slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prawa człowieka .. .. są fundamentem demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prawa człowieka .. .. są fundamentem demokracji, społeczeństwa obywatelskiego,

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Prawa człowieka .. .. są fundamentem demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Prawa człowieka .. .. są fundamentem demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, wolności, sprawiedliwości oraz pokoju. Podstawy praw człowieka odnaleźć można w większości systemów religijnych i filozoficznych. Rozwój praw cz ł owieka na ca ł ym ś wiecie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prawa człowieka .. .. są fundamentem demokracji, społeczeństwa obywatelskiego,' - jescie-hansen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Prawa człowieka..

..są fundamentem demokracji,

społeczeństwa obywatelskiego,

wolności, sprawiedliwości oraz pokoju.

Podstawy praw człowieka odnaleźć można

w większości systemów religijnych i filozoficznych.

slide2

Rozwój praw człowieka na całym świecie

jest głęboko zakorzeniony w walce

o wolność i równość.

Bez praw człowieka oraz świadomości tych praw, ludzie nie mogążyć w poszanowaniu godności.

Źródłem praw człowieka jest godność osobowa człowieka

2

slide3

Godność osobowa człowieka

Godność: poczucie, świadomość własnej wartości,

szacunek dla samego siebie; honor, duma:

Godność człowieka, pisarza, żołnierza itp...

Pojęcie godności osobowej wywodzi się z judeochrześcijańskiej wizji człowieka „stworzonego na obraz i podobieństwo Boga”.

Dziś większość wielkich związków religijnych czyni bardzo wiele dla ochrony praw człowieka

/Dalajlama XIV, anglikański biskup Desmonda Tutu, baptystyczny pastor Martin Luther King, papież Jan XXIII (encyklika „Pacem In Terris”)

i Jan Paweł II (encyklika „Redemptor Hominis”)/

3

slide4

MENU:

 • Co to są prawa człowieka?

-jakie są rodzaje praw?

-czy te prawa można ograniczyć?

DALEJ

 • ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych

[Powszechna Deklaracja Praw Człowieka]

 • Rada Europy

[Europejska Konwencja Praw Człowieka]

 • Unia Europejska

[Karta Praw Podstawowych]

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

„konstytucja praw człowieka”

4

Przewodnik internetowy

slide5

Co to są prawa człowieka?

Prawa człowieka to podstawowe standardy przysługujące każdemu człowiekowi z tytułu człowieczeństwa, z samego faktu bycia człowiekiem..

Prawa człowieka są takie same dla wszystkich ludzi bez względu na rasę, płeć, wyznanie, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne lub inne, pochodzenie społeczne, pochodzenie narodowe, orientację seksualną.

5

slide6

Prawa człowieka to:

 • Prawa indywidualne – ich podmiotem nie są grupy ludzi, ale pojedynczy człowiek. Wyjątkowo mówi się o ochronie poszczególnych praw grup społecznych, np.: prawa mniejszości narodowych czy prawa uchodźców.
 • Gdy mówimy o prawach człowieka to myślimy o prawach poszczególnych osób, jednostek należących do tych grup.
 • Prawa niezbywalne – żadna władza nie może ich odebrać, tak jak żadna osoba nie może zrzec się swoich praw czy zrezygnować z nich, np.: wolność od niewolnictwa oznacza, że sam nie mogę oddać się w niewolę, takie działanie nie powoduje żadnych skutków, jest po prostu bez znaczenia. Ludzie posiadają prawa człowieka, nawet jeśli nie uznaje tego prawo ich kraju czy wówczas, kiedy są one naruszane.

6

slide7

Prawa człowieka to:

 • Prawa przyrodzone – istnieją niezależne od woli władzy czy przepisów prawa, państwo ich nie nadaje, a jedynie tworzy system ich ochrony; przysługują one każdej osobie z racji urodzenia, faktu bycia człowiekiem.
 • Prawa powszechne – są takie same dla każdego człowieka na całym świecie. Dziś, wiele rządów, szczególnie w krajach o ustrojach autorytarnych czy totalitarnych, podważa powszechność praw człowieka. Niezależnie jednak od wyznawanych wartości, religii czy kultury, każdy ma prawo do życia, bezpieczeństwa, czy wolności osobistej.
 • Prawa naturalne – człowiek posiada je z racji godności osobowej, człowieczeństwa, a nie z powodu czyjejś decyzji czy nadania.

7

slide8

Prawa człowieka to:

Prawa człowieka to prawa, które obowiązują i występują tylko i wyłącznie w relacjach jednostki z władzą, dlatego mówi się o pionowym (wertykalnym) charakterze tych praw.

Władzą może być państwo i jego organy, szkoła, czy uczelnia.

Szczególną relacją jest relacja rodzic – dziecko.

W tym wypadku istnieje władza rodzicielska.

Dzisiaj jednak coraz częściej mówiąc o prawach człowieka, podkreśla się także znaczenie relacji władza – jednostka w odniesieniu do wielkich światowych przedsiębiorstw czy korporacji.

8

slide9

Prawa człowieka dzielimy na:

 • Prawa (prawa pozytywne) – oznaczające obowiązek podjęcia przez wadzę działania na rzecz jednostki (np. prawo do sprawiedliwego sądu zobowiązuje państwo do tworzenia systemu sądów, kształcenia sędziów czy zapewnieniu dostępu do sądu dla wszystkich osób).
 • Jednostka ma prawo żądać przysługujących jej praw,
 • a państwo musi zagwarantować ich realizację
 • Wolności (prawa negatywne) – oznaczające obowiązek powstrzymania się władzy od działań w określonych obszarach naszego życia (np. wolność od tortur zakazuje jakiejkolwiek władzy stosowania tortur wobec jednostki).

9

slide10

Czy można ograniczyć prawa człowieka?

 • Prawa (prawa pozytywne) – oznaczające obowiązek podjęcia przez wadzę działania na rzecz jednostki (np. prawo do sprawiedliwego sądu zobowiązuje państwo do tworzenia systemu sądów, kształcenia sędziów czy zapewnieniu dostępu do sądu dla wszystkich osób).
 • Jednostka ma prawo żądać przysługujących jej praw,
 • a państwo musi zagwarantować ich realizację

Prawa człowieka mogą być ograniczane, ale tylko w bardzo ściśle określonych sytuacjach, definiowanych zwykle w dokumentach międzynarodowych lub konstytucjach poszczególnych państw (np. ze względu na ochronę przez państwo określonych wartości, albo ze względu na zagrożenia takie jak wojna czy bezpieczeństwo publiczne).

Istnieją jednak prawa, które są prawami absolutnymi (nie można ich ograniczyć w żadnym przypadku).

Jest to wolność od tortur i wolność od niewolnictwa.

Ograniczenia są dopuszczalne, ale ich zakres i forma są bardzo dokładnie badane przez powołane do tego międzynarodowe i krajowe trybunały i sądy.

10

slide11

Czy można ograniczyć prawa człowieka?

Jednak sama możliwość ograniczenia praw człowieka nie likwiduje w żadnym wypadku ich istoty.

Korzystanie z praw człowieka jest ograniczone przez godność człowieka, która jest fundamentalną wartością, na której są one oparte.

Świadomość posiadania przez jednostkę praw człowieka nie powinna jednak odznaczać całkowitej swobody działania człowieka

11

slide12

Prawo humanitarne

Gdy mówimy o prawie człowieka trzeba wspomnieć

o prawie humanitarnym, które chroni jednostki (osoby cywilne, jeńców i rannych) w czasie konfliktów zbrojnych

o charakterze międzynarodowym i wewnętrznym.

Rozwój prawa humanitarnego wiąże się z działalnością Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.

Podstawą Prawa Humanitarnego są obecnie cztery konwencje genewskie z 1949 r. i dwa protokoły dodatkowe do tych konwencji z 1977 r.

12

www.icrc.org

slide13

Prawa człowiekadzieli się na trzy generacje:

 • I generacja – obejmuje prawa osobiste, obywatelskie, i polityczne, zostały one sformułowane w czasach oświecenia.
 • II generacja – to prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne, które pojawiły się pod koniec XIX wieku, w związku z coraz bardziej powszechnymi naruszeniami praw robotników.
 • III generacja – to prawa solidarnościowe takie jak prawo do rozwoju, prawo do czystego środowiska i prawo do pokoju;
 • .. wciąż istnieje spór czy są to prawa człowieka, ponieważ mają charakter raczej zbiorowy, a nie indywidualny. Ich powstanie wiąże się z działalnością Organizacji Narodów Zjednoczonych

13

slide14

Prawa człowieka można podzielić na prawa:

 • Osobiste – jak wolność od tortur, prawo do życia, prawo do uznania podmiotowości prawnej.
 • Obywatelskie – np. prawo do posiadania obywatelstwa, wolność myśli, sumienia i wyznania.
 • Polityczne – jak prawo do zrzeszania się, prawo do wolności opinii, prawo do uczestnictwa w rządzeniu krajem.
 • Społeczne - np. prawo do urlopu, prawo do ochrony zdrowia.
 • Ekonomiczne – jak prawo do pracy.
 • Kulturalne – np. prawo do korzystania z dóbr kultury.

14

slide15

Samo uznanie praw i wolności człowieka nie będzie miało większego znaczenia, jeśli nie będą istnieć procedury gwarantujące jednostce skutecznie dochodzić swoich praw oraz bronić się przed ich naruszaniem. W związku z tym prawa człowieka można podzielić na..

15

slide16

Prawa człowieka można podzielić na prawa:

Prawa materialne

To konkretne wolności i prawa przysługujące człowiekowi

Prawa proceduralne

To określone gwarancje oraz związane z nimi instytucje pozwalające jednostce uzyskać od rządzących przestrzeganie wolności i realizację praw.

Prawa człowieka w konstytucjach państw pojawiają się w XIX wieku, a w dokumentach międzynarodowych są formułowane dopiero po zakończeniu II wojny światowej. Jednak sama idea praw człowieka jest dużo starsza. Można powiedzieć, że ludzkość bardzo długow dojrzewała do sformułowania praw człowieka w obecnym kształcie.

16

slide17

W świętych księgach wielkich religii nie występuje sformułowanie „prawa człowieka:, ale wiele ich fragmentów mówi właśnie o prawach jednostki

BUDDYZM

Nie rań innych w sposób, którym można by zranić ciebie.Udanavarga 5, 18 

CHRZEŚCIJAŃSTWO

Wszystko więc co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy czyńcie!

Nowy Testament, Ewangelia według św. Mateusza 7, 12

HINDUIZM

Nie czyń innym tego, co uczynione tobie zadałoby ci ból.Mahabharata

KONFUCJANIZM

Nie czyń innym tego, co nie chcesz by inni czynili tobie.Szu-King, XV, 23

ISLAM

Żaden z was nie jest wiernym, jeśli nie życzy bratu swemu tego, czego on sobie.Sunna

JUDAIZM

Nie czyń swoim braciom tego, co jest ci nienawistne.Talmus, Shabbat, 31a

ZARATUSTRAINIZM

Jedynie ta natura jest dobra, która powstrzymuje się od czynienia innym tego, co nie jest dobre dla niej samej.Dadistan-i-dinik 94, 5

17

slide18

W średniowieczu prawa człowieka władza gwarantowała wyższym warstwom społecznym (szlachcie, duchowieństwu). Powstawały pierwsze dokumenty dotyczące niektórych praw człowieka, np.: Magna Charta Libertatum (1215, Anglia), przywilej jedlneńsko-krakowski Neminem captivabimus (1430-31, Polska).

Twórcami współczesnej doktryny praw człowieka stali się myśliciele Oświecenia, tacy jak James Locke, Jean Jaques Rousseau, Immanuel Kant czy Monteskiusz. Stworzyli oni teorię praw naturalnych, a także umowy społecznej, która jest źródłem władzy państwowej. Monteskiusz wprowadził podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Uznano też prawo jednostki do oporu wobec władzy. Praktycznym wykorzystaniem idei oświeceniowych myślicieli stały się takie dokumenty jak: Deklaracja Niepodległości (1776, Stany Zjednoczone) i Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (1789, Francja).

18

slide19

Preambuła Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela (1789, Francja)

„Przedstawiciele Ludu Francuskiego, występujący jako Zgromadzenie Narodowe, uważając, iż jedyną przyczyną nieszczęść publicznych i nadużyć rządów jest nieznajomość, zapomnienie i lekceważenie praw człowieka, postanowili ogłosić w formie uroczystej deklaracji naturalne, niepozbywalne i święte prawa człowieka; aby ta deklaracja stojąc zawsze przed oczami wszystkich członków społeczeństwa przypominała im nieustannie ich prawa i obowiązki, aby akty władzy ustawodawczej i wykonawczej przez ciągłe ich porównywanie z celem każdej instytucji państwowej były w większym poszanowaniu, aby skargi obywateli, oparte odtąd na prostych i niewątpliwych zasadach miały za cel utrzymanie Konstytucji i szczęścia ogólnego. Wobec powyższego Zgromadzenie Narodowe uznaje i ogłasza w przytomności i pod auspicjami istoty Najwyższego następujące prawa człowieka i obywatela.”

19

MENU

slide20

Po II wojnie Światowej powstało wiele organizacji międzynarodowych, które za cel swoich działań przyjęły promowanie i zapewnienie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności przysługujących każdej jednostce.Zaczęły funkcjonować międzynarodowe standardy praw człowieka wyznaczając zasady postępowania państw całego świata.

ONZ –

[Powszechna Deklaracja Praw Człowieka]

Rada Europy –

[Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka

i Podstawowych Wolności]

20

slide21

ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych

Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała na mocy postanowień Konferencji w San Francisko, zakończonej 26 czerwca 1945 r.

Jest to organizacja międzynarodowa o ogólnoświatowym zasięgu, skupiająca dzisiaj 190 państw.

Swoje działania opiera na postanowieniach Karty Narodów Zjednoczonych.

W ramach tej organizacji została przyjęta

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

(PDPCz) uchwalona 10 grudnia 1948 r.

„wszystkie prawa człowieka są powszechne, niepodzielne i współzależne”

Światowa Konferencja Praw Człowieka, 1993, Wiedeń.

21

www.un.org

slide22

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

 • PDPCz jest najszerzej w świecie akceptowanym dokumentem dotyczącym praw człowieka
 • PDPCz przyczyniła się do określenia praw człowieka jako sprawy o znaczeniu międzynarodowym, a nie tylko wewnętrznej sprawy państw.
 • Chociaż PDPCz nie jest dokumentem prawnie wiążącym, lecz jedynie zbiorem zasad, to jest uznawana jako prawo zwyczajowe lub interpretacja Karty NZ.
 • Wiele Państw włącza prawa zawarte w Deklaracji do swoich konstytucji i ustaw.

22

slide23

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

PDPCz liczy 30 artykułów, w których zapisano:

 • Prawa osobiste jak prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa
 • Zakaz niewolnictwa (art.4)
 • Zakaz tortur (art.5)
 • Równość wobec prawa (art.7)
 • Prawa obywatelskie jak prawo do ubiegania się o azyl (art.14)
 • Prawo do posiadania obywatelstwa (art.15)
 • Prawo do zawarcia małżeństwa (art.16)
 • Wolność myśli, sumienia i wyznania (art.18)
 • Prawa polityczne jak wolność opinii (art.19)
 • Prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem (art.21)
 • Prawa ekonomiczne i społeczne np. prawo do urlopu i wypoczynku (art.24)

23

slide24

Dokumenty ONZ dotyczące praw człowieka

Uchwalenie Deklaracji było początkiem wprowadzenia praw człowieka do prawa międzynarodowego. ONZ włącza zasady i prawa zawarte w PDPCz do wielu traktatów i konwencji, którym towarzyszą mechanizmy gwarancji zawartych w nich praw i wolności.

 • 1/Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych/1976, 148 państw/
 • nie można zawiesić prawa do życia, zakazu tortur, zakazu niewolnictwa, zakazu pozbawiania wolnosci za niemożnośc wywiązania się z umów, zasady prawo nie działa wstecz, prawa podmiotowości prawnej jednostki, wolności myśli, sumienia i wyznania
 • II protokół paktu znosi karę śmierci
 • Tworzy Komitet Praw Człowieka

24

www.unhchr.ch

slide25

Dokumenty ONZ dotyczące praw człowieka

 • 2/Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych/1976, 147 państw/
 • Prawo do godziwego zarobku i równej pracy za równą płacę, prawo do edukacji, która ma „zmierzać do pełnego rozwoju osobowości i poczucia godności ludzkiej i umacniać poszanowanie praw człowieka i postanowionych wolności (...) rozwijać zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi grupami rasowymi, etnicznymi lub religijnymi”

25

slide26

Dokumenty ONZ dotyczące praw człowieka

3/Międzynarodowa Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej/1969, 161 państw/

Dyskryminacja rasowa oznacza wszelkie zróżnicowanie, wykluczenie, ograniczeniebądź uprzywilejowanie oparte na rasie, kolorze skóry urodzeniu lub pochodzeniu narodowym albo etnicznym, które ma na celu bądź powoduje przekreślenie bądź uszczuplenie uznania, wykonywania lub korzystania na zasadzie równości z praw człowieka i podstawowych wolności w politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej bądź jakiejkolwiek innej dziedzinie życia publicznego. (art..1)

- Państwa strony (...) uznają za czyn karalny zgodnie z prawem wszelkie rozpowszechnianie idei opartych na wyższości lub nienawiści rasowej, podżeganie do dyskryminacji rasowej, jak również wszelkie akty przemocy, albo podżeganie do tego rodzaju aktów przeciwko jakiejkolwiek rasie albo grupie odmiennego koloru skóry lub pochodzenia etnicznego

26

slide27

Dokumenty ONZ dotyczące praw człowieka

4/Konwencja w sprawie Eliminacji Wszelkim Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW)/1981, 171 państw/

Dyskryminacja kobiet oznacza zróżnicowanie, wykluczenie lub ograniczenie albo uniemożliwienie kobietom, niezależnie od ich stanu cywilnego, przyznania, realizacji lub korzystania na równi z mężczyznami z praw człowieka i podstawowych wolności w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, kulturalnym, obywatelskim lub jakimkolwiek innym

- Od 2000 roku obowiązuje protokół dodatkowy do Konwencji dający możliwość złożenia skargi indywidualnej

27

slide28

Dokumenty ONZ dotyczące praw człowieka

5/Konwencja w sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego Lub Poniżającego Traktowania albo Karania (CAT, KPT) /1987, 127 państw/

Tortury oznaczają każde działanie, którym jakiejkolwiek osobie zadaje się ostry ból lub cierpienie, fizyczne lub psychiczne, w celu uzyskania od niej lub osoby trzeciej informacji lub zeznania, w celu ukarania jej za czyn popełniony przez nią lub przez osobę trzecią albo, o której dokonanie jest podejrzana, a także w celu wynikającym z wszelkiej formy dyskryminacji, gdy taki ból lub cierpienie powodowane są przez funkcjonariusza państwowego, lub inną osobę wystepującą w charakterze urzędowym lub z ich polecenia albo za wyraźną lub milczącą zgodą.

- Komitet Przeciw Torturom przyjmuje skargi państw i skargi indywidualne

28

slide29

Dokumenty ONZ dotyczące praw człowieka

6/Konwencja O Prawach Dziecka (KPD) /1990, 191 państw/ Polska była rzecznikiem uchwalenia tej konwencji.

 • Dziecko według KPD oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej 18 lat, chyba że zgodnie z prawem donoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność
 • Konwencja zawiera katalog praw przynależnych dziecku, a także zobowiązania do ochrony dziecka m.in.. Przed wszelkimi formami przemocy, zaniedbaniem czy wykorzystywaniem seksualnym, narkomanią, handlem dziećmi
 • W realizacji Konwencji aktywnie uczestniczy
 • Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF)

29

www.unicef.org

slide30

Dokumenty ONZ dotyczące praw człowieka

7/Konwencja dotycząca Statusu Uchodźców /1951, 138 państw/

Uchodźca to osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa albo, która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się w wyniku podobnych zdarzeń poza państwem swego dawnego stałego miejsca zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa

-Wprowadza zasadę non- refoulement – zakaz wydalania lub zwracania uchodźcy do kraju, gdzie jego życiu lub wolności zagrażałoby niebezpieczeństwo

-Uchodźcami, a także osobami, które uciekają w wyniku walk i klęsk żywiołowych, w obrębie jakiegoś kraju zajmuje się Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR).

30

www.unhcr.ch

slide31

Dokumenty ONZ dotyczące praw człowieka

 • Bezkarność jest głównym czynnikiem prowadzącym do stałego naruszania praw człowieka. W krajach wychodzących z okresu konfliktów zbrojnych i rozpoczynających odbudowę i pojednanie, istnieje ogromna potrzeba zachowania sprawiedliwości..
 • 8/Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK), /2002, 90 państw/
 • Trybunał Karny jest stałym, niezaleznym sądem orzekajacym w sprawie najcięższych zbrodni:
 • wojennych
 • ludobójstwa
 • przeciwko ludzkości
 • W przeciwieństwie do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, którego jurysdykcja ograniczona jest do państw, Międzynarodowy Trybunał Karny może sądzić indywidualnych sprawców tych przestępstw (np. głowy państw, dowódców wojskowych).

31

slide32

ONZ – Komisja Praw Człowieka

W ramach ONZ powołano Komisję Praw Człowieka

 • złożoną z przedstawicieli 53 państw.
 • zadanie: wypracowywanie dokumentów, powoływanie specjalnych sprawozdawców i ekspertów, a także rozpatrywanie przypadków łamania praw człowieka przy użyciu specjalnych procedur:
 • procedury 1503, poufnej dotyczącej masowych i rażących naruszeń praw człowieka oraz
 • procedury 1235, publicznej, w której ujawnia się zgromadzone materiały.
 • Komisja zbiera się corocznie na sesji w Genewie.

32

MENU

slide33

Po zakończeniu II wojny światowej na kontynencie europejskim zaczęto tworzyć system ochrony praw człowieka. Najbardziej znaną organizacją zajmującą się prawami człowieka stała się

Rada Europy

międzyrządowa organizacja powstała 5 maja 1949 r. w Londynie

Obecnie siedziba w Strasburgu, 45 członków.

&

[Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka

i Podstawowych Wolności]

33

www.coe.int

slide34

Rada Europy

„Każdy członek Rady Europy uznaje zasadę praworządności, w ramach której wszystkie osoby pod jego władzą korzystają z praw człowieka i podstawowych wolności” statut, art. 3

organy: Komitet Ministrów, Zgromadzenie Parlamentarne, Kongres Władz Regionalnych i Lokalnych, Sekretariat Rady Europy.

Rada Europy stworzyła najważniejszy regionalny system ochrony praw człowieka, który jest także najlepiej działającym systemem ochrony praw człowieka na świecie.

34

slide35

Europejska Konwencja Praw Człowieka

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka

i Podstawowych Wartości

8 września 1953 r.

zwana

Europejską Konwencją Praw Człowieka (EKPCz)

[Konwencję uzupełnia 13 protokołów dodatkowych]

Prawa zawarte w Konwencji rozciągają się na wszystkie osoby przebywające na terytorium państwa strony (nie tylko obywateli, ale także cudzoziemców i bezpaństwowców)

Konwencja utworzyła Europejski Trybunał PrawCzłowieka,

który rozpatruje skargi państwowe i indywidualne na naruszenie praw i wolności zawartych w Konwencji.

35

slide36

Europejski Trybunał Praw Człowieka - skargi

 • Wymogi skargi indywidualnej
 • Skarga osoby, organizacji pozarzadowej lub grupy jednostek dotycząca praw zawartych w Konwencji lub jej protokołach
 • Wyczerpanie wsyzstkich środków odwoławczych przewidzianych przez prawo krajowe
 • Skarga wniesiona w ciagu 6 miesięcy od wydania ostatecznej decyzji
 • Skarga nie jest anonimowa
 • Sprawa nie jest identyczna ze sprawą rozpatrzoną już przez Trybunał lub sprawą, która została poddana innej międzynarodowej procedurze

36

www.echr.coe.int

slide37

Europejski Trybunał Praw Człowieka – schemat skargi

Skarga indywidualna

Rejestracja skargi przez Kancelarię Trybunału

EUROPEJSKI

TRYBUNAŁ

PRAW

CZŁOWIEKA

Liczy tylu sędziów, ile

jest państw – stron

Konwencji, art.20

Komitet /3 sędziów/

Badanie dopuszczalności skargi

Sędzia - sprawozdawca

Polubowne załatwienie sprawy

Orzeczenie Izby /7 sędziów/

większością głosów

Zrzeczenie się przez Izbę

Właściwości na rzecz

Wielkiej Izby

Odwołanie od wyroku Izby

Orzeczenie Wielkiej Izby /17 sędziów/

Komitet Ministrów Rady Europy

Czuwa nad wykonaniem wyroku

37

slide38

Rada Europy – inne dokumenty dotyczące praw człowieka

 • Europejska Karta Socjalna – przyjęta 1962 r.

Zawiera szereg praw ekonomicznych i społecznych

 • Europejska Konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu (CPT) z 1987 r. Umożliwia członkom Komitetu Zapobiegania Torturom nieograniczony dostęp do miejsc odosobnienia
 • Konwencja o ochronie praw człowieka i godności osoby ludzkiej wobec zastosowaniu biologii i medycyny: o prawach człowieka i biomedycynie z 1997

38

slide39

Od 1975 roku ważna rolę w ochronie praw człowieka w Europie odgrywa Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), przekształcona w 1995 r. w

Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie(OBWE).

Jest to organizacja obejmująca swoim zasięgiem wszystkie państwa Europy i byłego ZSRR, a także Kanadę i USA.

39

www.osce.org

slide40

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Powstawanie Komitetów

Helsińskich w państwach

KBWE

1964r. propozycja polskiego

min. Rapackiego w sprawie

Konferencji Bezpieczeństwa

w Europie

Zasada konsensusu

(aby podjąć decyzję,

nie może być sprzeciwu)

Zobowiązanie polityczne,

nie prawne

ZASADY KBWE:

VII zasada:

poszanowanie

praw człowieka

i podstawowych

wolności, łącznie

z wolnością myśli,

sumienia, religii

i przkonań;

VIII zasada:

samostanowienie

wszystkich

narodów

Akt Końcowy KBWE 1 sierpnia 1975 r.

Konferencja w Helsinkach

1973-1975

KONFERENCJA

BEZPIECZEŃSTWA

I WSPÓŁPRACY

W EUROPIE (KBWE)

Trzy ‘koszyki’:

1 Sprawy polityczne

2 Sprawy gospodarcze

3 Sprawy humanitarne

35 państw (mimo

‘zimnej wojny’

konferencja miała

mieć charakter

nieblokowy)

KONFERENCJE

PRZEGLĄDOWE

Belgrad 1977-78

Madryt 1980-83 (sprawa

stanu wojennego w Polsce)

Wiedeń 1986-89

1 stycznia 1995 r.

ORGANIZACJA

BEZPIECZEŃSTWA

I WSPÓŁPRACY

W EUROPIE (KBWE)

Mechanizm paneuropejski,

obejmujący wszystkie kraje

Europy, b. ZSRR, Kanadę

i USA – 55 państw

LUDZKI WYMIAR KBWE/OBWE

Biuro Instytucji

Demokratycznych

I Praw Człowieka

(ODHIR) w Warsz.

Instytucjonalizacja

Mechanizmy dyplomatyczne

wiedeński

moskiewski

budapesztański (złamanie

Zasady consensusu

Konferencje Ludzkiego

Wymiaru:

Kopenhaga 1990

Moskwa 1991

Wysoki Komisarz

Ds.. Mniejszści

Narodowych

Misje OBWE

40

MENU

slide41

W ramach Unii Europejskiej od końca lat 90-tych zaczął się tworzyć system ochrony praw człowieka. Jego powstanie wiąże się z pogłębianiem integracji państw członkowskich, trwającymi pracami nad Konstytucją Unii Europejskiej, a także z proklamowaną w grudniu 2000 r. w Nicei Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która ma charakter deklaracji.

Unia Europejska

[Karta Praw Podstawowych]

zawiera katalog praw i wolności, podzielony na 6 części:

Godność, Wolność, Równość, Solidarność, Prawa Obywateli,

Wymiar Sprawiedliwości

41

www.europa.eu.int

slide42

Unia Europejska - Karta Praw Podstawowych

[Karta Praw Podstawowych]

 • Zawiera zakaz dyskryminacji także ze względu na orinetację seksualną, wiek, niepełnosprawność i cechy genetyczne
 • Mówi o prawach związanych z rozwojem medycyny i biologii, np. Zakaz reproduktywnego klonowania istot ludzkich
 • Nie posiada zapisu o niezbywalności praw człowieka

42

MENU

slide43

Obok systemu międzynarodowego, w poszczególnych państwach funkcjonują krajowe standardy ochrony praw człowieka. Polska: w konstytucji z 1997 r. uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe i przyjętej w ogólnokrajowym referendum, prawa człowieka zajmują jedno z najważniejszych miejsc.

Polska

[Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej] /1997 r.

„przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi

źródło wolności i praw człowieka i obywatela.

Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona

jest obowiązkiem władz publicznych”

43

slide44

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

[Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej]

 • Polska konstytucja nazywana jest często ‘konstytucją praw człowieka” – zawiera szeroki katalog praw i wolności obejmujący 57 artykułów
 • Każda osoba, która uważa, że jej wolności lub prawa zostały naruszone może wnieść skargę konstytucyjną
 • Każdy może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Konstytucja wprowadza zasadę wynagrodzenia szkody powstałej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej
 • Art. 31 „ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko i wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”

44

slide45

Rzecznik Praw Obywatelskich

Jak rozwiązuje sprawy

Sprawy podejmuje na wniosek dotyczący naruszenia wolnościi praw człowieka i obywatela.

 • Jakie są skutki działania
 • -wyjaśnienia dla wnioskodawcy
 • -kierowanie wniosków do organówi instytucji, w których stwierdzononaruszenie praw i wolności,
 • -żądanie wszczęcia postępowaniaw sprawach cywilnych, karnych,
 • administracyjnych, wniesienie kasacji,
 • kierowanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.

W jakiej formie składamy skargę

Wniosek jest wolny od opłat, nie wymaga szczególnej formy,musi być określony przedmiot sprawy, wnioskodawca oraz osoba, której sprawa dotyczy.

45

www.brpo.gov.pl

slide46

Trybunał Konstytucyjny (skarga konstytucyjna)

Jak rozwiązuje sprawy

Orzeka w sprawach

- zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,

- zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi,

- zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,

- zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,

- skargi konstytucyjnej (każdy czyje prawa i wolności konstytucyjne zostały naruszone może wnieść skargę)

Jakie są skutki działania

-Orzeczenia trybunału są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą.

46

www.trybunal.gov.pl

slide47

Trybunał Konstytucyjny (skarga konstytucyjna)

W jakiej formie składamy skargę

Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków odwoławczych w ciągu trzech miesięcy od doręczenia prawomocnego wyroku.

Wskazania, jakie konstytucyjne wolności lub prawa i w jaki sposób- zdaniem skarżącego, zostały naruszone.

Skargę sporządzają adwokat lub radca prawny, od skargi pobierana jest opłata.

47

MENU

slide48

Przewodnik internetowy

www.amnesty.org

www.amnesty.org.pl

48

Amnesty International

slide49

Przewodnik internetowy

www.un.org

49

ONZ

slide50

Przewodnik internetowy

www.coe.int

50

Rada Europy

slide51

Przewodnik internetowy

www.hfhrpol.waw.pl

51

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

slide52

Przewodnik internetowy

www.unicef.org

www.unicef.org.pl

52

UNICEF

slide53

Przewodnik internetowy

www.pah.org.pl

53

Polska Akcja Humanitarna

http spring m szkola net spring day in europe 2006
http://spring.m-szkola.net „Spring Day in Europe 2006”

przy współpracy uczniów z Gimnazjum nr 2 Jelcz-Laskowice

START

MENU