slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PowerPoint Presentation
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

- PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Európa pre občanov 2014-2020. Dolný Kubín 31 . júla 2014. O čom si povieme?. 1) Čo je to Európa pre občanov? 2) Ciele programu 3) Ročné priority 4) Časový harmonogram 5) Ako program vyzerá 6) Novinky programu 7) Čo sa hodnotí? 8) Výhody programu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jeanette-brown


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Európa pre občanov2014-2020

Dolný Kubín

31. júla 2014

slide2

O čom si povieme?

1) Čo je to Európa pre občanov?

2) Ciele programu

3) Ročné priority

4) Časový harmonogram

5) Ako program vyzerá

6) Novinky programu

7) Čo sa hodnotí?

8) Výhody programu

slide3

Ako vyzeral schvaľovací proces? Alebo prečo to tak dlho trvalo?

14.12.2011: bol podaný návrh na EK ohľadne nariadenia, ktoré bude zriaďovať nový program Európa pre občanov 2014 - 2020

máj 2012: "general partial approach" of Council,

november 2012: čítanie správy v EP,

19. 11. 2013: program bol odsúhlasený EP

3. 1. 2014: program bol odsúhlasený Nemeckým parlamentom

27. 1. 2014: program bol prerokovávaný na pôde parlamentu Veľkej Británie

2. 4. 2014 – program bol schválený parlamentom VB

9.4. 2014 – program vyhlásený ako regulácia Rady EÚ

15. 4. 2014 – program prijatý ako Nariadenie Rady EÚ

24. 4. 2014 – Nariadenie Rady EÚ vyšlo oficiálne vo Vestníku EÚ

6. 5. 2014 – oficiálne zverejnená príručka, formuláre žiadostí o granty z programu a termíny uzávierok pre rok 2014

14/01/08

slide4

Čo je to Európa pre občanov?

 • program EÚ na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti budovania spoločnej európskej histórie a občianstva k EÚ
 • Má politický kontext
 • Je komunikačný nástroj EÚ
slide5

Všeobecné znaky programu

 • Rovnaký prístup – zásada nediskriminácie
 • Nadnárodný/medzinárodný rozmer VS miestny/lokálny rozmer:
   • Buď nadnárodná/európska téma alebo
   • spolupráca s viacerými PP alebo
   • šírenie akcií projektu do viacerých krajín EÚ/ diseminácia informácii o výsledkoch projektu do iných krajín EÚ
 • Medzikultúrny dialóg – na vyzdvihnutie kultúrneho a jazykového bohatstva prostredia v Európe.
 • Dobrovoľníctvo – základný prvok aktívneho občianstva, odporúča sa, nie je nevyhnutná podmienka, ale sú to plusové body.
slide6

Riadenie programu EpO 2014-2020

 • Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu pri EK - zodpovednosť
 • Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) – výkonná zložka, zodpovedná za implementáciu
 • Európsky kontaktný bod: www.europapreobcanov.sk – konzultácie pred podaním žiadosti o grant, informácie o programe
slide7

Pre koho?

 • Veľmi užitočný pre samosprávy, organizácie občianskej spoločnosti, verejnú správu ako múzeá, vedecké a výskumné pracoviská, mládežnícke organizácie
 • 28 členských krajín EÚ,
 • Krajiny, ktoré budú môcť byť zapojené do programu:
  • Prístupové krajiny, kandidátske krajiny a možný kandidátske krajiny
  • EFTA alebo EZVO (Európske združenie voľného obchodu): Nórsko, Švajčiarsko, Grónsko a Lichtenštajnsko

=> nutné podpísať s EK tzv. Memorandum of Understanding.“

=> Nedoporučujeme preto potenciálnym žiadateľom v roku 2014 vyberať partnerov z ne-členských krajín EÚ. Pre rok 2015 už by to malo byť v poriadku.

slide10

Štruktúra programu EpO 2014-2020

 • Akcia 1.- Európska pamiatka
 • Akcia 2.- Podpora demokracie a občianska participácia:

2.1 Družobné mestá

2.2 Siete partnerských/družobných miest

2.3 Projekty občianskej spoločnosti

 • Horizontálnaakcia / Valorizácia:

- šírenie a použitie výsledkov programu – cez tendre

PROJEKTOVÉ granty <=> OPERAČNÉ granty

slide11

Ročné priority pre rok 2014

Akcia 1: Spoločná európska pamäť:

 • 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny
 • 25 rokov od pádu Berlínskeho múru / pádu komunizmu
 • 10 rokov od rozšírenia EÚ o krajiny strednej a východnej Európy

Akcia 2: Podpora demokracie a občianska participácia:

 • voľby do Európskeho parlamentu a aktívna účasť občanov na demokratickom živote EÚ
 • prehlbovanie debaty o budúcnosti EÚ

Viac na http://www.europapreobcanov.sk/uploads/program%202014/c-2013-7160-work-programme-for-2014-europe-for-citizens_en.pdf.

slide12

Novinka No1

Ciele sú dopĺňané o ročné priority

uz vierky pre rok 2014
Uzávierky pre rok 2014

European Remembrance

slide16

Uzávierky 2014-2020 pre

Operačné/štrukturálne granty

slide17

ČO sú operačné granty?

Opatrenia 1.2 a 2.4: Operačné / Prevádzkové granty

Len dve uzáverky! Prvá bola 20. 12. 2014 a ďalšia 1. október 2017. Rieši sa rámcovou zmluvou na štyri roky!

VÝSLEDKY decembrovej výzvy: jún 2014

 • Organizácie občianskej spoločnosti zamerané na budovanie spoločnej európskej pamäte.
 • Európske organizácie zamerané na výskum verejnej politiky (Think-tank-y).

C) Organizácie občianskej spoločnosti pôsobiace na európskej úrovni (12 krajín)

D) Platformy celoeurópskych organizácií – majú zastúpenie vo všetkých 28 členských štátoch EÚ.

slide18

Akcia 2: Podpora demokracie a občianska participácia

Opatrenia:

2.1 Družobné mestá

2.2 Siete partnerských/družobných miest

2.3 Projekty občianskej spoločnosti

opatrenie 2 1 dru obn mest
Opatrenie 2.1: Družobné mestá
 • Finančná podpora projektov/podujatí, ktoré spájajú širokú škálu občanov z družobných miest/obcí okolo jednej vopred zadefinovanej témy.
 • Projektová téma musí byť v súlade s programovými cieľmi a ročnými prioritami programu, čo je nutné konzultovať s programovými stakeholdermi: s EKB, EACEA atď..
 • Pre rok 2014 sú to:
   • Voľby do EP a občianska participácia v demokratickej spoločnosti EÚ
   • Prehlbovanie debaty o budúcnosti EÚ
opatrenie 2 1 dru obn mest1
Opatrenie 2.1: Družobné mestá

Žiadateľ a partneri

 • Mestá/obce/samosprávaalebo ich asociácie alebo neziskové organizácie so samostatnou právnou subjektivitou konajúce v mene lokálnej autority a zriadenej na území v jednej z oprávnených krajín.
 • Projekt musí obsiahnuť samosprávne orgány/organizácie z aspoň dvoch oprávnených krajín, z ktorých aspoň jedna je členskou krajinou EÚ.

Maximálny grant:

 • 25.000 EUR.

Maximálne trvanie projektu

 • 21 dní

Miesto implementácie:

 • V jednej z oprávnených krajín zúčastnených na projetke (v minulosti: v krajine žiadateľa).
opatrenie 2 2 siete partnersk ch miest
Opatrenie 2.2: Siete partnerských miest
 • Multilaterálne projekty šíriace myšlienku nadnárodných partnerstiev a sietí partnerských miest/obcí sústreďujúce sa na jeden vopred definovaný problém všeobecného záujmu. Projekty majú rozvíjať tématickú a dlhotrvajúcu spoluprácu.
opatrenie 2 2 siete partnersk ch miest1
Opatrenie 2.2: Siete partnerských miest

Žiadateľ a partneri:

 • Žiadateľ: Mestá/obce alebo ich asociácie alebo iné samosprávne orgány zriadené v jednej z oprávnených krajín programu.
 • Partner: Mestá/obce alebo ich asociácie alebo iné samosprávne orgány, MNO so samostnatnou právnou subjektivitou a špeciálnou expertízou v problematike projektom riešenej problematike, ktoré sú zriadené v jednej z oprávnených krajín.
 • Projekty musia obsiahnuť samosprávne orgány/regionálne združenia/organizácie najmenej zo 4 na programe participujúcich krajín, z čoho aspoň jedna krajina musí byť členskou krajinou EÚ.
 • Na projekte sa musí zúčastniť aspoň 30% z pozvaných zahraničných účastníkov od PPov.

Maximálny grant:

 • 150.000 EUR.

Maximálne trvanie projektu:

 • 24 mesiacov

Miesto implementácie:

 • v 1 z programových krajín a projekt musí zahŕňať aspoň 4 akcie/podujatia
opatrenie 2 3 projekty ob ianskej spolo nosti
Opatrenie 2.3: Projekty občianskej spoločnosti

podpora projektov šíriacich myšlienku nadnárodných partnerstiev a sietí aktívnych občanov.

Tieto projekty združujú občanov pochádzajúcich z rozličných sfér života, ktorí spolupracujú a debatujú o každoročných prioritných témach programu na lokálnej a európskej úrovni.

opatrenie 2 3 projekty ob ianskej spolo nosti1
Opatrenie 2.3: Projekty občianskej spoločnosti

- Každý projekt musí zahŕňať aspoň 2 z týchto troch druhov činností:

 • Podpora spoločenskej angažovanosti a solidarity – podpora diskusií, kampaní, podujatí týkajúcich sa európskej politickej agendy a procesu tvorby politík
 • Zbieranie názorov – musia korešpondovať s ročnými prioritami, uprednostňuje sa prístup zdola nahor
 • Dobrovoľníctvo – akcie na podporu solidarity medzi občanmi EÚ a mimo nej.
opatrenie 2 3 projekty ob ianskej spolo nosti2
Opatrenie 2.3: Projekty občianskej spoločnosti

Žiadateľ a partneri

 • MNO, vzdelávacie, kultúrne alebo výskumné inštitúcie
 • Partner môže byť i samospráva alebo verejná správa,
 • Projekt musí obsiahnuť organizácie minimálne z 3 účastníckych krajín, z ktorých aspoň jedna je členskou krajinou EÚ.

Maximálny grant:

 • 150.000 EUR.

Maximálne trvanie projetku

 • 18 mesiacov.

Miesto implementácie:

 • Jedna z oprávnených krajín programu
pr pravn aktivity len pri 2 3 a 1 1
Prípravné aktivity (!!!! len pri 2.3 a 1.1)
 • Prípravné činnosti – koordinácia, príprava partnerov
 • Výskumné činnosti
 • Činnosti súvisiace so sociálnymi sieťami

Príklady, čo sa v rámci nich môže financovať:

   • IT nástroje potrebné na prípravné činnosti (dataprojektor, PC ai.)
   • Náklady na vyhľadávanie informácií
slide27

Novinka No2

Prípravné aktivity, na ktoré je možné dostať tzv. paušál a to pri opatreniach 1.1 a 2.3.

slide28

Predkladanie žiadostí:

 • Predkladá sa len online formulár a to elektronicky, ktorého jedinou prílohou je tzv. Čestné vyhlásenie.
 • Žiadosti predložené poštou, faxom alebo e-mailom nebudú akceptované!!!
 • Finančnú a právnu identifikáciu – formulár – nájdete v Programovej príručke. Tieto vkladajte pri registrácii organizácie na tzv. Participant´s portal.
slide29

Novinka No3

Povinná registrácia žiadateľov a projektových partnerov na tzv. Participačnom portály

slide30

Systém financovania

- Pomocou paušálnych platieb

=>

=> preto projekty nevyžadujú spolufinancovanie.

14/01/08

slide31

Paušálne sadzby

 • sa určujú na základe kritérií:
   • počet účastníkov podujatia,
   • počet projektových partnerov zo zahraničia; teda počet zapojených krajín
 • zodpovedájú 5 požiadavkám:
   • Jednotnosť,
   • Jednoduchosť
   • Transparentnosť
   • Rovnaké zaobchádzanie
   • Efektivita
slide32

Novinka No4

Všetky projektové granty v programe EpO sú financované pomocou paušálnych sadzieb.

slide33

Novinky v novom programovom období:

Ročné priority

Prípravné aktivity

Registrácia na portály EACEA (žiadateľov a projektových partnerov)

Paušálne sadzby pre všetky projekty financované z programu

granty v r mci programu epo 2014 2020
Granty v rámci programu EpO 2014-2020
 • Výška grantu: max. výšku určuje rozhodnutie o grante, táto bude potvrdená alebo upravená po podaní záverečnej správy,
 • Zásada spolufinancovania: z grantu sa nemôžu financovať všetky projektové náklady.
 • Rozhodnutie o grante: žiadosť o zmenu – je potrebné podať na EACEA najmenej 1 mesiac pred ukončením projektu,
 • Zásada neretroaktivity – žiaden grant sa nemôže udeliť na projekt, ktorý už bol ukončený,
 • Zásada nekumulácie – na tú istú činnosť len jeden grant z prostriedkov EÚ, preto sa vypĺňajú údaje o iných grantoch
 • Zásada neziskovosti – netýka sa grantov na báze paušálnych sadzieb a grantov do výšky 60 tis. Eur.
 • Dodržiavanie termínov – odklad podujatia nesmie byť dlhší ako o 3 mesiace a rieši sa oficiálnou žiadosťou,
slide37

Výhody programu oproti iným:

 • Vypisuje sa len žiadosť ku ktorej sa dokladá štatutárom podpísané čestné vyhlásenie, môže byť napísaná aj po slovensky
 • Veľmi jednoduchá tvorba rozpočtu
 • Nevyžaduje sa spolufinancovanie
 • Žiadna zložitá administratíva
 • Relatívne vysoké percento úspešnosti v Družobných mestách
slide38

Čo sme sa dozvedeli?

1) Čo je Európa pre občanov

2) Ciele programu

3) Ročné priority

4) Časový harmonogram

5) Štruktúra programu

6) Novinky programu

7) Čo sa hodnotí?

8) Výhody programu

slide39

Kontakty:

 • www.europapreobcanov.sk
 • Mgr. Želmíra Gerová:

0903 450 401

zelmira.gerova@europapreobcanov.sk

 • PhDr. Pavol Kopinec, PhD.:

02 2047 1290

office@europapreobcanov.sk

 • Adresa:

Národné osvetové centrum (4. poschodie)

Nám. SNP 12

812 34 Bratislava