Download
frysk nederl nsk taalkontakt yn de 15 e en 16 e ieu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Frysk-Nederlânsk taalkontakt yn de 15 e en 16 e ieu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Frysk-Nederlânsk taalkontakt yn de 15 e en 16 e ieu

Frysk-Nederlânsk taalkontakt yn de 15 e en 16 e ieu

118 Views Download Presentation
Download Presentation

Frysk-Nederlânsk taalkontakt yn de 15 e en 16 e ieu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Arjen Versloot – Frysk Filologekongres 2012 – Fryske Akademy Frysk-Nederlânsk taalkontakt yn de 15e en 16e ieu It Frysk al ieuwen yn de lytse loege…..?

 2. Arjen Versloot – Frysk Filologekongres 2012 – Fryske Akademy Feroarings yn it Frysk • 15e en 16e ieu • Oan de hân fan oarkonden en saakteksten • Allegear werom te finen yn de sprektaal • Op alle mêden fan de grammatika • Begjin c. 1400

 3. Arjen Versloot – Frysk Filologekongres 2012 – Fryske Akademy Ande - Ende

 4. Arjen Versloot – Frysk Filologekongres 2012 – Fryske Akademy Ande – Ende: % and(e)

 5. Arjen Versloot – Frysk Filologekongres 2012 – Fryske Akademy ‘1000’ (1)

 6. Arjen Versloot – Frysk Filologekongres 2012 – Fryske Akademy ‘1000’ (3)

 7. Arjen Versloot – Frysk Filologekongres 2012 – Fryske Akademy Nederlânsk morfeem: bital(e) > bitaling

 8. Arjen Versloot – Frysk Filologekongres 2012 – Fryske Akademy Sella – Forkâpia: leksikon

 9. Arjen Versloot – Frysk Filologekongres 2012 – Fryske Akademy Forkâpia: morfology

 10. Arjen Versloot – Frysk Filologekongres 2012 – Fryske Akademy Ferlytsing (1) • Argaysk systeem: transparante ferlytsing • hoants, ljurk, maits = ‘de’ • Klassike hânskriften (H, U): reklîn, fingerlîn • Rest > 1400, 50% Oarkonden, SnR, ensfh.

 11. Arjen Versloot – Frysk Filologekongres 2012 – Fryske Akademy Ferlytsing (2)

 12. Arjen Versloot – Frysk Filologekongres 2012 – Fryske Akademy Meartalsútgong • < 1300: M.-a(r) > -an • ± 1480: F.-a > -en

 13. Arjen Versloot – Frysk Filologekongres 2012 – Fryske Akademy Sind - Binne Edo Jongema (± 1530): dese Deputeerden vorschrioun binne den 5. dey Junij

 14. Arjen Versloot – Frysk Filologekongres 2012 – Fryske Akademy wêzen - west Brief út 1527: Jtem oeck syn daer woerden weest / om een hilck tuschen schelte lyauckema ende Gerrut voerscreuen jonxste dochter

 15. Arjen Versloot – Frysk Filologekongres 2012 – Fryske Akademy Tiidwurdfolchoarder (1) • Alla tha gene ther thet breff scellat sian off hera lesa,..(1380) • Oarkonden en Ald Skeltenariucht (J): 10% read • Ald Skeltenariucht (U): “griener”…

 16. 100% 1 1 1 1 1 7 2 4 5 4 6 2 7 5 6 2 3 5 4 2 15 20 3 23 21 30 36 25 28 28 90% 51 45 27 165 80% 45 32 31 47 45 70% 99 30 22 60% 27 50% 274 292 326 298 236 292 180 220 145 40% 195 84 119 83 286 55 55 30% 61 46 73 20% 19 13 11 10% 0% 1250- 1275- 1300- 1325- 1350- 1375- 1400- 1425- 1450- 1475- 1500- 1525- 1550- 1575- 1600- 1625- 1650- 1675- 1700- 1725- 1750- 1775- 1274 1299 1324 1349 1374 1399 1424 1449 1474 1499 1524 1549 1574 1599 1624 1649 1674 1699 1724 1749 1774 1799 Arjen Versloot – Frysk Filologekongres 2012 – Fryske Akademy Tiidwurdfolchoarder (2)  grutte fariaasje, ek yn NL (Coussé, 2008/2012)

 17. Arjen Versloot – Frysk Filologekongres 2012 – Fryske Akademy Taalkontakt

 18. Tank foar jimme omtinken Arjen Versloot – Frysk Filologekongres 2012 – Fryske Akademy Arjen P. Versloot Fryske Akademy, Ljouwert/Leeuwarden Amsterdam University aversloot@fryske-akademy.nl