یادگیری
Download
1 / 56

یادگیری بر پایه نمونه - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

یادگیری بر پایه نمونه. Instance Based Learning. Author : Saeed Shiry With little change by: Keyvanrad & Mitchell Ch. 8. Fall 1392. مقدمه. در روشهائی که تاکنون بررسی کردیم، سعی بر این بود که با استفاده از مثالهای آموزشی تابعی پیدا کنیم که بتواند توصیف کننده داده ها باشد .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'یادگیری بر پایه نمونه' - micheal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

یادگیریبرپایهنمونه

Instance Based Learning

Author : Saeed Shiry

With little change by: Keyvanrad

& Mitchell Ch. 8

Fall 1392


مقدمه

 • درروشهائیکهتاکنونبررسیکردیم،سعیبراینبودکهبااستفادهازمثالهایآموزشیتابعیپیداکنیمکهبتواندتوصیفکنندهدادههاباشد.

 • درروشیادگیری IBL بسادگیفقطمثالهاراذخیرهمیکنیموهرگونهتعمیمتامشاهدهمثالجدیدبهتعویقمیافتد. بههمیندلیلاینروشگاهیروشتنبلیا lazy همنامیدهمیشود.

 • بامشاهدهمثالهایجدیدرابطهآنبانمونههایذخیرهشدهبررسیشدهویکمقداربرایتابعهدفآننسبتدادهمیشود.

درروش IBL یکفرضیهعمومیمشخصبرایدادههابدستنخواهدآمدبلکهدستهبندیهرنمونهجدیدهنگاممشاهدهآنوبراساسنزدیکترینمثالهایذخیرهشده،انجامخواهدشد.


Instance-based Learning

Its very similar to a

Desktop!!


یکتفاوتاساسی

 • روش IBL برایهرنمونهجدید،تقریبجداگانهایازتابعهدفراایجادمیکند. اینتقریبفقطبههمسایگینمونهجدیدقابلاعمالبودهوهرگزنمیتواندبررویفضایتمامنمونههاعملکند.

 • کاربرداینروشهنگامیموثراستکهتابعهدفخیلیپیچیدهبودهولیدرعینحالقابلنمایشتوسطتوابعسادهترمحلیباشد.


Instance based learning
Instance-based Learning

When To Consider IBL

 • Instances map to points

 • Less than 20 attributes per instance

 • Lots of training data

  Advantages:

 • Training is very fast

 • Learn complex target functions

 • Don't lose information

  Disadvantages:

 • Slow at query time

 • Easily fooled by irrelevant attributes


مشخصهها

اینروشدارای 3 مشخصهاصلیاست:

 • تابعشباهت:

  مشخصمیکندکهدونمونهچقدرنزدیکبههمهستند.انتخاباینتابعمیتواندبسیارمشکلباشد. مثلاچگونهمیتوانشباهترنگموی 2 نفررابیاننمود؟

 • انتخابنمونههابرایذخیره:

  دراینالگوریتمسعیمیشودنمونههائیذخیرهشوندکهعمومیترباشند.تشخیصاینکهآیایکنمونهعمومیتداردیاخیر،میتواندکارمشکلیباشد.

 • تابعدستهبندیکننده:

  تابعیاستکهبامشاهدهیکمثالدستهبندیآنراتعیینمیکند.


مشکلات

 • دستهبندیدادهجدیدمیتواندبسیارپرهزینهباشد. زیرادرمرحلهآموزشعملیصورتنمی پذیردوتمامیمحاسباتدرهنگامدستهبندیانجاممیگردند.

 • ازاینروبرایکاهشزماندستهبندیازتکنیکهایایندکساستفادهمیشود.

  • مثل روش درخت باینری

 • دراغلبروشهای IBL برایبازخوانیمثالهایمشابهازحافظهازتمامیویژگیهایموجوداستفادهمیشود. بنابرایناگرتابعهدففقطبهبرخیازویژگیهابستگیداشتهباشد،مثالهائیکهواقعامشابههستندممکناستبسیارازیکدیگردورشوند.


مثالیازکاربردها

Image Scene Classification

برایهرتصویربااستفادهازمقادیرپیکسلهایآنیک signature محاسبهشدهوازآنبرایمقایسهتصویرورودیباتصاویرموجوددردیتابیساستفادهمیشود.


مثالیازکاربردها

 • image size: 82x100 pixels

 • 5NN is used for prediction

 • error rate is about 9.5%

 • 5NN performs best among LVQ, CART, NN, … .


روشهایمختلف

 • K-Nearest Neighbor (KNN)

  • Discrete Target Functions

  • Continuous Target Functions

  • Distance Weighted

 • Locally Weighted Regression

 • Radial Basis Function Networks

 • Case-Based Reasoning

 • General Regression Neural Networks


 • K nearest neighbor learning k nn
  K-Nearest Neighbor Learning (k-NN)

  • k-NN سادهترینومتداولترینروشبرپایهیادگیرینمونهاست.

  • دراینروشفرضمیشودکهتمامنمونههانقاطیدرفضای n بعدیحقیقیهستندوهمسایههابرمبنایفواصلاقلیدسیاستانداردتعیینمیشوند.

  • مرادازkتعدادهمسایههایدرنظرگرفتهشدهاست.


  فاصلهاقلیدسی

  • اگریکمثالدلخواهرابصورتیکبردارویژگینمایشدهیم:

  • فاصلهبیندومثال xiو xjبصورتزیرتعریفمیشود:


  الگوریتمk-NN برایتابعهدفگسسته

  براییکتابعهدفگسستهبصورت

  الگوریتمk-NN بصورتزیراست:

  الگوریتمیادگیری

  • هرمثالآموزشی<x , f(x) >رابهلیستtraining_examplesاضافهکنید.

   الگوریتمدستهبندی:

  • براینمونهموردبررسی : xq

   • نزدیکتریننمونههائیاز training_examplesبهآنرابا x1 … xkنمایشدهید.

   • مقدارزیررامحاسبهنمودهوبرگردانید.


  -

  -

  +

  -

  ·

  +

  Xq

  -

  +

  +

  -

  مثال

  • اگر k=1 انتخابشودالگوریتم 1-NN مقدارنزدیکتریننمونهبه xqراانتخابخواهدنمود.برایمقادیربزرگتر k متداولترینمقداربین k همسایهنزدیکانتخابخواهدشد.

  دراینمثالxqدرحالت 1-NN مثبتوبرای 5-NN منفیخواهدبود.


  فضایفرضیه

  ماهیتفضایفرضیهضمنیدرنظرگرفتهشدهتوسطالگوریتم k-NN چیست؟

  • اگرچهاینالگوریتمهرگزفرضیهعمومیمشخصیایجادنمیکند،بااینوجودممکناستسطحتصمیمالقاشدهتوسطالگوریتمبراییکفضایدوبعدیرابصورتترکیبیازچندوجهیهانشاندادکههرچندوجهیمجموعهایازنقاطیرا کهتوسطآندستهبندیخواهندشدمشخصمینماید.

  • نقاطخارجچندوجهینقاطیخواهندبودکهتوسطسایرچندوجهیهادستهبندیخواهندشد.

  • ایننوعنمودار Voronoi diagramخواندهمیشوند.


  Voronoi diagram
  Voronoi diagram

  query point qf

  nearest neighbor qi

  مثال 1

  مثال 2


  بایاساستقرا

  • بایاساستقراالگوریتم k-NN رامیتوانبصورتزیردرنظرگرفت:

  دستهبندییکنمونهمشابهدستهنمونههایدیگریخواهدبودکهدرنزدیکیآنقراردارند


  الگوریتمk-NN برایتابعهدفپیوسته

  • الگوریتم k-NN رامیتواندبسادگیبرایتوابعهدفپیوستهنیزاستفادهنمود.دراینحالتبجایانتخابمتداولترینمقدارموجوددرهمسایگیمقدارمیانگین k مثالهمسایهمحاسبهمیشود.

  • درنتیجهدرخطآخرالگوریتمازرابطهزیراستفادهمیشود:


  k-NN برایتابعهدفپیوسته

  1-nearest neighbor

  3-nearest neighbor


  one

  two

  three

  six

  five

  four

  Eight ?

  seven

  مثال

  برخی از این نقاشی ها طبق جدول بعد متعلق به نقاشی به نام Mondrian هستند. مشخص کنید که آیا نقاشی هشتم نیز به وی تعلق دارد؟


  Training data
  Training data

  Test instance


  نرمالیزهکردندادههایآموزشی

  یکراهنرمالیزهکردندادهآموزشیar(x)بهa´r(x)عبارتاستاز  Distances of test instance from training data
  Distances of test instance from training data

  Classification

  1-NN Yes

  3-NN Yes

  5-NN No

  7-NN No


  Distance weighted k nn
  Distance-weighted k-NN

  میتوانعملکرداینالگوریتمرابادرنظرگرفتنوزنیبرایهریکاز k مثالهمسایگیبهترنمود.اینوزنبراساسفاصلهنمونههاتانمونهموردبررسیاعمالمیشودومعمولابافاصلهنمونههارابطهمعکوسدارد.

  • درحالتگسسته:

  • درحالتپیوسته

   درصورتاعمالوزناینامکانوجودخواهدداشتکهبهجای k نمونههمسایهازتمامینمونههابرایدستهبندیاستفادهکنیم.امااینانتخابباعثکندشدنعملدستهبندیخواهدشد.


  نکاتیدرموردالگوریتم k-NN

  • الگوریتم Distance-weighted k-NN بطورموثریدرمسائلعملیمختلفیبرایاستنتاجاستقرائیبکاررفتهاست.

  • اینروشنسبتبهنویزمقاومبودهودرمواردیکهدادهآموزشیزیادیموجودباشدبسیارکاراست.


  The curse of dimensionality
  The curse of dimensionality

  • ازانجائیکهبرایمحاسبهفاصلهازتمامیویژگیهااستفادهمیشوداینامکانوجودداردکهحتیویژگیهاینامرتبطدرامردستهبندیمورداستفادهقرارگیرند. اینامربرخلافروشهائیمثلدرختتصمیماستکهدرآنسعیمیشدتافقطازویژگیهایمرتبطاستفادهشود.

  • برایمثالفرضکنیدکههرنمونهبا 20 ویژگیمشخصشوندکهازمیانآنانفقط 2 ویژگیبرایدستهبندیکافیباشنددراینصورتممکناستنمونههایذخیرهشدهایکهدرایندوویژگیمشابههستندبسیارازهمفاصلهداشتهباشند. دراینصورتمعیارفاصلهمورداستفادهدر k-NN میتواندبسیارگمراهکنندهباشد.

  • اینمسئله curse of dimensionality نامیدهمیشود.


  Cross validation
  Cross-validation

  • یکراهحلاینمشکلاستفادهازوزنبیشتربرایویژگیهایمرتبطاست.اینامرمشابهتغییرمقیاسمحورهاست:محورویژگیهایمرتبطکوتاهترومحورویژگیهاینامرتبططولانیترمیشوند.

  • برایتعیینوزنویژگیهامیتوانازروشcross-validationاستفادهنمود:

   • مجموعهایازدادههابهعنواندادههایآموزشیانتخابمیشوند.

   • مقادیرz1,…,znبعنوانضرایبیکهبایددرهرمحورضربشوندانتخابمیگردند.اینانتخاببنحویاستکهخطایدستهبندیدرباقیماندهمثالهاکاهشیابد.

   • میتوانباقراردادنzj=0 اثریکویژگیرابکلیحذفنمود.


  Indexing
  Indexing

  ازآنجائیکهدرروشK-NN دستهبندیمثالهاتازمانبرخوردباآنمثالبهتعویقمیافتداستفادهاز Indexing برایمرتبکردنمثالهایآموزشیمیتواند بطورچشمگیریکارائیالگوریتم راافزایشدهد.

  روشkd-tree(k-dimensional tree) یکروشبرایایندکسکردناستکهدرآننمونههادرسطح یکدرختذخیرهشدهونمونههاینزدیکبههمدرهمانگرهویاگرههاینزدیکبههمذخیرهمیشوند.


  ویژگیهای یادگیری نمونه

  • مزایا:

   • میتواندتوابعپیچیدهرامدلکند

   • اطلاعاتموجوددرمثالهایآموزشیازبیننمیرود

   • میتواندازنمایشسمبلیکنمونههااستفادهکند (در روش case-based reasoning)

  • معایب:

   • بازدهالگوریتمهنگامانجامدستهبندیکماست

   • تعیینیکتابعفاصلهمناسبمشکلاست

   • ویژگیهاینامرتبطتاثیرمنفیدرمعیارفاصلهدارند

   • ممکناستبهحافظهبسیارزیادینیازداشتهباشد


  لغت نامه استفاده شده در منابع دیگر

  • : regressionعبارتاستازتقریبیکتابعبامقدارحقیقی

  • : Residual عبارتاستازمقدارخطایحاصلازتقریبتابع

  • :Kernel Function عبارتاستازتابعیکهبااستفادهازفاصلهمقداروزنهایمثالهایآموزشیرامعینمیکند.


  Kernel
  توابع دیگر Kernel

  • معمولابافاصلهرابطهمعکوسدارندتانقاطنزدیکتروزنبیشتریبگیرند.

  • K(d(xi,xq))

   • 1/d2

   • e-d

   • 1/(1+d)


  Kernel1
  توابع دیگر Kernel

  K(d(xq,xi)) =

  exp(-(d(xq,xi)/0)2)

  K(d(xq,xi)) =

  1/ d(xq,xi)2

  K(d(xq,xi)) =

  1/(d0+d(xq,xi))2


  Locally weighted regression
  Locally Weighted Regression دیگر

  • الگوریتم LWR تعمیمیبرالگوریتم K-NN استکهتقریبصریحیازتابع f حولناحیهمحلیدربرگیرندهنمونهموردبررسی xq بدستمیدهد.

  • اینتقریبمحلیبااستفادهازمثالهاینزدیکهمویامثالهای distance-weightedانجاممیشود.

  • اینتابعممکناستیکتابعخطی،درجهدوویایکشبکهعصبیباشد.

   دلیلنامگذاری:

   • :local ازمثالهاینزدیکنمونهموردبررسیاستفادهمیکند

   • :Weighted اثرهرمثالآموزشیبادرنظرگرفتنفاصلهآنمنظورمیشود

   • :Regressionبرایتقریبیکتابعبامقدارحقیقیبکارمیرود


  f1 (simple regression) دیگر

  Locally-weighted regression

  f2

  Locally-weighted regression

  f3

  Locally-weighted regression

  f4

  Training data

  Predicted value using simple regression

  Predicted value using locally weighted (piece-wise) regression


  Locally weighted linear regression
  Locally Weighted Linear Regression دیگر

  • اینروشازیکتابعخطیبرایتقریبتابعهدفدرنزدیکیمثالموردبررسیاستفادهمیکند:

  • اینتابعمشابهتابعمورداستفادهدرفصل 4 برایمحاسبهوزنهاییکشبکهعصبیاستکهدرآنوزنهاطوریانتخابمیشدندکهمقدارخطایزیرحداقلگردد:

  • کهبرایاینکارازقانونآموزش gradient descent استفادهمیشد.


  رابطه دیگرمحلی؟

  • قانوندلتایکپروسیجرتقریبکلیاستدرحالیکهدرروش nearest neighbor بهدنبالیکرابطهبرایتقریبمحلیهستیم.

  • سوال: چگونهمیتوانبااستفادهازرابطهکلیقانوندلتارابطهمحلیموردنظررابدستآوریم؟


  استفاده دیگرازخطایمحلی

  • بهنظرمیرسدکهسادهترینراه، تعریفمجددرابطهخطاستبنحویکهبامثالهایمحلیآموزشیتطبیقنماید.

  • اینکاررابهسهروشمیتوانانجامداد:

  -1 استفادهاز k مثالهمسایگی

  -2 استفادهازتمامیمثالهاباتخصیصیکمقداروزنیبهآنها

  -3 ترکیبیازروشهای 1 و2


  قانون دیگرتغییروزنها

  • درانتخابهایفوق

  • E1فاصلهرادرنظرنمیگیرد

  • E2 جالبترازهمهبودهامامحاسبهآنپرهزینهاست

  • E3 یکانتخاببینابیناست

  • باانتخاب E3 میتوان قانوندلتارابراییادگیریوزنهابصورتزیرنوشت:


  انتخاب دیگرمقدار k

  • اگر k خیلیکوچکباشد،نسبتبهنویزحساسخواهدبود

  • اگر K خیلیبزرگباشدممکناستیکهمسایگینقاطیازسایرکلاسهارانیزدربربگیرد.

  • Large k:

   • less sensitive to noise (particularly class noise)

   • better probability estimates for discrete classes

   • larger training sets allow larger values of k

  • Small k:

   • captures fine structure of space better

   • may be necessary with small training sets

  • Balance must be struck between large and small k


  Radial basis functions
  Radial Basis Functions دیگر

  • روشیبرایتقریبتوابعاست.

  • یادگیریبا RBF ارتباطنزدیکیباشبکههایعصبیمصنوعیو Distance-weighted regression دارد.

  • دراینروشفرضیهیادگرفتهشدهبصورتزیرمیباشد:

  • دراینروشازتعداد k تابعکرنلبرایتقریبتابعاستفادهمیشود .تابعکرنلمعمولابصورتیکتابعگاوسیانتخابمیشود:


  Radial basis functions1
  Radial Basis Functions دیگر

  • نشاندادهشدهاستکهدرصورتیکهتعدادکافیتابعکرنلگاوسیانتخابشوند،بااستفادهاز RBF میتوانهرتابعیراباخطاینسبتاکمیتقریبزد.

  • رابطهفوقرامیتوانبهیکشبکهعصبیدولایهتشبیهنمودکه

   • لایهاولمقادیرکرنلهاو

   • لایهدوممجموعآنهارامحاسبهمینماید.

  f(x)

  W0

  wk

  w1

  w2

  1

  K1

  K2

  Kk

  x1 x2 x3 xn


  آموزش دیگر RBF

  درصورتداشتنمجموعهایازمثالهایآموزشی،آموزش RBF دردومرحلهصورتمیگیرد:

  • تعدادتوابعکرنلانتخابمیشود.بعبارتدیگرباانتخابمقداریبرای ,Kمقادیر xu , s2uبرایهرتابعکرنلتعیینمیگردد.

  • وزنهایشبکهطوریانتخابمیشوندکهشبکهبادادههایآموزشیمنطبقگردد.اینکاربااستفادهازرابطهخطایکلیزیرانجاممیشود


  نحوه دیگرانتخابتعدادواحدهایمخفی

  • بازاهرمثالآموزشی<xi,f(xi)> یککرنلگاوسیتخصیصدادهمیشود.

   • اینتابعبهمرکزیت xi بودهوبرایتمامیآنهامقداریکسانs2درنظرگرفتهمیشود.

   • شبکه RBF طوریآموزشدادهمیشودکهبتواندتقریبیکلیبرایتابعهدفپیداکند.توجهشودکههرمثالآموزشیفقطمیتوانددرهمسایگی xi تابعتقریبزدهشدهراتحتتاثیرقراردهد.

   • وزنهاطوریمحاسبهمیشوندکهبازاهرمثالآموزشی<xi,f(xi)> درخروجیشبکه رابطه f’(x)=f(x) برقرارباشد.بدینترتیبشبکه RBF بطورکاملبامثالهایآموزشیانطباقخواهدداشت.


  K2 دیگر

  K1

  نحوهانتخابتعدادواحدهایمخفی

  • دراینروشتعدادتابعکرنلانتخابشدهکمترازتعدادمثالهاست.

   • اینروشبازدهیبیشتریازروشقبلیدارد.

   • مرکزکرنلهارامیتوانبصورتیکنواختانتخابنمود.

   • درحالتیکهتوزیعنمونههاغیریکنواختباشندمیتوانتوزیعکرنلهاراهمبصورتمشابهیانتخابنمود.

   • یکراهدیگرکلاسترینگنمونههاوتخصیصیککرنلبههرکلاستراست.


  ویژگی دیگرهایشبکه RBF

  • آموزشاینشبکههاآسانترازشبکههایعصبیمعمولیاستکهازروش Back Propagation استفادهمیکنند.

  • اینشبکهیکتقریبکلیازتابعرابااستفادهازمجموعتقریباتمحلیمحاسبهمیکند.  Case based reasoning1
  Case Based Reasoning دیگر

  سهخاصیتاصلیسیستمهاییادگیریبرپایهنمونه:

  • روشهاییادگیریتنبلیهستندکهعملتعمیمتامشاهدهنمونهجدیدبهتعویقمیافتد

  • برایدستهبندینمونهجدیدازمثالهایمشابهاستفادهمیشود

  • نمونههاتوسطنقاطیبامقادیرحقیقیدرفضای n بعدینشاندادهمیشوند

  روشیادگیریCBR ازدوویژگیاولتبعیتمیکنددرحالیکهبراینمایشنمونههاازروشسمبلیکاستفادهمینماید. بههمیندلیلبدستآوردننمونههایمشابهمشکلتراست


  مسائلی دیگرراکهبهشیوه CBR حلمیکنیم

  CBR مشابهروشیاستکهآدمیبرایحلبرخیازمسائلبکارمیبرد .نظیر:

  • پزشکی:

   اغلبپزشکاننمونههایقبلیبیمارانرابخاطرسپردهودرمواجههبابیمارانجدیدازتجربهگذشتهسودمیبرند.

  • حقوق:

   قضاوتدرکشورهائیمثلامریکاوانگلستانبراساساختلافاتگذشتهورایهائیکهبرایآنهاصادرشدهاستانجاممیشود.

  • بنگاهمسکن:

   معمولاقیمتخانههابراساسخانههایمشابهیکهاخیرافروشرفتهاندتعیینمیگردند.


  اجزا دیگرسیستم CBR

  • Case-base

   • یکدیتابیسازمثالهایقبلی

  • Retrieval of relevant cases

   • استفادهازایندکسبرایمثالهایموجوددردیتابیس

   • قابلیتتطبیقباشبیهترینمثالها

   • بدستآوردنراهحلبااستفادهازمثالهایمشابه

  • Adaptation of solution

   • تغییردادنراهحلبنحویکهاختلافبینمثالموردبررسیونمونههایپیداشدهدردیتابیسرادرنظربگیرد.


  Solution دیگر

  CBR Solving Problems

  Review

  Retain

  Database

  Adapt

  Retrieve

  Similar

  New

  Problem


  مثالی دیگراز :CBR تعییننرخمسکن

  Test instance


  چگونگی دیگرایجادقوانین

  • مثالهائیراپیدامیکنیمکهتاحدزیادیشبیههمباشند

   • case 1 and case 2

   • قانون: R1 اگرتعدادrecep-roomsاز 2 به 1 تغییرکندقیمترا £5,000کاهشدهید.

   • case 3 and case 4

   • قانون: R2 اگرTypeازsemiبهterracedتغییرکندقیمترا £7,000کاهشدهید.


  انطباق دیگر

  • مثالموردبررسیرابامثالهایذخیرهشدهمقایسهکردهومواردانطباقرامشخصمیکنیم:

   • matches(5,1) = 3

   • matches(5,2) = 3

   • matches(5,3) = 2

   • matches(5,4) = 1

  • Estimate price of case 5 is £25,000


  Adaptation
  Adaptation دیگر

  • قانون 2 معکوسمیشود:

   • قانون: R2 اگرTypeازsemiبهterracedتغییرکندقیمترا £7,000افزایشدهید.

  • اعمالقانونمعکوس

   • پیشبینیجدیدازقیمتمسکنموردنظر £32,000 است


  یادگیری دیگر

  • بدینترتیبیکcase جدیدویکقیمتجدیدتخمینزدهشدهاست.

   • دراینمرحلهچیزیبهدیتابیساضافهنمیشود.

  • اگردرآیندهاینخانهبهقیمت £35,000 فروشبروداینموردبهعنوانیکcase جدیداضاقهشدهویکقانونجدیدهماضافهمیشود

   • اگراز 8 به 7 تغییرکندقیمترابهمیزان £3,000 اضافهمیشود.


  ad