slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
راهنمای تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوردر سال 1392 PowerPoint Presentation
Download Presentation
راهنمای تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوردر سال 1392

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 28
Download Presentation

راهنمای تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوردر سال 1392 - PowerPoint PPT Presentation

jennifer-stone
125 Views
Download Presentation

راهنمای تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوردر سال 1392

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. راهنمای تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوردر سال 1392

 2. منظور از مرکز تحقیقات، واحد حقوقی است که توسط شورای گسترش، نظارت و ارزشیابی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است

 3. پیرو دستورالعملمعاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع در خصوص کلیه شاخصها و مستندات در مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور امتیازات صرفا به مواردی تعلق می گیرند که در آن ها نام و عنوان کامل مرکز تحقیقاتی مطابق با دستورالعمل درج شده باشد • نام دانشگاه علوم پزشکی، نام مرکز تحقیقات University of Medical Sciences/ ، نام شهر ،سازمان Iran • Road Trauma Research Center . Guilan University of Medical Sciences ,Rasht ,Iran

 4. جدول نیروی انسانی هیئت علمی تمام وقت نیمه وقت غیر هیئت علمی پیمانی و یا رسمی قراردادی

 5. محور تولید و دانش • محور ظرفیت سازی • محور طرح های تحقیقاتی

 6. محور تولید و دانش • تالیف کتاب • مقالات ارائه شده در همایش های داخلی،ملی،بین المللی • Citation به نام مرکز در مقالات • Citation به مقالات مرکز در کتب مرجع • نوآوری ،اکتشاف ،اختراع ثبت شده ، بومی سازی فناوری • مقالات منتشر شده مرکز

 7. تالیف کتابیا گرد آوری • کتاب در راستای مرکز تحقیقات تروما جاده ای • دارای مصوبه شورای انتشارات دانشگاه • 1% مراجع نتیجه پژوهش های نویسنده (به ازای هر 1% پژوهش در مراجع 5 امتیاز تعلق می گیردبه گرد آوری کتاب نیز حداکثر 5 امتیاز تعلق می گیرد) • الزام نام و برچسب مرکز تحقیقات بر روی جلد و شناسنامه کتاب • در کتاب های تالیفی ارزیابی بر حسب اعتبار محتوا ،کیفیت و کمیت اثر و اعتبار ناشر صرفا برای موارد چاپ اول

 8. در صورتیکه یکی از فصول کتب مرجع و معتبر پزشکی مطابق با فهرست معاونت آموزشی وزارت مطبوع برای هر فصل 25 امتیاز تعلق می گیرد و اگر در فهرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت نباشد ولی مدارک مستدل باشد به ازای هر فصل 10 امتیاز تعلق می گیرد • درصورتیکه تمامی فصول یک کتاب مرجع توسط اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات و به نام مرکز تحقیقات به چاپ رسیده باشد حداکثر تا 100 امتیاز تعلق می گیرد • به ویراستاری کتاب توسط مراکزتحقیقات امتیازی تعلق نمی گیرد

 9. مقالات ارائه شده در همایش های داخلی • خلاصه مقالات داخلی که توسط اعضای مرکز ارائه یا چاپ شده باشد • ارائه مقاله بصورت پوستر و سخنرانی هر مورد 5/. امتیاز

 10. مقالات ارائه شده در کنگره های بین المللی • ارائه سخنرانی جامع به صورت سخنران مدعو هرمورد 6 امتیاز • ارائه مقاله به صورت سخنرانی هرمورد 3 امتیاز • ارائه مقاله به صورت سخنرانی که درISIبه صورت Proceedingایندکس شده باشد هر مورد 4 امتیاز • ارائه مقاله به صورت پوستر که درISIبه صورت Proceedingایندکس شده باشد هر مورد 3 امتیاز • ارائه مقاله به صورت سخنرانی که درISIبه صورت Abstract meeting ایندکس شده باشد هرمورد 3 امتیاز • ارائه مقاله به صورت پوستر که درISIبه صورت Abstract meeting ایندکس شده باشد هرمورد 2 امتیاز • ارائه مقاله به صورت پوستر هر مورد 0/5 امتیاز

 11. در ارزشیابی سال 1392 ، به خلاصه مقالاتی که از اول اپریل سال 2013 لغایت پایان مارس 2014 ارائه شده باشند،امتیاز تعلق می گیرد • هر یک از خلاصه مقالات ارائه شده از سوی مراکز تحقیقات تنها در یکی از گروههای هفتگانه فوق الذکر قابلیت ارائه وکسب امتیاز خواهد داشت.

 12. تعداد ارجاع به مقالات منتشر شده به نام مرکز • مبنا گزارش سایت Scopus • مقالات اصلی منتشره شده توسط مراکز تحقیقات می بایست به نام مرکز تحقیقات باشد • هر مورد ارجاع 2 امتیاز • ارجاع در مجلات دارای (ISI) Impact Factor 2+(Impact Factor مجله ضرب در 2)

 13. ارجاع به مقالات مرکز تحقيقات در کتب مرجع • ارجاع مقاله مرکز تحقیقات در کتب مرجع و معتبر منتشر شده در سال ارزشیابی • هر مورد ارجاع درکتب مرجع منتشر شده در سال ارزشیابی مطابق با فهرست معاونت آموزشی وزارت متبوع، 25 امتیاز تعلق می گیرد و در صورتی که کتاب مورد بررسی در فهرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت موجود نباشد ولی با ارائه مدارک مستدل مرجع بودن آن جهت کمیته ارزشیابی مسجل شود به هر ارجاع 10 امتیاز تعلق می گیرد • مواردیکه تمامی فصول یک کتاب مرجع توسط یک مرکز تحقیقات به چاپ رسیده باشد ارجاعات فصول کتاب مورد نظر پس از بررسی در کمیته تخصصی ارزشیابی حداکثر تا 100 امتیاز تعلق می گیرد

 14. نوآوري، اكتشاف، اختراع ثبت شده، بومي سازي فناوري • تکنولوژی جدید که بر مبنای طرح مصوب مرکز تحقیقات انجام شده و توسط مراجع معتبر و دارای صلاحیت به ثبت رسیده است.امتیاز این شاخص توسط کمیته ابداعات و اختراعات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت محاسبه و اعلام خواهد شد.

 15. مقالات منتشر شده توسط مرکز تحقيقات • مقالات ايندكس نشده منتشر شده در مجلات علمي پژوهشی خارجي و داخلي مصوب كميسيون نشريات وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به هر مقاله 5 امتیاز تعلق می گیرد • مقالات منتشر شده در مجلات ايندكس شده در نمايه نامه های معتبر علمی به امتیاز مقالات چاپ شده در مجلات علمی ایندکس شده در نمایه نامه بین المللی ISI دارای Impact factor دو برابرIF(2012)اضافه می شود • مقالات نویسنده دوم و بعد: معادل 70 درصد امتیاز محاسبه شده • در ارزشیابی سال 1392 به مقالاتی که از اول اپریل 2013 تا پایان مارس 2014 چاپ شده باشند، امتیاز تعلق میگیرد.

 16. در صورتیکه نام بیش از یک گروه از دانشکده قبل از نام مرکز تحقیقات آورده شود به این مقاله امتیاز تعلق نخواهدگرفت. • در ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی سال 1392 ، به مقالات منتشر شده در مجلات دوماهنامه MarchوAprilسال 2013 امتیاز تعلق خواهد گرفت • در مورد مقالاتی که بیش از یک نویسنده مسوول دارند تنها اولین نویسنده مسوول ملاک تصمیم گیری خواهد بود. • چنانچه نویسنده ای به عنوان نویسنده اول مقاله آدرس یکی از مرکز تحقیقات/ دانشگاه و همان نویسنده به عنوان نویسنده مسوول آدرس مرکز تحقیقاتی / دانشگاه دیگری را در مقاله ذکر کرده باشد، این مقاله ، به استناد آدرس دهی این نویسنده ، تنها به عنوان نویسنده اول محسوب خواهد شد و مورد دوم هیچ امتیازی را برای مرکز تحقیقات نخواهد داشت.

 17. مقالات منتج از پایان نامه عبارتست از مقال های که در متن آن به موضوع پایان نامه و این نکته که مقاله منتج از پایان نامه ... می باشد اشاره شده باشد. • ضروری است در متن مقاله به این موضوع که مقاله استخراج شده از پایان نامه تحقیقاتی مرکز می باشد اشاره شده باشد. قابل ذکر است این مقالات تنها یک بار امتیاز کسب می نمایند • الزامی است تمامی مرکز تحقیقاتی از ثبت مقالات با عناوین فارسی خودداری نمایند. بدیهی است به این مقالات امتیازی تعلق نخواهد گرفت

 18. محور ظرفیت سازی • برگزاري همايش بین المللی همایشی است که به نام مرکز تحقیقات به تصویب هیات وزیران رسیده باشد و حداقل 5 نفر از 3 کشور خارجی در آن مشارکت علمی داشته باشد. هر مورد برگزاری همایش بین المللی یا منطقه ای 100 امتیاز به همکاری مرکز تحقیقات در برگزاری همایش بین المللی امتیازی تعلق نمی گیرد

 19. برگزاري همايشهاي کشوری • همایشی است که در راستای لاین تحقیقاتی مرکز تحقیقات دارای امتیاز بازآموزی بوده و فراخوان آن به شکل کشوری صورت گرفته باشد • به ازای هر روز برگزاری 5 امتیاز ( حداکثر 6 روز 30 امتیاز ) • به همکاری مرکز تحقیقات در برگزاری همایش درصورتی که نام مرکز تحقیقات در کتابچه خلاصه مقالات یا پوستر ( فراخوان) ذکر شده باشد 50 % امتیاز تعلق می گیرد • در صورت مشارکت اجرایی یا مالی انجمنهای علمی در برگزاری همایش، امتیاز محاسبه شده در ضریب 1/25 ضرب خواهد گردید.

 20. كسب رتبه هاي برتر در جشنواره هاي رازي و خوارزمي • شامل معرفی محققین، نشریات و... مراکز تحقیقات اعم از حقیقی یا حقوقی در جشنواره های یاد شده میباشد لازم به ذکر است صرفا به مراکز تحقیقاتی حائز رتبه اول امتیاز تعلق می گیرد • کسب رتبه اول فرد حقیقی در هر گروه جشنواره 100 امتیاز • کسب رتبه دوم فرد حقیقی در هر گروه جشنواره 70 امتیاز • کسب رتبه سوم فرد حقیقی در هر گروه جشنواره 50 امتیاز • کسب رتبه برتر محقق جوان 50 امتیاز • مرکز تحقیقات حائز رتبه اول هر گروه در ارزشیابی مراکز 100 امتیاز

 21. با سازمانهای بين الملليCollaboration centerهمکاری رسمی مرکز به عنوان • به شروع همکاری در سال ارزشیابی 50 امتیاز و به ادامه آن در هرسال نصف امتیاز فوق تعلق میگیرد • منظور از سازمان بین المللی، کلیه سازمانهایUN از جملهWHO و0000می باشد

 22. محور طرح های تحقیقاتی • طرح هايي که بودجه آن از منابع خارج از کشور تامين شده باشد • طرحهای مصوب شورای پژوهشی (به همراه موافقتنامه ها) در سال ارزشیابی بوده که منجر به جذب بودجه جهت مراکز تحقیقات از منابع خارج از کشور شده باشد. قابل ذکر است جهت هرGrantمتناسب با بودجه جذب شده، امتیاز مجزا محاسبه می گردد. • امتیاز طرحهای فوق برحسب کل بودجه مصوب قید شده در قرارداد بوده که 5 امتیاز به ازاء هر 10 هزار دلار تعلق میگیرد

 23. جذب بودجه از سازمانهای دولتی و خصوصی داخل کشور • طرحهای مصوب شورای پژوهشی در سال ارزشیابی که حداقل 30 % از هزینه آن توسط شورای فناوری استان ، سایر سازمانهای دولتی ( بجز وزارت بهداشت در مورد مراکز تحقیقات وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی)، سازمانهای غیردولتی و یا خصوصی تامین اعتبار شده باشد (شامل طرحهای بند د ماده 45 قانون چهارم توسعه و وزارت بهداشت نیز می باشد و کل بودجه این طرحها در محاسبه منظور میگردد • امتیاز طرحهای فوق برحسب کل بودجه جذب شده مورد توافق بر اساس قرارداد، 3 امتیاز به ازاء هر 100 میلیون ریال می باشد.

 24. طرحهاي مداخله ای • طرحهای مصوب شورای پژوهشی که پایان یافته و نتایج آن در سال ارز شیابی منجر به تغییر در سیاستگزاری ، مدیریت و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی آموزشی، پژوهشی یا ارتقاء سلامت جامعه و یا ارائه محصولات ساخته شده در مراکز رشد، تولید درصنایع علوم پزشکی، فراوردههای دارویی یا محصولات ارائه شده در بازار شده باشد. • لازم به ذکر است طرحهای فوق شامل طرحهای پایان یافتهای میباشد که در قالب برنامه و یا قانون اجرایی و یا بصورت تولید انبوه (درخصوص فراورده های دارویی و یا تجهیزات) در سیستم مورد استفاده قرار گرفته است . درخصوص پروتکل های درمانی علاوه برموارد، ضروری است نتایج طرح دریکیاز مجله هایعلمی، پژوهشی منتشر شده باشد

 25. طرحهاي مصوب • طرح مصوب طرحی است که توسط شورای پژوهشی مراکز تحقیقاتی دارای ردیف مستقل بودجه، مرکز تحقیقاتی فاقد ردیف مستقل بودجه براساس تفویض اختیار شورای پژوهشی دانشگاه/سازمان و یا شورای پژوهشی دانشگاه/ سازمان در سال ارزشیابی تصویب شده و بودجه آن توسط مرکز تحقیقات/دانشگاه/سازمان و یا سازمانهای دیگر داخلی یا خارجی تامین شده باشد • طرحهای با عبارت " تصویب شد " در صورتجلسات شورای پژوهشی، بعنوان طرح مصوب منظور می شود • تکمیل این جدول جهت هر یک از مراکز تحقیقاتی به صورت مجزا الزامی می باشد. • بدیهی است هر یک ازطرحهای مصوب مرکز تحقیقات در یکی از سه نوع طرحهای توسعهای، کاربردی و پایه قابل محاسبه بوده و جمع جبری این سه نوع میبایست با تعداد طرحهای مصوب مرکز تحقیقاتی یکسان باشد.