arbetet med sjukskrivning och rehabilitering 2010 11 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arbetet med sjukskrivning och rehabilitering 2010-11 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arbetet med sjukskrivning och rehabilitering 2010-11

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Arbetet med sjukskrivning och rehabilitering 2010-11 - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

Arbetet med sjukskrivning och rehabilitering 2010-11. Nationella överenskommelser Sjukskrivningsmiljarden Rehabiliteringsgarantin. Sjukskrivningsmiljarden 2010-11. Ledningssystem enligt krav på God Vård Handlingsplaner för jämställdhet Kompletta och korrekta medicinska underlag

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Arbetet med sjukskrivning och rehabilitering 2010-11


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
arbetet med sjukskrivning och rehabilitering 2010 11

Arbetet med sjukskrivning och rehabilitering 2010-11

Nationella överenskommelser

Sjukskrivningsmiljarden

Rehabiliteringsgarantin

sjukskrivningsmiljarden 2010 11

Sjukskrivningsmiljarden 2010-11

Ledningssystem enligt krav på God Vård

Handlingsplaner för jämställdhet

Kompletta och korrekta medicinska underlag

Elektroniskt överförda Medicinska Underlag

Fördjupade medicinska utredningar

rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin

Patienter som har smärta i rygg, nacke och axlar eller lättare/medelsvåra depressioner, olika typer av ångest och stress ska få medicinsk behandling och rehabilitering efter att hälso- och sjukvården gjort en medicinsk bedömning och utredning.

kompletta och korrekta medicinska underlag

Kompletta och korrekta Medicinska Underlag

A. De medicinska underlagen i ärenden om sjukpenning som inkommer från hälso- och sjukvårdens läkare ska i minst 50 procent av alla inkommande underlag i nya ärenden under 2010 hålla en sådan kvalitet i samtliga de obligatoriska uppgifter som krävs för beslut i sjukpenningärenden. Om villkor 2:A uppfyllts betalar Försäkringskassan ut landstingets andel av 75 miljoner kronor 2011.

B. De medicinska underlagen i ärenden om sjukpenning som inkommer från hälso- och sjukvårdens läkare ska i minst 70 procent av alla inkommande underlag i nya ärenden under 2010 hålla en sådan kvalitet i samtliga de obligatoriska uppgifter som krävs för beslut i sjukpenningärenden. Om villkor 2:B uppfyllts betalar Försäkringskassan ut landstingets andel av 75 miljoner kronor 2011.

År 2011

C. De medicinska underlagen i ärenden om sjukpenning som inkommer från hälso- och sjukvårdens läkare ska i minst 80 procent av alla inkommande underlag i nya ärenden under 2011 hålla en sådan kvalitet i samtliga de obligatoriska uppgifter som krävs för beslut i sjukpenningärenden. Om villkor 2:C uppfyllts betalar Försäkringskassan ut landstingets andel av 150 miljoner kronor 2012

Uppföljnings- och utbetalningskrav

Försäkringskassan följer upp villkoren i november 2010 och 2011. Försäkringskassan betalar ut landstingets andel av 75 miljoner kronor 2011 om villkor 2:A uppfyllts. Försäkringskassan betalar ut landstingets andel av ytterligare 75 miljoner kronor 2011 om villkor 2:B uppfyllts. Försäkringskassan betalar ut landstingets andel av 150 miljoner kronor 2012 om villkor 2:C uppfyllts.

kompletta och korrekta medicinska underlag1

Kompletta och korrekta Medicinska Underlag

Som en del av förberedelserna i FyrBoDal har vi beslutat att med FINSAM 93-medel genomföra en "Baslinjemätning" i FyrBoDal under vecka 16-17. Samtliga MU kommer att granskas utifrån bifogade frågeställningar. Vi hoppas därigenom få ett bra underlag för att planera vidare insatser.

dfa kedjan
DFA - kedjan

Diagnos Funktionsnedsättning Aktivitetsbegränsning

Fält 5

Fält 4

Fält 2

funktionsneds ttning r relseorganen
Funktionsnedsättning rörelseorganen

Nedsatt rörlighet, böj- och sträckförmåga, rotation

Nedsatt kraft

Smärta

aktivitetsbegr nsning r relseorganen
Aktivitetsbegränsning rörelseorganen

Att ändra kroppsställning

Att bibehålla kroppsställning

Lyfta armarna ovan axelhöjd

Gå med eller utan hjälpmedel

Lyfta

Stå framåtböjd

Sitta

Utföra finmotoriskt arbete med händerna

funktionsneds ttning psykisk sjukdom kognitiva funktioner
Funktionsnedsättning psykisk sjukdom/kognitiva funktioner

Koncentrationssvårigheter

Nedsatt uthållighet

Minnessvårigheter

Trötthet

aktivitetsbegr nsning psykisk sjukdom kognitiv neds ttning
Aktivitetsbegränsning psykisk sjukdom/kognitiv nedsättning

Att vara uppmärksam

Att lära nytt, förstå instruktioner

Att påbörja, genomföra och avsluta en uppgift

Att hantera stress, förändring och andra psykologiska krav

Att förstå och uttrycka sig i tal och skrift

komplettering av det medicinska underlaget
Komplettering av det medicinska underlaget

Även Försäkringskassans handläggare har fått tydliga krav att förbättra kvaliteten på de medicinska underlagen.

Vid behov av komplettering av det medicinska underlaget ska handläggaren:

 • Ta telefonkontakt med intygsskrivande läkare – eller erbjuda möjlighet för läkare att ringa tillbaka samma dag
 • Skicka kompletterande frågor via brev – som ska besvaras inom två veckor
 • Sända eventuell påminnelse om komplettering
 • Om komplettering av det medicinska underlaget inte skett – senast en vecka efter påminnelse - fattas beslut på befintligt underlag
vad s ger kravboken vg pv

Vad säger kravboken VG PV?

”Vårdenheten ska ha en aktiv roll i en kring individen sammanhållen rehabiliteringsprocess eller sjukskrivningsprocess samt delta i utarbetande av gemensamma planer.

Dokumenterade lokala rutiner för sjukskrivningsprocessen ska finnas.

Samtliga läkare ska ha god kunskap om försäkringsmedicin varav minst en läkare vid varje enhet ska ha, av Västra Götalandsregionen tillhandahållen, fördjupad utbildning i försäkringsmedicin.”

rutiner p v rdenhet
Rutiner på vårdenhet

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – SoS vägledning för sjukskrivning

 • Övergripande principer
 • Specifika rekommendationer Arbetsverktyg

VGR Riktlinjer - Checklista vid bedömning av arbetsförmåga, rehabiliteringsbehov och sjukskrivning

Avstämningsmöten

rutiner p v rdenhet1
Rutiner på vårdenhet
 • Patienter som söker för sjukskrivning, psykisk ohälsa/smärtproblematik bör kunna bokas direkt till sjukgymnast/arbetsterapeut/kurator/psykolog för att ta fram underlag inför eventuellt läkarbesök
 • SCI 93, Lintons Frågeformulär om smärtproblem kan/bör användas som screeninginstrument
 • En rekommendation är att regelbundet gå igenom aktuella sjukfall på vårdenheten

- för att kunna bedöma status inom 21 dagars sjukskrivning

- för att upprätta en vårdplan/rehabplan inom 90 dagar.

Läkarmöten eller s k PV-rehabmöten med övrig personal kan används för dessa genomgångar

- för att klargöra vilka patienter som behöver ev teaminsatser.

 • Verksamhetschef eller sekreterare kan ta fram vårdenhetens sjukskrivningsstatistik ur Journal III via Xtractor och ur Medidoc via Hekla (se instruktioner)
 • Om det finns tillgång till Rehabkoordinator på vårdcentralen bör denne involveras
 • Om det finns tillgång till Försäkringskassans handläggare på vårdcentralen bör dessa involveras för att boka avstämningsmöten etc
rutiner p v rdenhet2
Rutiner på vårdenhet

Tidigt!

inom 21 dagars sjukskrivning identifiera patienter som riskerar lång sjukskrivning

Frågor inför dag 21:

”Kan vi förutse när sjukfallets bortre parentes sätts?”

”Kan vi förutse hur sjukdomsförloppet slutar?”

Om ej – initiera teamutredning

rutiner p v rdenhet3
Rutiner på vårdenhet

Tidigt!

inom 21 dagars sjukskrivning identifiera patienter som riskerar lång sjukskrivning

Indikatorer för bedömning i rehabteam kan vara:

 • Återkommande korttidssjukskrivning utan distinkt diagnos
 • Avvikelser från beslutsstödets rekommendationer för angiven diagnos
 • Läkares intuition om att sjukskrivningsbehovet är oklart
 • Psykisk ohälsa/smärttillstånd
rutiner p v rdenhet4
Rutiner på vårdenhet

Rehabkoordinator

gör utifrån screening* på vårdenheten en analys och bedömning av risken för lång sjukskrivning. Rehabkoordinatorn tar i samråd med PAL kontakt med de patienter som bedöms ha en ökad risk för långtidssjukskrivning och erbjuder stöd i rehabprocessen.

*Förslag SCI 93 samt Lintons Frågeformulär om smärtproblem

rehabkoordinatorns roll och funktion
Rehabkoordinatorns roll och funktion

Samordnande funktion – Arbeta för bra flöden i patientprocesserna som rör sjukskrivning och rehabilitering vid psykisk ohälsa och smärta. Lotsa sjukskrivna patienter i rehabkedjan så att patienten utan dröjsmål får tillgång till adekvata åtgärder för att återfå hälsa och försörjningsförmåga

Stödfunktion till vct i arbetet att höja kvalitén på de medicinska underlagen och att skapa bra samarbete kring sjukskrivningsfrågor på vct och v b rehabteam.

Stödfunktiontill vct i arbetet att utveckla strukturerad arbetsmetodik för tidiga insatser.

rehabteam i fyrbodal
Rehabteam i FyrBoDal

Nivå 1

 • Behandling inom VGPV, unimodal behandling. Kan utföras i egen regi eller via underleverentör

Nivå2

 • Rehabteam. Strukturerat teamarbete

Nivå 3

 • Specialistfunktion inom NU sjukvården
rehabteam niv 2 team i fyrbodal
Rehabteam (Nivå 2-team) i FyrBoDal

PVO Dalsland

(DS Bäckefors)

PVO Norra Bohuslän

(Munkedal)

PVO Uddevalla

PVO Göta Älvdalen

rehabteam i fyrbodal1
Rehabteam i FyrBoDal

Uppdraget

Utreda och bedöma Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning

Erbjuda behandlingsinsatser enligt rehabiliteringsgarantin

Att göra

 • Utveckla arbetssätt enligt Sjukskrivningsmiljardens och Rehabgarantins intentioner – ”att göra rätt från början” – och jobba strukturerat inom de angivna tidsramarna för rehabiliteringskedjan och Den nya sjukskrivningsprocessen
 • Vara en stödfunktion för behandlande läkare vid individuella bedömningar av patienters Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning och ta fram underlag för MU.
 • Vara en funktion som säkerställer multimodala rehabiliteringsinsatser MMR i enlighet med rehabiliteringsgarantin
bed mningsuppdraget i sjukskrivningsprocessen

Bedömningsuppdrageti sjukskrivningsprocessen

Att erbjuda vårdcentralerna stöd / att remittera patienter till rehabteam för funktionsbedömning med syfte att höja kvalitén i sjukskrivningsprocessen.

Att göra samlade teambedömningar av patientens Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning

Att arbeta med utvärderade bedömningsinstrument.

Att utveckla en arbetsmodell för en strukturerad samverkan mellan primärvården och NU-sjukvården kring individens samlade sjukskrivningsprocess.

Att samarbeta med NU- sjukvårdens ortoped, psykiater och smärtläkare som konsulter till teamet

behandlingsinsatser mmr enligt rehabiliteringsgarantin
Behandlingsinsatser MMR enligt rehabiliteringsgarantin

En rehabiliteringsgaranti för evidensbaserade medicinska rehabiliteringsinsatser i syfte att åstadkomma återgång i arbete

långvarig smärta med minst 3 mån varaktighet

icke specifika rygg- och nackbesvär

diagnoser enligt förteckning

MMR – Multimodal rehabilitering

slide26

Multimodal rehabilitering

MMR UV110

PAL ingår i teamet som läkare för sin patient

remisskriterier
Remisskriterier

Patienter med komplex sjukdomsbild

med pågående sjukskrivning

risk för långvarig sjukskrivning som ej behandlats vid rehabteam senaste 12 månaderna.

Inom tidsramarna för rehabkedjan ”den nya sjukskrivningsprocessen”

 • Inom 90 dagar
 • Inför dag 181
 • Inför dag 365
exklusion
Exklusion
 • Patienter som endast behöver unimodal behandling

(även hos flera yrkeskategorier var för sig)

 • Fördjupad MU av SLU typ som Försäkringskassan begär och där sjukskrivning pågått mer än 12 månader
 • Bedömning eller behandling som omfattas av VGPV uppdraget
 • Bedömning och behandling som ingår i det reguljära rehabuppdraget
slide29

Rehabteam (Nivå 2-team) i FyrBoDal - Samlad teambedömning av Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning- Behandlingsinsatser MMR enligt rehabgarantin

Rehabteam N Bohuslän

Sjukgymnast

Arbetsterapeut

Psykolog

Rehabkoordinator

RehabteamDalsland

Sjukgymnast

Arbetsterapeut

Psykolog

Rehabkoordinator

RehabteamGöta Älvdalen

Sjukgymnast

Arbetsterapeut

Psykolog

Rehabkoordinator

RehabteamUddevalla

Sjukgymnast

Arbetsterapeut

Psykolog

Rehabkoordinator

remissadresser rehabteam
Remissadresser Rehabteam

Rehabteam N Bohuslän

Sjukgymnastiken, Munkedals VC

Centrumvägen 34

455 30 Munkedal

Tel: 0524-711 80

RehabteamDalsland

Dalslands Sjukhus668 88 Bäckefors

Tel: 0530-668 35

RehabteamUddevalla

Sjukgymnastik Primärvård

Österled 2

451 34 Uddevalla

Tel: 0522-928 23

RehabteamGöta Älvdalen

Djupebäcksgatan 21

461 32 Trollhättan

Tel: 0520-136 00

rehabteam niv 2 team i fyrbodal1
Rehabteam (Nivå 2-team) i FyrBoDal

Patient kan remitteras för teambedömning som v.b kan göras tillsammans med ortoped, smärtläkare och/eller psykiater.

Rehabteamet arbetar i team enligt strukturerad arbetsmetodik

En bedömning tar i normalfallet 10-12 timmar (max 18 tim)

En multimodal rehabilitering cirka 2-3 dagar/vecka

under 6-8 veckor

rehabkoordinatorns roll och funktion1
Rehabkoordinatorns roll och funktion

Rehabkoordinatorn ska

 • initiera och påskynda sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
 • vara ett stöd och bollplank till patienten, läkaren, rehabteam och andra aktörer
 • vara en sammanhållande länk i eventuellt teamarbete på vct och v b Rehabteam
 • skapa aktivitet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
pvo resurser
PVO-resurser

Hög kompetens

Funktionsbedömning* Specialist- konsultation- medverkan

MMRKBT på Nätet projekt

fria nyttigheter
Fria nyttigheter
 • Rehabteam
 • Försäkringsmedicinskt Forum
 • Processledare
 • Hemsidahttp://www.vgregion.se/fmf
 • Nyhetsbrev
 • Utbildningsinsatser
 • Utvecklingsprojekt med fokus på jämlik sjukskrivning