offentlighet och sekretess n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Offentlighet och sekretess

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Offentlighet och sekretess - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

Offentlighet och sekretess. Miljökonsultträff 2011-10-04. Varför ska man ha insyn i myndigheternas arbete?. • främja fritt meningsutbyte och allsidig upplysning • ge effektivare myndigheter • öka rättssäkerheten för medborgarna • minska risken för korruption och maktmissbruk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Offentlighet och sekretess' - jarah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
offentlighet och sekretess

Offentlighet och sekretess

Miljökonsultträff 2011-10-04

varf r ska man ha insyn i myndigheternas arbete
Varför ska man ha insyn i myndigheternas arbete?

• främja fritt meningsutbyte och allsidig upplysning

• ge effektivare myndigheter

• öka rättssäkerheten för medborgarna

• minska risken för korruption och maktmissbruk

• vara förtroendeskapande

vad r en handling
Vad är en handling?

Bärare av information, dvs papper eller annat med text eller bild på, mejl, dokument på cd-skivor eller usb-minnen, ljud- eller filminspelningar, etc.

slide4

HANDLING

(2 kap TF)

Allmän handling

Inte allmän handling

 • Förvaras hos myndighet:
 • inkomna
 • upprättade
 • Exempel:
 • personliga brev
 • ej upprättade handlingar
 • ej expedierade eller arkiverade utkast och minnesanteckningar
 • myndighets bibliotek
 • reklam

Offentlig

Hemlig

Insynsrätt Ej insynsrätt

(Huvudregel) (Offentlighets- och sekretesslagen)

sekretessregler
Sekretessregler
 • Räckvidd (myndighet, verksamhet, ärende)
 • Föremål (uppgifter om …)
 • Styrka
  • rakt/svagt (presumtion för offentlighet, sekretess endast ”om det kan antas…”
  • omvänt/strängt (presumtion sekretess, ”om det inte står klart…” övertygelse om harmlöshet)
  • ”absolut”
 • Sekretesstid
30 kap 23 osl g ller hos exempelvis l nsstyrelsen
30 kap 23 § OSL (gäller hos exempelvis länsstyrelsen)

Sekretess gäller, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, i en statlig myndighets verksamhet som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt

1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och

2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

”i den mån regeringen meddelar föreskrifter om det” Offentlighets- och sekretessförordningen (bilaga med för närvarande

131 punkter )

exempel 24 punkten bilagan osf
Exempel: 24 punkten bilagan OSF
 • utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stöd inom jordbrukets, rennäringens och fiskets områden hos Statens jordbruksverk, Havs- och vattenmyndigheten, Sametinget, Kustbevakningen och länsstyrelser
 • sekretessen gäller inte beslut i ärenden, med undantag för beslut i ärenden om exportbidrag, produktionsbidrag och stöd till marknadsföring
exempel 40 punkten bilagan osf
Exempel: 40 punkten bilagan OSF
 • tillståndsgivning för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och för hantering av farligt avfall enligt avfallsförordningen (2001:1063) eller motsvarande äldre föreskrifter samt tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hantering av farligt avfall enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13)
 • sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 • sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
30 kap 27 osl g ller hos exempelvis milj n mnden
30 kap 27 § OSL (gäller hos exempelvis miljönämnden)

Sekretess gäller i verksamhet som bedrivs av någon annan än en statlig myndighet och som består i tillsyn eller stödverksamhet med avseende på näringslivet

1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och

2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för sådan tillsyns- eller stödverksamhet som avses i denna paragraf.

Sekretess enligt första stycket 1 gäller inte för uppgift i tillsynsverksamhet som bedrivs av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

31 kap 16 osl
31 kap 16 § OSL

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne i annat fall än som avses i 1 § första stycket, 2-4 och 12 §§ har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Beträffande handling som anger villkoren i ett avtal gäller sekretessen dock längst till dess att två år, eller hos statliga affärsverk och Försvarets materielverk samt i kommunal affärsverksamhet fem år, har gått från det att avtalet slöts.

vad r hemligt
Vad är hemligt?
 • Om det finns en sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som skyddar uppgifterna i handlingen är den hemlig (sekretessbelagd). Då får inte handlingen lämnas ut i de delar som den är sekretessbelagd.
 • Om delar av handlingen inte innehåller sekretessbelagda uppgifter kan Länsstyrelsen lämna ut kopia av de offentliga delarna.
sekretesspr vning
Sekretessprövning
 • Sekretessprövning görs när någon begär ut handlingen.
 • En ”hemligstämpel” innebär att en tjänsteman tidigare har bedömt att handlingen kan vara hemlig. En varningssignal som inte är bindande!
 • Ett beslut att inte lämna ut en handling kan överklagas.