Download
helpt dit it frysk foar t n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Helpt dit it Frysk foarút? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Helpt dit it Frysk foarút?

Helpt dit it Frysk foarút?

119 Views Download Presentation
Download Presentation

Helpt dit it Frysk foarút?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Helpt dit it Frysk foarút? In krityskeach op de plannen foar in standertwurdlist en in staveringswiziging.

 2. De skrik Advys regeloanpassing Frysk:"Om't de nije standert oan oerheidspersoniel yn Fryslân foarskreaun wurdt ...""Bûten it offisjele ferkear en it ûnderwiis hat elk it frij om fan 'e standert ôf te wiken."Fêststeld troch PS op 24 april 2013.

 3. De fragen • Wêrom wist ik dit net? • Helpt dit it Frysk foarút?

 4. Helpt dit it Frysk foarút?

 5. Helpt dit it Frysk foarút? JA

 6. Helpt dit it Frysk foarút?

 7. Helpt dit it Frysk foarút? JA

 8. Wat is it Groene Boekje? Ynlieding Woordenlijst: • "De Woordenlijst spreekt zich alleen uit over de vorm van de woorden en, als het om zelfstandige naamwoorden gaat, over het woordgeslacht. De opname van een woord mag derhalve niet beschouwd worden als een officiële goedkeuring van het woord, en het ontbreken van een woord betekent geen afkeuring."

 9. Wat ha de Steaten fêststeld? • Ferplichte standerdisaasje • Staveringswiziging

 10. Helpt dit it Frysk foarút? • Ferplichte standerdisaasje: ik gong/gie/gyngaanst/aansendo/dûhjitte/hiteromte/rûmte lulk/lilk ik bin kaam/kommen/komdsneon/saterdeibaarne/brâne kastke/kastje hûzen/huzenlearzen/learzens ierpel/earpel hjerringen/hjerrings

 11. Helpt dit it Frysk foarút? • Ferplichte standerdisaasje: ik gong/gie/gyng aanst/aansen do/dû hjitte/hite romte/rûmte lulk/lilk ik bin kaam/kommen/komd sneon/saterdei baarne/brâne kastke/kastje hûzen/huzen learzen/learzens ierpel/earpel hjerringen/hjerrings

 12. Helpt dit it Frysk foarút? • Staveringswiziging: - wy droegen, wy hawwe droegen - ieu > iuw- bloeske, blûske? boesgroen, bûsgroen? doezelje, dûzelich? koese, kûse? broes, brûs? telefyzje? fyzje? fisy?

 13. Helpt dit it Frysk foarút? • Staveringswiziging:

 14. Helpt dit it Frysk foarút? • Staveringswiziging:

 15. Mar ... • poes/pûs?

 16. Wat helpt it Frysk foarút?