Download
specializuoto dail s ir muzikos ugdymo perspektyvos n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“SPECIALIZUOTO DAILĖS IR MUZIKOS UGDYMO PERSPEKTYVOS” PowerPoint Presentation
Download Presentation
“SPECIALIZUOTO DAILĖS IR MUZIKOS UGDYMO PERSPEKTYVOS”

“SPECIALIZUOTO DAILĖS IR MUZIKOS UGDYMO PERSPEKTYVOS”

180 Views Download Presentation
Download Presentation

“SPECIALIZUOTO DAILĖS IR MUZIKOS UGDYMO PERSPEKTYVOS”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. “SPECIALIZUOTO DAILĖS IR MUZIKOS UGDYMO PERSPEKTYVOS” MEDŽIAGA RESPUBLIKINEI KONFERENCIJAI 2012 03 16 PANEVĖŽYS

 2. MUZIKOS TEORIJOS SPECIALIZACIJOS PROGRAMOS:patirtis, aktualumas, perspektyvos Kauno apskrities J.Naujalio muzikos gimnazijos mokytojos metodininkės Jevgenijos Žakienės pranešimas

 3. MUZIKOS TEORIJOS SPECIALIZACIJOS PROGRAMA 9-10 klasėms

 4. Dalyko paskirtis • Programa skirta nuosekliai, sistemingai ir kryptingai suteikti mokiniams dalykinės ir bendrųjų kompetencijų, reikalingų sėkmingam mokymuisi ir gyvenimui, pagrindus. Programos ugdymo turinys siejamas su praeities ir dabarties kultūrinio gyvenimo problemomis, integruojant ir apibendrinant muzikologijos komplekso (solfedžio, muzikos istorija, elementarioji muzikos teorija, harmonija) dalykų mokymosi patirtį.

 5. Dalyko tikslas • Ugdyti kultūros reiškinių įvairovei atvirą, jautrią ir kūrybingą asmenybę, gebančią stebėti, analizuoti ir argumentuotai kurti muziką.

 6. Dalyko uždaviniai Įgyvendinant programą siekiama, kad mokiniai: • Gerbtų praeities epochų muzikos vertybes, susipažintų su dabarties meninėmis praktikomis, siektų naujų estetinių patirčių; • Suprastų ir vertintų muzikos kūrybos reikšmę žmogaus ir visuomenės gyvenimui; • Plėtotų muzikos kūrinių supratimo ir vertinimo gebėjimus, įgytų reikalingų žinių; • Išmoktų pritaikyti sukauptą patirtį edukacinei veiklai ir muzikos kūrybai.

 7. Dalyko struktūra Dalyką sudaro trys veiklos sritys: • Muzikologinių tekstų analizavimas, vertinimas ir kūrimas; • Kompozicija; • Muzikologinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.

 8. Programos siekiai • Galimybės taikyti ugdymo turinį individualiai, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio interesus, pasirengimą ir motyvaciją; • Integracija į kultūrinę visuomenę ankstyvame mokymo etape; • Supažindinimas su įvairiais muzikologo veiklos aspektais, įvairių darbo metodų taikymas.

 9. MUZIKOS TEORIJOS SPECIALIZACIJOS PROGRAMA 11-12 klasėms

 10. Dalyko paskirtis • Dalykas skirtas muzikos teorijos specializaciją pasirinkusių mokinių dalykinei ir bendrosioms kompetencijoms plėtoti, suteikiant brandą atitinkančių žinių, gebėjimų ir nuostatų. Dalyko ugdymo turinys siejamas su praeities ir dabarties kultūrinio gyvenimo problemomis, integruojant ir apibendrinant muzikologijos komplekso (solfedžio, muzikos istorija, harmonija, polifonija, muzikos kūrinių analizė, lektoriaus praktika) dalykų mokymosi patirtį. Mokiniai susipažįsta su tolesnėmis mokymosi perspektyvomis, muzikologinės karjeros galimybėmis ir kryptingai planuoja mokymąsi.

 11. Dalyko tikslas • Atverti galimybes plačių interesų kūrybingai asmenybei individualiai saviraiškai stebint, analizuojant, argumentuotai vertinant ir kuriant muziką.

 12. Dalyko uždaviniai Įgyvendinant programą siekiama, kad mokiniai: • Plėtotų suvokimą apie vientisą muzikos pasaulį, neatsiejamą nuo kitų visuomenės veiklos sričių – meno, mokslo, socialinės kultūrinės veiklos; • Puoselėtų praeities ir dabarties kultūros, meno ir kūrybinės veiklos vertybes, būtų tolerantiški ir atviri naujoms estetinėms patirtims; • atlikdami kompozicijos užduotis formuotųsi individualų kūrybinės raiškos stilių; • savarankiškai taikytų sukauptą edukacinės ir muzikologinės veiklos patirtį; • pagrįstai planuotų mokymąsi ir karjeros galimybes.

 13. Dalyko aktualumas ir perspektyvos • Nuostata mokytis visą gyvenimą; • Gebėjimas savarankiškai vertinti šiuolaikinius meno reiškinius, orientuotis šiuolaikinės muzikos stilistikoje, išmanyti komponavimo technikas; • Gebėjimas įvaldyti šiuolaikinę meno ir mokslo terminiją; • Pažintis su įvairiais muzikologinės veiklos aspektais ir formomis.