1 / 11

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_368. KVĚTNÍ VZOREC a DIAGRAM. KVĚT III. 1. 2. 3. 4. POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE.

javen
Download Presentation

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_368

  2. KVĚTNÍ VZOREC a DIAGRAM. KVĚT III.

  3. 1 2

  4. 3 4

  5. POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE. • Leccos - Brukev [online]. [cit. 2012-12-12]. Dostupné z: http://leccos.com/index.php/clanky/brukev • BIOLIB. Pisum sativum [online]. 1999, 2011 [cit. 2012-12-12]. Dostupné z: http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id11603/ • WIKIMEDIA COMMONS. Tulipán Greigův [online]. 2010, 04.03.2012 [cit. 2012-12-12]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Troja,_Botanick%C3%A1_zahrada,_Tulip%C3%A1n_Greig%C5%AFv,_kv%C4%9Bt.JPG • HONSOVÁ, Dagmar. Kopřiva dvoudomá [online]. 2006, 24.06.2010 [cit. 2012-12-12]. Dostupné z: http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=629 • ROSYPAL Stanislav a kol. Nový přehled biologie. 1. vydání. Praha: Scienta, 2003. ISBN: 978-80-86960-23-4. • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.

More Related