Om offentlighet och sekretess
Download
1 / 44

Om offentlighet och sekretess - PowerPoint PPT Presentation


 • 313 Views
 • Uploaded on

Om offentlighet och sekretess. Utvärderingsringen 22 mars 2013. 2 kap. regeringsformen. Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad Yttrandefrihet Informationsfrihet Tryckfrihet Rätt att ta del av allmänna handlingar. 1 kap. 1 § Yttrandefrihetsgrundlagen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Om offentlighet och sekretess' - craig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Om offentlighet och sekretess

Om offentlighet och sekretess

Utvärderingsringen

22 mars 2013


2 kap regeringsformen
2 kap. regeringsformen

Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad

 • Yttrandefrihet

 • Informationsfrihet

 • Tryckfrihet

 • Rätt att ta del av allmänna handlingar


1 kap 1 yttrandefrihetsgrundlagen
1 kap. 1 § Yttrandefrihetsgrundlagen

Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt att i ljudradio, television, och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.


2 kap 1 tryckfrihetsf rordningen
2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen

Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.


R tten att ta del av allm nna handlingar f r begr nsas endast om det r p kallat med h nsyn till
Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till

 • Rikets säkerhet

 • Rikets finanser, penningpolitik eller valutapolitik

 • Myndighets verksamhet för inspektion etc

 • Intresset att förebygga eller beivra brott

 • Det allmännas ekonomiska intresse

 • Skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller

 • Intresset att bevara djur- eller växtart


Offentlighets och sekretesslagens till mpningsomr de
Offentlighets- och sekretesslagens tillämpningsområde endast om det är påkallat med hänsyn till

 • Myndigheter

 • Person som fått kännedom om uppgiften genom att för det allmännas räkning delta i en myndighets verksamhet p.g.a. anställning, tjänsteplikt eller annan liknande grund

 • Riksdagen

 • Kommun- och landstingsfullmäktige

 • Kommunägda företag

 • Vissa enskilda organ


Vilka sekretessen g ller mot
Vilka sekretessen gäller mot endast om det är påkallat med hänsyn till

 • Mot enskild

 • Mot annan myndighet

 • Mellan olika självständiga verksamhetsgrenar inom en myndighet


Vad r en handling 2 3 tf
Vad är en handling (2:3 TF) endast om det är påkallat med hänsyn till

 • En framställning i skrift eller bild (vanlig handling)

 • Upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med hjälp av tekniska hjälpmedel (upptagning)


Allm n handling 2 3 tf
Allmän handling (2:3 TF) endast om det är påkallat med hänsyn till

En handling är allmän om den

 • FÖRVARAS hos en myndighet OCH är

 • INKOMMEN till myndigheten ELLER

 • UPPRÄTTAD hos myndigheten


Brev till befattningshavare 2 4 tf
Brev till befattningshavare (2:4 TF) endast om det är påkallat med hänsyn till

Brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som innehar befatt-ning vid myndighet anses som allmän handling, om handlingen gäller ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten och ej är avsedd för mottagaren endast som innehavare av annan ställning


Inkommen till myndighet
Inkommen till myndighet endast om det är påkallat med hänsyn till

 • Vanlig handling

  • När handlingen har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda 2 kap 6 § 1 st 1 p

 • Upptagning

  • När annan har gjort den tillgänglig för myndigheten så att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas 2:6 kap 1 § st 2 p


 • Minnesanteckning 2 kap 9 1 st
  Minnesanteckning 2 kap 9 § 1 st endast om det är påkallat med hänsyn till

  Hos myndighet tillkommen minnesan-teckning som ej har expedierats skall ej heller efter den tidpunkt då den normalt är att anse som upprättad anses som allmän handling hos myndigheten om den icke tages om hand för arkivering


  Handbrev 2 kap 11
  Handbrev 2 kap 11 § endast om det är påkallat med hänsyn till

  Brev, telegram eller annan sådan handling som har inlämnats eller upprättats hos myndighet endast för befordran av meddelande anses ej som allmän handling


  Sj lvst ndiga myndighetsorgan
  Självständiga myndighetsorgan endast om det är påkallat med hänsyn till

  • Mellan nämnder

  • Mellan nämnd – förvaltning

  • Mellan nämnd - utskott


  Uppr ttad hos myndighet
  Upprättad hos myndighet endast om det är påkallat med hänsyn till

  • Expedierad

  • Ärendet slutbehandlat

  • Justerats/färdigställts


  Icke allm nna handlingar
  Icke allmänna handlingar endast om det är påkallat med hänsyn till

  • Kommunikation inom en myndighet, undantag självständig ställning

  • Minnesanteckning, koncept ej expedierad undantag om den arkiveras

  • Handling som kommer in eller förvaras endast som led i teknisk bearbetning

  • Utgivning, bibliotek, allmänna databaser


  Utl mnande av allm n handling 2 12 tf
  Utlämnande av allmän handling endast om det är påkallat med hänsyn till(2:12 TF)

  Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar taga del därav så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas.


  Taxa 2 13 tf
  Taxa 2:13 TF endast om det är påkallat med hänsyn till

  Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut.

  Begäran skall behandlas skyndsamt.


  Beg ran om utl mnande 2 14 tf
  Begäran om utlämnande (2:14 TF) endast om det är påkallat med hänsyn till

  • Görs hos myndighet (kommunalt företag) som förvarar handlingen

  • Myndigheten prövar om handlingen kan lämnas ut, kan delegeras

  • Myndigheten får inte fråga vem den sökande är eller varför den vill få ut handlingen


  N r handling inte l mnas ut
  När handling inte lämnas ut endast om det är påkallat med hänsyn till

  • Skäl: handlingen är inte allmän eller handlingen är allmän men hemlig

  • Grunden för att inte lämna ut en allmän handling måste återfinnas i OSL

  • Beslutet att inte lämna ut en handling ska lämnas skriftligt åtföljt av en besvärshänvisning


  Meddelarfrihet
  Meddelarfrihet endast om det är påkallat med hänsyn till

  • Regleras i 1:1 och 1:1 TF och 1:1 och 1:2 YGL samt 13 OSL

  • Offentliga funktionärer kan lämna sekretesskyddade uppgifter för offentliggörande i tryckt skrift eller radio och TV program

  • Sekretesskyddade handlingar med stark sekretess omfattas ej


  Meddelarfrihetens inneb rd
  Meddelarfrihetens innebörd endast om det är påkallat med hänsyn till

  • Förbud för myndigheten/företaget att ingripa mot missbruk av tryckfriheten eller yttrandefriheten eller medverkan till sådant missbruk

  • Myndighet får inte efterforska upphovsman eller meddelare


  Hantering av allm nna handlingar
  Hantering av allmänna handlingar endast om det är påkallat med hänsyn till

  • Myndigheten ska ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när den organiserar hanteringen av sådana handlingar och vid övrig hantering av allmänna handlingar

  • Skyndsamhet vid utlämnande

  • Allmänna handlingar ska kunna skiljas från andra handlingar

  • Upprätthålla sekretesskydd

  • Automatiserad behandling av uppgifter


  En myndighet ska s rskilt beakta
  En myndighet ska särskilt beakta endast om det är påkallat med hänsyn till

  • att enskilda bör ges goda möjligheter att söka allmänna handlingar,

  • att det bör framgå när uppgifter har tillförts en allmän handling och, om de har ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt detta har skett, samt

  • att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen enligt TF


  Varje myndighet ska uppr tta en beskrivning av myndighetens allm nna handlingar
  Varje myndighet ska upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar

  • Myndighetens organisation och verksamhet

  • Register, förteckningar och andra sökmedel

  • Tekniska hjälpmedel som enskilda kan använda

  • Vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar

  • Sekretessbestämmelser som myndigheten vanligen tillämpar

  • Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar/lämnar samt hur detta sker

  • Myndighetens försäljning av personuppgifter


  Registrering av allm nna handlingar
  Registrering av allmänna handlingar allmänna handlingar

  • Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in eller upprättats

  • Ej obligatoriskt för handlingar som inte omfattas av sekretess om de hålls ordnade

  • Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse behöver den inte registreras eller hållas ordnad


  Av registret ska framg
  Av registret ska framgå allmänna handlingar

  • Datum då handlingen kom in eller upprättades

  • Diarienummer eller annan beteckning

  • Uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare

  • I korthet vad handlingen rör


  Sekretessmarkering
  Sekretessmarkering allmänna handlingar

  • Sekretessmarkeringen ska ange tillämplig sekretessbestämmelse

  • Datum då sekretessmarkeringen gjordes

  • Den myndighet som har gjort sekretessmarkeringen


  Sekretessbrytande regler 10 kap osl
  Sekretessbrytande regler 10 kap OSL allmänna handlingar

  • Samtycke 1 §

  • Nödvändigt utlämnande 2 §

  • Partsinsyn 3 §

  • Miljöinformation 4 §

  • Regeringens allmänna dispensmöjligheter

  • Riksdagens allmänna dispensmöjligheter

  • Tillvaratagande av sin rätt vid brottsmisstanke

  • Fackliga företrädare

  • Generalklausul 27 §


  Verf ring av sekretess 11 kap osl
  Överföring av sekretess (11 kap OSL) allmänna handlingar

  • Tillsyn och revision

  • Disciplinansvar

  • Forskning

  • Direktåtkomst

  • Fackliga förhandlingar

  • Arkivmyndighet


  Myndighets aff rsverksamhet 19 1 osl
  Myndighets affärsverksamhet (19:1 OSL) allmänna handlingar

  Sekretess gäller i en myndighets affärsverksamhet för uppgift om myndighetens affärs- och driftförhållanden, om det kan antas att någon som driver likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs.

  Exempel: förvärv, överlåterlse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänster, annan nyttighet, marknadsundersökningar, kalkyler för prissättning, planerade reklamkampanjer, förhandlingar och andra affärshändelser.

  Sekretesstid: högst 20 år


  Upphandlingssekretess 19 3 osl
  Upphandlingssekretess allmänna handlingar (19:3 OSL)

  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs.

  Om ett ärende enligt första stycket rör upphandling, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun inte i något fall lämnas till någon annan än den som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud offentliggörs eller beslut om leverantör eller anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts


  Upphandlingssekretess forts
  Upphandlingssekretess allmänna handlingarforts

  Sekretesstid: högst 20 år

  Beträffande handling som anger villkoren i slutet avtal gäller sekretessen dock längst till dess två år samt i kommunal affärsverksamhet fem år, har gått från det att avtalet slöts


  Aff rsf rbindelse med myndighet 31 16 osl
  Affärsförbindelse med myndighet (31:16 § OSL) allmänna handlingar

  • Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne trätt i affärsförbindelse med en myndighet om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

  • Exempel: anbudshandlingar

  • Sekretesstid: högst 20 år


  R ttsliga tvister 20 9 osl
  Rättsliga tvister (20:9 OSL) allmänna handlingar

  • Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats för en myndighets räkning med anledning myndighetens eller ett statligt eller kommunalt företags rättstvist, om det kan antas att det allmännas eller företagets ställning som part försämras om uppgiften röjs

  • Sekretessen upphör när saken slutligen har avgjorts

  • Sekretesstid: högst 20 år


  Fackliga f rhandlingar 19 6 osl
  Fackliga förhandlingar (19:6 OSL) allmänna handlingar

  Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats för att användas vid facklig förhandling inom den offentliga sektorn eller vid förberedelse för sådan förhandling, om det kan antas att det allmännas eller ett statligt eller kommunalt företags ställning som förhandlingspart försämras om uppgiften röjs.

  Sekretesstid: högst 20 år


  Socialtj nstsekretess 26 1 osl
  Socialtjänstsekretess (26:1 OSL) allmänna handlingar

  • Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men.

  • Sekretesstid: högst 70 år


  Sekretess vid kommunal bostadsuthyrning 26 11 osl
  Sekretess vid kommunal bostadsuthyrning (26:11 OSL) allmänna handlingar

  • I kommunal bostadsuthyrningsverksamhet gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

  • Sekretesstid: högst 70 år


  Sekretess i personalsocial verksamhet 39 1 osl
  Sekretess i personalsocial verksamhet (39:1 OSL) allmänna handlingar

  • Sekretess gäller i personalsocial verksamhet för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning elller behandling och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog, personalkonsulent eller annan sådan befattningshavare som särskilt har till uppgift att bistå med råd och hjälp i personliga angelägenheter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men.

  • Sekretesstid: 50 år


  Sekretess i personaladministrativ verksamhet i vrigt 39 2 osl
  Sekretess i personaladministrativ verksamhet i övrigt (39:2 OSL)

  • Sekretess gäller i övrig personal-administrativ verksamhet än som anges i 1 § för dels uppgift om enskilds hälsotillstånd dels sådan uppgift om en enskilds personliga förhållanden som hänför sig till ärende och omplacering eller pensionering av anställd, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

  • Sekretesstid: 50 år


  Personligt ansvar
  Personligt ansvar OSL)

  • Tjänstefel

  • Brott mot tystnadsplikt

  • Skadeståndsskyldighet


  Tj nstefel 20 1
  Tjänstefel 20:1 OSL)

  • Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år

  • Exempel: dröjsmål med att lämna ut allmän handling


  Brott mot tystnadsplikt 20 3 brb
  Brott mot tystnadsplikt 20:3 BrB OSL)

  Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning eller förordnande eller förbehåll som har meddelats med stöd av lag eller annan författning, eller utnyttjar han olovligen sådan hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är särskilt belagd med straff, för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år

  Exempel: Röjande av sekretesskyddad uppgift


  Skadest ndsskyldighet
  Skadeståndsskyldighet OSL)

  • Arbetstagare: För skada som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, till exempel felaktigt utlämnande av sekretesskyddad uppgift eller handling, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter (4:1 SKL)

  • Styrelseledamot: I vårdplikten enligt 18:1 handelsbalken ligger krav på tystnadsplikt. Felaktigt utlämnande av sekretesskyddad uppgift eller handling kan utlösa personligt ansvar enligt 18:3 handelsbalken


  ad