porezi na dobra i usluge l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Porezi na dobra i usluge PowerPoint Presentation
Download Presentation
Porezi na dobra i usluge

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Porezi na dobra i usluge - PowerPoint PPT Presentation


 • 254 Views
 • Uploaded on

Porezi na dobra i usluge. Pojam i karakteristike poreza na dobra i usluge . Porezi na dobra i usluge plaćaju se pri prometu, držanju i upotrebi dobara Najvažniju grupu čine porezi na promet (PDV, akcize, carine) Porezi na dobra i usluge mogu se okarakterisati kao porezi na potrošnju

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Porezi na dobra i usluge


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pojam i karakteristike poreza na dobra i usluge
Pojam i karakteristike poreza na dobra i usluge
 • Porezi na dobra i usluge plaćaju se pri prometu, držanju i upotrebi dobara
 • Najvažniju grupu čine porezi na promet (PDV, akcize, carine)
 • Porezi na dobra i usluge mogu se okarakterisati kao porezi na potrošnju
 • Pripadaju grupi posrednih poreza koji indirektno pogađaju ekonomsku snagu obveznika
 • Prevaljivi su u većoj ili manjoj meri u zavisnosti od elastičnosti ponude i tražnje i strukture tržišta
 • Poreski destinar je kupac (potrošač) dobara i usluga
 • Moguće je u ograničenoj meri realizovati socijalne ciljevi
prednosti i nedostaci poreza na potro nju
Prednosti i nedostaci poreza na potrošnju
 • Prednosti:
  • bilansna izdašnost
   • učestvuju sa oko 30% u konsolidovanim prihodima (PDV, akcize) razvijenih zemalja
  • elastičnost
  • stabilnost
  • ugodnost pri plaćanju
  • relativno nizak otpor pri plaćanju (ipak postoji šverc?)
  • niski troškovi naplate
 • Nedostaci:
  • Regresivnost
  • Inflatorni potencijal kao posledica prevaljivosti (pri uvođenju i povećanju opterećanja)
klasifikacija poreza na dobra i usluge
Klasifikacija poreza na dobra i usluge
 • Porezi na dobra i usluge mogu se klasifikovati u sledeće grupe:
  • Opšti porez na potrošnju (PDV, porez na promet)
  • Specifični porez na potrošnju (akcize)
  • Porezi na međunarodnu trgovinu (carine i druge dažbine)
  • Ostale poreze na potrošnju
    • dobit fiskalnih monopola
    • poreze na upotrebu, nošenje i držanje dobara
op ti porez na promet
Opšti porez na promet
 • Opšti porez na promet obuhvata sve vrste proizvoda i usluga, uz određene izuzetke npr. (investiciona dobra, finansijske usluge, humanitarne svrhe i dr.)
 • Prema broju faza u kojima se plaća opšti porez na promet može biti:
  • Jednofazni
   • Porez na promet u proizvodnji
   • Porez na promet u trgovini na veliko
   • Porez na promet u trgovini na malo
  • Višefazni (svefazni)
   • Bruto višefazni
   • Neto višefazni (PDV)
karakteristike porez na promet u maloprodaji
Karakteristike porez na promet u maloprodaji
 • Obveznik poreza i poreski platac je prodavac
 • Destinar poreza je krajnji potrošač – kupac
 • Osnovica poreza je maloprodajna cena
 • Stope poreza su proporcionalne
  • Može postojati veći broj stopa
 • Porez je primenjivan u Jugoslaviji/Srbiji od 1965. godine do uvođenja PDV 2005. godine
bruto svefazni vi efazni porez na promet
Bruto svefazni (višefazni) porez na promet
 • Oporezivanje se vrši u većem broju faza prometa ili u svim fazama prometa
 • Postoji kumuliranje poreza, uključujući i plaćanje poreza na porez
 • Ukupna visina tereta zavisi od broja faza kroz koju je prošao određeni proizvod
  • U cilju izbegavanje kumuliranja podstiču se vertikalne integracije koje nisu zasnovane ne ekonomskim razlozima
  • Smanjuje se prostor za razvoj moderne trgovine
  • Nepovoljno utuče na izvoz (teško se realizuju povraćaji poreza pri izvozu)
  • Nedostaci se mogu ublažiti uvođenjem opadajućih stopa u svakoj narednoj fazi, što je komplikovano
 • Prednosti: jasno definisana osnovica, niska poreska stopa
  • => lako prevaljivanje poreza i mala utaja
porez na dodatu vrednost
Porez na dodatu vrednost
 • Plaća se u svim fazama prometa ali tako da u poresku osnovicu ulazi samo dodata vrednost u toj fazi prometa (neto princip)
  • Nema kumuliranja poreza
 • Istorijat PDV
  • PDV je prvi put uveden u Francuskoj 1954. godine
  • Sada se primenjuje u 130 zemalja u svetu
  • PDV primenjuju sve članice EU
  • uvodjeđe PDV je jedan od uslova za ulazak neke zemlje u EU
  • u okviru EU PDV je harmonizovan, ali su još uvek prisutne značajan razlika u nivou poreskih sropa
dodata vrednost definicija i izra unavanje
Dodata vrednost: definicija i izračunavanje
 • Dodata vrednost je razlika između vrednosti outputa i vrednosti inputa
 • Sa dohodnog stanovništa dodata vrednost u nekoj fazi prometa je jednaka zbiru zarada i profita u toj fazi prometa
 • Dodata vrednost se može utvrditi:
  • Direktno
   • Sabiranjem svih plaćanja vlasnicima faktora proizvodnje (zaposleni i vlasnici kapitala)
   • Oduzimanjem ukupne vrednosti nabavki od ukupne vrednosti isporuka
  • Indirektno
   • Obračunati porez na isporučena dobra i usluge umanjuje se za plaćani porez na nabavljena dobra i usluge – kreditni metod
karakteristike poreza na dodatu vrednost
Karakteristike poreza na dodatu vrednost
 • PDV je opšti porez- plaća se na sve promet svih roba i usluge osim nekih izuzetaka
 • PDV je porez na potrošnju, jer se dodata vrednost, uključujući i plaćeni PDV, iz prethodne faze ugrađuje u narednu fazu prometa, sve do finalne potrošnje
 • PDV je posredni porez
 • PDV je svefazni porez
 • PDV je nekumulativni porez na promet
klasifikacija pdv
Klasifikacija PDV
 • U zavisnosti od tretmana nabavke stalnih sredstava PDV se može okarakterisati kao:
  • Potrošni tip PDV – nabavke stalnih sredstva se odbijaju prilikom utvrđivanja dodate vrednosti => investicije se ne oporezuju dvostruko (nema kumuliranja poreza)
  • Dohodni tip PDV – dodata vrednost se umanjuje samo za iznos godišnje amortizacije =>investicije se većim delom oporezuju dvostruko (značajno kumuliranja poreza)
  • Bruto tip PDV – dodata vrednost se ne umanjuje za vrednost nabavki osnovnih sredstava =>investicije se u celini oporezuju dvostruko (kumuliranje poreza)
klasifikacija pdv13
Klasifikacija PDV
 • Dvostruko oporezivanje investicija postoji kada se PDV plaća prvi put prvi nabavci, a drugi put pri prodaji - jer je amortizacija deo prodajne cene
 • U praksi dominira potrošni tip PDV, a osnovica se utvredjuje indirektno
prednosti i nedostaci pdv
Prednosti i nedostaci PDV
 • Prednosti PDV u odnosu na porez na promet u potrošnju su:
  • Alokativno je neutralniji
  • Izdašnost
  • Efikasniji je u suzbijanju šverca
  • Moguće je potpuno oslobađanje izvoza od PDV
  • Moguće je da se u celini izbegne kumuliranje poreza
 • Zemlje koje žele da postanu članice EU moraju primeniti PDV pre ulaska
prednosti i nedostaci pdv15
Prednosti i nedostaci PDV
 • Nedostaci PDV u odnosu na porez na promet:
  • Primena PDV je komplikovanija i skuplja za Poresku upravu i obveznike
  • U trenutku uvođenja generiše jednokratni skok cena od nekoliko procenata
  • Nije moguće uvođenje na subcentralnom nivou u složenim državama
  • Regresivniji je od poreza na promet
poreska oslobo enja u pdv
Poreska oslobođenja u PDV
 • Poreska oslobođenje u PDV mogu biti
  • Poresko oslobođenje bez prava na povraćaj prethodno plaćanog poreza
  • Poresko oslobođenje sa pravom na povraćaj prethodno plaćanog poreza
   • Tehnički ovo se sprovodi kroz oporezivanje nultom stopom
 • Moguća je terminološka zbrka:
  • Obveznik (izvoznik) koji je oporezovan nultom stopom uz pravo na povraćaj je potpuno oslobođen plaćanja poreza – “oporezovani” je oslobođen
  • Obveznik koji je oslobođen plaćanja, bez prava na povraćaj PDV (apoteka), je samo delimično oslobođen PDV – “oslobođeni” je oprezovan
likvidnosni problemi pri uvo enju pdv
Likvidnosni problemi pri uvođenju PDV
 • Pri uvodjenju PDV mogući su likvidnosni problemi:
  • Neki obveznici imaju obavezu plaćanje PDV, pre nego što su naplatili isporučenu robu i usluge
   • Ovo posebno pogađa preduzeća koja nisu bila obveznici poreza na promet
  • Obveznici koji imaju pravo na povraćaj prethodnog PDV (izvoznici) relativno dugo kreditiraju državu – što uglavnom nije bio slučaj sa porezom na promet
 • Problemi se rešavaju
  • Odobravanjem vremenskog pomaka između nastanka obaveze plaćanja PDV i trenutka plaćanja
  • Preduzimanjem makroekonosmkih mera za poboljšanje likvidnosti privrede (npr. neki drugi porez se ukida u trenutku uvođenja PDV, primenom mera monetarne politike i dr.)
  • Skraćivanjem perioda za povraćaj PDV