slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS DISKUSIJOS REZULTATAI, IŠVADOS IR PASIŪLYMAI Dr. Kristina Stankeviči PowerPoint Presentation
Download Presentation
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS DISKUSIJOS REZULTATAI, IŠVADOS IR PASIŪLYMAI Dr. Kristina Stankeviči

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS DISKUSIJOS REZULTATAI, IŠVADOS IR PASIŪLYMAI Dr. Kristina Stankeviči - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

Diskusijos „Etninės kultūros ugdymo tikslo, modelio ir turinio nustatymas, panaudojant etninės kultūros ugdytojų, specialistų ir mokslininkų patirtį“, vykusios 2010 m. lapkričio 26 d. Kauno tautinės kultūros centre.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS DISKUSIJOS REZULTATAI, IŠVADOS IR PASIŪLYMAI Dr. Kristina Stankeviči' - jersey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Diskusijos „Etninės kultūros ugdymo tikslo, modelio ir turinio nustatymas, panaudojant etninės kultūros ugdytojų, specialistų ir mokslininkų patirtį“,vykusios 2010 m. lapkričio 26 d. Kauno tautinės kultūros centre

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS DISKUSIJOS REZULTATAI, IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

Dr. Kristina Stankevičienė, 2010-12-08

Dr. Kristina Stankevičienė

slide2

Pavyzdžiui, ...pajus susigyvenimą, artumą su tradicinėmis vertybėmis; suvoks „kas aš“, „aš lietuvis“; turės tėviškės (artimiausios gimtosios vietos) sampratą; turės tradicinio grožio pajautos pradmenis, bus pastabus ir įžvalgus lietuvių liaudies meno ypatumams, lietuviškai ornamentikai,atsiras savita kūrybinė raiška, praturtinta tautiniais, tradicinio meno elementais; jaus pagarbą žmogaus darbui, artimam, kitokiam, taps tolerantiški kitataučiams vaikams, kitaip gyvenantiems...

1.Aptartas laukiamas rezultatas – kokius etninės kultūros pradmenis vaikas išsiugdys, ką žinos ir supras, kokius gebėjimus bei patirtį įgis ir kokios nuostatos pradės formuotis.

Dr. Kristina Stankevičienė

slide3
2. Pasiūlymai vaikų etninės kultūros ugdymo(si) ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo pakopoje tikslų ir uždavinių formulavimui
 • Tikslų pavyzdžiai:
 • Tenkinti vaiko poreikį pažinti ir perimti tautos kultūrą, savo krašto tradicijas, papročius, folklorą.
 • Ugdyti vaiko tautinės savimonės, pilietiškumo ir patriotiškumo, atsakingumo už savo kraštą, tėviškę, šeimą pradmenis.
 • Siekti, kad tautinis menas taptų vaikų pasaulio dalimi, savitos kūrybinės raiškos stimulu.
 • Uždavinių pavyzdžiai:
 • Skatinti žingeidumą, domėjimąsi tradicijomis, papročiais, prasmingą bei aktyvų dalyvavimą veikloje kaupiant etnokultūrinę patirtį.
 • Ugdyti jautrumą ir pastabumą gamtos reiškiniams, tėviškės spalvų ir formų deriniams, liaudies meno ženklams.
 • Turtinant vaikų etninės kultūros patirtį, skatinti poreikį siekti grožio ir jį kurti, skatinti savitą, etnokultūros tradicija praturtintą kūrybą.

Dr. Kristina Stankevičienė

3 pasi lymai vaik etnin s kult ros ugdymo organizavimui
3. Pasiūlymai vaikų etninės kultūros ugdymo organizavimui:

Pavyzdžiui:

 • Siekti, kad etnokultūra taptų vaikų gyvenimo turtinimo, džiuginimo, kūrybos ir prigimtinių galių atsiskleidimo šaltiniu ir stimulu; turėtume ugdyti per aktyvią vaiko veiklą, tyrinėjant, eksperimentuojant, stebint, įsižiūrint; siekti patirties kaupimo natūralumo, ugdymą sieti su kūrybine veikla.
 • Atsakingai atrinkti vaikų etninės kultūros ugdymo turinį bei organizuoti ugdymo procesą neperkraunant jo vaikams nesuprantamais ir tolimais dalykais.
 • Siekti sąlyčio su šeima, bendradarbiavimo su pradine mokykla, vietos bendruomene, skatinti vaikų ir jų šeimos narių, pedagogų iniciatyvumą, aktyvumą, kūrybiškumą, puoselėti etninės kultūros vertybes, plėtoti bendrakultūrines šventes, papročius, apeigas, pažinti, rinkti ir saugoti senuosius etnografinius daiktus ir kt.

Dr. Kristina Stankevičienė

slide5
4. Aptarti klausimai, išryškinantys diskusijos dalyvių patirtį ir nuomonę apie apie vaikų etninės kultūros ugdymą (1)
 • Ar yra parengę atskirų etninės kultūros ugdymo programų?
 • Kaip galima būtų vertinti vaikų etninės kultūros pasiekimus?
 • Kaip galima būtų derinti etninės ir moderniosios kultūros, globalizacijos poveikį ir informacines technologijas atrenkant etninio ugdymo turinį ir organizuojant ugdymo procesą?
 • Kaip vyksta etninės kultūros ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje, priešmokyklinėje grupėje?

Kokios organizuojamos tradicinės šventės ir kiti etnokultūriniai renginiai?

Dr. Kristina Stankevičienė

slide6
4. Aptarti klausimai, išryškinantys diskusijos dalyvių patirtį ir nuomonę apie apie vaikų etninės kultūros ugdymą (2)
 • Kokios etninės kultūros ugdymo formos ir būdai taikomi ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo pakopoje?
 • Kokia ugdymosi aplinka (tiesiogiai ir netiesiogiai veikianti) yra palankiausia vaiko etninės kultūros ugdymui?
 • Kaip vaikų etninės kultūros ugdymui panaudojama socialinė aplinka?
 • Kaip įtraukiami į etninės kultūros ugdymo turinį regiono etninės kultūros savitumai?
 • Kokia tekstinė, vaizdinė medžiaga, kitos ugdymo priemonės ar metodinės rekomendacijos naudojamos etniniam ugdymui?
 • Kokie rengiami etninės kultūros ugdymo projektai?

Dr. Kristina Stankevičienė

slide7
5. Išryškėjusios ir svarstytinos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pakopoje etninio ugdymo problemos (1)

Dalyviai teigė, kad

 • nėra aiškių etninės kultūros ugdymo gairių bei sistemos, apimančios žmogaus ugdymą nuo gimimo;
 • nėra aišku, kiek ir kaip etnokultūros ugdymas turėtų būti integruotas į ugdymo įstaigos parengtą programą, kaip modeliuoti etninio ugdymo turinį, jei ugdymo įstaigą lanko kitų tautybių vaikai, kiek galėtų būti integruojama į papildomo ugdymo būrelius, studijas;
 • pastebimas ugdymo turinio ir proceso vyksmo „nuleidimas iš pedagogo perspektyvos“, siekiama vaiką mokyti, jam išaiškinti, pateikti, perduoti, ribojama erdvė vaikui pačiam ugdytis, veikti, rinktis, kurti;
 • sudėtinga apsibrėžti, kokias kompetencijas, kokius etninės kultūros pradmenis (žinojimą, supratimą, gebėjimus, įgūdžius, vertybines nuostatas, patirtį ir kt.) galima išugdyti šiose amžiaus grupėse;
 • kyla problemų dėl renginių skaičiaus, kai dėl renginių gausos, „parodomųjų“ renginių organizavimo pamirštamas vaikas, jo galimybės bei poreikiai.

Dr. Kristina Stankevičienė

slide8
5. Išryškėjusios ir svarstytinos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pakopoje etninio ugdymo problemos (2)
 • Dėl renginių skaičiaus, kai dėl per didelės renginių gausos, „parodomųjų“ renginių organizavimo pamirštamas vaikas, jo galimybės bei poreikiai;
 • neretai grupės aplinka virsta etnografinių daiktų „muziejais“, įrengiami nefunkcionalūs kampeliai, įkuriamos mažai funkcionalios seklyčios, kuriose kaupiami ugdymo procese mažai panaudojami, vaikams nesuprantami rakandai ir kiti daiktai;
 • nepakankamas pedagogų pasirengimas ugdyti vaikų etninę kultūrą, nepakankamas jų brandumas dvasiniu, gamtiniu, istoriniu ir kultūriniu aspektais („negali duoti kitam, ko pats neturi“);
 • pasigendama ugdymo įstaigų vadovų nusiteikimo ugdyti vaikų etninę kultūrą, jų iniciatyvumo ir pagalbos pedagogams; neretai šis darbo baras paliekamas savieigai, pedagogų iniciatyvai ir pasišventimui; per mažai prie šio darbo baro prisideda tėvai, tenka daug dirbti įtraukiant juos į etnokultūrinį jų vaikų ugdymą.

Dr. Kristina Stankevičienė

i vados ir pasi lymai 1
Išvados ir pasiūlymai (1)
 • Būtina parengti metodines rekomendacijas atsižvelgiant į turimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir įstaigų patirtį.

2. Parengti vaikų etninės kultūros ugdymo patirties ir reikiamos pagalbos pedagogams atskleidimo anketą.

3. Reikėtų valstybiniu lygmeniu numatyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų etnokultūros ugdymo gaires, tikslus ir uždavinius, kuriuos pedagogai galėtų konkretinti savo įstaigoje.

4. Metodinėse rekomendacijose turėtų būti:

 • pateikta etninės kultūros ugdymo(si) ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje samprata;
 • atskleistas įvairių etninės kultūros sričių prieinamumas/ priimtinumas vaikams (kokios sritys labiausiai priimtinos vaikams: kokie tautodailės elementai, kokia lietuvių liaudies žodinė kūryba, amatai, žmonių darbai ir kt.).

Dr. Kristina Stankevičienė

i vados ir pasi lymai 2
Išvados ir pasiūlymai (2)
 • Pagal amžiaus grupes atrinktas rekomenduotinas etninės kultūros ugdymo turinys ir jo pritaikymo konkrečioje įstaigoje galimybės; pateiktos etnokultūrinio ugdymo turinio atrankos rekomendacijos atsižvelgiant į amžiaus tarpsnius: 0–3, 3–6, 6–7 m.
 • Apibrėžtos vaikų kompetencijos, kurias palanku ugdyti per etninę kultūrą.
 • Kaip per etninę kultūrą sėkmingai ugdyti pilietiškumo, patriotiškumo, tautiškumo, identiteto ir kitas vertybes.
 • Kaip derinti etninės ir moderniosios kultūros, globalizacijos,informacinių technologijų ir kt. poveikius vaikui atrenkant ugdymo turinį bei organizuojant ugdymo procesą.
 • Vaikams priimtiniausios etninės kultūros ugdymo(si) ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje formos ir būdai (iš vaiko perspektyvos, į vaiką orientuoti, šiuolaikiški, kūrybiškumą ir saviugdą skatinantys), projektai.

Dr. Kristina Stankevičienė

i vados ir pasi lymai 3
Išvados ir pasiūlymai (3)
 • Tradicinių švenčių ir kitų etnokultūrinių renginių organizavimas, jų tinkamas atrinkimas atsižvelgiant vaikų amžiaus skirtumus.
 • Įstaigos (interjeras, seklyčios ir kt.) ir vaikų grupės (interjeras, ugdymo kampeliai, komunikavimo su tėvais informacija ir kt.) aplinkos įrengimas ir jos funkcionalumas.
 • Kaip galima panaudoti socialinę aplinką ugdant vaikų etninę kultūrą (muziejai, parodos, renginiai už įstaigos ribų, kviesti tautodailininkai, dainininkai, ansambliai, jų įtaka vaikų ugdymuisi ir kt.).
 • Kaip pasiekti šeimos ir ugdymo įstaigos vienovės, susitarimo ir bendradarbiavimo ugdant etninę kultūrą, reikėtų rekomendacijų tėvams, padedančių suprasti etninio ugdymo vertę vaikams bei jų dalyvavimo šiuose procesuose svarbą.
 • Pedagogai jose turėtų rasti rekomenduojamų ugdymo priemonių, kūrinėlių sąrašus, CD-ROM, DVD įrašų, gerosios etninio ugdymo patirties pavyzdžių, aprašymų, renginių pavyzdžių ir kt.

Dr. Kristina Stankevičienė