна помощ (интегрирана подкрепа) за въвеждане на възобновяеми енергийни източници за нуждите на предприятието
  • Бенефициент: предприятия
  • Вид проект: грантова схема
  • Разходи: консултации, инвестиции (доставки и строителство), обучения
slide17
Приоритет2: Подобряване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда

Група от операции 4: Подкрепа за бизнес коопериране

 • Схема за безвъзмездна помощ (интегрирана подкрепа) за подпомагане на бизнес кооперирането и свързването в клъстери
  • Бенефициент: мрежи и клъстери от предприятия
  • Вид проект: грантова схема
  • Разходи: консултации, инвестиции (доставки), обучения
slide18
Приоритет 3: Финансови ресурси за развитие на предприятията

Група от операции 1: Подкрепа за гаранционни фондове (за създаване и/или разширяване дейността на съществуващи гаранционни фондове)

Група от операции 2: Подкрепа за фондове за дялов (рисков) капитал

Група от операции 3: Подкрепа за фондове за микро-кредитиране (за създаване и/или разширяване дейността на съществуващи схеми за микро-кредитиране - национални, регионални или местни)

Група от операции 4: Подкрепа за създаване на мрежа от бизнес ангели

slide19
Достъп до кредити

МСП, кандидатствали за кредит пред банки през последните 3 години

Основания за отказ на банков кредит

slide20
Достъп до кредити
 • Банковият кредит е скъп и недостъпен източник за по-голямата част от българските МСП
 • Сред основните пречки за достъпа им до банкови кредити, са високите лихви, „скритите” разходи по кредита, както и прекомерните изисквания за обезпечения
slide21
Приоритет4: Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика

Група от операции 1: Подкрепа за привличане на инвеститори

Група от операции 2: Подкрепа за популяризиране и увеличаване на износа

Група от операции 3: Подкрепа за развитието на националната инфраструктура по качеството

slide22
Оперативна програма “Конкурентоспособност”Финансов план
slide23
Мерки, предвидени за финансиране по ОП “Конкурентноспособност” за 2007 г.

Приоритет 1

1. Схема за създаване на стартиращи иновативни предприятия – 4 млн. Евро;

2. Схема за обновяване на оборудването на научно-изследователски организации – 5 млн. Евро;

3. Схема за подготовка на документация за създаване на Технологични паркове – 1,5 млн. Евро

slide24
Мерки, предвидени за финансиране по ОП “Конкурентноспособност” за 2007 г.

Приоритет 2

1. Схема за технологично обновление и модернизиране на предприятия – 15 млн. Евро;

2. Създаване на мрежа от организации в подкрепа на бизнеса – 15 млн. Евро;

Приоритет 3 – стартиране на холдингов фонд за създаване на финансови инструменти за МСП– 37 млн. евро

Приоритет 4 – подкрепа за развитието на националната инфраструктура по качеството - 4 487 337

slide25
Очаквани мерки, предвидени за финансиране по ОП “Конкурентноспособност” за 2008 г.

Приоритет 1

1. Схема за НИРД проекти в предприятия (предпазарно развитие) – 3 млн. Евро;

2. Схема за довеждане до пазара на НИРД разработки в предприятията – 3 млн. Евро;

3. Схема за подкрепа на иновационни посредници – 7 млн. Евро;

4. Схема за обновяване на оборудването на научно-изследователски организации – 5 млн. Евро;

slide26
Очаквани мерки, предвидени за финансиране по ОП “Конкурентноспособност” за 2008 г.

Приоритет 2

1. Схема за технологично обновление и модернизиране на предприятия – 10 млн. Евро;

2. Схема за въвеждане на международно признати стандарти в предприятията – 20 млн. Евро;

3. Създаване на мрежа от организации в подкрепа на бизнеса – 10 млн. Евро;

4. Схема за въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията - 10 млн. Евро;

Приоритет 3 – Създаване на финансови инструменти за МСП– 41 млн. евро

Приоритет 4

 • Проекти за насърчаване на инвестициите – 5 млн. евро
 • Проекти за насърчаване на износа – 5 млн. евро
 • Подкрепа за развитието на националната инфраструктура по качеството - <1 млн. евро
slide27
Схеми за безвъзмездна помощ предвидени за финансиране по ОП “Конкурентноспособност” за 2008 г.

1. Схема за НИРД проекти в предприятия (предпазарно развитие) – 3 млн. Евро;

2. Схема за довеждане до пазара на НИРД разработки в предприятията – 3 млн. Евро;

3. Схема за подкрепа на иновационни посредници – 7 млн. Евро;

4. Схема за обновяване на оборудването на научно-изследователски организации – 5 млн. Евро;