Taalsintrum Frysk - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Taalsintrum Frysk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Taalsintrum Frysk

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Taalsintrum Frysk
116 Views
jason
Download Presentation

Taalsintrum Frysk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TaalsintrumFrysk Adv. Jelle Bangma Douwe Kootstra Marrit de Schiffart Eelke Goodijk

  2. TaalsintrumFrysk * ûntwikkeljenmetoadysk lesmateriaal p.û. en f.û. - Studio F (gr. 1-8) (www.studiof.nl) - Freemwurk (www.freemwurk.nl)* ûntwikkeljen, útjaanberne- en jongereintydskriften: - Switsj ; Linkk - Meartaligetematydskriften ( ‘t Bildt) * begeliedingskoalteamsynp.û. en f.û. - fakFrysk (trochgeandeline) - ynf. en ymplemintaasje Studio F / Freemwurk - ûntwikkeljen en beskriuwenyntegraaltaalbelied * begeliedingNetwurk 3TS * draachflakferbreedzjen: âlderjûnen; Fers; FeRstival; Sjong; Sjongfestival; FryskDiktee; FryskSkoaleksamen;

  3. Anno 2010 kinneâldersharren bernmar betteryn it Nederlânskopfiede Net mei iens ! ? Mei iens ? !

  4. Jonge bernbinnehiel taalgefoelich en learemaklik en natuerlikmeardere talen neistelkoar Mei iens ? ! Net mei iens ! ?

  5. De TrijetaligeSkoalle 3TS 2007: 7 skoallen 2010: 39 skoallen

  6. Breder perspektyf op taal + kearndoelenNederlânsk, Frysk, Ingelsk + fêstefiertaalôfspraken + yntegraaltaaloanbod + hegeferwachtings fan bern + meartaligetaalrikelearomjouwing + learkrêftkompetinsjes (Frysk, Ingelsk) + beliedsmjittich en resultaatrjochte + foarbyldfunksje (skoalkrante, nijsbrief, webside) + oanslutingfoarskoalsk en fuortsetûnderwiis + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

  7. Ynjo gemeente al in 3TS ?

  8. Mooglikheden selsbeliedsôfsprakenmeitsje ynventarisaasje 3TSkoallen belangstelling toanefoar 3TS gemeentlikeynformaasjefoarsjenning en p.r. bydrageoannative speaker bydrageoanbystúdzjekostenFrysk / Ingelsk stipeûntwikkeljenfoarbyldrûteyntegraaltaalbelied (sj. Dantumadiel) bydrageoanmeartaligeútjeften (sj. Skarsterlân) beleanningyntegraaltaalbeliedsplan (sj. ‘t Bildt) stimulearjenkontaktbibleteek – pbp – skoalle fasilitearringskoallen, bibleteken (Fryske, Ingelskelêsboeken, leskoffer) stimulearjenynternasjonalisearring …………..

  9. Hjir ris fierder op trochtinke? www.cedin.nl