1 / 45

Realizacja zadań kontrolnych w jednostkach samorządu terytorialnego w woj. mazowieckim

Realizacja zadań kontrolnych w jednostkach samorządu terytorialnego w woj. mazowieckim. Realizacja funkcji kontrolnych Wojewody Mazowieckiego w 2008 i 2009 roku Wyniki kontroli przeprowadzonych w zakresie realizacji przez powiaty oraz gminy zadań z zakresu administracji rządowej.

jenski
Download Presentation

Realizacja zadań kontrolnych w jednostkach samorządu terytorialnego w woj. mazowieckim

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Realizacja zadań kontrolnych w jednostkach samorządu terytorialnego w woj. mazowieckim

 2. Realizacja funkcji kontrolnych Wojewody Mazowieckiego • w 2008 i 2009 roku • Wyniki kontroli przeprowadzonych w zakresie realizacji przez powiaty oraz gminy zadań z zakresu administracji rządowej. • Najistotniejsze nieprawidłowości, stwierdzone w wyniku kontroli przeprowadzonych w powiatach i gminach. • Wydawanie zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

 3. Zestawienie zadań kontrolnych zrealizowanych w powiatach i gminach w 2008 i 2009 roku

 4. Zestawienie zadań kontrolnych zrealizowanych w powiatach w 2008 i 2009 r.

 5. Zestawienie zadań kontrolnych zrealizowanych w gminach w 2008 i 2009 r.

 6. cd. zestawienie zadań kontrolnych zrealizowanych w gminach w 2008 i 2009 r.

 7. Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli przeprowadzonych w powiatach i gminach

 8. SKARGI I WNIOSKI(powiaty oraz gminy)

 9. Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w zakresie skarg i wniosków: • kwalifikowanie wystąpień składanych przez obywateli– treść a nie forma decyduje czy wystąpienie jest skargą lub wnioskiem (petycją); • terminowość rozpatrywania skarg i wniosków–organ właściwy do załatwienia skargi lub wniosku zobowiązany jest do ich załatwienia bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca;

 10. obowiązek prawidłowego zorganizowania systemu przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków:  dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności;  dokumentacja dotycząca skarg i wniosków winna być rejestrowana i przechowywana w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwienia poszczególnych skarg i wniosków.

 11. P O W I A T Y

 12. Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:  prowadzenie niekompletnej ewidencji nieruchomości należących do zasobu Skarbu Państwa;  nieustalanie opłat rocznych za oddane w użytkowanie wieczyste nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa;  przypadki przewlekłego ustalania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa;

 13.  nieprzeprowadzanie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacji opłat z tytułu oddania w trwały zarząd;  niewydawanie decyzji aktualizujących opłaty roczne za nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie, pomimo sporządzenia operatów szacunkowych i poniesionych na nie kosztów;

 14.  nieokreślanie terminu zagospodarowania nieruchomości w decyzjach dotyczących ustanowienia trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych;  nieopracowywanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości.

 15. Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w zakresie prowadzenia rejestrów działalności regulowanej:  dokonywanie wpisu do rejestru działalności regulowanej na podstawie wniosku niezawierającego wszystkich wymaganych informacji;  przekraczanie 7-dniowego terminu na dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej;  niezgodność danych zawartych w rejestrze z danymi zawartymi w aktach rejestrowych przedsiębiorcy oraz w zaświadczeniach potwierdzających dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej.

 16. Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych:  wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych bez uzgodnień z właściwymi organami;  wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych bez przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.

 17. Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w zakresie wydawania zezwoleń na zbieranie, transport, unieszkodliwianie i odzysk odpadów:  wydłużanie 10-letniego okresu ważności zezwoleń na zbieranie, transport, unieszkodliwianie i odzysk odpadów w trybie decyzji zmieniających już wydane zezwolenia – należy mieć na uwadze fakt, iż przy wydawaniu decyzji zmieniających zezwolenia, analogicznie jak w przypadku udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności w powyższym zakresie, mają zastosowanie zasady wyrażone w art. 26 ust. 2 oraz art. 28 ust. 6 ustawy o odpadach, zgodnie z którymi zezwolenia wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat;

 18.  nieterminowe pobieranie opłaty za wydanie zezwoleń – opłata uiszczana była przez wnioskodawców po wydaniu zezwolenia, najczęściej w dniu jego odbioru; zgodnie z trybem określonym w ustawie o opłacie skarbowej – opłata za wydanie zezwolenia winna być wniesiona przed złożeniem wniosku o jego wydanie.

 19. Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w zakresie wydawania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych:  udzielanie koncesji bez uzyskania stanowiska lub opinii innych organów;  niewygaszanie koncesji w drodze decyzji administracyjnej wzwiązku z upływem czasu na jaki została wydana – koncesja wygasa w przypadku: •  upływu czasu, na jaki została wydana, •  jeżeli stała się bezprzedmiotowa, •  likwidacji przedsiębiorcy, •  zrzeczenia się koncesji.

 20. Propozycje działań poprawiajacych jakość realizacji zadań związanych z wydawaniem koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych

 21. W ramach sprawowanego nadzoru i kontroli – na podstawie art. 104 ustawy Prawo geologiczne i górnicze – starosta jako organ administracji geologicznej ma prawo wstępu do wszystkich miejsc wykonywania prac geologicznych, z jednoczesnym prawem do żądania udostępnienia niezbędnych informacji, dokumentów oraz wyjaśnień.

 22. W ramach sprawowanego nadzoru starosta jest zobowiązany nakazać – w trybie art. 104a ww. ustawy – wstrzymanie działalności lub podjęcie określonych czynności w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu, w razie stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji, bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych lub niezgodnie z tymi dokumentami.

 23. Podejmowanie działań mających na celu nawiązanie współpracy organów powiatu z Policją oraz z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w przedmiocie zwalczania nielegalnego wydobycia, będącego przyczyną: •  potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, zarówno • dla osób zajmujących się wydobyciem, jak i osób • postronnych, •  niekontrolowanego użytkowania i degradacji gruntów, •  powstawania nielegalnych składowisk odpadów • w powstałych wyrobiskach, •  braku rekultywacji wyrobisk, czego konsekwencjami • są nieodwracalne przekształcenia środowiska naturalnego.

 24. Nawiązanie współpracy pomiędzy organami powiatów, Policją oraz Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków związanych z udzielanymi koncesjami oraz informacjami o nielegalnych wyrobiskach, ze szczególnym uwzględnieniem zasad korzystania przez przedsiębiorców z dróg dojazdowych do i z wyrobisk (ograniczenia tonażowe – oznaczenia, bezpośrednia kontrola tonażu) .

 25. G M I N Y

 26. Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej:  rozbieżności w zakresie danych zawartych we wnioskach przedsiębiorców o dokonanie wpisu lub zmiany wpisu, a danymi umieszczanymi w ewidencji oraz w zaświadczeniach potwierdzających dokonanie tych czynności;

 27.  nieterminowe wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpisu lub zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej – organ ewidencyjny jest zobowiązany dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie i doręczyć przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji; organ jest zobowiązany do wydania ww. zaświadczenia bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni;

 28. Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:  wydawanie zezwoleń pomimo braku opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowycho zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy; Wydanie decyzji administracyjnej (zezwolenia) bez wymaganego prawem stanowiska innego organu stanowi przesłankę do wznowienia postępowania. (art. 145 § 1 pkt 6 kpa)

 29.  wydawanie zezwoleń na podstawie wniosków, do których nie dołączono wszystkich wymaganych lub żadnego z wymaganych dokumentów, określonych w art. 18 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz niewzywanie wnioskodawców do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 kpa. UWAGA: Zgodnie z wymogiem określonym w art. 48 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) – Wojewoda przekazuje organom wyższego stopnia informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli.

 30.  wydawanie przez GKRPA opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, a na ich podstawie zezwoleń, pomimo braku uchwał Rady Gminy w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 31. Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w zakresie wydawania zezwoleń odbieranie odpadów komunalnych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:  wydawanie zezwoleń na podstawie wniosków, niezawierających wymaganych ustawowo informacji i załączników(m.in.określenie środków technicznych; wskazanie informacji o technologiach stosowanych przy świadczeniu usług oraz proponowanych zabiegów z zakresu ochrony środowiska; terminu podjęcia działalności; określenie rodzajów odpadów oraz sposobu ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach; udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne);

 32. wydawaniezezwoleń bez wskazania w ich treści wymienionych powyżej elementów. Obowiązek przedłożenia powyższych danych przez przedsiębiorcę wynika z art. 8 ust. 1 pkt 3 – 6, ust. 1a, ust. 2 oraz ust. 2a ustawy o czystości i porządku w gminach, natomiast obowiązek wskazania powyższych danych w zezwoleniu wynika z art. 9 ust. 1, ust. 1a oraz ust. 1aa ww. ustawy.

 33.  nieokreślenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia – do dnia 31 lipca 2009 r. obowiązek określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwoleń w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – spoczywał na wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta.

 34. Od dnia1 sierpnia 2009r.powyższe wymagania – zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – zobowiązana jest określić w drodze uchwały rada gminy.

 35. Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania regulacji zawartych:  w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego,  w rozporządzeniach dotyczących instrukcji kancelaryjnych dla organów powiatów oraz organów gmin, które zostały stwierdzone we wszystkich zakresach objętych kontrolą

 36. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO:  nieprzestrzeganie terminów na załatwienie sprawy, wskazanych w art. 35 kpa, tj. terminu jednego miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – dwóch miesięcy;  nieinformowanie stron o przyczynach niezałatwienia sprawy w ww. terminach oraz o wyznaczeniu nowego terminu na jej załatwienie;

 37.  niewzywanie stron – w trybie art. 64 kpa – do uzupełnienia braków formalnych we wnioskach o udzielenie zezwolenia lub koncesji;  wydawanie decyzji administracyjnych ze wskazaniem niewłaściwych bądź nieaktualnych przepisów będących podstawą do wydania decyzji, bez wskazania uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz pouczenia o trybie odwoławczym.

 38. INSTRUKCJE KANCELARYJNE:  na korespondencji przyjmowanej w urzędach nie umieszcza się pieczątki z datą jej wpływu do urzędu – działanie takie nie pozwala na prawidłowe ustalenie i sprawdzenie przestrzegania terminowości rozpatrywania spraw oraz na prawidłowe ustalenie daty wszczęcia postępowania; •  nieprawidłowe rejestrowanie spraw lub nieprawidłowe oznaczanie teczek aktowych w zakresie symboli, haseł klasyfikacyjnych oraz kategorii archiwalnych.

 39. Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 40. Obowiązek uzyskania zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami: • na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (w tymna odławianie bezdomnych zwierząt) oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części –wymagane jest uzyskanie zezwolenia, którego zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o czystości i porządku w gminie udziela wójt (burmistrz, prezydent miasta)właściwy ze względu na świadczenie usług;

 41. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – prowadzenie przez przedsiębiorcę na terenie danej gminy działalności w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzątbez wymaganego zezwolenia podlega karze aresztu lub karze grzywny; • wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) zobowiązani są do zawierania umów na realizację zadań w powyższym zakresie tylko i wyłącznie z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenia na prowadzenie przedmiotowej działalności;

 42. Przedsiębiorca prowadzący działalność w przedmiotowym zakresie zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia: • na prowadzenie schroniska – udzielonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług, tj. ze względu na miejsce lokalizacji schroniska; • na odławianie bezdomnych zwierząt – udzielonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług, tj. od każdego organu gminy na obszarze, której przedsiębiorca będzie świadczył usługi w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt.

 43. Należy również zwrócić szczególną uwagę na konieczność i celowość przeprowadzania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem – zgodnie z art. 8b ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem, przy czym zgodnie z art. 8b ust. 6 ww. ustawy – do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 44. W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, organ zezwalający wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza warunki udzielonego zezwolenia – organ cofa, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania. (art. 9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie)

 45. Należy również zwrócić uwagę, iż posiadanie przez przedsiębiorcę zezwolenia na zbieranie i transport odpadów (w tym zwierząt padłych) wydane przez właściwego starostę – nie upoważnia go do prowadzenia działalności w zakresie odławiania zwierząt bezdomnych, gdyż na prowadzenie tej działalności wymagane jest posiadanie przez przedsiębiorcę zezwolenia udzielonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na odławianie bezdomnych zwierząt. ≠ ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ZWIERZĄT PADŁYCH ZEZWOLENIE NA ODŁAWIANIE ZWIERZĄT BEZDOMNYCH

More Related