1 / 28

Upravljanje financijama Napredna razina

Upravljanje financijama Napredna razina. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

jenna
Download Presentation

Upravljanje financijama Napredna razina

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Upravljanje financijamaNapredna razina This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 2. REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama Razina: Napredna Područje : Upravljanje financijama Tijekom ovog tečaja poboljšat ćete svoje vještine u izradi proračuna, računovodstvu i izvještavanju; kako u financijskom tako i u ne financijskom izvještavanju koje uključuje i aspekt održivosti i društvene odgovornosti, što danas ima rastuću važnost u volonterstvu. Nadalje, upoznati ćete neke napredne tehnike za prikupljanje sredstava koje mogu povećati financijsku sposobnost vaše organizacije.

 3. Module 1Izrada proračuna Sudjelovanje projektnih partnera u procesu izrade proračuna Proračun projekta je dokument koji otkriva „pravu strategiju“organizacije za postizanje određenih ciljeva, unatoč onomu što je zapisano u planu rada ili drugoj projektnoj dokumentaciji. Zapravo, proračun je opipljiv izraz pravih prioriteta udruge.Proračun projekta određuje resurse potrebne za ostvarivanje postavljenih ciljeva unutar zadanog roka. REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama Modul 1: Izrada proračuna

 4. Proračun projekta bi se trebao napraviti tek nakon što se odrede svi ostali elementi projekta: rezultati (kvalitativno i kvantitativno); trajanje, struktura poslova; uloge i odgovornosti različitih dionika. Svi ovi elementi utječu na izradu pravilnog proračuna. Identifikacija partnera obično ide ruku pod ruku s određivanjem projekta tijekom sastanka zaposlenika i volontera.  S potencijalnim partnerima koje bi mogli uključiti u projekt treba uspostaviti kontakt i dosta prije roka za podnošenje projektnih prijedloga, da bi im dali dovoljno vremena da razmisle o prednostima i obvezama predložene suradnje i da bi mogli s članovima svoje organizacije razgovarati o detaljima prijedloga. Odgovornosti i zadaci dodijeljeni svakom partneru trebaju biti jasno formulirani u planu i u proračunu projekta. REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama Modul 1: Izrada proračuna

 5. Sudjelovanje zainteresiranih strana (dionika) u godišnjem i višegodišnjem planiranju Termin “zainteresirana strana” ili "dionik" podrazumijeva grupu ili pojedinca koji mogu utjecati na projekt ili na čije interese završetak projekta može pozitivno ili negativno utjecati. Tipični dionici ili zainteresirane strane uključeni u neprofitne organizacije su: članovi organizacije, volonteri, suradnici, donatori, korisnici, obitelji, javna uprava, lokalna zajednica, ostale organizacije, itd. Sudjelovanje dionika u osmišljavanju i izradi godišnjih i višegodišnjih planova može se odvijati kroz: • Sastanke s dionicima • Prikupljanje podataka putem upitnika Uključivanje dionika u planiranje budućih aktivnosti može biti strukturirano, na primjer, po uzoru na metotologiju “Fokus grupe”, na sljedeći način: Sudjelovanje u procesu razrade jednogodišnjih i višegodišnjih planova Analiza potreba Zajedničke smjernice Definiranje programa REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama Moduloe1: Izrada proračuna

 6. REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama Modul 2: Računovodstvo i knjigovodstvo Module 2 Računovodstvo i knjigovodstvo Računovodstveni proces Računovodstveni proces podrazumijeva niz aktivnosti koje počinju s evidentiranjem neke transakcije i završava sa zatvaranjem računovodstvenih knjiga. Budući da se taj proces ponavlja u svakom izvještajnom razdoblju, naziva se obračunski ciklus i sastoji se od nekoliko važnih koraka opisanih u nastavku.

 7. REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama Module 2: Računovodstvo i knjigovodstvo Dio 1: koraci koji se izvode tijekom obračunskog razdoblja, počevši od nastanka transakcije 1.1 Identifikacija transakcije ili neke druge promjene. 1.2 Priprema izvornih dokumenata za transakciju, kao što su fakture ili potvrde o plaći. 1.3 Analizira i klasifikacija transakcije 1.4 Knjiženje transakcija unošenjem u osnovni račun (konto) 1.5 Knjiženje unosa iz dnevnika u glavnu knjigu

 8. REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama Module 2: Računovodstvo i knjigovodstvo • Dio 2: koraci koji se izvode na kraju obračunskog razdoblja: • 2.1 Napravite probnu bilancu kako bi ste bili sigurni da je iznos dugovanje jednak iznosu potraživanja. • 2.2 Ispravite sve nepodudarnosti u probnoj bilanci • 2.3 Poravnajte uknjižene stavke za dospjele, odgođene i predviđene iznose • 2.4 Naknadno uskladite knjiženja u glavnoj knjizi i napravite usklađenu probnu bilancu.

 9. REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama • 2.5 Napravite finanacijski izvještaj • Izvještaj o dobiti (već naveden kao “Izvještaj o aktivnostima): izrađen prema prihodima, rashodima, dobicima i gubicima. • Završni račun (bilanca): (“Izvještaj o financijskom stanju”): izrađen na osnovi imovinskog stanja, obveza i veličine temeljnog kapitala. • Izvještaj o tijeku novca: izravno ili neizravno izveden iz drugih financijskih izvještaja. • 2.6 Napravite završna knjiženja u dnevniku s čime zatvarate privremene račune kao što su prihodi, rashodi, dobici i gubici. • 2.7 Upišite završna knjiženja u glavnu knjigu. • 2.8 Izradite probnu bilancu nakon završnih knjiženja da biste provjerili je li iznos potraživanja jednak dugovanju • 2.9 Stornirajte knjiženja u dnevniku (neobavezno) • . Module 2: Računovodstvo i knjigovodstvo

 10. REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama Društveno računovodstvo (poznato i kao društveno i ekološko računovodstvo, društveno izvještavanje, društveno odgovorno izvještavanje, nefinancijsko izvještavanje ili računovodstvo) Module 2: Računovodstvo i knjigovodstvo • Najveća razlika između društvenog i ekonomsko-financijskog računovodstva je u onome na što su usmjereni: s aspekta upravljanja organizacijom, društveno računovodstvo je odgovorno za ono što smatra relevantnim s etičkog i društvenog aspekta. Obično je teško u izvještaju na kraju godine točno navesti o kojim etičko-društvenim događajima i činjenicama organizacija nije vodila primjerenu brigu tijekom godine. • Vrlo je važno da udruge razviju dobar sustav za obavještavanje o društvenim događajima i činjenicama koje se pojave u računovodstvu s vremena na vrijeme. Društveni indikatori daju zgusnute informacije o događajima i činjenicama promatranim iz različitih perspektiva: stvaranja i raspodjele društvenih vrijednosti, etike, dobročinstva, okoliša itd. Pokazatelji moraju biti: • Značajni, relevantni za vrstu i dionike udruge • Zajednički skupini i članovima udruge • Mjerljivi, tj. moguće ih je kvantificirati • Standardizirani, prostorno i vremenski usporedivi • Jedno od osnovnih načela korporacujskog sustava izvještavanja je načelo da se izvještaji pišu brojkama, ne samo riječima.

 11. REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama • Module 3Financijsko izvještavanje • Analiza financijskog izvještaja: ekonomski i financijski pokazatelji • Izraz analiza financijskog izvještaja podrazumijeva analizu operativnih rezultata poslovanja udruge kroz analizu bilance i drugih računovodstvenih podatka , da bi se osigurala i povećala • kontrola proračuna udruge. • Ekonomska i financijska analiza upravljanja proizašla iz financijskog izvještaja sastoji se od sljedećih koraka: • Istraživanja podataka iz financijskog izvještaja i drugih, za analizu relevantnih računovodstvenih informacija; podaci se mogu uzeti iz dokumenata udruge (financijski izvještaj, službeni dokumenti, akti) i vanjskih izvora ; • 2. Pregled bilance i vrednovanje kriterija koji su se koristili za njenu izradu; Module 3: Financijsko izvještavanje

 12. REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama • 3. Reklasifikacija podataka iz izvještaja o aktivnoj imovini i obvezama i izvještaja o dobiti i gubicima prema specifičnim kriterijima, što pridonosi ciljevima financijske analize. Reklasifikacija podataka omogućuje udruzi da još jednom razradi i predstavi bilancu pomoću niza shema vrlo korisnih za ekonomske i financijske analize. • 4. Izračun indeksa - vode do srži financijske analize. Dva su tipa indeksa, koriste se naizmjenično ili se kombiniraju: • Tehnika izračuna kvocijenta pozicije, izračunom i usporedbom omjera aritmetičkih sredine iznosa bilanci, proučava se gospodarska situacija organizacije; • Tehnika praćenja tijeka novca, koja financijsku dinamiku prikazuje pomoću “odbitaka”. • 5. Pravilna interpretacija navedenih koeficijenata • . Module 3: Financijsko izvještavanje

 13. REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama • Neki ekonomski i financijski pokazatelji potrebni za komparativnu analizu počevši od predviđanja na početku razdoblja koje se analizira. Sljedeći pokazatelji sažeto opisuju: • Stupanj ovisnosti o određenom sponzoru i/ili ograničenom broju sponzora; • Postotak sredstava koji se podiže i koristi tijekom obračunskog razdoblja; • Incidenciju troškova nužnih za upravljanje i aktivnosti na tom području; • Učinkovitost aktivnosti za prikupljanje sredstava; • Učinkovitost mogućih dodatnih aktivnosti; • Postojanje opće potpore za podmirenje troškova; • Ekonomsko-financijski indikatori: • Stupanj ovisnosti o institucionalnim tijelima: (%) prihod od institucionalnih tijela/ukupni prihod • Stupanj ovisnosti o javnim korporacijama: (%) prihod od javnih poduzeća/ukupan prihod • Stupanj ovisnosti o privatnim korporacijama: (%) prihodi od privatnih korporacija/ukupan prihod • Stupanj ovisnosti o jednoj privatnoj korporaciji: (%) prihod od jedne privatne korporacije/ukupan prihod • Postotak iskorištenosti prikupljenih sredstava: (%) iskorištena sredstava /prikupljena sredstva • Stupanj iskorištenih sredstava za ključne aktivnosti: (%) troškovi ključnih aktivnosti/ukupni troškovi • Postotak troškova potrošenih za prikupljanje sredstava: (%) troškovi aktivnosti za prikupljanje sredstava/ ukupni troškovi • Postotak troškova za aktivnosti pribavljanja opće podrške: (%) troškovi aktivnosti opće podrške/ ukupni troškovi Module 3: Financijsko izvještavanje

 14. REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama Module 3: Financijsko izvještavanje Društveno izvještavanje (također, poznato kao izvještavanje o održivosti, socijalno i ekonomsko izvještavanje, društveno izvještavanje, društveno odgovorno izvještavanje, nefinancijsko izvještavanje) Posljednjih godina neprofitne organizacije su, osim na financijska izvješća, sve više usmjeravaju prema drugim aspektima procjene uspješnosti svog rada, kao što su odgovornost i održivost. U etici i upravljanju, odgovornost ima neupitnu vrijednost, obvezujuća je pa se od upravitelja očekuje polaganje računa. Kao aspekt upravljanja, središnja je tema rasprava o problemima u javnom sektoru, neprofitnom i privatnom (korporacijskom) svijetu. Odgovornost je prihvaćanje i pretpostavka preuzimanja odgovornosti za djelovanje, proizvode, odluke i politiku, uključujući administraciju, upravljanje i provedbu aktivnosti a obuhvaća i obvezu izvještavanja, objašnjavanja i prihvaćanja odgovornosti za posljedice.

 15. REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama • Izjave o društvenoj održivosti – da bi postale inovativno oruđe, sposobno služiti funkciji odgovornosti i da bi postiglo značajnu upravljačku i komunikcijsku ulogu - mora biti rezultat dobro strukturiranog procesa u koji je uključen velik broj tema i/ili osoba, • U nastavku je navedena tipična struktura procesa izvještavanja, koja se sastoji od šest koraka: • Priprema i planiranje • Analiza i oblikovanje • Prikupljanje podataka • Izrada i validacija • Komunikacija • Prilagođavanje Module 3: Financijsko izvještavanje

 16. REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama Module 3: Financijsko izvještavanje • Tipična struktura i sadržaj izvještaja o društvenoj održivosti • Prezentacija i metodološke bilješke • Identitet; • Vlada i ljudski resursi; • Ekonomski i financijski resursi i nasljeđe; • Ostvarenje poslanstva; • Instrumentalizacija aktivnosti, • Ostala pitanja značajna za dionike.

 17. REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama Module 4 Prikupljanje sredstava Profitno i neprofitno: korporacijska strategija Module 4: Prikupljanje sredstava • Mnoge tvrtke doniraju neprofitne organizacije na različite načine. Donacije poslovnog sektora imaju vrlo važnu ulogu u cjelokupnim programa prikupljanja sredstava. • Prije potrage za suradnicima iz svijeta profita, volonterske organizacije bi trebale: • ODREDITI PRAVILA • S kojim tvrtkama želimo surađivati? • S kojim tvrtkama moramo biti oprezni? • Kakvo je javno mišljenje o tim tvrtkama, te kako postupaju sa • sa zaposlenicima? • S kojim tvrtkama bismo rado surađivali? • 2. RAZUMJETI POSLOVNE MEHANIZME • Cilj svake tvrtke je ostvariti profit • Obično tvrtke ne doniraju sredstva za općenite svrhe • Tvrtke žele donacijama poboljšati svoju sliku u javnosti. • 3. GOVORITI NJIHOVIM JEZIKOM • 4. UVIJEK NAPRAVITI UGOVOR O SURADNJI

 18. REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama Module 4: Prikupljanje sredstava • Postoje različite vrste donacija profitnih tvrtki neprofitnim organizacijama: • - DOBROTVORNE DONACIJE • Tvrtke dobrovoljno daruju (u gotovini ili u robi) neprofitnu organizaciji, a često je vezana ugovorom o financiranju aktivnosti. • - ZAJEDNIČKE PROMOCIJE • Umjesto da tvrtke daju izravnu financijsku pomoć neprofitnim organizacijama, one radije nude svoju podršku udrugama tako što će im pomoći u povećavanju vidljivosti poruka za prikupljanje sredstava i podržavajući javne kampanje. • SPONZORSTVO • Sponzorstvo je podrška neprofitnim organizacijama u smislu resursa (financijskih, organizacijskih, upravljačkih) za provedbu neke inicijative. • Sponzorstvo je u neizravnoj vezi s općim dobrom

 19. REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama Module 4: Prikupljanje sredstava INICIJATIVE SA ZAPOSLENICIMA Tvrtka je posrednik u akciji prikupljanja sredstava od zaposlenika koji odluče donirati neprofitnoj organizaciji neki mjesečni iznos, ili pak jedan ili više sati plaćenog dopusta, oduzimanjem iznosa s plaće. - Nadopuna donacije Tvrtka odlučuje donirati dvostruko veći iznos od onog koji su donirali zaposlenici. - Volonterski program Tvrtka potiče svoje zaposlenike da volontiraju nekoliko radnih sati, pa čak i nagrađujući sate volonterskog rada. - Shema članske kartice Tvrtka može ponuditi nositeljima članske kartice kluba, mogućnost zamjene nagrade za donaciju neprofitnoj organizaciji .

 20. REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama Module 4: Prikupljanje sredstava PROMIDŽBA OPĆEG DOBRA To je promidžbena aktivnost koja podrazumijeva partnerstvo tvrtke i neprofitne organizacije. Tvrtka se obvezuje donirati određeni iznos za opće dobro za svaki prodani proizvod ili uslugu! Značajke:- To je alat čiji je cilj promovirati prodaju nekog proizvoda - Koristi promidžbene tehnike - Donira po prodanom prozvodu. (Možete donirati samo ako kupite) - Uključuje sudjelovanje potrošača

 21. REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama • 10 pravila za učinkovito udruživanje: • Partneri moraju dijeliti ciljeve; • Mora postojati jaka veza i dosljednost u vrijednostima neprofitne organizacije i poslovne tvrtke; • Neprofitne organizacije trebaju imati specifična znanja (npr. marketinška) za upravljanje partnerstvom; • Razvoj suradnje mora podržavati vodstvo udruge i tvrtke; • Nužno je uspostaviti tim koji će biti posvećen projektu; • Bilo bi dobro aktivno uključiti i osoblje tvrtke; • Vrijednost donacije koja bi potpomogla projekt i njegovu društvenu svrhu treba biti unaprijed dogovorena, da bi se uskladile socijalne i poslovne potrebe; • Komunikacijske aktivnosti moraju biti usklađene, da bi se dobio jači sinergijski učinak; • Partnerska suradnja u komunikaciji s okolinom treba biti vjerodostojna, transparentna i dosljedna uz učinkovit angažman poslovne tvrtke; • Partnerstvo bi se trebalo razvijati, da bi se poboljšala i obnavljala suradnja. Module 4: Prikupljanje sredstava

 22. REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama Module 4: Prikupljanje sredstava Izravno obraćanje pismom kao način prikupljanja sredstava Pismo u kojem tražimo da netko pomogne razvoju naše udruge/programa svojim prilogom, koje šaljemo poštom, najučinkovitija je metoda za izgradnju široke baze donatora i povećanje prihoda za tisuće velikih i malih neprofitnih organizacija. Slanje pisama se odnosi na tri glavna područja: 1. Potencijalni donatori: stjecanje novih donatora 2. Obnavljanje: obnavljanje ili povećanje trenutnih donacija 3. Izvanredne zamolbe: traženje donacija za izvanredne potrebe

 23. REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama Module 4: Prikupljanje sredstava Ocjena o izvedivosti programa izravnogslanja pisama ne bi trebala biti donesena na temelju jedne pošiljke. Direktna pošta je kumulativan i kontinuiran program koji treba provoditi nekoliko godina. Može proći tri ili četiri godine dok se program ne ustali. Osnovne komponente programa su: - Stjecanje novih donatora - Ponavljanje molbi starim donatorima i pisanje izvanrednih molbi Kombinirajući ove dvije komponente, tijekom godina će se iskristalizirati popis pouzdanih donatora, čiji će se broj povećavati, a donacije bivati kvalitetnije.

 24. REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama Module 4: Prikupljanje sredstava On-line prikupljanje sredstatva Donacije dobivaš samo ako ih tražiš! Internet je izvrstan medij za one koji provode komunikacijske aktivnosti unutar neprofitnih organizacija - uključujući  i one koji su vezani za kampanje prikupljanja sredstava. Iako on-line prikupljanje sredstava čini u prosjeku 2% ukupne aktivnosti  prikupljanja sredstava, vrijedi osmisliti i provesti „DONIRAJTE ODMAH“ kampanje. Na početnoj stranici treba  biti istaknuto: TKO SMO, ŠTO RADIMO (i KAKO), ŠTO VI MOŽETE UČINITI.

 25. REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama Module 4: Prikupljanje sredstava KOJE BI KARAKTERISTIKE VAŠA ODREDIŠNA STRANICA "DONIRAJTE ODMAH" TREBALA IMATI? A. SADRŽAJ Na stranici je oznaka (branding) vaše organizacije Mogućnost za objavu elektroničkih novina Ponuda mogućnosti mjesečnog ili tromjesečnog doniranja Mogućnosti doniranja u tuđe ime Treba biti osmišljena tako da proces doniranja učini što bržim i jednostavnijim

 26. REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama • B. OBLIK • Veliko dugme: Koristite veliko dugme za „Donirajte odmah“: pomoći će vam da prikupite veće donacije. • Boje igraju važnu ulogu: različite boje različito utjecaje na donatore jer boje pobuđuju emocije koje potiču ljude na djelovanje. • Crno - autoritet i moć • Bijela – nevinost i čistoća • Crvena - intenzitet i ljubav • Plava - mir, spokoj i, ponekad samoća, hladnoća, depresija • Zeleno - priroda • Žuta - sreća • Tražite samo one podatke koji su neophodni: eliminirajte polja u kojima se traže osobni podaci o dontorima. To će vam pridonijeti da boljim rezultatima. • Ljubazno podsjetite ljude zašto doniraju • Uvijek testirajte svoje alate i izbore Module 4: Prikupljanje sredstava

 27. REVEAL Napredni tečaj Upravljanje financijama Module 4: Prikupljanje sredstava • KAMPANJA “DONIRAJTE ODMAH” • Donirajte odmah tehnologija prvi je put postala dostupna neprofitnom sektoru 1999. godine. Prvi korisnici „Donirajte odmah” gumba u neprofitnoj zajednici bili su uvjereni da će tehnologija potaknuti filantropiju. • Danas tehnologija Donirajte odmah napokon počinje ostvarivati svoj ​​potencijal pa se mijenjaju načini prikupljanja i davanja. Ishodi online donacija su u porastu. • Postoji preko 100 Donirajte odmah ponuđača usluga koji su dostupni i koji vas lako mogu osvojiti mogućnostima izbora i razlikama u funkcionalnosti koju nude. • Primjeri: • Network for good • Just give.org • Pay Pal

 28. Hvala! This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

More Related