Arbetet med Förorenade områden - PowerPoint PPT Presentation

arbetet med f rorenade omr den n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arbetet med Förorenade områden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arbetet med Förorenade områden

play fullscreen
1 / 22
Arbetet med Förorenade områden
227 Views
Download Presentation
amelia-larsen
Download Presentation

Arbetet med Förorenade områden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Arbetet med Förorenade områden • 22 november 2013

 2. Vad är ett förorenat område? • 10 kap miljöbalken (lydelse före den 1 augusti 2007): • …mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö.

 3. Olika aktörer • Naturvårdsverket: • Huvudansvar för hela bidragshanteringen, nationell prioritering, ansvar för vägledning • Länsstyrelsen: • Tillsyn pågående och nedlagda verksamheter där lst är tm • Inventering pågående verksamheter där lst är tm (t.o.m 2013) • Inventering nedlagda verksamheter där lst eller kn är tm (t.o.m 2013) • Kommunen: • Tillsyn pågående verksamheter där kn är tm • Inventering pågående verksamheter där kn är tm • SPIMFAB: • Undersökningar/åtgärder bensinstationer nedlagda 1969-1994

 4. …forts olika aktörer • Försvarsmakten: • Ansvar för sina verksamheter • Trafikverket: • Ansvar för sina verksamheter • SGU: • Agerar där staten har ett eget ansvar för föroreningar • Huvudman på begäran av kommun vid statlig finansiering • SGI: • Forskning och teknikutveckling, rådgivning, kunskapsuppbyggnad och utbildning

 5. Arbetets gång • Genomgång av industrier och branscher • BKL, nationell branschklassning av branscher och objekt (branschlista) • BKL 1 2 3 4 • Inventering, riskklassning, kommunicering MIFO fas 1 • Riskklass 1 2 3 4 • Ansvarsbedömning av tm • Översiktliga undersökningar, MIFO fas 2 • Ansvarsutredning av tm vid ev. bidragsansökan (Lst lämnar synpunkter) • Detaljerade undersökningar, riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering • Efterbehandlingsåtgärder och kontroll • MIFO- Metodik för Inventering av Förorenade Områden (1999)

 6. Inventering och riskklassning enligt MIFO, fas 1 • Inventering • Faktainsamling (arkiv, intervjuer, GIS etc) • Platsbesök

 7. Riskklassning • Fyra delar utgör bedömningsgrunden för risken • Föroreningars farlighet • Föroreningsnivå • Spridningsförutsättningar • Känslighet och skyddsvärde

 8. Riskklassning forts… • Riskklass 1-4 • Mycket stor risk för människa och miljö Riskklass 1 • Stor risk för människa och miljö Riskklass 2 • Måttlig risk för människa och miljö Riskklass 3 • Liten risk för människa och miljö Riskklass 4 • Kommunicering • Fastighetsägare, miljökontor och ev. verksamhetsutövare

 9. Undersökningar • Privat- eller bidragsfinansierade • Stegvisa undersökningar • Jämförelse med riktvärden • Åtgärder • Privat- eller bidragsfinansierade • Engångskaraktär • Olika åtgärdsmetoder, • vanligast schaktning

 10. Ansvarsfördelning tillsyn förorenade områden

 11. Statligt bidragBidragsförordningen (2004:100) • Områden som helt eller delvis saknar ansvarig • -Verksamheten lade ner före 1969 • eller • -Verksamhetsutövare saknas, inga fastighetsköp efter 1999 • Undersökningar • I dagsläget enbart regionalt prioriterade områden (priolista). 2014 dock mycket begränsat • Åtgärder • I dagsläget enbart regionalt och nationellt prioriterade områden (priolista). Naturvårdsverkets nationella plan är på gång. • Ansvarsutredningar (då kommunen är jävig)

 12. Vem kan söka bidrag?Huvudman • Kommuner: undersökningar, åtgärder och ansvarsutredningar då kommunen är jävig • Länsstyrelsen: Undersökningar • SGU: Främst åtgärder men ibland undersökningar. Krävs att kommunen har mycket små resurser

 13. Kostnader för undersökningar och åtgärder • Mycket stor variation beroende på föroreningssituationen • Undersökningar • Hundralappar till tiotusentalskronor • Åtgärder • Kostnader varierar stort – tiotusentals kronor till miljonbelopp

 14. EBH-stödet • Databas för förorenade områden • Kontakta Länsstyrelsen för information om områden

 15. Tillgängliga kartskikt potentiellt förorenade områden • Kartskikt för allmänheten sedan 1 oktober 2013 på www.geodata.se. Uppgifter om bl.a koordinater, bransch, riskklass, status. • Kartskikt levereras 1 gång/år till GIS-ansvariga på kommunerna. Uppgifter om namn, fastigheter, bransch, branschkommentar, riskklass och motivering, status.

 16. Översikts- och detaljplaner • Viktigt att information om förorenade områden kommer in tidigt i planprocessen för att undvika förseningar och ökade kostnader • Lst yttrar sig i många planärenden men det är ändå viktigt att planhandläggarna har kunskap om förorenade områden

 17. Årligt regionalt program till NVInnehåller bl.a: -Mål, ansvar, organisation, organisation, strategier -Läget i länet, prioriterade områden (priolista) -Ansökan om medel (bilaga)

 18. Läget i Jämtlands län • Ca 3 100 objekt i EBH-stödet (både identifierade och riskklassade) • Länsstyrelsens arbete med inventering och riskklassning slutförs under 2013 –932riskklassade

 19. Inventerade och riskklassade objekt

 20. Mer information • Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/jamtland • (Miljö & klimat- Verksamheter med miljöpåverkan- Förorenade områden) • Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se • (Stöd i miljöarbetet- Förorenade områden)

 21. Kontakta EBH-gruppen på Länsstyrelsen • Karin Olsson Westbye, samordnare Karin.olsson.westbye@lansstyrelsen.se 010-225 32 90 • Anna Löfholm, tillsyn och bidrag • Anna.lofholm@lansstyrelsen.se 010-225 32 28 • - Josefin Töyrä, tillsyn • Josefin.toyra@lansstyrelsen.se 010-225 33 26 • Jerry Joelsson, inventering • Jerry.joelsson@lansstyrelsen.se 010-225 32 50 • - Pontus Wallén, inventering • Pontus.wallen@lansstyrelsen.se 010-225 33 39 • -Halvard Didriksson, inventering • Halvard.didriksson@lansstyrelsen.se 010-225 32 69 • -Annika Hallin, inventering • Annika.hallin@lansstyrelsen.se 010-225 32 13

 22. Kostnadsfritt expertstöd för kommuner • SGI • Frågor inom förorenade områden, kemi, avfall, geoteknik, relaterad upphandling • Kostnadsfritt upp till 8 timmar per ärende/fråga • Kontaktperson Jämtlands län förorenade områden: Jenny Vestin, 060-7003412 jenny.vestin@swedgeo.se • Ansvarsutredningar förorenade områden: Sofie Hermansson 013-20 18 30 sofie.hermansson@swedgeo.se • Deponi- och avfallsteknik: Peter Flyhammar 040-35 67 77 peter.flyhammar@swedgeo.se • Länsstyrelsen Jönköpings län • Frågor inom ansvarsutredningar förorenade områden • Ett antal timmar/kommun under 2013-2014 • Henrik Svensson, 036-395011, henrik.svensson@lansstyrelsen.se