fondy eu programy 2007 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fondy EU Programy 2007-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fondy EU Programy 2007-2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Fondy EU Programy 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Fondy EU Programy 2007-2013. Infoparty 1.6.2007 Praha – Ing.Nina Suškevičová. Národní Strategické Referenční Rámce. Každy členský stát musí definovat N árodní Strategické Referenční Rámce a předložit je komisi do 5 měsíců od doby, kdy jsou publikovány Strategické směrnice společenství

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fondy EU Programy 2007-2013' - jesse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fondy eu programy 2007 2013

Fondy EU Programy 2007-2013

Infoparty 1.6.2007 Praha – Ing.Nina Suškevičová

n rodn strategick referen n r mce
Národní Strategické Referenční Rámce
 • Každy členský stát musí definovat Národní Strategické Referenční Rámce a předložit je komisi do 5 měsíců od doby, kdyjsou publikovány Strategické směrnice společenství
 • Co musí obsahovat ?
  • Popis strategie členského státu
  • Seznam operačních programů
  • Orientační roční příděl z každého fondu podle programu
prov d c r mec obecn p edpisy a p edpisy souvisej c s financov n m rozhodov n
Prováděcírámec: Obecné předpisy a předpisy související s financováním, rozhodování

Strategické

směrnice

společenství

Národní

Strategický

Referenční

Rámec

Lisabon

----------------------------------------------------------------------

Regionální a Sektorové Operační programy

opera n programy
Operační programy
 • Definují prioritní osy a oblasti podpory
 • Stanoví struktury managementu
 • Obsahují finanční plán
 • Prioritní osy rozvoje musí být založeny na jednom fondu
 • Musí obsahovat maximální míru společného financování programu pro jednotlivé státy
 • Obsahuje seznam hlavních projektů
slide5

Strategickéobecné zásady Společenství

hl. priority

strategické cíle

řízení koordinace

Národnístrategický referenční rámec

tématické

a regionální cíle

Operačníprogramy

Prioritní osa 1

Oblast podpory 1.1

Programová rovina

Projektová rovina

Projekty

slide6

Operační programy (26)

Cíl konvergence

Tématické (8)

Regionální ROP (7)

 • OP Podnikání a Inovace (MPO)
 • OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT)
 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MOSV)
 • OP Vzdělání pro konkurenceschopnost (MŠMT)
 • OP Životní prostředí (MŽP)
 • OP Doprava (MD)
 • Integrovaný operační program (IOP) – (MMR)
 • OP Technická pomoc
 • OP Praha – Konkurenceschopnost (Mag. Praha)
 • OP Praha – Adaptabilita (Mag. Praha)
 • ROP NUTS II Severozápad
 • ROP NUTS II Moravskoslezsko
 • ROP NUTS II Jihovýchod
 • ROP NUTS II Severovýchod
 • ROP NUTS II Střední Morava
 • ROP NUTS II Jihozápad
 • ROP NUTS II Střední Čechy

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

hl.m. Praha (2)

Cíl Evropská územní spolupráce

všechny regiony (9)

 • OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko
 • OP Meziregionální spolupráce
 • OP Nadnárodní spolupráce
 • ESPON 2013
 • INTERACT II
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko
evropsk komise strate gie a kontrola
Evropská komise: Strategie a kontrola
 • Úlohy:
  • Definování rámců (předpisy, Strategické obecné zásady)
  • Projednání programů s členskými státy
  • Zajištěnísladění řízení při implementace
  • Provádění plateb
  • Kontrola, audit, vyhodnocení
  • Strategická úloha: zajistit dosažení Lisabonského plánu
 • Generální ředitelství sídlící v Bruselu
  • Generální ředitelství regionální politiky(Evropský fond regionálního rozvoje, Kohezní fond)
  • Generální ředitelství zaměstnanosti a sociální věci (Evropský sociální fond)
kl ov hr i ve lensk ch st tech kdo co d l
Klíčoví hráči ve členských státech: Kdo co dělá?
 • Řídící autorita:
    • Program « vlastnictví »: celkový management programu
    • „Úzké“ vztahy sKomisí
 • Prostředník / Realizační subjekt::
    • Spadá do pravomoci Řídící autority
    • Stará se o finanční směrnice programu
    • Vyhlašuje výzvy k předložení projektů
    • Výběr projektů,
    • Kontrola implementace projektů příjemci
 • Kontrolní výbor:
    • Složená ze zástupců Řídící autority
    • Zapojuje se do závěrečného výběru projektů, po té co bylo provedeno jejich hodnocení
jak prob h v zva k p edlo en n vrh

V

Ý

Z

V

A

K

P

Ř

E

D

L

O

Ž

E

N

Í

N

A

B

Í

D

E

K

Kontaktní místo během zpracování projektové nabídky

Řídící autorita: Konečné rozhodnutí

Předložení nabídek navrhovatelem projektu Prostředníkovi

Impelemtující subjekt

Navrhovatel projektu

Kontrolní výbor: Výběr projektů

Vyhodnocovací pracovní skupina vede 3 stupňové vyhodnocení

t

Jak probíhá výzva k předložení návrhů?
esk republika op vzd l v n pro konkurenceschopnost
Česká republika: OPVzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa2:Terciární vzdělávání737, 1 MEUR
  • Oblast podpory2.1 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji
  • Oblast podpory2.2 Podpora vyššího technického vzdělávání
  • Oblast podpory2.3 Podpora vysokoškolského vzdělávání
  • Příjemci

• vysoké školy (všechny typy),

• vyšší odborné školy,

• instituce vědy a výzkumu,

• vývojová a inovační centra,

• ústřední orgány státní správy,

• přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy,

• kraje,

• města a obce,

• školy a školská zařízení

•zdravotnická zařízení,

• nestátní neziskové organizace,

• profesní organizace zaměstnavatelů,

• profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové,

• organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství.

  • 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj - příspěvek maximálně 85%
  • Řídící autorita:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
esk republika op vzd l v n pro konkurenceschopnost1
Česká republika: OPVzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa 3: Další vzdělávání341,0 MEUR
  • Příjemci

• ústřední orgány státní správy,

• přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy,

• kraje,

• školy a školská zařízení,

• nestátní neziskové organizace,

• zaměstnavatelé, profesní organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, podnikatelů

• organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství,

• města a obce,

• občané s trvalým pobytem v ČR

  • Další vzdělávání - příspěvek maximálně 85%
  • Řídící autorita:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
esk republika op v zkum a v voj pro inovace
Česká republika : OP Výzkum a vývoj pro inovace
 • Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje1142,5 MEUR
  • Oblast podpory1.2 Rozvoj špičkových evropských center excelence pro Ekologický výukový program
  • Oblast podpory 1.3 Rozvoj kapacit cíleného výzkumu a vývoje v regionech
   • Cíl oblasti podpory

Zajištění plynulé a trvalé tvorby poznatků cíleného výzkumu využitelných pro inovace

v regionech a zajištění jejich rychlého a efektivního růstu.

  • Typ operace

Individuální projekty popř. velké projekty.

  • Forma podpory
   • Dotace až do 100 % z veřejných zdrojů (85 % z komunitárních zdrojů a zbytek z národníchzdrojů) podle pravidel Společenství.
  • Příjemce
   • veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké školy, veřejné výzkumné
   • instituce (ústavy AV ČR, část resortních výzkumných ústavů), resortní výzkumné ústavy,
   • neziskové organizace, jimi vytvořené právnické osoby a další subjekty splňující Rámec
   • Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací
  • Řídící autorita:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Prostředník: CzechInvest
esk republika op v zkum a v voj pro inovace1
Česká republika : OP Výzkum a vývoj pro inovace
 • Prioritní osa 2: Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji647,9 MEUR
  • Oblast podpory 2.2 Ochrana duševního vlastnictví na univerzitách a ve výzkumných institucích
  • Oblast podpory 2.3 Zvýšení cílené informovanosti o výzkumu a vývoji a jeho následcích pro inovaci
 • Prioritní osa 3: Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání 596,8 MEUR
  • Prioritní osa 3 bude plně financována z veřejných prostředků a to z 85 % z prostředkůERDF a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.
  • Příjemci:
   • veřejnévysoké školy
   • státní vysoké školy
   • soukromé vysoké školy.
  • Oblast podpory3.1 Rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání
  • Řídící autorita:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Prostředník: CzechInvest
esk republika praha konkurenceschopnost op
Česká republika: Praha - KonkurenceschopnostOP
 • Prioritní osa 1: Dostupnost a prostředí263,7 MEUR
  • Oblast podpory1.3 Rozvoj a dostupnost ICT (Informační a komunikační technologie) – e-Government
   • Přístup k Informační a komunikační technologii, součinnost, ochrana před rizikem, výzkum, inovace, elektronický obsah
  • Kategorie výdajů
   • 11 Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.)
   • 13 Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.)
   • 14 Služby a aplikace pro malé a střední podniky (e-obchod, vzdělávání a odborná příprava, vytváření sítí atd.)
   • 15 Ostatní opatření na zlepšení přístupu malých a středních podniků k informačním a komunikačním technologiím a na zlepšení jejich využívání těmito podniky
  • Předpokládané rozsahem významné projekty
   • Projekty této oblasti podpory s velkou pravděpodobností nepřekročí hranici 50 miliónů euro pro velké projekty
  • Územní zaměření podpory
   • Region soudržnosti NUTS II Praha
  • Příjemci
   • Hlavní město Praha
   • Podnikatelské subjekty
   • Nestátní neziskové organizace
   • Profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.)
  • Prostředník:Hlavní město Praha
esk republika praha konkurenceschopnost op1
Česká republika: Praha - KonkurenceschopnostOP
 • Prioritní osa 2: Inovace a podnikání69,3 MEUR
  • Oblast podpory2.1 Vývoj inovačního prostředí a vztahů mezi výzkumnými ústavy, vývoje a praxí
   • Vědecká centra, inkubátorů, inovačních center, center excelence
   • Poradenská centra pro inovaci a převod technologie
   • Investice do společností přímo propojených s vývojem a výzkumem: inovační technologie, zakládání nových podniků univerzitami, stávající výzkumná a vývojová centra
   • Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky
  • Předpokládané rozsahem významné projekty
   • Projekty této oblasti podpory s velkou pravděpodobností nepřekročí hranici 50 miliónů euro pro velké projekty
  • Územní zaměření podpory
   • Region soudržnosti NUTS II Praha
  • Příjemci
   • Hlavní město Praha
   • Městské části hl. m. Prahy
   • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
   • Organizace výzkumu a vývoje (vysoké školy, Akademie věd ČR, výzkumné ústavy apod.)
   • Podnikatelské subjekty
   • Nestátní neziskové organizace
   • Profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.)
  • Prostředník:Hlavní město Praha