fondy eu programy 2007 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fondy EU Programy 2007-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fondy EU Programy 2007-2013

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Fondy EU Programy 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation

jesse
91 Views
Download Presentation

Fondy EU Programy 2007-2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fondy EU Programy 2007-2013 Infoparty 1.6.2007 Praha – Ing.Nina Suškevičová

 2. Národní Strategické Referenční Rámce • Každy členský stát musí definovat Národní Strategické Referenční Rámce a předložit je komisi do 5 měsíců od doby, kdyjsou publikovány Strategické směrnice společenství • Co musí obsahovat ? • Popis strategie členského státu • Seznam operačních programů • Orientační roční příděl z každého fondu podle programu

 3. Prováděcírámec: Obecné předpisy a předpisy související s financováním, rozhodování Strategické směrnice společenství Národní Strategický Referenční Rámec Lisabon ---------------------------------------------------------------------- Regionální a Sektorové Operační programy

 4. Operační programy • Definují prioritní osy a oblasti podpory • Stanoví struktury managementu • Obsahují finanční plán • Prioritní osy rozvoje musí být založeny na jednom fondu • Musí obsahovat maximální míru společného financování programu pro jednotlivé státy • Obsahuje seznam hlavních projektů

 5. Strategickéobecné zásady Společenství hl. priority strategické cíle řízení koordinace Národnístrategický referenční rámec tématické a regionální cíle Operačníprogramy Prioritní osa 1 Oblast podpory 1.1 Programová rovina Projektová rovina Projekty

 6. Operační programy (26) Cíl konvergence Tématické (8) Regionální ROP (7) • OP Podnikání a Inovace (MPO) • OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) • OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MOSV) • OP Vzdělání pro konkurenceschopnost (MŠMT) • OP Životní prostředí (MŽP) • OP Doprava (MD) • Integrovaný operační program (IOP) – (MMR) • OP Technická pomoc • OP Praha – Konkurenceschopnost (Mag. Praha) • OP Praha – Adaptabilita (Mag. Praha) • ROP NUTS II Severozápad • ROP NUTS II Moravskoslezsko • ROP NUTS II Jihovýchod • ROP NUTS II Severovýchod • ROP NUTS II Střední Morava • ROP NUTS II Jihozápad • ROP NUTS II Střední Čechy Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost hl.m. Praha (2) Cíl Evropská územní spolupráce všechny regiony (9) • OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko • OP Meziregionální spolupráce • OP Nadnárodní spolupráce • ESPON 2013 • INTERACT II • OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko • OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko • OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko • OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko

 7. EU STRUKTURÁLNÍ FONDYPříležitosti 2007-2013Co je potřeba vědět?

 8. Základní Povinnosti

 9. Evropská komise: Strategie a kontrola • Úlohy: • Definování rámců (předpisy, Strategické obecné zásady) • Projednání programů s členskými státy • Zajištěnísladění řízení při implementace • Provádění plateb • Kontrola, audit, vyhodnocení • Strategická úloha: zajistit dosažení Lisabonského plánu • Generální ředitelství sídlící v Bruselu • Generální ředitelství regionální politiky(Evropský fond regionálního rozvoje, Kohezní fond) • Generální ředitelství zaměstnanosti a sociální věci (Evropský sociální fond)

 10. Klíčoví hráči ve členských státech: Kdo co dělá? • Řídící autorita: • Program « vlastnictví »: celkový management programu • „Úzké“ vztahy sKomisí • Prostředník / Realizační subjekt:: • Spadá do pravomoci Řídící autority • Stará se o finanční směrnice programu • Vyhlašuje výzvy k předložení projektů • Výběr projektů, • Kontrola implementace projektů příjemci • Kontrolní výbor: • Složená ze zástupců Řídící autority • Zapojuje se do závěrečného výběru projektů, po té co bylo provedeno jejich hodnocení

 11. V Ý Z V A K P Ř E D L O Ž E N Í N A B Í D E K Kontaktní místo během zpracování projektové nabídky Řídící autorita: Konečné rozhodnutí Předložení nabídek navrhovatelem projektu Prostředníkovi Impelemtující subjekt Navrhovatel projektu Kontrolní výbor: Výběr projektů Vyhodnocovací pracovní skupina vede 3 stupňové vyhodnocení t Jak probíhá výzva k předložení návrhů?

 12. Česká republika: OPVzdělávání pro konkurenceschopnost • Prioritní osa2:Terciární vzdělávání737, 1 MEUR • Oblast podpory2.1 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji • Oblast podpory2.2 Podpora vyššího technického vzdělávání • Oblast podpory2.3 Podpora vysokoškolského vzdělávání • Příjemci • vysoké školy (všechny typy), • vyšší odborné školy, • instituce vědy a výzkumu, • vývojová a inovační centra, • ústřední orgány státní správy, • přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy, • kraje, • města a obce, • školy a školská zařízení •zdravotnická zařízení, • nestátní neziskové organizace, • profesní organizace zaměstnavatelů, • profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové, • organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství. • 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj - příspěvek maximálně 85% • Řídící autorita:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 13. Česká republika: OPVzdělávání pro konkurenceschopnost • Prioritní osa 3: Další vzdělávání341,0 MEUR • Příjemci • ústřední orgány státní správy, • přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy, • kraje, • školy a školská zařízení, • nestátní neziskové organizace, • zaměstnavatelé, profesní organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, podnikatelů • organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, • města a obce, • občané s trvalým pobytem v ČR • Další vzdělávání - příspěvek maximálně 85% • Řídící autorita:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 14. Česká republika : OP Výzkum a vývoj pro inovace • Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje1142,5 MEUR • Oblast podpory1.2 Rozvoj špičkových evropských center excelence pro Ekologický výukový program • Oblast podpory 1.3 Rozvoj kapacit cíleného výzkumu a vývoje v regionech • Cíl oblasti podpory Zajištění plynulé a trvalé tvorby poznatků cíleného výzkumu využitelných pro inovace v regionech a zajištění jejich rychlého a efektivního růstu. • Typ operace Individuální projekty popř. velké projekty. • Forma podpory • Dotace až do 100 % z veřejných zdrojů (85 % z komunitárních zdrojů a zbytek z národníchzdrojů) podle pravidel Společenství. • Příjemce • veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké školy, veřejné výzkumné • instituce (ústavy AV ČR, část resortních výzkumných ústavů), resortní výzkumné ústavy, • neziskové organizace, jimi vytvořené právnické osoby a další subjekty splňující Rámec • Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací • Řídící autorita:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy • Prostředník: CzechInvest

 15. Česká republika : OP Výzkum a vývoj pro inovace • Prioritní osa 2: Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji647,9 MEUR • Oblast podpory 2.2 Ochrana duševního vlastnictví na univerzitách a ve výzkumných institucích • Oblast podpory 2.3 Zvýšení cílené informovanosti o výzkumu a vývoji a jeho následcích pro inovaci • Prioritní osa 3: Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání 596,8 MEUR • Prioritní osa 3 bude plně financována z veřejných prostředků a to z 85 % z prostředkůERDF a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR. • Příjemci: • veřejnévysoké školy • státní vysoké školy • soukromé vysoké školy. • Oblast podpory3.1 Rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání • Řídící autorita:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy • Prostředník: CzechInvest

 16. Česká republika: Praha - KonkurenceschopnostOP • Prioritní osa 1: Dostupnost a prostředí263,7 MEUR • Oblast podpory1.3 Rozvoj a dostupnost ICT (Informační a komunikační technologie) – e-Government • Přístup k Informační a komunikační technologii, součinnost, ochrana před rizikem, výzkum, inovace, elektronický obsah • Kategorie výdajů • 11 Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.) • 13 Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.) • 14 Služby a aplikace pro malé a střední podniky (e-obchod, vzdělávání a odborná příprava, vytváření sítí atd.) • 15 Ostatní opatření na zlepšení přístupu malých a středních podniků k informačním a komunikačním technologiím a na zlepšení jejich využívání těmito podniky • Předpokládané rozsahem významné projekty • Projekty této oblasti podpory s velkou pravděpodobností nepřekročí hranici 50 miliónů euro pro velké projekty • Územní zaměření podpory • Region soudržnosti NUTS II Praha • Příjemci • Hlavní město Praha • Podnikatelské subjekty • Nestátní neziskové organizace • Profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.) • Prostředník:Hlavní město Praha

 17. Česká republika: Praha - KonkurenceschopnostOP • Prioritní osa 2: Inovace a podnikání69,3 MEUR • Oblast podpory2.1 Vývoj inovačního prostředí a vztahů mezi výzkumnými ústavy, vývoje a praxí • Vědecká centra, inkubátorů, inovačních center, center excelence • Poradenská centra pro inovaci a převod technologie • Investice do společností přímo propojených s vývojem a výzkumem: inovační technologie, zakládání nových podniků univerzitami, stávající výzkumná a vývojová centra • Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky • Předpokládané rozsahem významné projekty • Projekty této oblasti podpory s velkou pravděpodobností nepřekročí hranici 50 miliónů euro pro velké projekty • Územní zaměření podpory • Region soudržnosti NUTS II Praha • Příjemci • Hlavní město Praha • Městské části hl. m. Prahy • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy • Organizace výzkumu a vývoje (vysoké školy, Akademie věd ČR, výzkumné ústavy apod.) • Podnikatelské subjekty • Nestátní neziskové organizace • Profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.) • Prostředník:Hlavní město Praha

 18. Děkuji za pozornost