Download
arbetet med sjukskrivning och rehabilitering 2010 11 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arbetet med sjukskrivning och rehabilitering 2010-11 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arbetet med sjukskrivning och rehabilitering 2010-11

Arbetet med sjukskrivning och rehabilitering 2010-11

127 Views Download Presentation
Download Presentation

Arbetet med sjukskrivning och rehabilitering 2010-11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Arbetet med sjukskrivning och rehabilitering 2010-11 Nationella överenskommelser Sjukskrivningsmiljarden Rehabiliteringsgarantin

 2. Sjukskrivningsmiljarden 2010-11 Ledningssystem enligt krav på God Vård Handlingsplaner för jämställdhet Kompletta och korrekta medicinska underlag Elektroniskt överförda Medicinska Underlag Fördjupade medicinska utredningar

 3. Kompletta och korrekta Medicinska Underlag Handlingsplan till HSK

 4. Rehabiliteringsgarantin Patienter som har smärta i rygg, nacke och axlar eller lättare/medelsvåra depressioner, olika typer av ångest och stress ska få medicinsk behandling och rehabilitering efter att hälso- och sjukvården gjort en medicinsk bedömning och utredning.

 5. Hur uppnå användbara medicinska underlag?

 6. DFA - kedjan Diagnos Funktionsnedsättning Aktivitetsbegränsning Fält 5 Fält 4 Fält 2

 7. Funktionsnedsättning rörelseorganen Nedsatt rörlighet, böj- och sträckförmåga, rotation Nedsatt kraft Smärta

 8. Aktivitetsbegränsning rörelseorganen Att ändra kroppsställning Att bibehålla kroppsställning Lyfta armarna ovan axelhöjd Gå med eller utan hjälpmedel Lyfta Stå framåtböjd Sitta Utföra finmotoriskt arbete med händerna

 9. Funktionsnedsättning psykisk sjukdom/kognitiva funktioner Koncentrationssvårigheter Nedsatt uthållighet Minnessvårigheter Trötthet

 10. Aktivitetsbegränsning psykisk sjukdom/kognitiv nedsättning Att vara uppmärksam Att lära nytt, förstå instruktioner Att påbörja, genomföra och avsluta en uppgift Att hantera stress, förändring och andra psykologiska krav Att förstå och uttrycka sig i tal och skrift

 11. Komplettering av det medicinska underlaget Även Försäkringskassans handläggare har fått tydliga krav att förbättra kvaliteten på de medicinska underlagen. Vid behov av komplettering av det medicinska underlaget ska handläggaren: • Ta telefonkontakt med intygsskrivande läkare – eller erbjuda möjlighet för läkare att ringa tillbaka samma dag • Skicka kompletterande frågor via brev – som ska besvaras inom två veckor • Sända eventuell påminnelse om komplettering • Om komplettering av det medicinska underlaget inte skett – senast en vecka efter påminnelse - fattas beslut på befintligt underlag

 12. Vad säger kravboken VG PV? ”Vårdenheten ska ha en aktiv roll i en kring individen sammanhållen rehabiliteringsprocess eller sjukskrivningsprocess samt delta i utarbetande av gemensamma planer. Dokumenterade lokala rutiner för sjukskrivningsprocessen ska finnas. Samtliga läkare ska ha god kunskap om försäkringsmedicin. Minst en läkare på vårdenheten ska ha kunskap som motsvarar innehåll i utbildning i fördjupad försäkringsmedicin, tillhandahållen av Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan eller annan likvärdig utbildning.”

 13. Rutiner på vårdenhet Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – SoS vägledning för sjukskrivning • Övergripande principer • Specifika rekommendationer Arbetsverktyg VGR Riktlinjer - Checklista vid bedömning av arbetsförmåga, rehabiliteringsbehov och sjukskrivning Avstämningsmöten

 14. ”Vårdenheten ska medverka till en väl samordnad vårdprocess när patienten har behov av annan kompetens än den som vårdenheten kan erbjuda. Vårdenheten ska ha en aktiv roll i en sammanhållen rehabiliteringsprocess eller sjukskrivningsprocess för individen samt delta i utarbetande av gemensamma planer. Västra Götalandsregionen har valt att inledningsvis lägga sjukgymnastik och arbetsterapi utanför åtagandet. Ambitionen är att rehabilitering ska integreras i de vårdprocesser som finns inom primärvården och den samverkan som finns mellan vårdenheter och olika rehabiliteringsaktörer. En fortsatt utredning ska visa på former och omfattning av hur ett sådant åtagande kan ingå i VG Primärvård.”

 15. VGRs definition av Rehabiliterings-/Sjukskrivningskoordinatorer En funktion som i individärenden ansvarar för att patienterna får tillgång till snabb och relevant bedömning och rehabilitering som gör att sjukskrivningsprocessen blir effektiv. Det kan innebära att koordinera rehabiliteringsinsatser, vara kontaktperson gentemot andra aktörer, ta ut statistik, delta i kompetensutveckling och fortlöpande informera övrig personal på enheten.

 16. Förslag till rutiner på vårdenhet Rehabkoordinator kan ta fram vårdenhetens sjukskrivningsstatistik ur Journal III via Xtractor och ur Medidoc via Hekla (se instruktioner) En rekommendation är att regelbundet gå igenom aktuella sjukfall på vårdenheten - för att kunna bedöma status inom 28 dagars sjukskrivning - för att upprätta en vårdplan/rehabplan inom 90 dagar. Läkarmöten eller s k PV-rehabmöten med övrig personal kan används för dessa genomgångar - för att klargöra vilka patienter som behöver eventuella teaminsatser. Om det finns tillgång till Försäkringskassans handläggare på vårdcentralen bör dessa involveras för att boka avstämningsmöten etc

 17. Rutiner på vårdenhet Tidigt! inom 28 dagars sjukskrivning identifiera patienter som riskerar lång sjukskrivning Frågor inför dag 28: ”Kan vi förutse när sjukfallets bortre parentes sätts?” ”Kan vi förutse hur sjukdomsförloppet slutar?” Om ej – initiera teamutredning

 18. Rutiner på vårdenhet Tidigt! inom 28 dagars sjukskrivning identifiera patienter som riskerar lång sjukskrivning Indikatorer för bedömning i rehabteam kan vara: • Återkommande korttidssjukskrivning utan distinkt diagnos • Avvikelser från beslutsstödets rekommendationer för angiven diagnos • Läkares intuition om att sjukskrivningsbehovet är oklart • Psykisk ohälsa/smärttillstånd

 19. Förslag till rutiner på vårdenhet Patienter som söker för sjukskrivning, psykisk ohälsa/smärtproblematik bör kunna bokas direkt till sjukgymnast/arbetsterapeut/kurator/psykolog för att ta fram underlag inför eventuellt läkarbesök Utifrån screening* görs en analys och bedömning av risken för lång sjukskrivning. Resultatet återkopplas och eventuella teaminsatser initieras. *Förslag SCI 93, Lintons Frågeformulär om smärtproblem eller annat lämpligt frågeunderlag

 20. Rutiner på vårdenhet Rehabkoordinator gör utifrån screening* på vårdenheten en analys och bedömning av risken för lång sjukskrivning. Rehabkoordinatorn tar i samråd med PAL kontakt med de patienter som bedöms ha en ökad risk för långtidssjukskrivning och erbjuder stöd i rehabprocessen. *Förslag SCI 93, Lintons Frågeformulär om smärtproblem eller annat lämpligt frågeunderlag

 21. Rehabkoordinatorns roll och funktion Stödfunktiontill vårdenheten i arbetet att utveckla strukturerad arbetsmetodik för tidiga rehabinsatser i sjukskrivningsprocessen. Vara en sammanhållande länk i teamarbetet på vct och vid behov rehabteam (nivå 2) Stödfunktiontill vårdenheten i arbetet att höja kvalitén på de medicinska underlagen. Samordnande funktion – Arbeta för bra flöden i patientprocesserna som rör sjukskrivning och rehabilitering. Lotsa sjukskrivna patienter i rehabiliteringskedjan så att patienten utan dröjsmål får tillgång till adekvata åtgärder för att förbättra hälsa och arbetsförmåga

 22. Rehabteam i FyrBoDal Nivå 1 • Behandling inom VGPV, unimodal behandling. Kan utföras i egen regi eller via underleverentör Nivå2 • Rehabteam. Strukturerat teamarbete Nivå 3 • Specialistfunktion inom NU sjukvården

 23. Rehabteam (Nivå 2-team) i FyrBoDal PVO Dalsland (DS Bäckefors) PVO Norra Bohuslän (Munkedal) PVO Uddevalla PVO Göta Älvdalen

 24. Rehabteam i FyrBoDal Uppdraget Utreda och bedöma Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning Erbjuda behandlingsinsatser enligt rehabiliteringsgarantin Att göra • Utveckla arbetssätt enligt Sjukskrivningsmiljardens och Rehabgarantins intentioner – ”att göra rätt från början” – och jobba strukturerat inom de angivna tidsramarna för rehabiliteringskedjan och Den nya sjukskrivningsprocessen • Vara en stödfunktion för behandlande läkare vid individuella bedömningar av patienters Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning och ta fram underlag för MU. • Vara en funktion som säkerställer multimodala rehabiliteringsinsatser MMR i enlighet med rehabiliteringsgarantin

 25. Bedömningsuppdrageti sjukskrivningsprocessen Att erbjuda vårdcentralerna stöd / att remittera patienter till rehabteam för funktionsbedömning med syfte att höja kvalitén i sjukskrivningsprocessen. Att göra samlade teambedömningar av patientens Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning Att arbeta med utvärderade bedömningsinstrument. Att utveckla en arbetsmodell för en strukturerad samverkan mellan primärvården och NU-sjukvården kring individens samlade sjukskrivningsprocess. Att samarbeta med NU- sjukvårdens ortoped, psykiater och smärtläkare som konsulter till teamet

 26. Behandlingsinsatser MMR enligt rehabiliteringsgarantin En rehabiliteringsgaranti för evidensbaserade medicinska rehabiliteringsinsatser i syfte att åstadkomma återgång i arbete långvarig smärta med minst 3 mån varaktighet icke specifika rygg- och nackbesvär diagnoser enligt förteckning MMR – Multimodal rehabilitering

 27. Multimodal rehabilitering MMR UV110 PAL ingår i teamet som läkare för sin patient

 28. Remisskriterier Patienter med komplex sjukdomsbild med pågående sjukskrivning risk för långvarig sjukskrivning som ej behandlats vid rehabteam senaste 12 månaderna. Inom tidsramarna för rehabkedjan ”den nya sjukskrivningsprocessen” • Inom 90 dagar • Inför dag 181 • Inför dag 365

 29. Exklusion • Patienter som endast behöver unimodal behandling (även hos flera yrkeskategorier var för sig) • Fördjupad MU av SLU typ som Försäkringskassan begär och där sjukskrivning pågått mer än 12 månader • Bedömning eller behandling som omfattas av VGPV uppdraget • Bedömning och behandling som ingår i det reguljära rehabuppdraget

 30. Rehabteam (Nivå 2-team) i FyrBoDal - Samlad teambedömning av Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning- Behandlingsinsatser MMR enligt rehabgarantin Rehabteam N Bohuslän Sjukgymnast Arbetsterapeut Psykolog Rehabkoordinator RehabteamDalsland Sjukgymnast Arbetsterapeut Psykolog Rehabkoordinator RehabteamGöta Älvdalen Sjukgymnast Arbetsterapeut Psykolog Rehabkoordinator RehabteamUddevalla Sjukgymnast Arbetsterapeut Psykolog Rehabkoordinator

 31. Remissadresser Rehabteam Rehabteam N Bohuslän Sjukgymnastiken, Munkedals VC Centrumvägen 34 455 30 Munkedal Tel: 0524-711 80 RehabteamDalsland Dalslands Sjukhus668 88 Bäckefors Tel: 0530-668 35 RehabteamUddevalla Sjukgymnastik Primärvård Österled 2 451 34 Uddevalla Tel: 0522-928 23 RehabteamGöta Älvdalen Djupebäcksgatan 21 461 32 Trollhättan Tel: 0520-136 00

 32. Rehabteam (Nivå 2-team) i FyrBoDal Patient kan remitteras för teambedömning som v.b kan göras tillsammans med ortoped, smärtläkare och/eller psykiater. Rehabteamet arbetar i team enligt strukturerad arbetsmetodik En bedömning tar i normalfallet 10-12 timmar (max 18 tim) En multimodal rehabilitering cirka 2-3 dagar/vecka under 6-8 veckor

 33. Rehabkoordinatorns roll och funktion Rehabkoordinatorn ska • initiera och påskynda sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen • vara ett stöd och bollplank till patienten, läkaren, rehabteam och andra aktörer • vara en sammanhållande länk i eventuellt teamarbete på vct och v b Rehabteam • skapa aktivitet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

 34. PVO-resurser Hög kompetens Funktionsbedömning* Specialist- konsultation- medverkan MMRKBT på Nätet projekt

 35. Fria nyttigheter • Rehabteam • Försäkringsmedicinskt Forum • Processledare • Hemsidahttp://www.vgregion.se/fmf • Nyhetsbrev • Utbildningsinsatser • Utvecklingsprojekt med fokus på jämlik sjukskrivning