apm c bas potenci lajiem projektu iesniedz jiem n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Apmācības potenciālajiem projektu iesniedzējiem: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Apmācības potenciālajiem projektu iesniedzējiem:

play fullscreen
1 / 69
Download Presentation

Apmācības potenciālajiem projektu iesniedzējiem: - PowerPoint PPT Presentation

elysia
167 Views
Download Presentation

Apmācības potenciālajiem projektu iesniedzējiem:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Apmācības potenciālajiem projektu iesniedzējiem: LEADER ass atbalsta pasākumi un biedrības “SATEKA” darbības teritorijas attīstības stratēģijas 2009.- 2013.gadam ieviešanas kārtība Gulbenes novadā, 4.kārtas projektu iesniegumu sagatavošanas nosacījumi

 2. LEKTORI: Inese Zvejniece Daiga Gargurne

 3. Semināra dienas kārtība • „Biedrības „SATEKA” darbības teritorijas attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam” projektu konkursa 4.kārtā izsludinātās rīcības, iespējamās aktivitātes un pieejamais finansējums. • Projektu iesnieguma sagatavošana saskaņā ar 2011.gada 4.oktobra Ministra kabineta noteikumiem Nr. 764, kā arī citu dokumentu sagatavošana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. • Projekta iesnieguma veidlapas sagatavošana • Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana • Būvniecības dokumentu sagatavošana • Projekta iesnieguma veidlapas un pavaddokumentu noformēšana

 4. Semināra dienas kārtība • Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un ilgums. • Projektu ieviešanas nosacījumi.  • Ieteikumi kvalitatīva projektu pieteikuma sagatavošanā • Diskusijas, atbildes uz semināra dalībnieku jautājumiem

 5. Kas ir LEADER? “Liaison Entre Action Direct pour Environnement Rural” tulkojumā no franču valodas nozīmē “Mērķtiecīgas un koordinētas rīcības lauku ekonomikas attīstībai”. LEADER ir Eiropas Savienības iniciatīva, kas uzsākta, lai palīdzētu lauku iedzīvotājiem pašiem uzlabot sava reģiona dzīves kvalitāti un labklājību.

 6. Kas ir LEADER? (2) LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem laukos, domājot gan par ekonomiskajiem un sociālajiem uzlabojumiem, gan par vides saglabāšanas iespējām. Pieeja tiek balstīta uz vietējās attīstības stratēģijas izstrādi, kas paredzēta skaidri noteiktu vietēja līmeņa problēmu risināšanai, kuras ir aktuālas konkrētās lauku teritorijas iedzīvotājiem, kā arī nosaka vietējās teritorijas attīstības prioritātes. Lai nodrošinātu kopīgu (integrētu) skatījumu uz lauku attīstības jautājumu risināšanas iespējām, stratēģijas izstrāde, saskaņošana un īstenošana tiek uzticēta vietējām rīcības grupām (partnerībām), kuras apvieno pārstāvjus no dažādiem lauku attīstībā iesaistītiem sektoriem un lauku iedzīvotāju interešu grupām.

 7. LEADER pamatidejas: • Iespējami labāk izmantotas dabas un kultūrvēstures resursus; • Uzlabot dzīves kvalitāti lauku apvidos; • Palielināt vietējo produktu nozīmi un piešķirt tiem jaunu pievienoto vērtību, īstenojot kopīgus pasākumus, lai veicinātu tirgus pieejamību tieši mazajiem ražotājiem; • Izmantot jaunas iemaņas un tehnoloģijas, lai laukos ražotie īpašie, t.sk. Teritorijai raksturīgie produkti un piedāvātie pakalpojumu kļūtu konkurētspējīgi.

 8. LEADER pieeju raksturojošie kritēriji: • Teritoriālā pieeja; • Augšupejošā pieeja; • Partnerība un vietējā rīcības grupa (VRG) • Jauninājumi jeb inovācijas; • Integrēta pieeja • Sadarbības tīkla veidošana un starpteritoriālā un starptautiskā sadarbība • Vietējais finansējums un vadība

 9. Normatīvie akti 04.10.2011. MK noteikumi Nr.764 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"“ spēkā no 19.10.2011. Grozījumi: MK not. Nr. 43 no 10.01.2012., spēkā no 18.01.2012. (grozīts 10.2. punkts)

 10. Normatīvie akti (2) • Latvijas Lauku Attīstības valsts stratēģijas plāns 2007.-2013.gadam • Latvijas Lauku attīstības programma 2007.-2013.g. 4.ass “LEADER pieejas īstenošana” pasākumi • Padomes 20.09.2005 Regula (EK) Nr.1698/2005 • Eiropas Komisijas 15.12.2006 Regula (EK) Nr.1974/2006 • Padomes 27.07.2006. Regula (EK) Nr. 1198/2006 • Komisijas 26.03.2007 Regula (EK) Nr. 498/2007

 11. Normatīvie akti (3) • MK Noteikumi: • Nr. 783 no 14.07.2009. • Vizuālās identitātes vadlīnijas informācijas un reklāmas pasākumu īstenošanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ietvaros • Nr. 916 no 28.09.2010. “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”

 12. 2012.g. finansējuma sadalījums pa Rīcībām

 13. Stratēģijas realizācijas finansiālais nodrošinājums Kopējais piešķirtais publiskais finansējums – LVL 415 147,40 2012.g. publiskais finansējums (visām rīcībām) LVL 180 060,64

 14. Tuvākās aktivitātes • 2012.g. 27.marts- 27.aprīlis atklāta konkursa 4.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana „Biedrības „SATEKA” darbības teritorijas attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam” īstenošanai • 2012.g. 28aprīlis - 28.maijs iesniegto projektu atbilstības izvērtēšana VRG- biedrībā “SATEKA” • 2012.g. 28.maijs- 28.augusts- projektu izvērtēšana LAD Ziemeļaustrumu reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē

 15. Projektu iesniegumu pieņemšana un konsultāciju sniegšana Projektu iesniegumu pieņemšana 27.03.2012.- 27.04.2012.. (ieskaitot) - darba dienās no 9.00 līdz 16.00 Konsultācijas projektu iesniegumu un pavaddokumentācijas sagatavošanā - līdz 20.04.2012. (ieskaitot) darba dienās no 9.00- 16.00

 16. Plānotās aktivitātes 4.kārtā

 17. 1. Kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana • Kultūras attīstības veicināšana un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana: atbalsts pašdarbības kolektīviem- atbalsts tērpu (t.sk., tautas tērpu), materiāltehniskā aprīkojuma un instrumentu iegāde; latvisko svētku un tradīciju kopšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide un materiāli tehnisko līdzekļu iegāde; mūzikas instrumentu iegāde; sakrālās infrastruktūras objektu (baznīcu, kapliču u.tml. objektu) aprīkošana, labiekārtošana; tradicionālās kultūras vērtību eksponēšana- ekspozīciju, stendu, novadpētniecības istabu u.c. veidošana, nepieciešamo materiāli tehnisko līdzekļu iegāde u.c.;

 18. 1. Kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana (2) • Mākslinieciskās pašdarbības telpu (mēģinājumu telpas, skatuves, pasākumu zāles, izstāžu telpas, darbnīcas, studijas) iekārtošana un aprīkošana u.c.; • Dabas objektu sakopšana, izvietojot norādes, informatīvos stendus; soliņu, atkritumu urnu uzstādīšana; sabiedrisko ūdenstilpņu, ūdensteču un blakus esošo teritoriju labiekārtošana un infrastruktūras izveidošana, tai skaitā peldvietu izveidošana un aprīkošana u.c.; • Brīvdabas sabiedriskās pulcēšanās vietu- estrāžu, parku, skvēru, laukumu, skatu torņu izveide, labiekārtošana u.c.;

 19. 1. Kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana (3) • Apkārtējās vides kvalitātes paaugstināšana: svētvietu, vēsturisko objektu, pieminekļu, piemiņas zīmju labiekārtošana, muzeju, kultūras un mākslas objektu, jaunu novadpētniecības ekspozīciju izveidošana un iekārtošana, nepieciešamā materiāltehniskā aprīkojuma iegāde u.c.; • Bērnu rotaļu un atpūtas laukumu izveidošana, labiekārtošana; rotaļu un spēļu istabu, radošo darbnīcu izveide, materiāltehniskā aprīkojuma iegāde u.c.; • Sporta laukumu un trašu izveide, labiekārtošana, sēdvietu ierīkošana, sporta laukumu labiekārtošana, sporta inventāra iegāde (arī līdz šim mazāk populāru sporta veidu un veselību veicinošu pasākumu norisei) u.c.

 20. 1. Kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana (4) • Sporta zāļu, peldbaseinu, slidotavu iekārtošana un uzturēšana u.c.; • Tūrisma maršrutu izveidošana un labiekārtošana – norāžu u.c. nepieciešamās infrastruktūras izveidošana, iekārtošana un uzturēšana; • Citas darbības, kas atbilst 2.aktivitātes un 1.rīcības mērķim.

 21. 2.Apmācību un iedzīvotāju iniciatīvas darbības nodrošināšana. • Telpu vienkāršotā rekonstrukcija, renovācija; • Aprīkojuma, inventāra iegāde, uzstādīšana; • Citas darbības, kas atbilst 2.aktivitātes un 2.rīcības mērķim.

 22. 3. Vides aizsardzība un dabas resursu izmantošanas ilgtspējas nodrošināšana. • Sakoptas apkārtējās vides pasākumu realizācija (sakoptas un labiekārtotas kopjamās teritorijas- parki, apstādījumi, atpūtas vietas); • Uzstādītas sabiedriskās tualetes; • Izveidoti atkritumu pieņemšanas laukumi, uzstādītas atkritumu urnas; • Izveidoti un aprīkoti dzīvnieku pastaigu laukumi; • Vides objektu uzstādīšana, informācijas stendu un norāžu uzstādīšana.

 23. 3. Vides aizsardzība un dabas resursu izmantošanas ilgtspējas nodrošināšana. • Lauku ainavas sakopšana, ierīkojot atbilstošu,, dabu saudzējošu infrastruktūru (laipas, tiltiņi, atpūtas vietas, u.c.); • Iedzīvotāju motivēšana izturēties saudzīgāk pret savu dzīves vidi (piktogrammas, zīmes, norādes); • Citas darbības, kas atbilst 2.aktivitātes un 3.rīcības mērķim.

 24. 4. Kvalitatīvu sociālās aprūpes un sadzīves pakalpojumu pieejamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem. • Pakalpojumu pieejamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem, īpaši cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (telpu pielāgošana, rekonstrukcija) u.c.; sabiedrisko ēku pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; • Mobilo sociālo brigāžu aprīkojuma un inventāra iegāde; • Atbalsta centru izveide un aprīkošana ar nepieciešamo materiāltehnisko bāzi • Mini sadzīves pakalpojumu punktu (veļas mājas, frizētava, apavu remonta darbnīcas u.c.) izveide un aprīkošana; • Krīzes centru izveidošana un aprīkošana (bērniem no problēmģimenēm, cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, invaliditāti, no vardarbības cietušajiem), nodrošinot tajos mērķa grupai nepieciešamo pakalpojumu pieejamību;

 25. 4. Kvalitatīvu sociālās aprūpes un sadzīves pakalpojumu pieejamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem. • Dienas centru izveidošana un aprīkošana bērniem no maznodrošinātām ģimenēm, cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, nodrošinot tajos mērķa grupai nepieciešamo pakalpojumu pieejamību; • Atbalsts aprīkojuma iegādei jaunu sociālo un saimniecisko pakalpojumu veidu popularizēšanas pasākumiem; • Citas darbības, kas atbilst 1.aktivitātes un 4.rīcības mērķim.

 26. 5. Teritorijas kopšanas un labiekārtojuma pakalpojumu pieejamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem • Aprīkojuma un inventāra iegāde teritorijas kopšanas pakalpojumu sniegšanai vietējiem iedzīvotājiem; • Citas darbības, kas atbilst 1.aktivitātes un 5.rīcības mērķim.

 27. Projektu līdzfinansējuma apmēri (no finanšu avota) • Biedrības un nodibinājumi, kas vismaz gadu pirms projekta iesniegšanas brīža ir ieguvuši sabiedriskā labuma statusu- 100% • Biedrības un nodibinājumi 90% (PVN attiecināmās izmaksas) • Pašvaldības 90 % (PVN neattiecināmās izmaksas) • Citas juridiskas un fiziskas personas 60 % (PVN neattiecināmās izmaksas)

 28. Attiecināmo izmaksu minimālās un maksimālās summas, LVL • Minimālā summa- nav noteikta • Maksimālās summas 1.rīcība LVL 15 000.00 2.rīcība LVL 6 000.00 3.rīcība LVL 7 000.00 4.rīcība LVL 7 000.00 5.rīcība LVL 5 000.00

 29. 04.10.2011. MK noteikumu Nr.764 apskats 1.2. "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā". 6. Šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minētajā pasākumā atbalsta arī šādas aktivitātes: 6.1. iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem; 6.2. iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

 30. MK not. Nr. 764 • 7. Pakalpojums šo noteikumu izpratnē ir atbilstoši personas saimnieciskajai vai profesionālajai darbībai par atlīdzību vai bez tās izpildīts pasūtījums vai noslēgts līgums, uz kuru pamatojoties iznomā kādu lietu, izgatavo jaunu lietu, uzlabo vai pārveido esošu lietu vai tās īpašības, veic darbu, gūst nematerializētu darba rezultātu vai arī tirgo preces.

 31. Atbalsta pretendents ir: • 10.4. šo noteikumu 6.punktā minētajās aktivitātēs – biedrības vai nodibinājumi, vietējās pašvaldības, citas juridiskas vai fiziskas personas, kas projektu realizē vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā.(Grozīts ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.43)

 32. Publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumi: 12.3. šo noteikumu 6.punktā minētajās aktivitātēs: 12.3.1. projekts atbilst vietējai attīstības stratēģijai; 12.3.2. ja atbalsta pretendents ir juridiska persona (izņemot biedrības, nodibinājumus un pašvaldības) vai fiziska persona, kas veic saimniecisku darbību, naudas plūsmas pārskatā naudas atlikums projekta iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas katra gada beigās ir pozitīvs. Naudas plūsma pierāda spēju īstenot projektu un sasniegt mērķi; 12.3.3. atbalsta pretendents, īstenojot projektu, sasniedz šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu mērķi – veicināt lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes uzlabošanos vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā, nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamību un sabiedrisko aktivitāšu dažādību.

 33. Iesniedzamie dokumenti • 22. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu īstenošanai, atbalsta pretendents iesniedz vietējā rīcības grupā (papīra dokumenta formā divos eksemplāros) vai Lauku atbalsta dienestā (elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā) projekta iesniegumu (3.pielikums). Projekta iesniegumam pievieno:

 34. Iesniedzamie dokumenti: • 22.1. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai; • 22.2. ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā vai patapina, – nomas vai patapinājuma (vienošanās) līguma kopiju (nomas vai patapinājuma (vienošanās) līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas). Ja paredzēta teritorijas labiekārtošana, kas nav atrunāta būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos, vai tādu pamatlīdzekļu iegāde, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās aktivitātes neīsteno noteiktā telpā, atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par teritorijas labiekārtošanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu (saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas); • 22.3. ja paredzēta jauna būvniecība, rekonstrukcija, renovācija vai teritorijas labiekārtošana un projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir tehniskais projekts, – būvatļaujas kopiju;

 35. Iesniedzamie dokumenti: • 22.4. ja paredzēta jauna būvniecība, rekonstrukcija, renovācija vai teritorijas labiekārtošana, bet projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav tehniskā projekta, – plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju. Tehnisko projektu un citus būvniecības dokumentus iesniedz sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu; 22.5. ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija: 22.5.1. apliecinājuma kartes un ieceres dokumentācijas kopiju (ieceres dokumentācija izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem); 22.5.2. būvmateriālu iegādei – izmaksu tāmi vai paredzamo līgumcenu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

 36. Iesniedzamie dokumenti: 22.6. ja paredzēta vienkāršota renovācija, – izmaksu tāmi būvmateriālu iegādei vai paredzamo līgumcenu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu; 22.7. ja paredzēta teritorijas labiekārtošana, kas nav atrunāta būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos, – izmaksu tāmi; 22.8. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus (iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus piegādātāju iesniegtos piedāvājumus) saskaņā ar iepirkuma procedūru regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, rekonstrukcijai, renovācijai vai teritorijas labiekārtošanai, kas minēta šo noteikumu 22.3. un 22.4.apakšpunktā, iepirkuma dokumentus (iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus piegādātāju iesniegtos piedāvājumus) iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

 37. Iesniedzamie dokumenti: • 22.9. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapas paraugu, izņemot gadījumu, ja atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība un tās projekts nav saistīts ar saimnieciskās darbības uzsākšanu vai attīstību. • 23. Par nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendentam ir zemesgrāmatu nodaļas izdots nostiprinājuma uzraksts vai zemesgrāmatas apliecība, vai zemesgrāmatā reģistrēts ilgtermiņa nomas līgums, kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas (izņemot šo noteikumu 22.2.apakšpunktā minēto gadījumu).

 38. Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums • 25. Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tas papildus šo noteikumu 22.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz valdes apstiprinātu lēmumu par projekta īstenošanu un visām no tā izrietošajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus.

 39. Ja atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība: 26. Ja atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība, tas papildus šo noteikumu 22.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz vietējās pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru, kā arī norāda finansēšanas avotus (ja plānots ņemt aizņēmumu, norāda finanšu līdzekļu izņemšanas un atmaksas grafiku).

 40. Ja atbalsta pretendents ir juridiska vai fiziska persona, kas veic saimniecisku darbību: • 27. Lauku atbalsta dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā par atbalsta pretendentu saņem šādu informāciju: 27.1. no Valsts ieņēmumu dienesta: 27.1.1. ja atbalsta pretendents ir juridiska vai fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību, – izziņu par to, ka atbalsta pretendentam nav nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu parādu valsts budžetā (vai ir šādi parādi); 27.1.2. ja atbalsta pretendents ir fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību, – gada ienākumu deklarācijas pielikuma "Ienākumi no saimnieciskās darbības" vai pielikuma "Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļu maksātāji kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā" kopiju par pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju; 27.2. no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas – par zemesgrāmatā nostiprinātajām tiesībām uz nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu.

 41. 54. Šo noteikumu 6.punktā minētajās aktivitātēs attiecināmas ir šādas izmaksas: • 54.1. jaunu pamatlīdzekļu un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana; 54.2. ēku un būvju celtniecība, rekonstrukcija, vienkāršota rekonstrukcija, renovācija, vienkāršota renovācija un visas ar to saistītās izmaksas (tai skaitā iekšējie un ārējie ūdensvadi, iekšējā un ārējā kanalizācija, iekšējā un ārējā elektroapgāde, ventilācijas un apkures sistēmas), pamatojoties uz līgumu ar trešajām personām, kas atbildīgas par darba izpildi; 54.3. būvmateriālu iegāde, pamatojoties uz būvprojektu, kas iesniegts kopā ar projekta iesniegumu, vai atbalsta pretendenta sastādītu tāmi vienkāršotai rekonstrukcijai; 54.4. teritorijas labiekārtošana (piemēram, teritorijas asfaltēšana vai cita klājuma ieklāšana, žoga izbūve, zāliena, ilggadīgo stādījumu un ārējā apgaismojuma ierīkošana);

 42. Attiecināmās izmaksas: • 54.5. vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču izmaksas, nomas līguma reģistrācija zemesgrāmatā), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Vispārējās izmaksas nepārsniedz astoņus procentus no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, tai skaitā projekta iesnieguma sagatavošanas, konsultāciju un juridisko pakalpojumu izmaksas nepārsniedz divus procentus no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas; 54.6. ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, – pievienotās vērtības nodoklis, ja nav tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

 43. Attiecināmās izmaksas: 55. Šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajā aktivitātē gadu pēc projekta pabeigšanas attiecināmas ir arī ar projektu saistītā personāla atalgojuma izmaksas (tai skaitā ar to saistītie nodokļi un nodevas), kas nepārsniedz 10 procentu no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas. Ar projekta īstenošanu saistītajam personālam atalgojumu izmaksā ne mazāk kā sešus mēnešus.

 44. Neattiecināmās izmaksas • 58. Šo noteikumu 3. un 6.punktā minētajās aktivitātēs neattiecināmas ir šādas izmaksas: 58.1. procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi; 58.2. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās izdevumi; 58.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam attiecīgu vērtību un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

 45. Neattiecināmās izmaksas • 58.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav organizēta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu; 58.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas, izņemot izmaksas, kas saistītas ar vienkāršoto renovāciju; 58.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

 46. Neattiecināmās izmaksas • 58.7. mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu, autobusu, vieglo automobiļu un kravas automobiļu iegāde (izņemot specializētos transportlīdzekļus, kuri konstruktīvi un rūpnieciski ražoti speciālas nozīmes kravu pārvadāšanai vai specifisku darbu veikšanai un kuriem ir uzstādītas specifisko funkciju veikšanai paredzētās iekārtas); 58.8. īpašuma vai kapitāldaļu iegāde;

 47. Neattiecināmās izmaksas • 58.9. izmaksas, kas pārsniedz vidējo tirgus cenu, un aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafikā noteiktajā termiņā nepabeigti darbi; 58.9.1 nodokļi un nodevas, izņemot šo noteikumu 48.5., 54.5. un 54.6.apakšpunktā un 55.punktā minētos gadījumus; 58.9.2 atlīdzība personālam, izņemot šo noteikumu 55.punktā minēto gadījumu; 58.10. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes Regulu Nr. 1698/2005 un Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

 48. Vērtēšanas kārtība • Katram vērtēšanas kritērijam piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0= “ļoti vāji”, 0,5 = “vāji”, 1 = “apmierinoši”, 1,5 = “labi”, 2 = “ļoti labi”). • Ja projektu vērtēšanas 1.kritērijā „Projekts atbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai” saņemts vērtējums „NEATBILST”, tad projekts tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts. Skatīt pievienoto dokumentu